Your search results

วีซ่านักเรียนประเทศมอลตา

วีซ่านักเรียนประเทศมอลตา


นักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่อในประเทศมอลต้าไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษหรือเรียนระดับอุดมศึกษาจะต้องสมัครวีซ่ามอลตาเพื่อพำนักในประเทศมอลต้า ประเภทของวีซ่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียนที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน

 • วีซ่าพำนักระยะสั้น (Schengen Visa Type C) สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
 • วีซ่าพำนักระยะยาว (Schengen Visa Type D) สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนระยะเวลานานกว่า 90 วัน โดยนักเรียนจะต้องสมัคร Long-term study permit กับ Department of Citizenship and Expatriate Affairs และสมัคร Temporary Residence Permit หลังจากเดินทางถึงประเทศมอลต้า

หมายเหตุ: นักเรียนที่ถือ Schengen Visa Type C สามารถขอขยายระยะเวลาพำนักของตนได้ โดยทำการสมัคร Temporary Residence Permit

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่านักเรียนมอลตา

 1. กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่ามอลตา
 2. รูปถ่ายหน้าตรงสี 2 ใบ ขนาด 35 x 45 มม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 3. หนังสือเดินทางเล่มจริงและสำเนาหนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 3 เดือนหลังวันเดินทางออกจากมอลตา
 4. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับประเทศมอลตา
 5. ประกันสุขภาพและการเดินทาง ที่มีครอบคลุมขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศมอลตาและเขตเชงเก้นอื่น
 6. จดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า
 7. เอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
 8. หลักฐานการศึกษาสูงสุดที่ผ่านมาของนักเรียน
 9. หลักฐานการทำงานของนักเรียน หากเคยมีประสบการณ์การทำงาน
 10. เอกสารแสดงการมีที่พักในประเทศมอลตา
 11. หลักฐานการลงทะเบียนเรียนหรือ Letter of Acceptance หรือ Student Status Letter จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 12. หลักฐานยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าที่พักล่วงหน้าที่ออกโดยสถาบันการศึกษาในประเทศมอลตา
 13. หลักฐานทางการเงิน แสดงการมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอในการเรียนและพำนักอยู่ในประเทศมอลตา เช่น บันทึกรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (Bank Statement) หรือ Bank Guarantee Letter จากธนาคาร
 14. หลักฐานส่วนตัว การทำงานและหลักฐานทางการเงินของสปอนเซอร์ในกรณีที่นักเรียนมีสปอนเซอร์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและพำนักที่ประเทศมอลตา

หมายเหตุ: เอกสารทุกอย่างต้องมีสำเนา และเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันและรับรองให้เรียบร้อยก่อนยื่นวีซ่า

เนื่องจากประเทศมอลตาไม่มีสถานทูตอยู่ในประเทศไทย นักเรียนที่ต้องการเรียนในประเทศมอลตาระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต้องขอวีซ่าประเภท Schengen Visa Type C ที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย

สถานที่ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น (Schengen Visa Type C)

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ (Austrian Embassy Bangkok) กำหนดให้ศูนย์ VFS เป็นผู้ดำเนินการรับยื่นวีซ่าพำนักระยะสั้นมอลต้า

Austria Visa Application Centre Bangkok

ที่ตั้ง: ยูนิตที่ 404 ชั้นที่ 4 อาคารจตุรัสจามจุรี (จามจุรี สแควร์) ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: +66 (0)2 118 7008

อีเมล: info.austh@vfshelpline.com

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์      เวลา: 08:30 – 12:00 น. และ 13:00 – 16:00 น.

วันรับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ – ศุกร์    เวลา: 13:00 – 16:00 น.

ค่าธรรมเนียมวีซ่า: 80 ยูโร หรือ 2,950 บาท

ค่าบริการ: 22.01 ยูโร หรือ 810 บาท

ค่าธรรมเนียมศูนย์ VFS: 12.95 ยูโร หรือ 451 บาท (รับชำระเงินสดเท่านั้น)

ระยะเวลารอผลการพิจารณาวีซ่า: 15 วันทำการ

สถานที่ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว (Schengen Visa Type D)

Malta Visa Application Centre Beijing

ที่ตั้ง: Room 50128, 1/F, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhugan Hutong, Chaoyangmennei Street, Dongcheng District, Beijing, China

โทรศัพท์: +86 10 57071582

อีเมล: info.mtcn@vfshelpline.com

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์      เวลา: 08:00 – 15:00 น.

วันรับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ – ศุกร์    เวลา: 08:00 – 15:00 น.

ค่าธรรมเนียมวีซ่า: 70 ยูโร หรือ 560 หยวน

ค่าบริการ: 28 ยูโร หรือ 220 หยวน

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง (Courier fee): 75 หยวน

ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินสด นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมที่นี่

ระยะเวลารอผลการพิจารณาวีซ่า: 10 วันทำการ

หมายเหตุ: นักเรียนต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์ VFS และนักเรียนจะต้องสแกนลายนิ้วมือที่เรียกว่า (Biometric Collection) โดยข้อมูลลายนิ้วมือจะถูกบันทึกไว้นาน 5 ปี หากนักเรียนเป็นผู้ที่เดินทางเข้าเขตพื้นที่เชงเก้นบ่อย ภายในระยะเวลา 5 ปีที่สมัครวีซ่าใหม่นักเรียนไม่ต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง

คำแนะนำด้านหลักฐานทางการเงิน

European Commission ได้กำหนดว่าชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาประเทศมอลต้าควรมีทุนทรัพย์ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อวันขั้นต่ำที่ 48 ยูโรต่อวัน L-Università ta’ Malta (University of Malta) แนะนำให้นักเรียนควรมีทุนทรัพย์สำหรับเป็นค่าครองชีพต่อเดือนที่ประมาณ 1,100 ยูโรต่อเดือน

ตัวอย่างค่าครองชีพต่อเดือนที่ประเทศมอลตา

ลำดับ รายการ จำนวน (ยูโร) จำนวน (บาท)
1 ค่าที่พักแบบแชร์ (2-3 คน/อพาร์ทเม้นท์) EUR 500 18,750 บาท
2 ค่าอาหาร EUR 250 9,375 บาท
3 ค่าโทรศัพท์/Wi-Fi EUR 30 1,125 บาท
4 ค่าขนส่งสาธารณะ EUR 40 1,500 บาท
5 ค่ากิจกรรมนันทนาการ EUR 200 7,500 บาท
6 ค่าซักรีด EUR 30 1,125 บาท
7 ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ EUR 50 1,875 บาท
รวมทั้งหมด EUR 1,100 41,250 บาท

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Thailand – Malta ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง
3 เดือน €1,100 x 3 = €3,300

ประมาณ 123,750 บาท

€1,000

ประมาณ 37,500 บาท

€4,300

ประมาณ 161,250 บาท

6 เดือน €1,100 x 6 = €6,600

ประมาณ 247,500 บาท

€1,000

ประมาณ 37,500 บาท

€7,600

ประมาณ 285,000 บาท

9 เดือน €1,100 x 9 = €9,900

ประมาณ 371,250 บาท

€1,000

ประมาณ 37,500 บาท

€10,900

ประมาณ 408,750 บาท

12 เดือน €1,100 x 12 = €13,200

ประมาณ 495,000 บาท

€1,000

ประมาณ 37,500 บาท

€14,200

ประมาณ 532,500 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินขั้นต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำเท่านั้น ศูนย์ฯเดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาเรียน ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 1.5 เท่า กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 2 เท่า
3 เดือน €4,300

ประมาณ 161,250 บาท

€4,300 x 1.5 = €6,450

ประมาณ 241,875 บาท

€4,300 x 2 = €8,600

ประมาณ 322,500 บาท

6 เดือน €7,600

ประมาณ 285,000 บาท

€7,600 x 1.5 = €11,400

ประมาณ 427,500 บาท

€7,600 x 2 = €15,200

ประมาณ 570,000 บาท

9 เดือน €10,900

ประมาณ 408,750 บาท

€10,900 x 1.5 = €16,350

ประมาณ 613,125 บาท

€10,900 x 2 = €21,800

ประมาณ 817,500 บาท

12 เดือน €14,200

ประมาณ 532,500 บาท

€14,200 x 1.5 = €21,300

ประมาณ 798,750 บาท

€14,200 x 2 = €28,400

ประมาณ 1,065,000 บาท

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 37.5 บาท

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย กรุงเทพฯ (Austria Embassy Bangkok)

ที่ตั้ง: เลขที่ 14 ซอยนันทา-โมซาร์ท, สาทร ซอย 1, ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: +66 (0)2 105 67 10

เว็บไซต์: https://www.bmeia.gv.at/th/

อีเมล: Bangkok-ob@bmeia.gv.at

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์      เวลา: 09:00 – 12:00 น.

ข้อมูลกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย วัลเลตตา มอลตา (Thai Honorary Consulate General in Valletta, Malta)

ที่ตั้ง: 4/4 Regent House, Bisazza Street Sliema SLM 1641 Malta

โทรศัพท์: +356 21 319 326

โทรสาร: +356 21 324 261

อีเมล: thaicon@regentmalta.com

วันเปิดทำการ: ต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล: Embassy of Thailand in Athens

ที่มา:

ELS Directory Website: https://www.esldirectory.com/

Schengen Visa Info Website: https://www.schengenvisainfo.com/

University of Malta Website: https://www.um.edu.mt/

Visa VFS Global Website: https://visa.vfsglobal.com/

VFS Global China Malta Website: http://www.vfsglobal.cn/Malta/China/

Austria Embassy Bangkok Website: https://www.bmeia.gv.at/th/


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

[contact-form-7 id=”20142″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Form-หน้าหลัก.com”]
 • Advanced Search

Compare Listings