Your search results

ขอแสดงความยินดี น้องโอปอล ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศ ออสเตรเลีย

Posted by admin on June 21, 2017
0

ขอแสดงความยินดี น้องโอปอล ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศ ออสเตรเลีย


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสรัญญา สิงห์คำบาล (น้องโอปอล) ได้เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษและ Advanced Diploma of Accounting ที่สถาบัน Academia International และ Pathway หลักสูตรปริญญาตรีคณะบัญชี (Bachelor of Accounting) ที่มหาวิทยาลัย Central Queensland University เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียค่ะ และขอให้น้องโอปอลประสบความสำเร็จในการเรียน และนำความรู้กลับมาพัฒนาในด้านการทำงานและการประกอบอาชีพนักบัญชี และอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

เดอะเบสท์ ต้องขอขอบคุณ น้องโอปอลมากนะคะ ถึงแม้ไม่ได้อยู่เชียงใหม่ แต่น้องโอปอลก็ยังไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา ตั้งแต่ขอคำแนะนำการเรียนต่อต่างประเทศ ดำเนินการในการยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก รับส่งสนามบินและบริการอื่นๆ ซึ่งทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์เรามีการให้บริการแบบครบวงจรและสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ  แล้วก็ขอให้คุณโอปอล ได้ทำตามความฝัน และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ดังที่ได้ตั้งใจไว้ สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรี

เรียนออสเตรเลีย โอปอล เรียนออสเตรเลีย โอปอล เรียนออสเตรเลีย โอปอล

  • Advanced Search

Compare Listings