Your search results

ขอแสดงความยินดีให้กับ น้องอู๋ ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีให้กับ น้องอู๋ ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย


น้องอู๋ นักเรียนจากโรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ ได้เลือกเรียนหลักสูตร English for Academic Purposes ของสถาบัน Browns English School เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร Bachelor of Early childhood education ในต่างประเทศในอนาคต เดอะเบสท์ ขอขอบคุณ น้องอู๋ มากๆ นะคะที่ได้ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา และ ก็ขอให้ น้องอู๋ ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อวางแผนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรี

สถาบัน BROWNS สถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. BROWNS English language School เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ 2. BROWNS Professional เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพ และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Australian Skills Quality Authority (ASQA) ด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัย นักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์และเทคนิคในการสอน มีนักเรียนหลั่งไหลมาจาก 50 ประเทศทั่วโลก นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ทั้ตั้งของสถาบันเอื้ออำนวยต่อการเดินทาง สามารถเดินทางไปร้านค้า ร้านอาหาร สวนสาธารณะ และระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกสบาย 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันhttps://thebest-edu.com/browns-english-language/

เรียนต่อออสเตรเลีย อู๋ เรียนต่อออสเตรเลีย อู๋ เรียนต่อออสเตรเลีย อู๋ เรียนต่อออสเตรเลีย อู๋

  • Advanced Search

Compare Listings