Your search results

TOEFL

 เรียนtoefl,ติวสอบtoeflเชียงใหม่, ติวสอบtoeflเชียงใหม่, ติวสอบTOEFLเชียงใหม่, ติวสอบอังกฤษเชียงใหม่, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าญี่ปุ่น, ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น,เรียนtoefl

TOEFL หรือ The Test of English as a Foreign Language เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติ ที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่  เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติที่ใช้สมัครเรียน หรือนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของ ทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี

ผลคะแนนTOEFL ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำส่วนใหญ่ในอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ได้ยอมรับผลสอบ TOEFL เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครแล้ว โดยปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 7,000 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา ที่ใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียน และการให้ทุนการศึกษา

การสอบ TOEFL ประกอบด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นการความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งคุณสามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test (iBT) หรือ Paper-based Test (PBT) ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มีให้ที่ศูนย์ทดสอบ

 • TOEFL Internet-based Test (iBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง พูด และ เขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วม กันในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย เช่น คุณอาจอ่าน หรือฟังบรรยาย แล้วเขียนหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้

สำหรับการสอบ TOEFL iBT จะใช้เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเน้นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ เพื่อใช้ความรู้ทางภาษาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ทักษะ ดังนี้

1.Reading เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจของการอ่านในเชิงวิชาการของผู้สอบ โดยผู้สอบต้องตอบคภพามจากบทความ 3 บทความ ในแต่ละบทจะต้องตอบคำถาม 12-15 ข้อ ส่วนนี้ต้องทำข้อสอบรวมประมาณ 39-40 ข้อ

2.Listening เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ผู้สอบต้องฟังบทสนทนาในประเด็นทั่วไป 2 เรื่อง และสถานการณ์จำลองในห้องเรียน4 เรื่อง ต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินแต่ละบทสนทนา และเรื่องที่ได้ฟัง โดยส่วนนี้ต้องทำข้อสอบ 34-35 ข้อ

3.Speaking เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการพูดภาษาอังกฤษเนื้อหาเชิงวิชาการ ผู้สอบต้องตอบคำถามด้วยการพูด รวม 6 ข้อ หลังจากอ่านบทความ และการฟังบรรยายในแต่ละประเด็น โดยแบ่งประเภทของคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 และ 2 เป็นเรื่องราวที่ผู้สอบคุ้นเคย อาจเป็นประสบการณ์ หรือทัศนะส่วนตัว มีเวลาในการเตรียมตอบคำถาม 15 วินาที และมีเวลาตอบคำถาม45 วินาทีตในแต่ละข้อ

คำถามที่ 3 และ 4 ผู้สอบจะได้อ่านข้อความสั้นๆ ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จากนั้นจะได้ฟังบทสนทนา หรือการบรรยายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นนั้น ผู้สอบต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้อ่าน และฟัง โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา และตอบคำถามที่เหมาะสม มีเวลาเตรียมตอบคำถาม 30 วินาที และตอบคำถาม 60 วินาทีในแต่ละข้อ

คำถามที่ 5 และ 6 ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ หรือฟังบรรยายทางวิชาการ ผู้สอบต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน และฟัง โดยการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลที่ได้มา และตอบคำถามที่เหมาะสม มีเวลาเตรียมตัวตอบคำถาม 20 วินาที และมีเวลาตอบคำถาม 60 วินาทีในแต่ละข้อ 

 • TOEFL Paper-based Test (PBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ

สำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการทดสอบ ได้แก่ ETS หรือ Educational Testing Service ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2507 ซึ่งการสอบถูกปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมคือ CBT (Computer Based Test) และ PBT (Paper Based Test) มาเป็นแบบ iBT (Internet Based Test) และหากเกิดเหตุสุดวิสัยระบบ iBT ไม่สามารถใช้ได้ก็จะใช้ระบบ PBT มาทำการทดสอบแทน

ผลคะแนนกับการประเมิน
ทักษะ (Skill) คะแนน (Score Range) ระดับ (Level)
Reading (การอ่าน) 0-30 Low (0-14)
Intermediate (15-21)
High (22-30)
Listening (การฟัง) 0-30 Low (0-14)
Intermediate (15-21)
High (22-30)
Speaking (การพูด) 0-30 Weak (0-9)
Limited (10-17)
Fair (18-25)
Good (26-30)
Writing (การเขียน) 0-30 Limited (1-16)
Fair (17-23)
Good (24-30)
คะแนนรวม 0-120  

 

ค่าใช้จ่าย
รายการ ราคา
ค่าลงทะเบียน US$140 ดูราคาแต่ละพื้นที่
ค่าลงทะเบียนล่าช้า US$25
เลื่อนวันสอบ (ต้องทำก่อนถึงวันสอบ 3 วันเป็นอย่างน้อย) US$50
การขอคืนค่าคะแนนหลังจากที่ยกเลิก US$20
เพิ่มรายงานผลคะแนนที่จัดส่ง US$17 / Report
การทำคะแนน TOEFL iBT การพูดหรือการเขียนใหม่ (rescore) US$60
การทำคะแนน TOEFL iBT การพูดและการเขียนใหม่ (rescore) US$120
ค่าขอกระดาษคำตอบคืน US$20

 

หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาเช็คที่เว็บไซด์ http://www.ets.org/toefl/
** การยกเลิกการลงทะเบียน จะเหมือนกับการเลื่อนวันทดสอบคือ ต้องมีวันเหลือก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 3 วันไม่นับวันที่สอบและวันลงทะเบียน สำหรับจำนวนเงินจะได้คืนครึ่งหนึ่งของค่าลงทะเบียน

การยกเลิกผลคะแนน การขอคืนค่าคะแนนและการขอรีสกอร์
การยกเลิกผลคะแนน เมื่อทำการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการยกเลิกผลสอบได้ แต่ควรทำการตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ไม่สามารถยกเลิกคะแนนเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งได้และไม่อนุญาตให้รับคะแนนส่วนที่เหลือ
 2. ถ้ายกเลิกผลคะแนนไปแล้ว จะไม่มีรายงานส่งไปที่ใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ
 4. การยกเลิกคะแนนจะไม่มีการบันทึกใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อตัวผู้ขอ
 5. ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการขอยกเลิก
การขอคืนค่าคะแนนหลังจากที่ร้องขอยกเลิกไปแล้ว มีขั้นตอนและเงื่อนไข ดังนี้ 

 1. ต้องส่งเรื่องให้ถึงทาง EST อย่างช้าที่สุด ไม่เกิน 10 วันโดยนับจากวันที่เข้าสอบ
 2. ติดต่อที่ EST Service
 3. ระบุรายละเอียดดังนี้ชื่อและวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่ลงทะเบียน (ในเอกสาร registration confirmation)
 4. ค่าใช้จ่าย US$20
 5. ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ทาง ETS ได้รับเรื่อง
การรีสกอร์ สามารถร้องขอให้คำนวณคะแนนในส่วนของการเขียนและการพูดให้ใหม่ได้ ระยะเวลาที่สามารถขอรีสกอร์ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่เข้าสอบ และมีเงื่อนไขดังนี้

 1. การขอรีสกอร์จะทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 2. ถ้าขอรีสกอร์ทั้งสองส่วน คือ การเขียนและการพูด ทั้งสองส่วนจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อม ๆ กัน
 3. การขอรีสกอร์ในแต่ละส่วนมีค่าใช้จ่าย US$60 หากต้องการรีสกอร์ทั้งสองส่วนจะมีค่าใช้จ่าย US$120
 4. การดำเนินการจะต้องกรอก TOEFL? iBT Rescoring Request Form. ให้เรียบร้อย
 5. ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 สัปดาห์นับจากวันที่ทาง ETS ได้รับฟอร์ม หลังจากดำเนินการเรียบร้อย ทาง ETS จะส่งรายงานคะแนนใหม่กลับมาให้
การได้ใบรับรองคะแนน
ผู้สอบจะได้รับในรายงานผลคะแนนรวมทั้งหมด 5 ฉบับ ดังนี้
– ฉบับแรกจะเป็นรายงานผลที่ส่งให้ผู้เข้าสอบ
– อีก 4 ฉบับ จะเป็นรายงานผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถเลือกว่าจะให้ทาง ETS ส่งตรงไปให้กับสถาบันหรือบริษัทใด โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 15 วันหลังจากวันที่เข้าสอบ
หากต้องการมากกว่านี้ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม US$17 ต่อ 1 ฉบับสำหรับเงื่อนไขในการได้รับใบรับรอง มีดังนี้(ต้องผ่านทั้ง 4 หัวข้อดังต่อไปนี้)

 1. ตอบคำถามอย่างน้อยที่สุด 1 คำถามในส่วนของการอ่าน (Reading)
 2. ตอบคำถามอย่างน้อยที่สุด 1 คำถามในส่วนของการฟัง (Listening)
 3. เขียนอย่างน้อย 1 บทความ ในส่วนของการเขียน (Writing)
 4. พูดอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในส่วนของการพูด (Speaking)
การลงทะเบียน และสิ่งที่ต้องนำไปวันสอบ
** ระหว่างทำรายการห้ามกด <– Back ของ Internet Explorer มิฉะนั้น อาจต้องดำเนินการสมัครใหม่ตั้งแต่ต้น
 1. เข้าเว็บไซด์ http://www.ets.org/ แล้วเลือกที่ TOEFL
 2. กดที่ Register for the Test
 3. Select a testing Location เลือก Thailand
 4. หัวข้อ Internet-based Test (iBT) กดที่ Register Online
 5. ที่หัวข้อ New User กดที่ Sign Up แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน กด Continue
 6. อ่านและกรอกรายละเอียดต่าง ๆ แล้วกด Continue
 7. อ่านวิธีการกำหนด Username และ Password และใส่ Username กับ Password ตามต้องการ
  1. Username ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขตั้งแต่ 6-16 ตัว และต้องไม่ใช่อักขระพิเศษ  
  2. Password ต้องใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กและตัวเลข ผสมกันตั้งแต่ 8 ตัวแต่ไม่เกิน 16 ตัว มิฉะนั้นจะดำเนินการไม่ผ่าน        
  3. เลือกคำถามและใส่คำตอบในการขอรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน
 8. ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด และยืนยัน (Confirm) เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
 9. หลังจากนั้น ระบบจะลิงค์มาที่หน้า My Home Page คลิกที่ Register for a Test/Order Score Reports
 10. เลือก TOEFL Test และคลิก Continue
 11. จะขึ้นหน้า Before You Begin … จะอ่านรายละเอียดหรือไม่อ่านก็ได้ แล้วคลิ๊กที่ I agree
 12. จะพบหน้า Register for a Test ให้ใส่รายละเอียด
  1. – Country/Location : Thailand
  2. – Region : จังหวัดที่สะดวก
  3. – Start Test Date : ใส่ช่วงเวลาที่เราต้องการสอบซึ่งการกำหนดระยะห่างของ Start Test Date และ End Test Date สามารถทำได้เพียง 60 วันเท่านั้น
  4. – End Test Date :                                                                                                           * แล้วคลิ๊ก Search ระบบจะแสดงสถานที่สอบและเวลาขึ้นมา คลิ๊กเลือกตามที่คิดว่าสะดวกที่สุด
 13. ยืนยันความถูกต้องด้วยการกด Continue 
 14. พบหน้า Score Reporting Preferences เลือก Web-accessible Score Report and a printed copy mailed to you แล้วกด Continue
 15. หน้า Select Score Recipients: Part 1 of 2 ให้กรอกรายละเอียดของสถาบันที่อยากให้ส่งคะแนนการสอบไปให้ หรือเลือกประเทศแล้วกด Search แล้วจึงค่อยเลือกสถาบัน (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหากส่ง Report ไม่เกิน 4 แห่ง)
 16. หน้า Select Score Recipients: Part 2 of 2 สามารถเพิ่มสถาบัน (Add Another Score Recipient) เลือกแผนกที่จะส่งเอกสารที่จะจัดส่ง (Department:) ยืนยันการทำรายการ (Continue) และยกเลิกสถาบัน (Remove) ที่กรอกมาข้างต้นได้
 17. หน้า Demographic Questions เป็นแบบสำรวจ จะตอบหรือไม่ก็ได้ แล้วกด Continue
 18. หน้า Order Summary เช็ครายละเอียดและความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าอยากแก้ไขส่วนไหน สามารถกดที่ Modifiy หากทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กดที่ Confirm Order
 19. หน้า Select Payment Method ใส่รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน แล้วกด Continue
สิ่งจำเป็นที่ต้องนำไปวันสอบ

 • Passport
 • ใบ Confirm ที่พิมพ์ออกมาจาก Internet

 

 เรียนtoefl,ติวสอบtoeflเชียงใหม่, ติวสอบtoeflเชียงใหม่, ติวสอบTOEFLเชียงใหม่, ติวสอบอังกฤษเชียงใหม่, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าญี่ปุ่น, ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น,เรียนtoefl

 

 

 

ติวtoeflเชียงใหม่, ติวสอบtoeflเชียงใหม่, ติวสอบTOEFLเชียงใหม่, ติวสอบอังกฤษเชียงใหม่, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าญี่ปุ่น, ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ,เรียนtoefl

 • Advanced Search

Compare Listings