Your search results

เรียนภาษาที่ไอร์แลนด์กับสถาบัน Kaplan International English

Kaplan International English (Ireland) โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Kaplan International English ด้วยประสบการณ์กว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 40 แห่งทั่วโลก Kaplan International English เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการในการศึกษาภาษาอังกฤษ และ โปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศอื่นๆ Kaplan International English หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำหน้าที่ในการให้ความรู้ในการเรียนการสอนให้นักเรียนของเรามีโอกาสและมีความสำเร็จในการเรียน โดยที่ Kaplan International English มีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม จุดมุ่งหมายของเราถูกกำหนดเพื่อความสนุกสนานในการเรียนและมีการเรียนสอนที่มีคุณภาพสูงสอนที่สนุกสนาน

  • Advanced Search

Compare Listings