Your search results

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp โดยให้ทาง เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ

Posted by admin on January 19, 2018
0

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp โดยให้ทาง เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการใช้ภาษาอังกฤษ จึงประสานให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ให้กับนักศึกษา วิทยาการอาชีพจอมทอง ชั้น ปวช. และ ปวส. รวม 268 คน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และการทำงานกับองค์กรต่างชาติ

การจัดค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายวรินทร นนทะธรรม ผู้จัดการ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ พร้อมทั้งวิทยากรชาวต่างชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการจัดค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

English Camp ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เราเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ เรามีบริการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) เนื่องจากการได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน จะทำให้เกิดการจดจำได้ดีกว่า และ นำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นที่แตกต่างกันด้วยตนเอง ได้ด้วยความตื่นเต้น อยากเรียนรู้ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เราพร้อมจัดค่ายภาษาสำหรับทุกเพศทุกวัย และทุกที่ในประเทศไทย ด้วยทีมงานวิทยากรและผู้จัดที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ

English Camp วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรียนภาษา ค่ายภาษา บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดยครูฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษ ติวเข้มเข้ามหาลัย English Camp วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรียนภาษา ค่ายภาษา บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดยครูฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษ ติวเข้มเข้ามหาลัย English Camp วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรียนภาษา ค่ายภาษา บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดยครูฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษ ติวเข้มเข้ามหาลัย English Camp วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรียนภาษา ค่ายภาษา บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดยครูฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษ ติวเข้มเข้ามหาลัย English Camp วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรียนภาษา ค่ายภาษา บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดยครูฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษ ติวเข้มเข้ามหาลัย English Camp วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรียนภาษา ค่ายภาษา บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดยครูฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษ ติวเข้มเข้ามหาลัย English Camp วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรียนภาษา ค่ายภาษา บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดยครูฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษ ติวเข้มเข้ามหาลัย English Camp วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรียนภาษา ค่ายภาษา บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดยครูฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษ ติวเข้มเข้ามหาลัย English Camp วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรียนภาษา ค่ายภาษา บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดยครูฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษ ติวเข้มเข้ามหาลัย English Camp วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรียนภาษา ค่ายภาษา บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดยครูฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษ ติวเข้มเข้ามหาลัย English Camp วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรียนภาษา ค่ายภาษา บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดยครูฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษ ติวเข้มเข้ามหาลัย

  • Advanced Search

Compare Listings