Universal English

เรียนภาษาเมืองเมลเบิร์น กับสถาบันสอนภาษาคุณภาพสูง Universal English ประเทศ ออสเตเรลีย

Universal English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย มีเทคโนโลยีตอบรับกับการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และความสามารถ ทุกคนมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมากกว่าครึ่ง มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท อาจารย์ทุกคนเข้าใจในด้านการสอนภาษากับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และมีการพัฒนาทักษะการสอนใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองในโลกยุคปัจจุบัน หลักสูตรของเรา สอดแทรกกิจกรรมเพื่อให้การเรียนในห้องเรียน ไม่น่าเบื่อจนเกินไป มีความสนุก …

เรียนภาษาเมืองเมลเบิร์น กับสถาบันสอนภาษาคุณภาพสูง Universal English ประเทศ ออสเตเรลีย Read More »