Your search results

เรียนต่อออสเตรเลีย Australian Skills Management Institute (ASMI) สถาบันวิชาชีพ เมืองบริสเบน ซิดนีย์ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Australian Skills Management Institute เรียนต่อต่างประเทศ


Australian Skills Management Institute (ASMI) สถาบันนานาชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งและเป็นที่ยอมรับออสเตรเลีย และในปี 2009 ยังได้รับรางวัล Award Winning Chefs อีกด้วย ASMI ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 รัฐ Queensland ในประเทศออสเตรเลีย สถาบันมีวิทยาเขตอยู่ 2 แห่งในซิดนีย์และบริสเบน หลักสูตร VET ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้แบบ Recognition of Prior Learning (RPL)  เปิดสอนในหลักสูตรที่หลากหลายเช่น Cookery Courses, Management และ Business Courses มีสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมใหม่ๆ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้สร้างทักษะที่แข็งแกร่งและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเข้าสู่การประกอบอาชีพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการสอน มีครูคอยดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในด้านการเรียน การปรับตัว และการวางแผนในการใช้ชีวิตในสถาบัน ในด้านที่พักนักเรียนจะพักอาศัยในแบบอพาร์ทเมนท์  แบบบ้านพัก หรือแบบโรงแรม มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายในการให้บริการ เรียนต่อออสเตรเลีย Australian Skills Management Institute เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย Australian Skills Management Institute เรียนต่อต่างประเทศ

  • มีห้องครัวที่ใช้ในการฝึกอบรมที่มีอุปกรณ์ครบครัน และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟคิงส์ตัน
  • มีกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อให้คำปรึกษานักเรียนในด้านการเรียน การปรับตัว และการวางแผนในการใช้ชีวิตในสถาบันโดยมีครูและผู้ที่เกี่ยวข้องคอยดูแล
  • ด้านที่พักนักเรียนจะพักอาศัยในแบบอพาร์ทเมนท์  แบบบ้านพัก หรือแบบโรงแรม มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นอินเทอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ยิม ที่เก็บจักรยานและมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  • ด้านฝึกงานและฝึกอบรม ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ สามารถเลือกฝึกงานในแบบ full-time part-time หรือ school-based
  • มีสื่อนวัตกรรมใหม่ๆในการนำมาจัดการเรียนรู้จัดการเรียนแบบผสมผสาน  การฝึกอบรม การสอนแบบตัวต่อตัว  E-portfolios, webcasts การประเมินผลการเรียนและการฝึกงาน

Official Website: https://asmitraining.edu.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

  • Advanced Search

Compare Listings