MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
เรียนภาษาญี่ปุ่น กับสถาบัน Tamagawa ประเทศญุี่ปุ่น

12 มีนาคม 2015 0 admin

Tamagawa International Language School เปิดหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 


โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นทามากาว่าอินเตอร์เนชั่นแนล และศูนย์ภาษาวัฒนธรรม โรงเรียนภาษาทามากาว่าอินเตอร์เนชั่นแนลตั้งเป้าหมายไปยังการจัดตั้งระบบการ ศึกษาในแนวกว้าง เพื่อที่จะให้การศึกษาได้ตลอดชีพ และการปลูกฝังความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนจากทั่วโลกในลักษณะต่างๆ โรงเรียนได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 โดยสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 460 คนต่อปีการศึกษา ซึ่งนอกจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง ยกตัวอย่างเช่นคอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยคอร์สเตรียมสอบเข้าปริญญาโท หรือคอร์สเตรียมสอบเข้าโรงเรียนวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้

จุดเด่นของสถาบัน

จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยการเตรียมจัดสัมมนาการศึกต่อปีละ 2- 3 ครั้ง และยังมีการสอนวิชาพื้นฐานเช่น คณิตศาสตร์ สหศึกษา และ ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม และยังมีการแนะแนวแบบตัวต่อตัวอีกด้วย

หลักสูตรเพื่อการหางานในญี่ปุ่น นอกจากเรื่องการศึกษาต่อแล้ว โรงเรียนยังได้จัดหลักสูตรที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้อีกด้วย

การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ชั้น 8 ของโรงเรียนจะมีห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอีกด้วย

การสอนที่เข้มข้น แต่ละปีจะมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ทั้งผลการเรียน ผลการสอบ และการเข้าเรียน รวมไปถึงความเห็นของอาจารย์ที่มีต่อตัวนักเรียนด้วย

มีกิจกรรมนอกวิชาเรียนเพื่อทำความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักเรียนจะได้เดินทางไปสถานที่ต่างเพื่อทำความรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น

อบรมภาษาญี่ปุ่นฟรีช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน นักเรียนสามารถเข้าเรียนเพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นของตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ตั้งอยู่มในสถานที่ที่เหมาะกับการศึกษา ห่างจากโรงเรียนไปเพียง 3 นาทีด้วยการเดิน จะเป็นหอสมุดอาซาคุสะบาชิ และสวนสาธารนะ ซึ่งเหมาะกับการหาความรู้

กิจกรรมของโรงเรียน เช่น นักเรียนที่เข้าเรียนสม่ำเสมอ และผลการเรียนดี จะได้ร่วมงานดินเนอร์ปาร์ตี้กับผู้อำนวยการ หรือเชิญครอบครัวมาที่โรงเรียน 

หลักสูตร

หลักสูตรการสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

หลักสูตรภาษา ญี่ปุ่น 1-2 ปี ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (สูงสุด 3เดือน)

ค่าใช้จ่าย

ทางโรงเรียนเปิดรับ นักเรียนใหม่ในช่วงเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี

หลักสูตร                     ค่าสมัคร           ค่าแรกเข้า            ค่าเล่าเรียน        ค่าบำรุงสถานศึกษา     ค่าตำราเรียน    ภาษีมูลค่าเพิ่ม (8%)          รวม

หลักสูตรระยะยาว        20,000                50,000               570,000               44,000                 12,000             54,080                 750,080

** หน่วยเป็นเงินเยน

เวลาเรียน

จันทร์ – ศุกร์ 45 นาที/คาบเรียน

20 คาบเรียน / อาทิตย์ 800 คาบเรียน / 200วัน / ปี

ห้องเรียนช่วงเช้า 09:00 – 12:30

ห้องเรียนช่วงบ่าย 13:00 – 16:30

ตารางเวลา            ช่วงเช้า                     ช่วงบ่าย

คาบเรียน 1            09:00 – 09:45       13:00 – 13:45

คาบเรียน 2            09:55 – 10:40       13:55 – 14:40

คาบเรียน 3            10:50 – 11:35       14:50 – 15:35

คาบเรียน 4            11:45 – 12:30       15:45 – 16:30

ทุนการศึกษา

นักเรียนของทางโรงเรียนมีสิทธ์ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นยอด 50,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 เยน

นักเรียนที่เรียนที่สถาบันเป็นเวลามากกว่า 12 เดือน จำนวน 10 คน ก็มีสิทธ์ได้รับทุนจากทางโรงเรียน ซึ่งเป็นยอดรวม 100,000 เยน โดยบุคลากรของทางโรงเรียน จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่ควรได้รับทุน

กิจกรรม

เราจัดไปทัศนศึกษาที่ดิสนีย์แลนด์ ท่องเที่ยว ภูเขาฟูจิ กีฬา การแข่งขันทักษะการพูด การประกวดเรียงความ กิจกรรมอาสาสมัคร (เช่น การรณรงค์การรักษาความสะอาด) และเรายังมีโปรแกรมเพื่อทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น การเก็บเปลือกหอย และอื่นๆ

เนื่องจากโรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่ชิตามาชิ (เขตเก่าของเมืองอยู่อาศัยของญี่ปุ่น) ในโตเกียวการจราจรจึงสะดวกสบายมาก การเข้าร่วมเทศการงานรื่นริง และกิจกรรมทุกประเทศในเมืองนี้ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมญี่ปุ่น และอยู่ในสภาพแวดล้อมของการเรียนของเราศึกษาและอยู่อาศัยในโตเกียวอย่างมี ความสุข

แจกทุนการศึกษา “Newspaper Scholarship” ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี

เรียนกับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นชื่อดัง สถาบัน Tamagawa International Language Schoolประเทศญี่ปุ่น มีสองสาขา คือ โตเกียว และ อิบารากิ รวมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย พร้อมที่พักฟรีทั้งหมด มูลค่ารวมกว่า 660,000 เยน หรือ 200,000 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า และค่าเดินทาง) รวมถึงการันตี มีงานทำ 6 วันต่ออาทิตย์ คืองานส่งหนังสือ ตอนเช้า และ ตอนเย็น โดยค่าจ้างจะอยู่ที่ 90,000 เยนต่อเดือน หรือประมาณ 27,400 บาท

เงื่อนไข

– ผู้สมัครจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจำโครงการนี้เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท หรือประมาณ 200,000 JPY (จะได้รับเงินมัดจำคืนหลังจากเริ่มเรียน)

– ค่าใช้จ่ายของเทอมแรกจะตกอยู่ที่ 729,800 JPY โดยโรงเรียนจะเป็นผู้ออกให้(ประมาณ 222,500 บาท)

– ทุนไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบิน

สามารถเลือกเรียนในระยะเวลาที่ต้องการและเหมาะสม ได้ ดังนี้

  • เรียนหลักสูตร 1 เดือน เริ่มต้นที่ 18,000 บาท
  • เรียนหลักสูตร 2 เดือน เริ่มต้นที่ 35,000 บาท
  • เรียนหลักสูตร 3 เดือน เริ่มต้นที่ 55,000 บาท

Tamagawa International Language School

Website: www.tamagawa-school.jp

ชม VDO แนะนำสถาบัน

Address: 5-15-10 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053

Tel: 81-3-3861-8201

Fax: 81-3-3861-8140

เรียนภาษาญี่ปุ่น,ที่พักนักเรียน,ที่พักนักเรียนต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,หาที่พักเมืองนอก,เรียนภาษาต่างประเทศ,เรียนต่อ ต่างประเทศ,เรียนญี่ปุ่น,เดอะเบสท์