MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนมัธยมของรัฐบาลนิวซีแลนด์ Wellington College

28 กันยายน 2015 0 admin

Wellington College โรงเรียนมัธยมของรัฐบาลนิวซีแลนด์


Wellington College เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลสำหรับเยาวชนชายอายุระหว่าง 3 – 18 ปี โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี 1867 เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Year 9 ถึง 13 โดยเน้นเนื้อหาสำหรับเตรียมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็นหลักโรงเรียนสนับสนุนความพยายามของนักเรียนและชื่นชมความสำเร็จทุกด้านจากการใช้ชีวิตในโรงเรียน Wellington College ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีการวางผังอย่างดีเยี่ยม มีสิ่งอำนวย ความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบบนพื้นที่ขนาด 12 เฮคเตอร์

Website : www.wellington-college.school.nz

สถานที่ตั้ง : 15 Dufferin Street, Basin Reserve, Wellington

จุดเด่นของสถาบัน

  • ที่ตั้งกลางเมืองหลวงของประเทศและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม
  • หลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพและวิชาที่เปิดสอนที่เหมาะสำหรับน้องนักเรียน
  • กิจกรรมเสริมสุดสร้างสรรค์ตลอดหลักสูตรการเรียน
  • มีการให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน
  • อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่คัดสรร จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์

หลักสูตรการเรียนและวิชาที่เปิดสอน
วัตถุประสงค์แรกของโรงเรียนคือเน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในระดับ Year 9 -11โรงเรียนสอนวิชาบังคับต่างๆเช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยี ดนตรีและสุขศึกษา นอกจากนี้ยังมีวิชา เลือกอีกเกือบสามวิชาที่เน้นให้นักเรียนได้เรียน ภาษาอื่นๆ การเรียนในชั้น Year 12-13 มีวิชาทางวิชาการที่หลากหลายเพื่อเตรียมให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และโพลีเทคนิคต่างๆ

สวัสดิการสำหรับนักเรียน

โรงเรียนมีทีมงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการใส่ใจดูแลนักเรียน ผู้จัดการซึ่งดูแลโฮมสเตย์ ฝ่ายนักเรียนต่างชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนต่างชาติอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามที่ต้องการ

ที่พัก
มีที่พักแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ค่าที่พักโฮมสเตย์ต่อสัปดาห์เท่ากับ NZ$ 250 บวก
ค่าธรรมเนียมในการดูแล (Welfare Support Fee) NZ$ 800 ต่อปี หากต้องการพักแบบหอพัก ทางโรงเรียนสามารถจัดหาให้ โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเท่ากัน

ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนใหม่และการให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ
จะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งทั่วไปแล้วโรงเรียนจะไม่รับนักเรียนที่จะเข้าเรียนใน Year 13 โดยทันที สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปี ส่วนนักเรียนที่เข้าใหม่จะต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษ และปฐมนิเทศ โรงเรียนมีหลักสูตรช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ ESOL และหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติตลอดปี

เรียนภาษานิวซีแลนด์ Wellington เรียนภาษานิวซีแลนด์ Wellington เรียนภาษานิวซีแลนด์ Wellington เรียนภาษานิวซีแลนด์ Wellington