MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

09 พฤศจิกายน 2014 0 admin

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

 1. แบบฟอร์ม 1419 – เพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ เยี่ยมเยือนเพื่อนญาติพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆที่
 2. ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือการศึกษาระยะสั้น (น้อยกว่า 3 เดือน) กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(VAC) ตรวจสอบได้ที่ http://www.immi.gov.au/fees-charges/
 4. สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด) และ
 5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทาง หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 6. รูปถ่ายแบบใช้ในราชการ 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ไม่นานเกิน 6 เดือน เขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลัง

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 • อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • ขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม.
 • ภาพสี พื้นหลังเรียบ
 • หน้าตรงและใบหน้าชัดเจน
 1. หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ เช่นทะเบียนสมรสสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการงาน และอื่นๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของท่านและถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศของท่าน
 3. ทะเบียนบ้าน ใบเกิด และลายลักษณ์อักษรเขียนยืนยันความสัมพันธ์
 4. ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้
 5. นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และ
 6. หลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์ (หากผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านเป็นคนออสเตรเลียและมิได้เป็นญาติพี่น้องที่ชัดเจน โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน/รับรอง)
 7. หลักฐานซึ่ง แสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน
 8. และสมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดงสมุด
 9. บัญชี เงินฝากธนาคารท่านต้องแสดงสมุดตัวจริงที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (สมุดเงินฝากนี้จะส่งคืนให้ภายหลัง
 10. พร้อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)
 11. หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปัจจุบันเช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง
 12. ระบุตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาพัก ผู้มีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน การเป็นเจ้าของกิจการ เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจาปี ที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดำเนินอยู่

ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

เอกสารยินยอมให้เดินทาง

 • เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้อมบุตร ลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229

(ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง) โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

 • ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
  • ป.ค.14 ซึ่ง แจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
  • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
  • บันทึกคำสั่งจากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

สิ่งสำคัญควรทราบ

 • โปรดอย่ายื่นเอกสารตัวจริงที่ไม่ได้ระบุการขอไว้ นอกจากจะได้รับการขอเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ท่านควรยื่นสำเนาที่ได้

รับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น

 • โปรดอย่าจอง/ซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสาร ก่อนได้รับการแจ้งอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ทางแผนกวีซ่าไม่สามารถรับผิดชอบ หรือ

อำนวยความสะดวกในการอนุมัติวีซ่าให้ท่านเดินทางอันเนื่องจากการที่ท่านได้ทำการซื้อหรือจองตั๋ว เครื่องบินไว้ล่วงหน้า

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ในหนังสือเดินทาง

ด้วยระบบอันทันสมัยของประเทศออสเตรเลียท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับอนุมัติวีซ่าแสดงในหนังสือเดินทางของท่าน ในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเนื่องจากระบบของวีซ่าเป็นรูปแบบอีเล็คโทรนิค เมื่อทำการเช็คอินกับสายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลระบบอีเล็คโทรนิคว่าท่านได้รับการอนุมัติแล้ว โดยทางแผนกวีซ่าจะแจ้งรายละเอียดของระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ

ให้ทราบเป็นรายบุคคล การอนุมัตินี้เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลของหนังสือเดินทางที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัคร และสำเนาหนังสือเดินทาง ฉะนั้น หากท่านได้ทำการเปลี่ยนหนังสือเดินทางโดยไม่ได้แจ้งแก่ทางแผนกวีซ่าล่วงหน้าอาจทำให้ท่านมีปัญหาล่าช้าที่สนามบิน ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันการและทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ในวันนั้น

ไบโอเมตทริกซ์ ฺBiometric

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559  กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ในประเทศไทยจากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียทั้งจากศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียกรุงเทพฯและเชียงใหม่

 • การทำไบโอเมตทริกซ์จะเก็บจากผู้สมัครขอวีซ่าที่มีการยื่นขอวีซ่าแบบกระดาษโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นสัญชาติใดถ้าในขณะนั้นผู้สมัครอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาของการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย นอกจากจะได้รับการยกเว้นหรือได้รับการยกเว้นจากโปรแกรม
 • ผู้สมัครขอวีซ่าที่ยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย(กรุงเทพฯและเชียงใหม่)จะถูกขอให้ทำไบโอเมตทริกซ์ในเวลาเดียวกัน
 • ผู้สมัครขอวีซ่าที่ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ที่สถานทูตออสเตรเลียหรือศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียจะได้รับจดหมายเพื่อให้มาทำไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
 • ผู้สมัครบางท่านที่ยื่นสมัครทางออนไลน์อาจจะถูกส่งจดหมายเพื่อให้มาทำไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
 • ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียยังคงเก็บค่าธรรมเนียมการบริการสำหรับการยื่นขอวีซ่าและการทำไบโอเมตทริกซ์
 • ก่อนที่จะยื่นใบสมัครวีซ่า จะต้องทำการนัดหมายโดยการจองบนเว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอล หรือทางโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลไปที่ศูนย์วีเอฟเอสโกลบอล กรุงเทพฯ

From 3 May 2016, the Department of Immigration and Border Protection will start collecting biometric data from people in Thailand who are applying for a visa to Australia. Biometric data is
collected through a quick and easy process that captures a photograph of your face and a 10-digit electronic fingerprint scan (the fingerprint scan does not use any ink). The Biometrics in Offshore Visa Processing Programme is an Australian Government initiative that is introducing biometric collection for most applicants for an Australian visa applying outside of Australia. Starting in 2010, the Australian Government has introduced biometrics collection in 26 countries across Africa, Asia, Europe, the Middle East and South America. Biometrics will be collected from visa applicants of any nationality who are in Thailand at the time of making a visa application to enter Australia, unless they are excluded or exempted from the Programme.

 • Visa applicants in Thailand who lodge their applications at the VFS Global Australian Visa Application Centres (AVAC in Bangkok or Chiang Mai from 3 May 2016) will be asked to provide
  their biometrics when they submit their application. A new AVAC will open in Chiang Mai on 3 May 2016 to provide services to clients who live in northern Thailand.
 • Visa applicants who mail their applications to the Australian Embassy in Bangkok will be sent a letter requiring them to attend the AVAC, in person, to provide their biometrics.
 • Some applicants lodging visas online may be sent a letter informing them that they need to attend the AVAC in person to provide their biometrics.
 • Submitting a complete visa application with all required supporting documentation at an AVAC, and providing your biometrics at the same time, is the quickest and most efficient way to lodge a visa application in Thailand.
 • Before you lodge your visa application, you will need to make an appointment by booking on the VFS Global website or by calling or emailing VFS Global in Bangkok.

ที่อยู่สำนักงาน VFS Global

 • สำนักงานกรุงเทพฯ

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28  สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

อีเมล:info.dibpth@vfshelpline.com

เวลาทำการ 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นใบสมัคร: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง

วันศุกร์ในกรณีที่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ค่าบริการห้องรับรองพิเศษคนละ 3000 บาท กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า

วันเสาร์ เวลา 9.30 – 12.30น. ค่าดำเนินการในการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์คือ 2,100 บาทต่อท่านและจำเป็นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้า

 • สำนักงานเชียงใหม่

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วนแก้ว ต.สุเทพ อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50200

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

อีเมล: info.dibpth@vfshelpline.com

เวลาทำการ 8.30 น.– 15.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นใบสมัคร: ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ในกรณีที่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ค่าบริการห้องรับรองพิเศษคนละ3000 บาท กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า

วันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00น. ค่าดำเนินการในการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์คือ 2,100 บาทต่อท่านและจำเป็นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้า

 

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทวีเอฟเอสปรับอัตราค่าบริการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมวีเอฟเอสบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
ผู้สมัครหลัก895
ผู้ติดตาม(ในใบสมัครเดียวกัน)627
ติดหน้าวีซ่าและย้ายข้อมูลวีซ่า627
Citizenship by Descent627
ยื่นเอกสารเพิ่มเติม(ยกเว้นเอกสารที่ทางสถานทูตร้องขอเพิ่มเติม)627

 

ที่มา:

AVAC website: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/
Department of Immigration and Border Protection: www.border.gov.au/
Australian Embassy, Bangkok: http://thailand.embassy.gov.au/bkok/home.html

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย