Your search results

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเต้ ที่ได้ไป เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

Posted by admin on August 16, 2017
0

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเต้ ที่ได้ไป เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย


นาย  ภัควัฒน์  สภาพกาย (คุณเต้) นักเรียนจาก กรุงเทพมหานคร ได้เลือกเรียนสถาบัน BROWNSEnglish Language School เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย เดอะเบสท์ ก็ต้องขอขอบคุณ คุณเต้ ทีไ่ด้ไว้วางใจเลือกใช้บริการเดอะเบสท์นะคะ และก็ขอให้คุณเต้ ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน และนำความรู้ไปต่อยอดตามที่วางแผนไว้นะคะ เดอะเบสท์ก็สัญญาว่าจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณมากค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรี

สถาบัน BROWNS สถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. BROWNS English language School เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ 2. BROWNS Professional เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพ และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Australian Skills Quality Authority (ASQA) ด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัย นักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์และเทคนิคในการสอน มีนักเรียนหลั่งไหลมาจาก 50 ประเทศทั่วโลก นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ทั้ตั้งของสถาบันเอื้ออำนวยต่อการเดินทาง สามารถเดินทางไปร้านค้า ร้านอาหาร สวนสาธารณะ และระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกสบาย 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน : https://thebest-edu.com/browns-english-language/


เรียนต่อออสเตรเลีย เต้

  • Advanced Search

Compare Listings