Your search results

Summer Camp ที่ออสเตรเลียกับ Phoenix Academy

โครงการ Summer Camp จาก Phoenix Academy


PHOENIX Academy ฟีนิกซ์ อะคาเดมี  ก่อตั้งเมื่อ 2532 เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่อายุเก่าแก่กว่า 25 ปี เชี่ยวชาญด้านการเรียนออสเตรเลีย อีกทั้งปัจจุบันเป็นสถาบันฝึกอบรมครูและบุคลากรในแวดวงอาชีพต่างๆ  ฟีนิกซ์ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเพิร์ธ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียตะวันตก สะดวกต่อการเดินทางรถประจำทาง

เว็บไซต์: www.phoenix.wa.edu.au

สำหรับนักเรียนอายุ : 13  ปีขึ้นไป

ระยะเวลาโปรแกรม : 2 เมษายน  – 1 พฤษภาคม 2559 (4 สัปดาห์)

ที่พัก : โฮมสเตย์ (ครอบครัวชาวออสเตรเลีย)

ราคา : 168,000 บาท

โปรโมชั่น : ส่วนลด 3,000 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินมัดจำ 30,000 บาท ภายในวันที่  31 มกราคม 2559

ราคารวมค่าใช้จ่าย

 • ค่าเล่าเรียนและกิจกรรมตลอดหลักสูตร
 • ค่าโฮมสเตย์ (ห้องละ 2 คน) พร้อมอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าทัศนศึกษาตามโปรแกรม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน
 • ค่าประกาศนียบัตร
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพแบบกลุ่ม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • เจ้าหน้าที่คนไทยดูแลนักเรียนตลอดโปแกรม
 • ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางโยสถานทูตออสเตรเลีย

*ราคาไม่รวม : ค่าทำหนังสือเดินทาง  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ค่าอินเตอร์เน็ต  ซิมการ์ด น้ำหนักสัมภาระเกิน และอื่นๆ

จุดเด่นของโปรแกรม

 • เรียนภาษาร่วมกับนักเรียนต่างชาติ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ฝึกภาษาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าพัฒนาศักยภาพของน้องๆ
 • ทัศนศึกษาท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญๆ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมและมหาลัยในเมืองเพิร์ธ
 • เมืองเพิร์ธอยู่ใกล้ประเทศไทยเพียง 6 ชั่วโมงบิน เวลาเร็วกว่าเมืองไทยเพียง 1 ชั่วโมง เป็นเมืองแห่งแสงแดดและเมืองแห่งการศึกษา ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 50 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดย The QS Best Student Cities 2015

ตารางเวลาของโปรแกรม

Phoenixเรียนภาษาออสเตรเลีย phoenix เรียนภาษาออสเตรเลีย phoenix เรียนภาษาออสเตรเลีย phoenix เรียนภาษาออสเตรเลีย phoenix

 • Advanced Search

Compare Listings