MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี ?? ให้ตรงกับวัตถุประสงค์มากที่สุด

24 พฤศจิกายน 2017 0 admin

เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี ?? ให้ตรงกับวัตถุประสงค์มากที่สุด


เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี  ??

การเรียนภาษาอังกฤษใน ออสเตรเลีย เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบจริงจัง ไม่ใช่แค่การท่องจำคำศัพท์ หรือแค่เรียนแกรมม่าเท่านั้น วิธีการสอนของสถาบันในออสเตรเลีย จะมุ่งเน้นไปที่ การฟัง การพูด การอ่านและ การเขียน ตลอดจนการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานจากประสบการณ์ในชีวิตจริง

เมื่อเลือกเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียนักเรียนจะได้รับทักษะชีวิตที่หลากหลาย เช่นการแก้ปัญหา ภาวะผู้นำ และการใช้ภาษาอังกฤษกับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ และมีโอกาสพบปะ พูดคุยกับนักเรียนนานาชาติทั่วโลก

เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี

General English 

รายละเอียดของรายวิชา 

เน้นทักษะการสื่อสารโดยเน้นการพูดและการฟัง การอ่าน และการเขียนในชีวิตประจำวัน และเป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนไทย เพราะไม่ได้มีข้อกำหนด และคอร์สเรียนค่อนข้างที่จะยืดหยุ่น

เป้าหมาย 

เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการทำงาน สำหรับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี

English for Academic Purposes (EAP)

รายละเอียดของรายวิชา 

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในสถาบันวิชาชีพ อาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย โดยจะมีค่าเรียนสูงกว่า General English เล็กน้อย บางสถามันสามารถเรียนและ Pathway เข้าวิทยาลัยวิชาชีพ หรือมหาวิทยาลัยได้เลย 

เป้าหมาย 

เหมาะสำหรับการเรียนต่อในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี

 

English for Specific Purposes (ESP)

รายละเอียดของรายวิชา 

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อความต้องการในแต่ละด้าน เช่น ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกงาน และอื่นๆ 

เป้าหมาย

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษในเฉพาะด้าน เช่น ต้องการสมัครงานบริษัทที่ใช้ภาษาอังกฤษ การเขียน Resume การสัมภาษณ์งาน เป็นต้น

เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี

Examination Preparation

รายละเอียดของรายวิชา 

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, หลักๆ ก็จะสอนเทคนิคในการทำข้อสอบ เช่น Skimming /Scanning และการเขียน Essay รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในการสอบในเวลาที่จำกัด 

เป้าหมาย

สำหรับคนวางแผนที่จะสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC หรือ Cambridge First Certificate

เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี

English for Teaching

รายละเอียดของรายวิชา 

หลักสูตรนี้ จะฝึกให้กล้าแสดงออก ให้มีความมั่นใจ ในการสอนภาษาอังกฤษ (เพราะต้องสอนภาษาอังกฤษ) ส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมในนักเรียนเกาหลี เพราะรัฐบาลได้มีนโยบายว่าครูที่จะสอนภาษาอังกฤษ จะต้องมีใบประกาศจากสถาบันที่รับรองจากต่างประเทศ แต่หลักสูตรนี้ ต้องมี Entry Requirement ตามที่โรงเรียนกำหนด เช่น IELTS

เป้าหมาย

หลักสูตรนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

High School Preparation

เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมปลายของออสเตรเลีย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็น เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลป์ ทักษะการฟัง
ทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาและอื่น ๆ อีกมากมาย! หลังจากสำเร็จการศึกษา HSP นักเรียนจะต้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเเข้าเรียน High School โดยจะประเมิน

  • การเขียนเรียงความ
  • การเขียนรายงาน
  • งานพูด (ปากเปล่า)
  • งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย

ซึ่ง เมื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน อาจจะต้องเรียนหลักสูตร HSP เพิ่มเติม

เป้าหมาย

  • ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อให้สามารถเข้าสู่การศึกษาในโรงเรียนมัธยมได้
  • พัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องในโรงเรียนมัธยมปลาย
  • เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จในการเข้าสู่ชั้นมัธยมปลาย

เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี

Study Tours

รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรเหล่านี้เป็นการรวมกันของภาษาอังกฤษทั่วไปกับกิจกรรมท่องเที่ยว บันเทิง กีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางสถาบันได้จัดให้

เป้าหมาย

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น เรียนภาษาอังกฤษและท่องเที่ยว

เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี

เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบไหนดี