เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: June 17, 2024 @ 11:23 am

เรียนต่อนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมหญิงล้วน Rangi Ruru Girls’ School เมืองไครสต์เชิร์ช เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


Rangi Ruru Girls’ School เป็oโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนชั้นนำ ระดับแนวหน้าประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนระดับชั้น Year 7 –  Year 13 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1889 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่และประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์

การเรียนการสอน เน้นวิชาการ Academic Performance ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมร่วมหลักสูตรที่น่าสนใจและท้าทาย เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบเส้นทางของตัวเองในอนาคตอย่างมั่นใจ และก้าวเข้าเป็นสตรีสากลที่เพียบพร้อมด้วยทักษะ และประสบการณ์

Rangi Ruru Girls’ School ได้พัฒนาความสามารถของเด็กผู้หญิงและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนหญิงมาเป็นเวลา 130 ปี เชื่อมั่นว่า การให้เด็กผู้หญิง ได้เรียนรู้และเติบโตในสภาพแวดล้อมเพศเดียวกัน จะทำให้เด็กผู้หญิงมีพัฒนาการ และมีความมั่นใจ กระตุ้น ปลูกฝัง ให้เด็กผู้หญิงก้าวข้ามขีดความสามารถของตัวเอง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยไม่ต้องมีกรอบของเพศภาพมาจำกัดความคิดว่า ไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้เทียบเท่าเด็กผู้ชาย พัฒนาความคิดที่เป็นอิสระและสนับสนุนโดยครูผู้สอน บนพื้นฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม

จุดเด่นของสถาบัน Rangi Ruru Girls’ School

 • ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน Rangi Ruru Girls’ School สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • ผลสัมฤทธิทางการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับ Top 3% โรงเรียนชั้นนำกลุ่มแรกของประเทศนิวซีแลนด์
 • 97.3% ของนักเรียน Rangi Ruru Girls’ School ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • มีกิจกรรมและชมรมมากมาย เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • ตั้งอยู่ในเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ขึ้นชื่อในการดูแลนักเรียนต่างชาติได้ยอดเยี่ยม
 • หลักสูตรเป็นใช้กรอบการเรียนของนิวซีแลนด์ NCEA
 • การเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Official Website:  https://rangiruru.school.nz/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการเรียนของ Rangi Ruru Girls’ School ออกแบบมาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนหญิง และสนับสนุนทุกความสามารถที่ที่จะช่วยให้เติบโตในอนาคต เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – 13 ชั้นเรียนขนาดเล็ก ครูผู้สอน และนักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมายร่วมกันได้

หลักสูตรระดับชั้น YEARS 7 AND 8

เป้าหมายของการเรียนการสอนระดับชั้น Year 7 และ Year 8 คือการเสริมสร้างศักยภาพ ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มขีดความสามารถผ่านสื่อและประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว เด็กผู้หญิงจะถูกปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ สอนให้มีการตรงต่อเวลา  เด็กผู้หญิงทุกคนจะได้รับการสนับสนุนด้วยโปรแกรมพัฒนาการเสริมด้วยโครงการ Wellbeing ในชั้นปีที่ Year 8 รวมถึงการฝึกสติ และวิธีการเรียนรู้ เพื่อจัดการความเครียดในการเรียน และการใช้ชีวิต

หลักสูตรที่ต้องเรียน

Art / Dance / Drama / Digital Technology / English / Food and Nutrition / Global Living / Health and Physical Education / Languages (Spanish, French, Japanese, Te Reo Māori) / Mathematics / Music / Science / Social Studies / Sport / Textile Technology

หลักสูตรระดับชั้น YEAR 9

ในระดับชั้นปีที่ Year 9 นักเรียนทุกคนจะได้เรียนตามหลักสูตรเดียวกันยกเว้นวิชาภาษา โดยนักเรียนจะต้องเลือกเรียนภาษาหนึ่งวิชาดังนี้ วิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาภาษาสเปน และวิชาภาษาเมารี และโรงเรียนมีรายวิชาเลือกให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจกว่า 36 วิชา โดยระดับชั้นนี้ นักเรียนจะต้องเริ่มวางแผน และครูผู้สอนจะคอยติดตามผลการเรียน และคอยแนะแนวทางการเรียนต่อในอนาคต

หลักสูตรระดับชั้น YEAR 10

ในระดับชั้น Year 10 นักเรียนจะต้องพิจารณาตัวเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต พร้อมกับวิเคราะห์ความสนใจ ความสามารถของตัวเอง เพื่อวางแผนเข้าเรียนต่อในระบบ NCEA โดยในระดับชั้น Year 10 จะมีวิชาบังคับ คือ Digital Technology / English / Global Living / Mathematics / Health and Physical Education / Science / Social Studies

หลักสูตรระดับชั้น YEARS 11 TO 13

ระดับชั้น Year 11 – 13 นักเรียนจะเข้าสู่ระบบ NCEA ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA สอดคล้องกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงในนิวซีแลนด์และในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยใบประกาศ NCEA จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • NCEA Level 1 (Year 11)
 • NCEA Level 2 (Year 12) นักเรียนที่เรียนจบในระดับนี้ สามารถนำวุฒิการศึกษามายื่นเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เลย
 • NCEA Level 3 (Year 13) นักเรียนที่เรียนจบในระดับนี้ สามารถนำวุฒิการศึกษายื่นเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลกได้ เช่น Oxford University, Stanford University, Harvard University และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก

ในระดับชั้น Year 11 – 13 นักเรียนจะต้องประเมินความสนใจ ทักษะและความสามารถ วางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคตอย่างรอบคอบ ว่าต้องการเรียนต่อในระดับไหน หลักสูตรไหน หลักสูตรที่เรียนต่อ หรือมหาวิทยาลัยที่เรียนต่อ มีเกณฑ์การรับสมัครคะแนน NCEA รายวิชาใดบ้าง และเลือกวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การรับสมัคร ตามความสนใจของผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตร

ราคาและโปรโมชั่น

รายการ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ค่าเทอม (รวมค่าภาษีสินค้าและบริการ) NZ$48,200 / ปี

(ประมาณ 1,060,000 บาท)

ค่าที่พัก (รวมค่าภาษีสินค้าและบริการ) NZ$16,900 / ปี

(ประมาณ 372,000 บาท)

ค่าเทอมโดยรวมสำหรับผู้ที่เรียนตั้งแต่ Years 7-13 NZ$289,200

(ประมาณ 6,359,000 บาท)

ค่าที่พักโดยรวมสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยตั้งแต่ Years 7-13 NZ$104,000

(ประมาณ 2,287,000 บาท)

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

บ้านพักในโรงเรียน

เป็นบ้านพักของนักเรียนหญิงกว่า 138 คน นัขอฃกเรียนประจำชั้น Year 7 ถึง 13 ซึ่งมาจากพื้นที่ต่างๆ มากมายของนิวซีแลนด์และทั่วโลก เพื่อสร้างชุมชนที่แน่นแฟ้นและมีเอกลักษณ์ ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มั่นคง และเอื้ออาทร ซึ่งนักเรียนสามารถมุ่งเน้นการเรียนรู้ ค้นพบโอกาสใหม่ๆ และสนุกสนานได้ในเวลาเดียวกัน

โฮมสเตย์

นักเรียนอาจเลือกอยู่อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือในโฮมสเตย์ของครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ในขณะที่เรียนที่ Rangi Ruru Girls’ School โดยโรงเรียนจะใช้ตัวแทนจัดหาที่พักที่ได้รับอนุมัติจากโรงเรียน ผู้รับผิดชอบหรือสมาชิกในครอบครัวในนิวซีแลนด์ที่มีอายุมากกว่า 21 ปีจะต้องรับผิดชอบดูแลบ้านและต้องลงนามในเอกสารการชดใช้ค่าที่พักที่ระบุว่าผู้ปกครองต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับที่พักของบุตรหลานก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเรียน

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: 59 Hewitts Road, Merivale, Christchurch
Zip: 8014
Country: New Zealand
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

Computer Science - วิทยาการคอมพิวเตอร์
On Campus

เรียนต่อโปแลนด์ University of Business in Wr...

เรียนต่อโปแลนด์ University of Business in Wroclaw เรียนต่างประเทศ University of Business i ...
เรียนต่อโปแลนด์ University of Business in Wroclaw เรียนต่างประเทศ University of Business in Wroclaw หรือ Wyższa Szk ...
Webmaster Thebest
Agricultural - เกษตรศาสตร์
On Campus

เรียนต่อนิวซีแลนด์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษและวิช...

เรียนต่อนิวซีแลนด์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษและวิชาชีพชั้นนำ NTA English Academy เมืองไครสต์เชิร ...
เรียนต่อนิวซีแลนด์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษและวิชาชีพชั้นนำ NTA English Academy เมืองไครสต์เชิร์ช เดอะเบสท์ เรียนต่อต่าง ...
Webmaster Thebest
English Language - ภาษาอังกฤษ
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาคุณภาพสูง ได...

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาคุณภาพสูง ได้รับรางวัลการันตี Langports Language College ต ...
เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาคุณภาพสูง ได้รับรางวัลการันตี Langports Language College ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest