Academy of Information Technology

เรียนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี ที่ออสเตรเลียกับสถาบัน Academy of Information Technology (AIT)

 Academy of Information Technology (AIT) เปิดสอนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาในท้องถิ่นและทั่วประเทศ รวมถึงนักศึกษานานาชาติ สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ AIT เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศยนียบัตรและระดับอนุปริญญาสาขาธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพิมพ์ภาพและศิลปะกราฟฟิก, การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและซอฟแวร์ ทางสถาบันให้บริการห้องคอมพิวเตอร์แล็บ ห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยหลักสูตรต่างๆของ AIT ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย …

เรียนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี ที่ออสเตรเลียกับสถาบัน Academy of Information Technology (AIT) Read More »