เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: [lmt-site-modified-info]

เรียนต่อฟิลิฟิลิปปินส์ SMEAG Global Education เรียนต่อต่างประเทศ


SMEAG Global Education สถาบันสอนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ดีที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยประสบการณ์ ของสถาบัน SMEAG สถาบันการศึกษาระดับสากล จึงไม่เพียงแต่จะพัฒนากระบวนการสอนใหมีความโดดเด่นเท่านั้น แต่ยังพัฒนาหลักสูตร เพื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังฤษของผู้เรียนอีกด้วย  เพื่อพวกเขาจะได้รับความรู้อย่างดีที่สุด ตลอดระยะเวลาที่เรียนและอาศัยอยู่ที่นี่ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อีกด้วย

ด้วยเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีเป้าหมาย มีหลักสูตรที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์สอบที่ได้รับการรับรองโดย British Council ได้อนุมัติให้เป็นศูนย์การสอบ IELTS, ETS และ TOEIC และยังเป็นพันธมิตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมาย  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ SMEAG Global Education มีความโดดเด่น และถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

SMEAG ประเทศฟิลิปปินส์ มีหอพักที่เอื้อต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในสถาบัน เนื่องจากเรามีความชำนาญในหลักสูตร และมีหลักสูตรที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นศูนย์จัดสอบที่ได้รับการรับรอง และได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก และทางสถาบันได้พยายามอย่างหนัก เพื่อเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์ และเป็นสากล

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อฟิลิฟิลิปปินส์ SMEAG Global Education เรียนต่อต่างประเทศ

 • เป็นสถาบันขนาดใหญ่ มี 3 วิทยาเขตในฟิลิปปินส์ สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 1,000 คน
 • มีความหลากหลายทางสัญชาติ และมีสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษที่โดดเด่น
 • นักเรียน  98% ของสถาบัน SMEAG ได้ผลคะแนนตรงตามเป้าหมายในการทดสอบ IELTS / TOEIC / TOEFL / CAMBRIDGE
 • ระบบการจัดการวิชาการออนไลน์ของสถาบัน SMEAG มีการบริการจัดการในส่วนของตารางเรียน  รายงานการเข้าเรียน และผลการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การศึกษาความปลอดภัยของสถาบัน SMEAG ได้มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในแก่นักเรียน ในเรื่องของการป้องกันตัวจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
 • เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษ
  • ศูนย์การทดสอบ Cambridge [SMEAG วิทยาเขตที่ 1 Sparta Campus ]
  • ศูนย์การทดสอบ IELTS ได้รับการอนุมัติโดย British Council [SMEAG วิทยาเขตที่ 2 Sparta Campus ]
  • ศูนย์การทดสอบ TOEIC & TOEFL ได้รับการอนุมัติโดย ETS [SMEAG  วิทยาเขตที่ 3 Sparta Campus]
  • ศูนย์การทดสอบ BULATS ได้รับการอนุมัติโดย Cambridge  [SMEAG  วิทยาเขตที่ 3 Sparta Campus]

Official Website: http://smenglish.com/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ESL English as a Second Language หลักสูตร ESL คือหลักสูตรปรับพื้นฐานของสถาบัน SMEAG  ผู้เรียนจะถูกกระตุ้นทักษะการเรียนรู้ผ่านชั่วโมงเรียนการสนทนา หลักไวทยากรรณ์ การอ่าน การเขียน และคำศัพท์ SMEAG มีการดำเนินการชั่วโมงเรียน สำหรับหลักสูตร ESL จำนวน 620 นาที/วัน ครบทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง/การอ่าน/การเขียน/การพูด)  ระบบหลักสูตร ESL ของสถาบัน SMEAG เปรียบเสมือนสะพานทอดไปสู่การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อนำไปสู่การเรียนหลักสูตรที่สูงขึ้น

 • หลักสูตรแนะนำสำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน และต้องการเรียนแบบเร่งรัด แบบคาบเรียน 1:1
 • วิทยาเขตหลัก
  • SPARTA CAMPUS
  • CLASSIC CAMPUS
  • CAPITAL CAMPUS
 • วันที่เริ่มเรียน ทุกวันจันทร์
 • ระยะเวลาในการลงเรียน มากกว่า 4 สัปดาห์
 • ชั่วงโมงเรียนรวม : 620 นาที
  • ชั่วโมงเรียนบังคับ: 360 นาที
  • ชั่วโมงเรียนพิเศษ: 90 นาที
  • ชั่วโมงเรียน Sparta: 170 นาที

Cambridge ESOL คือองค์กรที่ก่อตั้งการทดสอบ ความสามารถในการใช้ภาษอังกฤษระดับนานาชาติ เป็นเวลายาวนานากว่า 150 ปี Cambridge คือการทดสอบระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ จากระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูง  ศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษ SMEAG ประเทศฟิลิปปินส์ จัดเตรียมทักษะ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทดสอบให้แก่ผู้เรียน โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละทักษะ เช่น การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน&การใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ที่เรียนหลักสูตร Cambridge ของสถาบัน SMEAG จะได้ทราบแบบการทดสอบที่ใหม่ล่าสุด จากครูผู้สอนของทางสถาบัน ที่ได้ทำการทดสอบ Cambridge อย่างสม่ำเสมอ และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ Cambridge ที่ใหม่ล่าสุดจากทางสถาบัน SMEAG ทั้งหมด

 • หลักสูตรแนะนำสำหรับ
  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  • ด้วยการเรียนที่อัดแน่น พร้อมทั้งได้รับใบรับรองที่มีอายุตลอดชีวิต
  • และเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงได้อย่างง่ายดาย
 • หลักสูตรนี้มีที่ Sparta Campus
 • วันแรกเข้า ทุกวันจันร์
 • ระยะเวลาลงเรียน
  • มากกว่า 4 สัปดาห์
  • ต้องการสอบ: 12 สัปดาห์
 • ชั่วโมงเรียนรวม : 620 นาที
  • คาบเรียนทั่วไป: 360 นาที
  • คาบเลือก: 90 นาที
  • คาบ Sparta: 170 นาที

IELTS  International English Language Testing System คือการประเมิณความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ซึ่งพัฒนาโดย University of Cambridge ESOL  Examinations, British Council  และ IDP (IELTS Australia) การทดสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ของสถาบัน SMEAG ได้แก่  การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด  สถาบัน SMEAG มีการจัดการการศึกษาที่ดีที่สุดให้สำหรับผู้เรียน โดยการคัดเลือกครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดทั้งหมด 7 ขั้นตอน และการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดอีกเป็นเวลา 2 เดือน

 • แนะนำสำหรับ
  • ผู้ที่มีการวางแผน ในการไปศึกษาต่อ หรือย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ
  • ผู้ที่ต้องการบรรลุผลคะแนนตามเป้าหมายในระยะเวลาสั้นๆ
  • ผู้ที่ต้องการเรียนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
 • หลักสูตรนี้มีที่ Classic Campus
 • วันแรกเข้า ทุกวันจันทร์ หลักสูตรการันตีผลสอบ IELTS: ถูกจัดแบ่งเป็นวันจันทร์ของทุกๆเดือน
 • ระยะเวลาการลงเรียน มากกว่า 4 สัปดาห์ หลักสูตรการันตีผลสอบ IELTS: 12 สัปดาห์
 • ชั่วโมงเรียนรวม: 620 นาที
  • คาบเรียนปกติ: 360 นาที
  • คาบเรียนพิเศษ: 90 นาที
  • คาบเรียน Sparta: 170 นาที

TOEIC  Test of English International Communication เนื่องจากการพัฒนาของ ETS ( บริการการทดสอบทางการศึกษา ) ในปี 1979 TOEIC ได้ถือเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเฉพาะ เพื่อวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันของผู้ทำงาน ในบรรยากาศการทำงานแบบนานาชาติ หลักสูตร TOEIC ที่ศูนย์การฝึกอบรม SMEAG ประเทศฟิลิปปินส์นั้น ทีมการวิจัย และพัฒนา ไม่เพียงแต่พัฒนาหลักสูตร TOEIC เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังคอยตรวจสอบแบบทดสอบรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อนำไปพัฒนา และปรับใช้กับหนังสือเรียนอีกด้วย สถาบัน SMEAG วิทยาเขตที่ 3 ยังเป็นศูนย์การทดสอบ TOEIC ที่ได้รับการรับรองจาก ETS อีกด้วย

 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการผลคะแนนสอบย่างเป็นทางการ เพื่อการสมัครงาน หรือการย้ายถิ่นฐาน ในระยะเวลาสั้นๆ
 • หลักสูตรนี้มีที่ Capital Campus
 • วันแรกเข้า ทุกๆวันจันทร์ การเข้าเรียนหลักสูตรการันตีผลคะแนน TOEIC: เดือนละครั้ง
 • ระยะเวลาการลงเรียน มากกว่า 4 สัปดาห์ หลักสูตรการันตีผลคะแนน TOEIC : 12 สัปดาห์
 • ชั่วโมงเรียนรวม : 620 นาที
  • คาบเรียนปกติ : 270 นาที
  • คาบเรียนพิเศษ :  180 นาที
  • คาบเรียน Sparta: 170 นาที

TOEFL  Test of English as a Foreign Language การทดสอบ TOEFL ถูกพัฒนาโดย ETS อเมริกา ( ศูนย์บริการการทดสอบทางการศึกษา) ในการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ เจ้าของภาษา หรือผู้ที่วางแผนในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือมัธยมปลาย ในประเทศอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ และอื่นๆ การประเมิณผลการทดสอบ TOEFL ทั้ง 4 ทักษะทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ของผู้เรียนที่มีการวางแผนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และมัธยมปลาย  คณะกรรมการการคุบสอบของสถาบัน SMEAG วิทยาเขต Capital Campus นั้น ถูกอบรมโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ของ ETS และ SMEAG มีตารางเรียนหลักสูตร TOEFL ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • ผู้ที่ต้องการผลสอบ เพื่อนำไปใช้ในการย้ายถิ่นฐาน หรือหางานทำ ในการเรียนในระยะเวลาสั้นๆ
  • ผู้ทีต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษอังกฤษในสถานการณ์จริง มากกว่าการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
 • หลักสูตรนี้มีที่ CAPITAL CAMPUS
 • วันแรกเข้า ทุกๆวันจันทร์ หลักสูตรการันตี TOEFL แรกเข้า : เดือนละ 1 ครั้ง
 • ระยะเวลาในการลงเรียน มากกว่า 4 สัปดาห์ หลักสูตรการันตีผลคะแนน TOEFL: 12 สัปดาห์
 • ชั่วโมงเรียนรวม : 620 นาที
  • คาบเรียนปกติ :    360 นาที
  • คาบเรียนพิเศษ :     90 นาที
  • คาบเรียน Sparta : 170 นาที

Business  โดยการเรียนการแสดงออก และมารยาททางธุรกิจที่ใช้กันโดยทั่วไปในธุรกิจระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเติบโตได้อย่างผู้เชี่ยวชาญระดับโลก หลักสูตร Business English สถาบัน SMEAG คือหลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับการทดสอบ BULATS ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยครัมบริดจ์ ที่ถูกออกแบบขึ้นให้มความหลากหลายทางหลักสูตร โดยมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การสมัครงาน การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการเตรียมความพร้อม ในการเข้าเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นอกจากนี้ สถาบัน SMEAG วิทยาเขต Capital ยังเป็นศูนย์การทดสอบ TOEIC และ TOEFL ที่ได้รับการรับรองจาก ETS  และศูนย์การทดสอบ BULATS ที่ได้รับการรับรองจาก Cambridge สำหรับผู้เรียนของทางสถาบันเราทุกคน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคะแนนผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ หรือการทดสอบจริงของทางสถาบันไปใช้ได้ทั่วโลก และทำให้สถาบันของพวกเราเป็นสถาบันที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อกับการเรียนอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด

 • เหมาะสำหรับ
  • ผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทนานาชาติ และพบปะลูกค้าต่างชาติจากหลากหลายประเทศ
  • ผู้ที่ต้องการเรียนเทคนิคการถ่ายถอดความรู้ทางธุรกิจ สู่กลุ่มบุคคล
  • ผู้ที่ต้องการมีทักษะการพูดที่มีประสิทธิภาพ เจาะลึกการสอบสัมภาษณ์ การอภิปราย และแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับ ในการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
  • ผู้ที่ต้องการผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ( TOEIC, TOEFL, BULATS )
 • หลักสูตรนี้มีที่ CAPITAL CAMPUS
 • วันแรกเข้า ทุกๆวันจันทร์
 • ระยะเวลาที่ลงเรียน มากกว่า 4 สัปดาห์
 • ชั่วโมงการบรรยายรวม 620 นาที:
  • คาบเรียนปกติ : 360 นาที
  • คาบเรียนพิเศษ : 90 นาที
  • คาบเรียน Sparta: 170 นาที

 

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

ที่ SMEAG มีพนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ปกป้อง และรักษาความปลอดภัย ของผู้เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณภายนอกสนถาบัน  และตำรวจในพื้นที่ที่คอยเดินลาดตระเวนรอบๆสถาบัน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย มีบริการซักรีด สำหรับผู้เรียนทุกคน ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน มีพนักงานทำความสะอาดไว้บริการแก่ผู้เรียน โดยทำความสะอาดห้องพักอาทิตย์ 1 ครั้ง ตามวัน และเวลาที่ผู้เรียนต้องการ ในการทำความสะอาดแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วย  การกวาดถูพื้น ล้างห้องน้ำ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และอื่นๆ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค นอกจากนี้ ทางสถาบัน SMEAG มีพยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพ  ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของสถาบัน ซึ่งมีหน้าที่คอยตรวจเช็คอาการป่วย และสุขภาพของผู้เรียน รวมทั้งให้การดูแล โดยมีเครืองมือที่เตีรยมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน

วิทยาเขตที่ 1 ( Sparta )

 • หอพัก ขนาด 1 คน จำนวน 10 ห้อง, ขนาด 2 คน จำนวน 24 ห้อง,  ขนาด 3 คน จำนวน 29 ห้อง 
 • หอพักแบบสุดหรู ขนาด 2 คน จำนวน 24 ห้อง  และขนาด 3 คน จำนวน 6 ห้อง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ห้องรับประทานอาหาร  ร้านสะดวกซื้อ  สระว่ายน้ำ  ฟิตเนส  บาสเก็ตบอล  สนามแบดมินตัน&วอลเลย์บอล  และโต๊ะปิงปอง 

วิทยาเขตที่ 2 ( Classic ) 

 • หอพัก ห้องขนาด 1 คน จำนวน 15 ห้อง, ห้องขนาด 2 คน จำนวน 81 ห้อง, ห้องขนาด 3    คน จำนวน 12 ห้อง, ห้องขนาด 4 คน จำนวน 8 ห้อง, ห้องขนาด 5 คน จำนวน 6 ห้อง 
 • สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โรงอาหาร  ร้านสะดวกซื้อ  ฟิตเนส  สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  สนามบาสเก็ตบอล&แบดมินตัน  โต๊ะปิงปอง  ร้านกาแฟ  และห้องสมุด

SMEAG วิทยาเขตที่ 3 (Capital)

 • หอพัก ห้องขนาด 1 คน จำนวน 8 ห้อง, ห้องขนาด 2 คน จำนวน 6 ห้อง, ห้องขนาด 3    คน จำนวน 111 ห้อง, ห้องขนาด 4 คน จำนวน 81 ห้อง 
 • สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โรงอาหาร  ร้านสะดวกซื้อ  โรงภาพยนต์ ฟิตเนส  สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  สนามบาสเก็ตบอล โต๊ะสนุ๊ก ร้านกาแฟ บริการนวด และสปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และห้องครัวสำหรับทำอาหารทานเอง
On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: 7HJ3+VF2, Bamban, Tarlac
Country: Philippines
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

เรียนต่อนิวซีแลนด์ โรงเรียน Papanui High Sch...

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Papanui High School Papanui High School โรงเรียนมัธยมปลายประจำเมืองไครส ...
เรียนต่อนิวซีแลนด์ Papanui High School Papanui High School โรงเรียนมัธยมปลายประจำเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ...
Webmaster Thebest

เรียนต่อเยอรมนี มหาวิทยาลัยสหกิจศึกษาที่ใหญ่...

เรียนต่อเยอรมนี มหาวิทยาลัยสหกิจศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี iba มีหลายวิทยาเขต เดอะเบสท์ เ ...
เรียนต่อเยอรมนี มหาวิทยาลัยสหกิจศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี iba มีหลายวิทยาเขต เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ iba | U ...
Webmaster Thebest
Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาและวิชาชีพ S...

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาและวิชาชีพ SSBT เมืองซิดนีย์ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ ...
เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาและวิชาชีพ SSBT เมืองซิดนีย์ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Apple Study Group & S ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest