Your search results

เรียนต่อด้านการกีฬาที่ออสเตรเลียกับสถาบัน ITC

International Training College สถาบันการกีฬาและนันทนาการตั้งอยู่ในเมืองโกลด์โคสต์รัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองแห่งแหล่งท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลีย วิทยาลัยมีหลักสูตรกีฬาต่างๆและกิจกรรมนันทนาการ อาทิ หลักสูตรการโต้คลื่น  การฝึก Brazilian Jiu Jitsu  คาโปเอร่า ฝึกอบรมครูสอนฟิตเนส, หลักสูตรการปฐมพยาบาล เป็นต้น โดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมและเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

  • Advanced Search

Compare Listings