Evolution Hospitality Institute

เรียนต่อด้านทำอาหาร Cookery และการโรงแรม Hospitality กับสถาบัน Evolution Hospitality Institute ประเทศออสเตรเลีย

Evolution Hospitality Institute เป็นสถาบันเอกชน เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านการบริหารการโรงแรมสำหรับนักศึกษาออสเตรเลียและนักศึกษานานาชาติ โดยมีหลักสูตรดังนี้ การทำครัวเบื้องต้น, การฝึกความชำนาญ, ประกาศนียบัตรขั้น 3 สาขาการบริการ (การปรุงอาหารเพื่อการค้า) และประกาศนียบัตรขั้น 3 สาขาการบริการ (การทำขนม) นอกจากนี้ สถาบันยังเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสาขาทักษะการทำครัวเบื้องต้นและการจับมีด, เทคนิคเกี่ยวกับอาหารประเภทเนื้อ, การทำอาหารด้วยงบประมาณจำกัด, การจัดการอาหาร