Your search results

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562

Posted by Webmaster Thebest on May 8, 2018
0

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT Scholarship 2562


กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

 1. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
 3. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
 4. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภทนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัย สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเอกสารด้านล่างนี้

1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)

**กรุณาศึกษาเอกสาร ANNEX ซึ่งระบุเรื่องกำหนดการและข้อมูลการรับสมัครในประเทศไทย ประกอบกับ Application Guidelines โดยละเอียดก่อนยื่นสมัคร**

กำหนดเปิดรับใบสมัคร

 • วันที่ 4 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 • เวลา 09.00 – 11.30 น. (สำหรับทุนนักศึกษาวิจัย)
 • เวลา 13.30 – 16.00 น. (สำหรับทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 • ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ หากเลือกสนามสอบที่เชียงใหม่ กรุณาส่งใบสมัครที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เวลา 13.30 – 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ (ยกเว้นสนามสอบเชียงใหม่) บนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

สำหรับผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาประเภทดังต่อไปนี้

 1. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students)
 2. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)

สามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ http://www.bic.moe.go.th/newth/  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพนิดา โทร. 02-281-5648, 02-281-0565 ต่อ 118 ในวันและเวลาราชการ


สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี
 • สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)
 • รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน)
 • กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนการศึกษาจะขยายเวลาจนจบหลักสูตรตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3
 • ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา
 • รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน
 •   Application Guidelines  / Annex  / Application Form /  Course Guide (เอกสารสำหรับดูเพื่ออ้างอิง)

4. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน)
 • รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

5. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3
 • และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)
 • รับสมัครโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไทย ประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

6. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี 

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3
 • และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)
 • รับสมัครโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไทย ประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

7. ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders’ Program (YLP)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ

 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 3. สาขาวิชานิติศาสตร์
 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์
 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร)
 • ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น
 • ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป

*กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดของทุนแต่ละประเภทก่อนสมัคร


ตารางสรุปประเภททุนการศึกษาและการคัดเลือก

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น : http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1

แหล่งที่มาhttp://www.th.emb-japan.go.jp

 • Advanced Search

Compare Listings