Your search results

เรียนต่อนิวซีแลนด์ | Study in New Zealand | เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

[searchandfilter taxonomies=”search,category,category-2″]

ประเทศนิวซีแลนด์

บทความที่เกี่ยวข้อง

นิวซีแลนด์ได้กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยสนธิสัญญาไวตางี (Treaty of Waitangi) เมื่อปี ค.ศ. 1840 ซึ่งได้สัญญาไว้ว่าจะให้สิทธิในการเป็นผู้นำชนเผ่าอย่างเต็มรูปแบบ “Complete Chieftainship” (Tino rangatiratanga) แก่ชาวมาวรีพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ ในปัจจุบันความหมายที่แน่นอนของสนธิสัญญานี้ยังคงเป็นข้อพิพาท และยังคงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและความไม่พอใจกันอยู่เนื่องจากมีการแปลสนธิสัญญาทั้งสองฉบับไม่ตรงกัน โดยในฉบับภาษาอังกฤษมีใจความว่าสหราชอาณาจักรจะปกครองประเทศและประชาชนของประเทศ

สถาบันที่คุณอาจสนใจ​

  • Advanced Search

Compare Listings