Your search results

วีซ่านักเรียนประเทศเนเธอร์แลนด์

วีซ่านักเรียนประเทศเนเธอร์แลนด์


หากนักเรียนต้องการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องมี Residence Permit เพื่อเรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเงื่อนไขและขั้นตอนในการสมัคร Residence Permit ที่แตกต่างกันตามสัญชาติของนักเรียน

เงื่อนไข

มีเงื่อนไขบางประการที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม นักเรียนและสถาบันการศึกษาของนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ (วิธีการและเงื่อนไขต่อไปนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนก็ต้องปฏิบัติตาม)

 • นักเรียนได้รับการตอบรับเข้าศึกษา (ถาวรหรือชั่วคราว) จากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (University or University of applied sciences) ในฐานะนักเรียนเต็มเวลาของโปรแกรมเรียนกลางวันแบบเต็มเวลาที่ได้รับการรับรอง (Full-time accredited day programme) โดยที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั้นจะต้องเป็นผู้สนับสนุนที่ได้รับการรับรอง (Recognized sponsor) สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมีรายชื่ออยู่ที่ Public Register of Recognized Sponsors
 • นักเรียนจะต้องมีเงินทุนเพียงพอและมั่นคงสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ
 • นักเรียนจะต้องได้รับเครดิตขั้นต่ำ 50% ในแต่ละปีการศึกษาซึ่งเรียกว่า ‘Study Progress Monitoring’

การเตรียมตัวสำหรับการศึกษา

นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติครบและผ่านตามเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสมัครเรียนด้วย และนักเรียนสามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ผลคะแนน IELTS เบื้องต้นสำหรับเรียนในระดับอุดมศึกษา คือ 0
 • หากนักเรียนมีผลคะแนน IELTS ที่ 5.0 จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้สูงสุด 12 เดือนในประเทศเนเธอร์แลนด์
 • หากนักเรียนมีผลคะแนน IELTS ที่ 5.5 จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้สูงสุด 6 เดือนในประเทศเนเธอร์แลนด์

นอกจากผลคะแนน IELTS แล้ว ผลคะแนนอื่นก็ยังเป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อเช่นกัน แต่นักเรียนควรติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทราบข้อมูลที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยของตน ผลคะแนนอื่นๆ ได้แก่ TOEFL, TOEIC และ Cambridge English grades & scale

เอกสารสำหรับสมัครวีซ่านักเรียนประเทศเนเธอร์แลนด์ (Machtiging tot Voorlopig Verblifj: MVV)

 • แบบฟอร์มการสมัครวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ
 • สูติบัตร
 • ระเบียนผลการเรียน (Academic Transcript)
 • จดหมายอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • แผนการเรียนของนักเรียน
 • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน
 • ประกันสุขภาพและการเดินทาง
 • ผลการตรวจวัณโรค

โดยเอกสารทุกอย่างต้องมีการถ่ายสำเนาไว้และเตรียมพกติดตัวด้วย หากเอกสารที่ไม่ได้ออกเป็นภาษาดัตช์หรืออังกฤษจะต้องทำการแปลและรับรองให้เรียบร้อยก่อนยื่นวีซ่า

นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยระยะเวลาวีซ่านานกว่า 90 วันจะต้องถือ Residence Permit และนักเรียนจะต้องยื่นคำร้องขอ Long-stay visa (MVV) ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ วีซ่าประเภทนี้ยังถูกเรียกว่า Authorization for Temporary Stay (MVV) ด้วย

การสมัคร Residence Permit และ Long-stay visa (MVV)

ผู้สนใจสามารถสมัคร Residence Permit และ Long-stay visa (MVV) ได้ 2 ช่องทาง

 • สมัครผ่าน Host ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่น นายจ้าง สมาชิกในครอบครัวหรือสถาบันการศึกษา
 • สมัครด้วยตนเองผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงศุลของเนเธอร์แลนด์ในประเทศของผู้สมัคร

หากผู้สมัครมี Host อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่แล้ว Host จะเป็นผู้สมัครวีซ่าให้ที่ Immigration and Naturalisation Service (IND)

การสมัครผ่าน Host ในประเทศเนเธอร์แลนด์

การสมัครประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการพำนักของผู้สมัคร โดย Host จะมีผู้ยื่นใบสมัครให้ที่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยวัตถุประสงค์ในการพำนักที่อยู่ในประเภทการสมัครนี้ได้แก่

 • การเรียน
 • การทำงาน
 • การฝึกงาน
 • การอยู่ร่วมกันหรือการแต่งงานกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
 • การรวมตัวของครอบครัว (Family Reunification)

ในกรณีดังที่กล่าวมา Host ของผู้สมัครจะได้แก่ สถาบันการศึกษา นายจ้าง สมาชิกในครอบครัว คู่สมรสหรือพาร์ทเนอร์โดย Host ของผู้สมัครจะสมัครให้โดยตรงผ่าน IND

หลังจากการสมัครได้รับการอนุมัติแล้วผู้สมัครจะต้องทำอย่างไรต่อ

IND จะส่งจดหมายยืนยันว่าการสมัครได้รับการอนุมัติแล้วไปที่ Host ของผู้สมัคร จดหมายจะอธิบายวิธีการในการสมัคร Long-stay visa (MVV) และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ภายใน 3 เดือนหลังจากที่ Host ได้รับจดหมายแล้ว ผู้สมัครจะต้องทำนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของเนเธอร์แลนด์เพื่อสมัครขอ MVV ต่อ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • MVV Issue Form
 • หนังสือเดินทางและสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • ถ้าผู้สมัครกำลังอาศัยอยู่ในประเทศที่ผู้สมัครไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ผู้สมัครต้องแนบเอกสาร Residence Permit พร้อมสำเนาด้วย
 • รูปถ่ายหน้าตรง กำหนดเงื่อนไขดังนี้ (คลิก)
 • จดหมายยืนยันการอนุมัติการสมัครที่ Host ได้รับ และมีหมายเลขทะเบียนต่างด้าว Alien Registration Number (V Number) ระบุ
 • เอกสารอื่นที่ระบุโดย IND และสำเนาของแต่ละเอกสาร

ผลการสมัคร MVV จะพร้อมให้ผู้สมัครไปรับที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลภายใน 10 วันทำงาน

ผู้ถือวีซ่าจะต้องเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์โดยมี MVV ในหน้าหนังสือเดินทาง IND จะแจ้งให้ Host ของผู้ถือวีซ่าทราบเมื่อ Residence Permit นั้นได้รับการอนุมัติแล้ว

การสมัครด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

ผู้ที่สามารถสมัคร Residence Permit และ Long-stay visa (MVV) ได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลได้ คือ บุคคลดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • ผู้อพยพที่มีทักษะสูงมองหางานในปีแรก (Orientation year as a highly skilled migrant seeking employment)
 • ผู้ประกอบการส่วนตัว
 • สตาร์ทอัพ (Start-up)
 • นักลงทุนต่างชาติ

ผู้สมัครควรทำนัดกับสถานทูตหรือสถานกงสุลและสมัครวีซ่าด้วยตนเอง

ระยะเวลาในการผลการอนุมัติวีซ่า

4 – 5 วันทำการ

สถานที่ในการยื่นคำร้องขอ Long-stay visa (MVV)

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนยื่นคำร้องผู้สมัครสามารถทำนัดได้ผ่านทาง Online Appointment System

หมายเหตุสำคัญสำหรับผู้สมัคร MVV เพื่อการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์

ในกรณีที่ไม่สามารถหาเวลานัดสำหรับยื่นคำร้องขอ MVV – Study ได้ ผู้สมัครสามารถส่งอีเมลไปที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ระบุข้อมูลการติดต่อและวันเปิดเรียนของตนเองได้ สถานทูตจะแนะนำผู้สมัครต่อไปถึงการสมัครขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า MVV (การพำนักระยะยาว)

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าในการพำนักระยะยาว (MVV) จะต้องทำที่สถานทูตเท่านั้น  กรุณาติดต่อแผนกกงสุลของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ทางโทร +66 (0)2 3095200 ในวันทำการของสถานทูตตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น.

เมื่อทำการนัดหมายเพื่อรับ D-visa ผู้ยื่นคำร้องจะต้องให้หมายเลขคนต่างด้าว (V number) ซึ่งมีอยู่ในจดหมายอนุมัติ

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสอดคล้องกับพันธมิตรของประเทศเชงเก้นในท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมบริการ VFS ทั่วโลกและค่าธรรมเนียมวีซ่าและการรับรองเอกสารจะต้องชำระที่ศูนย์รับคำร้อง VFS ด้วยเงินสดเป็นเงินบาทไทยเท่านั้น

*MVV ที่สมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยจะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำร้องในกลุ่มดังต่อไปนี้ จะได้รับการยกเว้น :

 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • เด็กนักเรียน, นักเรียน, นักศึกษาปริญญาโทและครูที่จะมาพำนักเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการฝึกอบรมทางการศึกษา
 • นักวิจัยจากประเทศที่สามที่เดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำเลขที่ 2005/761/EC ของรัฐสภาและคณะมนตรียุโรปเพื่อเอื้ออำนวยให้มีการออกวีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้นโดยประเทศสมาชิกแก่นักวิจัยจากประเทศที่สามที่เดินทางเข้ามาในประชาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
 • ตัวแทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือต่ำกว่าซึ่งเข้าร่วมในการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ :

 • ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูต (Diplomatic passport) และหนังสือเดินทางราชการ (Service passport)
 • ผู้เข้าร่วมการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือต่ำกว่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าในอัตราต่ำ (35 ยูโร) สำหรับพลเมืองของประเทศอัลบาเนีย, ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า, ประเทศอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย, ประเทศสาธารณรัฐมอลโดวา, ประเทศมอนเตเนโกร, ประเทศรัสเซีย, ประเทศอาเซอร์ไบจานประเทศเซอร์เบียและประเทศยูเครน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร Residence Permit และ Long-stay visa (MVV)

 1. ส่งใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองของประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นที่สามารถส่งใบสมัครไปที่ IND ให้นักเรียนได้ โดยสถาบันนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ใน Public Register of Recognized Sponsors โดยสถาบันการศึกษาจะสมัครทั้ง MVV และ Residence Permit ให้นักเรียนพร้อมกัน จะมี Application Form ที่สถาบันการศึกษาต้องกรอกและส่งไปที่ IND

IND จะเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครจากสถาบันการศึกษาของนักเรียน

 1. ใบเสร็จและการตรวจสอบการสมัคร

สถาบันการศึกษาของนักเรียนจะได้รับ Confirmation Letter หลังจากที่ IND ได้รับใบสมัครแล้ว ในจดหมายจะระบุถึงระยะเวลาที่ IND ใช้พิจารณาใบสมัครของนักเรียนด้วย IND จะตรวจสอบว่าการสมัครนั้นเรียบร้อยหรือยัง

 1. การตัดสิน

IND จะตรวจสอบว่านักเรียนและสถาบันการศึกษาของนักเรียนนั้นมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดของ Residence Permit หรือไม่ IND จะทำการตัดสินภายในระยะเวลา 60 วัน

 • ผลการตัดสินที่เป็นลบ (Negative decision)

หากนักเรียนหรือสถาบันการศึกษาของนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข นักเรียนจะไม่ได้รับอนุมัติ MMV และ Residence Permit ผลการตัดสินนี้จะเป็นการตัดสินแบบเป็นทางการ (Formal decision) IND จะแจ้งผลการตัดสินไปยังสถาบันการศึกษาของนักเรียน นักเรียนหรือสถาบันการศึกษาสามารถลงทะเบียนขอคัดค้านหรืออุทธรณ์ผลการตัดสินได้

 • ผลการตัดสินที่เป็นบวก (Positive decision)

หากนักเรียนและสถาบันการศึกษาของนักเรียนมีคุณสมบัติที่ตรงตามเงื่อนไข นักเรียนจะได้ MVV และ Residence Permit สถาบันการศึกษาจะได้รับจดหมายผลการตัดสิน และ IND จะรายงานไปที่ Dutch representation เช่น สถานทูตหรือสถานกงสุลด้วย

 1. การรับวีซ่า MVV

นักเรียนสามารถรับ MVV ของตนเองได้ที่ Dutch representation ที่สถาบันการศึกษาของนักเรียนได้กรอกข้อมูลไปใน Application form นักเรียนมีระยะเวลา 3 เดือนในการรับ MVV กรุณาทำนัดกับสถานทูตหรือสถานกงสุลก่อนเข้าไปรับวีซ่า หนังสือเดินทางของนักเรียนจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนในวันที่นักเรียนรับวีซ่า

เมื่อนักเรียนไปรับวีซ่า นักเรียนจะต้องให้ข้อมูล Biometric กับทางสถานทูตด้วย

 1. การเดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์

เมื่อนักเรียนได้รับวีซ่า MVV แล้ว นักเรียนสามารถเดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ MVV จะมีอายุ 90 วัน ระยะเวลาจะระบุในหน้าวีซ่า (MVV sticker) ของนักเรียน ซึ่งจะระบุข้อมูลของ

 • Effective date: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป mvv จะใช้ได้
 • End date: หลังจากวันนี้ไป mvv จะหมดอายุ ไม่สามารถใช้งานได้

วีซ่านี้จะอนุญาตให้นักเรียนสามารถเดินทางภายในเขตพื้นที่ Schengen Area ได้

แบบฟอร์มการสมัครและค่าธรรมเนียม

แบบฟอร์มการสมัครคือ Form 7504 (Application for the purpose of residence of ‘study’ – Higher education)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หมายเหตุ: สถาบันการศึกษาคือผู้ที่จะกรอกและใช้ฟอร์มนี้ในการสมัครวีซ่าให้นักเรียน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอยู่ที่ € 174

ขั้นตอนหลังจากสมัคร

รับ Residence Permit

IND ตั้งเป้าหมายให้นักเรียนรับ Residence Permit ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับผลการตัดสินที่เป็นบวก IND จะส่งจดหมายที่แจ้งว่านักเรียนสามารถไปรับ Residence Permit ไปที่สถาบันการศึกษาของนักเรียน นักเรียนจะต้องทำนัดหมายออนไลน์ไปที่ IND Desk ที่ระบุในจดหมาย

นักเรียนต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่อยู่ใน Residence Permit ถูกต้องขณะที่นักเรียนยังอยู่ที่ IND Desk หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นักเรียนสามารถแจ้ง IND staff ได้เลย

ลงทะเบียนกับเขตเทศบาลเมือง

เมื่อเดินทางถึงประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว นักเรียนต้องลงทะเบียนที่ Municipal Personal Records Database (BRP) ในเขตเทศบาลเมืองที่นักเรียนจะพำนัก

นักเรียนจะสามารถลงทะเบียนนี้ได้ นักเรียนจะต้องมีสูติบัตรที่แปลและรับรองอย่างถูกต้อง (Legalised and translated birth certificate) เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องพกสูติบัตรติดตัวขณะเดินทางไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย

นักเรียนควรติดต่อเทศบาลเมืองล่วงหน้า เพื่อเตรียมเอกสารหรือหนังสือรับรองหรือแปลที่นักเรียนต้องพกติดตัวเมื่อไปถึงประเทศเนเธอร์แลนด์

การทดสอบวัณโรค (TB Test)

นักเรียนจะต้องทำการตรวจวัณโรค (Tuberculosis: TB test) เมื่อนักเรียนสมัครวีซ่า นักเรียนจะต้องทำนัดกับ Area Health Authority (GGD) และเข้าตรวจวัณโรคภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับ Residence Permit นักเรียนต้องเตรียมแบบฟอร์ม TB test referral form ติดตัวไปวันที่ตรวจด้วย

ระยะเวลาของ Residence Permit

Residence Permit สำหรับการเรียนจะมีระยะเวลาครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เรียนและเพิ่มอีก 3 เดือนหลังจากเรียนจบ นักเรียนสามารถได้รับระยะเวลาพำนักเพิ่ม 1 ปีสำหรับ Preparatory education หรือ a transition year ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนต้องการเรียนภาษาดัตช์ ระยะเวลาการออก Residence Permit สูงสุดคือ 5 ปี

การทำงานและการฝึกงาน

ด้านหลังของ Residence Permit จะระบุว่า ‘Tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet toegestaan’ ซึ่งหมายถึง

การทำงานที่ได้ค่าตอบแทน (Work in paid employment)

นักเรียนจะสามารถทำงานที่ได้ค่าตอบแทนเมื่อนายจ้างนั้นมี TWV สำหรับนักเรียน และนักเรียนจะสามารถทำงานได้

  • ระยะเวลาสูงสุด 16 ชั่วโมง/สัปดาห์
  • ทำงานเต็มเวลาช่วงฤดูร้อน เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม

ถ้านักเรียนทำงานเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่ได้รับอนุญาตหรือนายจ้างของนักเรียนไม่ออก TWV ให้นักเรียน จะถือว่านักเรียนทำงานผิดกฎหมาย (โดยมิได้ตั้งใจ) และจะถูกสังเกตการณ์หรือตักเตือนจาก SZW Inspectorate ในกรณีที่มีการละเมิดกฎเกิดขึ้น IND จะติดต่อสถาบันการศึกษาที่นักเรียนเรียนอยู่และกองตรวจจะปรับนายจ้างของนักเรียนสำหรับการจ้างงานผิดกฎหมาย

การประกอบกิจการหรือทำงานด้วยตนเอง (Work on a self-employed basis)

นอกจากการเรียน นักเรียนสามารถทำงานของตนเอง (self-employed individual) ได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ตราบใดที่นักเรียนปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Residence Permit for Study โดยไม่มีระยะเวลาจำกัดสำหรับการทำงานแบบ self-employed individual และนักเรียนไม่ต้องมี Work Permit (TWV) ในการทำงานด้วย

| นักเรียนต้องจดทะเบียนบริษัทของตนเองที่ Dutch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) นักเรียนจะต้องชำระภาษีด้วยตนเองและนักเรียนจะต้องมี Dutch public healthcare insurance (basisverzekering)

การฝึกงาน (Internship)

หากนักเรียนต้องการฝึกงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องมี TWV หากงานที่ฝึกนั้นเกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียน นักเรียนและสถาบันการศึกษาของนักเรียนจะต้องลงลายมือชื่อสัญญาการฝึกงาน (Internship Agreement) กับบริษัทที่นักเรียนฝึกงาน นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ที่ Nuffic

การเรียนนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ชั่วคราว

Temporarily studying outside of the Netherlands (other than Intra EU-mobility)

นักเรียนจะเดินทางไปเรียนต่างประเทศชั่วคราวและไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ภายในโครงการ Intra EU-mobility ใช่หรือไม่ นักเรียนจะไม่สามารถอยู่ต่างประเทศนานกว่า 12 เดือนได้ หากนักเรียนอยู่ต่างประเทศนานเกินกว่า 12 เดือน IND จะยกเลิก Residence Permit ของนักเรียน ถึงแม้นักเรียนจะกำลังเรียนต่างประเทศหรือฝึกงานอยู่ นักเรียนก็จะยังได้รับการตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าในการเรียนอยู่ (Study progress monitoring)

You are temporarily following parts of you studies in another member state of the European Union, within the context of intra EU-mobility

สำหรับนักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนในรัฐอื่นของสหภาพยุโรปเป็นการชั่วคราวภายใต้โปรแกรม intra EU-mobility นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในรัฐอื่นที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้เพื่อเรียนในระยะเวลาสูงสุด 360 วัน ขณะที่รักษาสถานะ Dutch Residence Permit

นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จาก intra EU-mobility ได้ หากนักเรียนพำนักอยู่ในสหภาพหรือหลักสูตรการเรียนอยู่ในโครงการ Multilateral program ที่ประกอบด้วย mobility measures หรือข้อตกลงระหว่างสองหรือมากกว่าสองสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป

หากนักเรียนต้องการร่วมโครงการ intra EU-mobility สถาบันการศึกษาของนักเรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องแจ้ง IND ไม่ช้ากว่า 4 สัปดาห์ก่อนที่นักเรียนจะเข้าร่วมโครงการ โดยส่ง Notification Form ไปยัง IND

ข้อควรปฏิบัติทางกฎหมาย (Legal Obligations)

ข้อควรปฏิบัติของนักเรียนต่างชาติ (Obligations of the foreign national)

การให้ข้อมูลระหว่างขั้นตอนการสมัครวีซ่า

กฎนี้มีผลตั้งแต่ก่อนนักเรียนมารับ Residence Permit ของตนเอง นักเรียนจะต้องรายการความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการตัดสินของ IND เช่น

  • นักเรียนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของ Residence Permit ที่ได้สมัครไปอีกต่อไป
  • นักเรียนไม่ต้องการเดินทางเข้ามาประเทศเนเธอร์แลนด์อีกต่อไป
  • นักเรียนต้องการรายงานการเปลี่ยนแปลงที่ IND ต้องทราบเพื่อทำการบันทึกไว้ เช่น การย้ายที่อยู่ หรือเมื่อนักเรียนต้องการไปรับ Long-stay visa/provisional residence permit ที่สถานทูตอื่นซึ่งแตกต่างจากที่แจ้ง

หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและนักเรียนไม่ได้แจ้ง IND นักเรียนสามารถที่จะถูก IND ปฏิเสธการสมัครหรือเพิกถอน Residence Permit ทั้งชั่วคราวหรือปกติของนักเรียนได้

นักเรียนต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงกับ IND ทันทีโดยการเขียนจดหมาย

หากนักเรียนมีสปอนเซอร์ (ที่ได้รับการรับรอง) อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องแจ้งสปอนเซอร์ และสปอนเซอร์จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นให้กับ IND

การให้ข้อมูลหลังจากขั้นตอนการสมัครวีซ่า

กฎนี้มีผลหลังจากที่นักเรียนมารับ Residence Permit ของตนเองเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ Residence Permit ของนักเรียน เช่น

  • นักเรียนได้สมัครสวัสดิการสังคม (Social Welfare Benefit)
  • นักเรียนมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขของ Residence Permit อีกต่อไป
  • นักเรียนเริ่มทำงานตอนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือนักเรียนทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำภายใต้ Residence Permit ของตนเอง
  • นักเรียนได้ย้ายที่อยู่อาศัยและไม่ได้แจ้งเทศบาลเมืองที่ตนพักอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • นักเรียนกำลังจะออกหรือได้เดินทางออกจากประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว

หากนักเรียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลและไม่แจ้ง IND ทำให้เงื่อนไขไม่ตรงตาม Residence Permit ทาง IND จะเพิกถอน Residence Permit ของนักเรียน

นักเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ IND ทราบภายใน 4 สัปดาห์โดยใช้ Notification Form และหากข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีระบุอยู่ใน Notification Form ให้นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมแยกในจดหมายอีกฉบับ และส่งจดหมายนั้นพร้อม Notification Form ไปที่ IND และสามารถดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่นี่

การสมัครครั้งต่อไป (ขยายหรือเปลี่ยนแปลง)

Residence Permit สูญหายหรือถูกทำลาย

ในกรณีที่ Residence Permit สูญหาย ถูกทำลาย หรือถูกขโมย นักเรียนต้องต้องสมัคร Residence Permit Replace

การขยายระยะเวลา Residence Permit

หาก Residence Permit ของนักเรียนกำลังจะหมดอายุ นักเรียนจะต้องสมัครขยาย Residence Permit โดยควรสมัคร 3 เดือนก่อนหมดอายุ

เปลี่ยน Residence Permit

หากนักเรียนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การเรียนของตนเองซึ่งส่งผลกระทบต่อ Residence Permit เช่น ลาออกจากการเรียนหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนที่ไม่เพียงพอ (Student’s progress insufficient) ต้องรายงานความเปลี่ยนแปลงนี้ไปที่ IND ซึ่งอาจจะหมายความว่า Residence Permit ของนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วย

หรือหากนักเรียนเรียนจบแล้ว นักเรียนสามารถเปลี่ยน Residence Permit ของตนเองเป็นประเภทอื่นได้เพื่อ

Return Visa

ถ้านักเรียนกำลังรออยู่ในขั้นตอน นักเรียนจะต้องมีเอกสารการพำนักที่ยังมีอายุและเป็นปัจจุบันและนักเรียนต้องการเดินทางนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องถือ Return Visa เพื่อกลับเข้ามาในประเทศเนเธอร์แลนด์ใหม่ กรณีนี้สำหรับผู้ที่ Residence Permit ปัจจุบันหมดอายุแล้ว หรือ Residence Permit ปัจจุบันกำลังจะหมดอายุขณะที่นักเรียนอยู่นอกประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครขอ Return Visa


ข้อกำหนดทางด้านการเงิน

สำหรับผู้สมัคร Residence Permit for Study จะต้องมีการเงินที่เพียงพอสำหรับการอยู่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

ประเภทการเรียน                                                                                   ​           ค่าครองชีพต่อเดือน

​Higher professional education (hbo) or university                                           ​     € 897.56

Secondary education or senior secondary vocational education (mbo)            ​€ 737.07

นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลที่อัพเดตได้ที่นี่

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Bangkok – Amsterdam ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงให้สถานทูต
3 เดือน ​€897.56 x 3 = €2,692.68

ประมาณ 100,975.50 บาท

​€800

ประมาณ 30,000 บาท

€3,492.68

ประมาณ 130,975.50 บาท

6 เดือน ​€897.56 x 6 = €5,385.36

ประมาณ 201,951 บาท

​€800

ประมาณ 30,000 บาท

€6,185.36

ประมาณ 231,951 บาท

9 เดือน ​€897.56 x 9 = €8,078.04

ประมาณ 302,926.50 บาท

​€800

ประมาณ 30,000 บาท

€8,878.04

ประมาณ 332,926.50 บาท

12 เดือน ​€897.56 x 12 = €10,770.72

ประมาณ 403,902 บาท

​€800

ประมาณ 30,000 บาท

€11,570.72

ประมาณ 433,902 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำเท่านั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาเรียน ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 1.5 เท่า กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 2 เท่า
3 เดือน €3,492.68

ประมาณ 130,975.50 บาท

€3,492.68 x 1.5 = €5,239.02

ประมาณ 196,463.25 บาท

€3,492.68 x 2 = €6,985.36

ประมาณ 261,951 บาท

6 เดือน €6,185.36

ประมาณ 231,951 บาท

€6,185.36 x 1.5 = €9,278.04

ประมาณ 347,926.50 บาท

€6,185.36 x 2 = €12,370.72

ประมาณ 463,902 บาท

9 เดือน €8,878.04

ประมาณ 332,926.50 บาท

€8,878.04 x 1.5 = €13,317.06

ประมาณ 499,389.75 บาท

€8,878.04 x 2 = €17,756.08

ประมาณ 665,853 บาท

12 เดือน €11,570.72

ประมาณ 433,902 บาท

€11,570.72 x 1.5 = €17,356.08

ประมาณ 650,853 บาท

€11,570.72 x 2 = €23,141.44

ประมาณ 867,804 บาท

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 37.5 บาท


ข้อมูลสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย (Netherlands Embassy in Bangkok)

ที่ตั้ง: 15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: +66 (0)2 309 5200                  โทรสาร: +66 (0)2 309 5205

เว็บไซต์: https://www.netherlandsandyou.nl/

อีเมล: ban@minbuza.nl

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี        เวลา: 08:30 – 12:00 และ 13:30 – 16:30 น.

วันศุกร์                                    เวลา: 08:30 – 11:30 น.

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก (Royal Thai Embassy in the Hague, The Netherlands)

ที่ตั้ง: Laan Copes van Cattenburch 123, 2585 EZ, The Hague

โทรศัพท์: +31 70 345 0766, +31 70 345 9703

เว็บไซต์: https://hague.thaiembassy.org/

อีเมล: consular@thaiembassy.nl

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์                 เวลา: 09:30 – 12:00 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)


ที่มา:

Immigration and Naturalisation Service Website: https://ind.nl/en/

Netherlands Embassy Website: https://www.netherlandsandyou.nl/

Royal Thai Embassy Hague Website: https://hague.thaiembassy.org/


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

[contact-form-7 id=”20142″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Form-หน้าหลัก.com”]
 • Advanced Search

Compare Listings