Your search results

International Essential Medical Insurance

International Essential Medical Insurance


ประกันสุขภาพที่จำเป็นระหว่างประเทศสำหรับคนอยู่ต่างประเทศนานถึง 3 ปี แผนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานและต้องการรับความคุ้มครองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินในระหว่างการเข้าพัก ครอบคลุมการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล) รวมถึงการค้นหา การกู้ภัย การส่งตัวกลับประเทศ และการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน  แผน COMFORT มีทั้งการรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

เบี้ยประกันเริ่มต้น € 220 / ปี

ผู้ที่สามารถทำประกันภัยนี้ได้

 • แผนนี้มีให้สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 55 ปี และสามารถซื้อได้เป็นระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี
 • บุคคลต่างชาติทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA)
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) ทุกคนที่เดินทางไปยังต่างประเทศ ยกเว้นดินแดนของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ข้อควรทราบเกี่ยวกับประกัน

 • เฉพาะกรณีฉุกเฉิน
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • การรักษาผู้ป่วยใน/นอก (ขึ้นอยู่กับระดับแผนบริการที่เลือก)
 • รวมการส่งกลับ ค้นหา และกู้ภัย
 • มี 2 ระดับความคุ้มครอง
 • ไม่มีการหักลดหย่อน
 • ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
 • ดิจิตอล 100%
 • แอพ iOS / Android
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
 • ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • การประกันทันที

ดาวน์โหลดเอกสารที่เป็นประโยชน์

 • Advanced Search

Compare Listings