Your search results

ประวัติวิทยากร อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feeling,รับจัดอบรมคุณภาพ,โครงการวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ (อาจารย์แดง) ประธานชมรมนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ผู้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับอย่างมากในเรื่องการอบรมพัฒนา  เป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่าร้อยแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรงการคลัง กระทรงยุติธรรม กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เป็นต้น ตลอดจนเป็น พิธีกรรายการโทรทัศน์ วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน นักเขียนหนังสือ คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับ

 

 

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์และการพยาบาลจิตเวชจากวิทยาลัยพยาบาลสวนปรุง

ปริญญาตรี

 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท

 • ปริญญาโท คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

การผสมผสานจากการศึกษาและผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทำให้อาจารย์วุฒิพงศ์ เป็นทั้งพยาบาล นักสุขศึกษา นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักการสื่อสาร นักการศาสนารวมกันได้อย่างลงตัว

ตำแหน่งที่ผ่านมา

 • ประธานชมรมนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 • เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • เป็นที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสถานจัดการระบบวิจัยสาธารณสุขภาคเหนือ
 • เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เป็นหัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ผลงานที่ผ่านมา

 • พิธีกรรายการโทรทัศน์ “รายการชีวิตนี้ยังมีหวัง” และ “รายการรักสุขภาพจิต” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดพิษณุโลก
 • พิธีกรรายการสุขภาพจิตทางอากาศ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หนังสือ พลังการชื่นชม
 • หนังสือ Positive Feeling – มหัศจรรย์…ความรู้สึกบวก
 • หลักสูตร Positive Feeling& High-Soul Education มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก
 • หลักสูตร Positive Feeling& High-Soul Education มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก รุ่นที่ 2
 • หนังสือสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หนังสืออยู่อย่างไรให้เป็นสุข โดยสำนักพิมพ์มติชน
 • หนังสือสูตรคูณความสุข โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

รางวัลที่ได้รับ

 1. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ปี 2545
 2. ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2546
 3. ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปี 2553
 4. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต รางวัลครุฑทองคำ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553
 5. รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ปี 2554 โดย เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป หนังสือพิมพ์คมชัดลึกและกระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติวิทยากรเพิ่มเติม   www.youtube.com/watch?v=6qf9rPOwsDY

วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feeling,รับจัดอบรมคุณภาพ,โครงการ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feeling,รับจัดอบรมคุณภาพ,โครงการ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feeling,รับจัดอบรมคุณภาพ,โครงการ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feeling,รับจัดอบรมคุณภาพ,โครงการ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feeling,รับจัดอบรมคุณภาพ,โครงการ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feeling,รับจัดอบรมคุณภาพ,โครงการ

 • Advanced Search

Compare Listings