MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

30 เมษายน 2016 0 admin

วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย


วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

 1. แบบฟอร์ม 157A – กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร (รวมบุคคลในครอบครัวที่ได้รวมไว้ใบสมัครที่มีอายุ 18 ปี

ขึ้นไป )

 1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังได้)
 2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง 1 รูปของผู้สมัครทุกท่านวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย
 • อายุไม่เกิน 6เดือน
 • ขนาด 4.5 ซ.ม.X3.5 ซ.ม.
 • ภาพสีใบหน้าตรง
 • หน้าตรงและใบหน้าชัดเจน

 

 

4. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของผู้สมัครทุกท่าน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทาง

ทั้งหมด) และหนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือต้องมีอายุใช้การได้อีก 6

เดือน

 1. บัตรประชาชนไทย (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย) ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสูติบัตรของผู้สมัคร
 2. เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับสมาชิกครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมในใบสมัคร เช่น ทะเบียนสมรส

สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น

 1. เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่ได้รับราชการทหารมาก่อน

เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment – COE)

 1. สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 18 ปี ที่จะติดตามผู้สมัครไปประเทศออสเตรเลียจะต้องยื่นเอกสารที่แสดง

ว่ามีการตอบรับการเข้าศึกษาในประเทศออสเตรเลียเช่นกัน (Confirmation of Enrolment – COE)

การตรวจสุขภาพ

 • ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร ซึ่งได้ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อการนำส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิค สามารถตรวจดูรายนามแพทย์ และโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซด์ www.border.gov.au/Lega/Lega/Help/Location/thailand
 • หลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพนักเรียน Overseas Student Health Cover (OSHC) ของผู้สมัครและบุคคลที่ได้ระบุรวมไว้ในใบสมัคร

ข้อกำหนดด้านการเงิน

หลักฐานซึ่ง แสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน

เอง (และสมาชิกในครอบครัว แม้ไม่มีจุดประสงค์จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับท่าน) ในระยะเวลา 12

เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอเพื่อครอบคลุม

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย / กลับภูมิลำเนา ของผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัว และ
 • ค่าเรียน และ
 • ค่าครองชีพ โดยประมาณ
 • 18,610 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อบุคคล/ต่อปี
 • 6,515 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี สำหรับคู่สมรส
 • 3,720 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี เป็นค่าเล่าเรียนบุตรคนแรกที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี
 • 2,790 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับค่าเล่าเรียน ในกรณีของเด็กอายุระหว่าง 5-18 ปี สำหรับบุตรคนต่อไป

การแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ ยกเว้นทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสดหรือไม่สามารถ

นำมาใช้จ่ายได้ อาทิเช่น ใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ การแสดงหลักทรัพย์เพื่อให้พิจารณาจะกระทำได้ในกรณีที่

หลักทรัพย์นั้น ได้ผันแปรเป็นหลักฐานด้านการเงินในรูปแบบที่ใช้เป็นการวางมัดจำหรือค้ำประกันการกู้ยืม

ผู้สมัครสามารถแสดงหนังสือรับรองบัญชีและสเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริง ซึ่งจะได้รับคืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง

 • หลักฐานตามกฎหมายแสดงถึงที่มาของรายได้ของผู้สมัครหรือสปอนเซอร์ เช่น สลิปเงินเดือน งบดุล/ภาษีประจาปี ของบริษัท

หลักฐานการขายทรัพย์สินที่ถูกต้อง

 • หากท่านได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากผู้อื่น จะต้องแสดงการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่ว่าเป็นภาษาอังกฤษ หรือ

แปลเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้สนับสนุน เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หมายเลขติดต่อ ที่อยู่อาศัย โทรศัพท์) เป็นต้น

ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

เอกสารยินยอมให้เดินทาง

 • เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้อมบุตร ลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229

(ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง) โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

 • ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
  • ป.ค.14 ซึ่ง แจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
  • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
  • บันทึกคำสั่งจากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

สิ่งสำคัญควรทราบ

 • โปรดอย่ายื่นเอกสารตัวจริงที่ไม่ได้ระบุการขอไว้ นอกจากจะได้รับการขอเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ท่านควรยื่นสำเนาที่ได้

รับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น

 • โปรดอย่าจอง/ซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสาร ก่อนได้รับการแจ้งอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ทางแผนกวีซ่าไม่สามารถรับผิดชอบ หรือ

อำนวยความสะดวกในการอนุมัติวีซ่าให้ท่านเดินทางอันเนื่องจากการที่ท่านได้ทำการซื้อหรือจองตั๋ว เครื่องบินไว้ล่วงหน้า

วีซ่าในหนังสือเดินทาง

ด้วยระบบอันทันสมัยของประเทศออสเตรเลียท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับอนุมัติวีซ่าแสดงในหนังสือเดินทางของท่าน ในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเนื่องจากระบบของวีซ่าเป็นรูปแบบอีเล็คโทรนิค เมื่อทำการเช็คอินกับสายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลระบบอีเล็คโทรนิคว่าท่านได้รับการอนุมัติแล้ว โดยทางแผนกวีซ่าจะแจ้งรายละเอียดของระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ

ให้ทราบเป็นรายบุคคล การอนุมัตินี้เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลของหนังสือเดินทางที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัคร และสำเนาหนังสือเดินทาง ฉะนั้น หากท่านได้ทำการเปลี่ยนหนังสือเดินทางโดยไม่ได้แจ้งแก่ทางแผนกวีซ่าล่วงหน้าอาจทำให้ท่านมีปัญหาล่าช้าที่สนามบิน ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันการและทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ในวันนั้น

ไบโอเมตทริกซ์ ฺBiometric

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559  กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ในประเทศไทยจากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียทั้งจากศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียกรุงเทพฯและเชียงใหม่

 • การทำไบโอเมตทริกซ์จะเก็บจากผู้สมัครขอวีซ่าที่มีการยื่นขอวีซ่าแบบกระดาษโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นสัญชาติใดถ้าในขณะนั้นผู้สมัครอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาของการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย นอกจากจะได้รับการยกเว้นหรือได้รับการยกเว้นจากโปรแกรม
 • ผู้สมัครขอวีซ่าที่ยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย(กรุงเทพฯและเชียงใหม่)จะถูกขอให้ทำไบโอเมตทริกซ์ในเวลาเดียวกัน
 • ผู้สมัครขอวีซ่าที่ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ที่สถานทูตออสเตรเลียหรือศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียจะได้รับจดหมายเพื่อให้มาทำไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
 • ผู้สมัครบางท่านที่ยื่นสมัครทางออนไลน์อาจจะถูกส่งจดหมายเพื่อให้มาทำไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
 • ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียยังคงเก็บค่าธรรมเนียมการบริการสำหรับการยื่นขอวีซ่าและการทำไบโอเมตทริกซ์
 • ก่อนที่จะยื่นใบสมัครวีซ่า จะต้องทำการนัดหมายโดยการจองบนเว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอล หรือทางโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลไปที่ศูนย์วีเอฟเอสโกลบอล กรุงเทพฯ

From 3 May 2016, the Department of Immigration and Border Protection will start collecting biometric data from people in Thailand who are applying for a visa to Australia. Biometric data is
collected through a quick and easy process that captures a photograph of your face and a 10-digit electronic fingerprint scan (the fingerprint scan does not use any ink). The Biometrics in Offshore Visa Processing Programme is an Australian Government initiative that is introducing biometric collection for most applicants for an Australian visa applying outside of Australia. Starting in 2010, the Australian Government has introduced biometrics collection in 26 countries across Africa, Asia, Europe, the Middle East and South America. Biometrics will be collected from visa applicants of any nationality who are in Thailand at the time of making a visa application to enter Australia, unless they are excluded or exempted from the Programme.

 • Visa applicants in Thailand who lodge their applications at the VFS Global Australian Visa Application Centres (AVAC in Bangkok or Chiang Mai from 3 May 2016) will be asked to provide
  their biometrics when they submit their application. A new AVAC will open in Chiang Mai on 3 May 2016 to provide services to clients who live in northern Thailand.
 • Visa applicants who mail their applications to the Australian Embassy in Bangkok will be sent a letter requiring them to attend the AVAC, in person, to provide their biometrics.
 • Some applicants lodging visas online may be sent a letter informing them that they need to attend the AVAC in person to provide their biometrics.
 • Submitting a complete visa application with all required supporting documentation at an AVAC, and providing your biometrics at the same time, is the quickest and most efficient way to lodge a visa application in Thailand.
 • Before you lodge your visa application, you will need to make an appointment by booking on the VFS Global website or by calling or emailing VFS Global in Bangkok.

 

ที่อยู่สำนักงาน VFS Global

 • สำนักงานกรุงเทพฯ

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28  สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

อีเมล:info.dibpth@vfshelpline.com

เวลาทำการ 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นใบสมัคร: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง

วันศุกร์ในกรณีที่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ค่าบริการห้องรับรองพิเศษคนละ 3000 บาท กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า

วันเสาร์ เวลา 9.30 – 12.30น. ค่าดำเนินการในการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์คือ 2,100 บาทต่อท่านและจำเป็นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้า

 • สำนักงานเชียงใหม่

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วนแก้ว ต.สุเทพ อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50200

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

อีเมล: info.dibpth@vfshelpline.com

เวลาทำการ8.30 น.– 15.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นใบสมัคร: ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ในกรณีที่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ค่าบริการห้องรับรองพิเศษคนละ3000 บาท กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า

วันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00น. ค่าดำเนินการในการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์คือ 2,100 บาทต่อท่านและจำเป็นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้า

 

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทวีเอฟเอสปรับอัตราค่าบริการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมวีเอฟเอสบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
ผู้สมัครหลัก895
ผู้ติดตาม(ในใบสมัครเดียวกัน)627
ติดหน้าวีซ่าและย้ายข้อมูลวีซ่า627
Citizenship by Descent627
ยื่นเอกสารเพิ่มเติม(ยกเว้นเอกสารที่ทางสถานทูตร้องขอเพิ่มเติม)627

 

ที่มา:

AVAC website: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/
Department of Immigration and Border Protection: www.border.gov.au/
Australian Embassy, Bangkok: http://thailand.embassy.gov.au/bkok/home.html

 

วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย