Your search results

เรียนต่อออสเตรเลีย โรงเรียนสอนภาษา Kardinia International College เมืองจีลอง เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Kardinia International College เรียนต่อต่างประเทศ


Kardinia International College เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ ตั้งอยู่ในเมือง จีลอง มลรัฐวิคตอเรีย ห่างจากเมลเบิร์น ประมาณหนึ่ง ชั่วโมง โรงเรียนมีอาณาบริเวณ กว้างขวางถึง 130 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร เรียนทันสมัย สวนที่ร่มรื่น และศูนย์กีฬา เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และ สื่อการสอน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการเรียน การสอน ที่นำสมัย ทั้งหลักสูตรระดับมัธยม ศึกษาตาม รัฐบาลออสเตรเลีย กำหนด ตลอดจนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นสำหรับ นักเรียนต่างชาติ Kardinia ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในออสเตรเลีย และมีการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียนต่อออสเตรเลีย Kardinia International College เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย Kardinia International College เรียนต่อต่างประเทศ

  • เน้นเรื่องคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก
  • มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด 17 คน/ห้องเรียน เท่านั้น
  • นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ในการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย
  • สามารถเก็บโปรไฟล์ในการเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลียหรือสหรัฐอเมริกาได้

Official Website: https://www.kardinia.vic.edu.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

  • Advanced Search

Compare Listings