Your search results

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Subclass 500)


วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Subclass 500) คือวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนได้สูงสุด 5 ปี โดยนักเรียนจะต้องมีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลีย ผู้ถือวีซ่านักเรียนจะต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Health Cover: OSHC) ที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เรียน

หากกำลังวางแผนศึกษาข้อมูลสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย สามารถ (คลิก) เพื่อดูสถาบันที่เปิดสอนได้

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Subclass 500) 

 • อนุญาตให้ลงทะเบียนและเรียนในประเทศออสเตรเลีย หลักสูตร CRICOS ที่มีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 • สามารถเดินทางเข้าและออกประเทศออสเตรเลียได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry)
 • สามารถทำงานได้สูงสุด 48 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ (48 Hr / Fortnight) หลังจากเริ่มเรียน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ออสเตรเลีย คลิก

ระยะเวลาวีซ่าเท่าไหร่?

 • วีซ่านักเรียน (Subclass 500) เป็นวีซ่านักเรียนชั่วคราว ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเรียนได้สูงสุด 5 ปี ระยะเวลาวีซ่าขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียนและระยะเวลาเรียนของหลักสูตร
 • นักเรียนปฐมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน Year 1 – Year 4 โดยทั่วไปแล้วจะได้รับวีซ่านักเรียนระยะเวลาสูงสุด 3 ปีเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย Student Visa (Subclass 500) มีอะไรบ้าง?

 • อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ถึงจะสามารถสมัครวีซ่านักเรียได้
 • ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีเอกสาร Welfare Arrangements และ Parental Consent จากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
 • จะต้องมีเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน คือ Confirmation of Enrolment (CoE) จากสถาบันการเรียน
 • ผู้ถือวีซ่านักเรียนจะต้องมีประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (Overseas Student Health Cover) ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย
 • ต้องมีหลักฐานยืนยัน Genuine Temporary Entrant ซึ่งจะต้องชี้แจงว่าผู้สมัครมีวัตถุประสงค์ในการอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียชั่วคราวเท่านั้น รวมถึงเอกสารยืนยันเหตุผลอื่น (ถ้ามี) เช่น หลักฐานรับรองการทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด รวมถึงเอกสารการรับเงินเดือนหรือสัญญาว่าจ้าง วุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือเอกสาร/จดหมายยืนยันจากสถาบันต่างประเทศที่ได้เข้ารับการเรียนในอดีต วุฒิการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ สภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่

*เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประวัติและคอร์สเรียนของแต่ละบุคคล ให้ติดต่อเดอะเบสท์ฯ เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

กรณีที่ผู้สมัครวีซ่านักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องขอเอกสารยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศด้วย

 • เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ผู้ปกครองมิได้เดินทางพร้อมบุตร สามารถลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง) ของ Immigration โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ เช่น ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานภาพของผู้ปกครองของผู้สมัคร สามารถขอเอกสารนี้ได้ที่ที่ว่าการอำเภอ เพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือหากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือบันทึกคำสั่งจากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

ศึกษารายละเอียด และวิธีการขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ คลิก

การสมัครวีซ่านักเรียน มีขั้นตอนอย่างไร?

 1. เตรียมเอกสารให้พร้อม โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่านักเรียนได้แก่
  • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาสูติบัตร
  • สำหรับผู้ชาย สำเนา สด.43 หรือ สด.8 อายุเกิน 20 ปี หรือ สด.9 หากอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  • ประวัติการเรียนและการทำงานโดยย่อ (Resume/CV)
  • สำเนาผลการเรียน/วุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา
  • เกียรติบัตรการเข้าร่วมฝึกอบรมหรือเรียนเสริมต่างๆ (ถ้ามี)
  • เอกสารส่วนตัวและเอกสารการทำงานของสปอนเซอร์
  • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงินจากสปอนเซอร์
 2. สมัครเรียน
 3. ซื้อประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 4. ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน
 5. ตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลที่สามารถตรวจสุขภาพเพื่อทำวีซ่านักเรียนออสเตรเลียได้ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช International Organization for Migration (IOM) โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลภูเก็ต โรงพยาบาลเอกอุดรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย Australia Health Check คลิก สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนระยะสั้น เวลาไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 6. จัดทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือไบโอเมตทริกซ์ (Biometrics) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Biometrics คืออะไร คลิก
 7. เตรียมตัวสัมภาษณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สถานทูตติดต่อมาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรอผลตัดสินวีซ่านักเรียน

ขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ได้ที่ไหน?

ผู้สมัครต้องทำการใบสมัครขอวีซ่าโดยระบบออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ http://online.immi.gov.au/lusc/login. หรือหากต้องการผู้ดูแล สามารถใช้บริการจาก เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร เป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก บริการแบบครบวงจร ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพและมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ข้อกำหนดทางด้านภาษาอังกฤษ

ประเทศออสเตรเลียยอมรับผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

 • International English Language Testing System (IELTS)
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) internet-based test (paper-based test is accepted from limited countries)
 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Pearson Test of English (PTE) Academic
 • Occupational English Test (OET)

โดยที่ผลสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีหลังจากวันสอบ

ในบางกรณีผู้สมัครไม่จำเป็นต้องให้หลักฐานของผลการวัดมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ แต่หากผู้สมัครได้รับการขอ แต่ไม่สามารถให้หลักฐานของผลการวัดมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษนั้น ใบสมัครอาจได้รับการปฏิเสธได้

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยกเว้น

ในกรณีดังต่อไปนี้ผู้สมัครจะไม่ถูกขอให้นำส่งผลการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 • ผู้สมัครที่เข้าเรียนเต็มเวลาหลักสูตรหลัก รวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ระดับบัณทิตศึกษาหลักสูตรวิจัย หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ (ELICOS) หรือผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงกลาโหม
 • เป็นผู้ได้รับการศึกษามาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีจากประเทศต่างๆ ดังนี้ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ อเมริกาใต้ หรือไอร์แลนด์
 • เป็นผู้ถือหนังสือเดินทาง และได้มีสัญชาติต่อไปนี้ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์หรือไอร์แลนด์
 • ภายใน 2 ปีที่ผ่านมาผู้สมัครได้สำเร็จการศึกษาในออสเตรเลียและได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยจะต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรชั้น 4 (Certificate IV) หรือสูงกว่าในขณะที่ถือวีซ่านักเรียนนั้น

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเท่าไหร่?

หลักฐานทางการเงินคือหลักฐานที่ใช้ยืนยันว่าผู้สมัครมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือสมาชิกในครอบครัวที่ติดตามผู้สมัครไปเมื่ออยู่ในประเทศออสเตรเลีย สำหรับจำนวนเงินที่ต้องแสดงกับทางสถานทูตนั้น หากลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลารวมกันนานกว่า 1 ปี สถานทูตจะพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในปีแรกเท่านั้น และหากลงเรียนในหลักสูตรที่ต่ำกว่า 1 ปีก็จะพิจารณาตามจำนวนเดือนที่ผู้สมัครหรือผู้ติดตามจะอยู่ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

โดยหลักฐานทางการเงินและจำนวนเงินนั้นจะต้องครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ค้างชำระในปีแรก ค่าครองชีพ ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศต้นทางและประเทศออสเตรเลีย

ค่าครองชีพปัจจุบันกำหนดต่อปีของแต่ละผู้สมัครวีซ่าเป็นดังนี้

 • นักเรียน ค่าครองชีพต่อปีอยู่ที่ AUD 21,040
 • พาร์ทเนอร์ เช่น คู่สมรส คู่หมั้น หรือคู่รัก ค่าครองชีพต่อปีอยู่ที่ AUD 7,362
 • บุตรต่อคน ค่าครองชีพต่อปีอยู่ที่ AUD 3,152 และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีในกรณีที่บุตรติดตามไปเรียนที่ออสเตรเลียด้วยอยู่ที่ AUD 8,296*

สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศออสเตรเลียและประเทศต้นทางอยู่ที่ AUD 2,000 ต่อคน

*เมื่อผู้สมัครมีบุตรและถึงแม้ว่าบุตรจะไม่ได้เดินทางติดตามไปที่ประเทศออสเตรเลียด้วย แต่ผู้สมัครก็ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเพิ่มจากที่กำหนดขั้นต่ำ เพื่อแสดงให้สถานทูตเห็นว่าบุตรที่อยู่ในประเทศไทยจะยังได้รับการดูแลจากผู้ปกครองที่ไปเรียนต่อต่างประเทศอยู่

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต

จำนวนเงินที่แสดงนั้นจะต้องครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา* ค่าที่พักและค่าครองชีพ และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียด้วย

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก (บวกเพิ่มอีก 2 เดือนตามระยะเวลาวีซ่า*) ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ TH-AUS ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงให้สถานทูต
3 เดือน AUD1,755 x 3 = AUD5,265

ประมาณ 121,095 บาท

AUD2,000

ประมาณ 46,000 บาท

AUD7,265
ประมาณ 167,095 บาท
6 เดือน AUD1,755 x 8 = AUD14,040

ประมาณ 322,920 บาท

AUD2,000

ประมาณ 46,000 บาท

AUD16,040
ประมาณ 368,920 บาท
9 เดือน AUD1,755 x 11 = AUD19,305

ประมาณ 444,015 บาท

AUD2,000

ประมาณ 46,000 บาท

AUD21,305
ประมาณ 490,015 บาท
12 เดือน AUD21,040**

ประมาณ 483,920 บาท

AUD2,000

ประมาณ 46,000 บาท

AUD23,040
ประมาณ 529,920 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำที่ทางสถานทูตได้กำหนดให้แสดง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาเรียน ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 1.5 เท่า กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 2 เท่า
3 เดือน AUD7,265
ประมาณ 167,095 บาท
AUD7,265 x 1.5 = AUD10,897.5

ประมาณ 250,642.5 บาท

AUD7,265 x 2 = AUD14,530

ประมาณ 334,190 บาท

6 เดือน AUD16,040
ประมาณ 368,920 บาท
AUD16,040 x 1.5 = AUD24,060

ประมาณ 553,380 บาท

AUD16,040 x 2 = AUD32,080

ประมาณ 737,840 บาท

9 เดือน AUD21,305
ประมาณ 490,015 บาท
AUD21,305 x 1.5 = AUD31,957.5

ประมาณ 735,022.5 บาท

AUD21,305 x 2 = AUD42,610

ประมาณ 980,030 บาท

12 เดือน AUD23,040
ประมาณ 529,920 บาท
AUD23,040 x 1.5 = AUD34,560

ประมาณ 794,880 บาท

AUD23,040 x 2 = AUD46,080

ประมาณ 1,059,840 บาท

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณคือ AUD1 หรือ 1 Australia Dollar มีค่าประมาณ 23 บาท

 • เนื่องจากเรียน 3 เดือนจะเรียนด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและได้ระยะเวลาวีซ่า 3 เดือนเท่านั้น จึงคำนวณค่าครองชีพเพียง 3 เดือน และหลักสูตรที่เรียนตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปจะเรียนด้วยวีซ่านักเรียนและมักได้ระยะเวลาวีซ่านานกว่าที่เรียนประมาณ 1-2 เดือน เพราะฉะนั้นจึงคำนวณค่าครองชีพเพิ่มอีก 1-2 เดือนให้ครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าด้วย
 • การเรียนหลักสูตรระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีสถานทูตจะพิจารณาเพียงแค่หลักฐานทางการเงินในปีแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงแสดงหลักฐานทางการเงินครอบคลุมระยะเวลาแค่ 1 ปีเท่านั้น

หลักฐานทางการเงินที่สามารถนำมาแสดงสถานทูตได้

 1. จดหมายรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee Letter) ผู้สมัครหรือสปอนเซอร์สามารถขอจากธนาคารเจ้าของบัญชีได้และต้องขอเป็นภาษาอังกฤษ ระบุหน่วยเงินเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยชื่อของสปอนเซอร์และผู้สมัครที่ระบุอยู่ในจดหมายจะต้องสะกดให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางของตนเอง
 2. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ให้ขอเป็นภาษาอังกฤษ และให้ยอดเงินใน Statement ตรงกับยอดเงินใน Bank Guarantee Letter
 3. หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้ปกครองของผู้สมัครหรือคู่ของผู้สมัครสามารถสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้สมัครได้ โดยที่บุคคลนั้นจะต้องมีหลักฐานมาแสดงว่ามีรายได้ต่อปีขั้นต่ำ AUD 62,222 สำหรับนักเรียนคนเดียวหรือมีรายได้ขั้นต่ำ AUD 72,592 สำหรับนักเรียนที่มีครอบครัวติดตาม หลักฐานอื่นเช่น หลักฐานการเสียภาษีบุคคลธรรมดาของสปอนเซอร์ เป็นต้น

หมายเหตุ: เอกสารทางการเงินจะมีอายุเพียง 30 วันก่อนวันยื่นวีซ่าเท่านั้น เพราะฉะนั้นควรปรึกษากับเดอะเบสท์ถึงวันยื่นวีซ่าก่อนขอหลักฐานทางการเงิน

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานทางการเงิน

ต้องการอยู่ต่อในประเทศออสเตรเลียต้องทำอย่างไร?

 • หากนักเรียนสนใจศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย นักเรียนจะต้องสมัครวีซ่านักเรียนใหม่และนักเรียนที่จะสมัครวีซ่านักเรียนใหม่นั้นจะต้องไม่ติดเงื่อนไข 8534: No Further Stay ในวีซ่าเดิม
 • ผู้สมัครที่ถือวีซ่าประเภทอื่นในประเทศออสเตรเลียและต้องการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย สามารถสมัครวีซ่านักเรียนจากในประเทศออสเตรเลียได้ หากวีซ่าตัวเดิมที่ถืออยู่นั้นไม่ติดเงื่อนไขห้ามไม่ให้เรียนหรืออยู่ต่อในประเทศออสเตรเลีย
 • ถ้าคุณถือวีซ่านักเรียนหรือเคยถือวีซ่านักเรียนและสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิเฉพาะ (Specific Qualifications) มาจากประเทศออสเตรเลียภายใน 6 เดือนหลังจากเรียนจบหลักสูตร คุณอาจจะมีสิทธิ์ในการสมัคร Temporary Graduate Visa (Subclass 485) ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

การพาสมาชิกในครอบครัวมาติดตามคุณในประเทศออสเตรเลีย

หากคุณมีสมาชิกครอบครัวที่ต้องการติดตามคุณ สำหรับวีซ่านักเรียนสมาชิกในครอบครัวจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์หรือบุตรของคุณหรือบุตรของพาร์ทเนอร์คุณซึ่งบุตรนั้นจะต้องยังไม่แต่งงานและอายุยังไม่ถึง 18 ปีเท่านั้น หากบุตรของคุณอายุ 18 ปีแล้วจะต้องยื่นขอวีซ่าของตนเองแยกต่างหาก ซึ่งคุณจะต้องแจ้งข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของคุณแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีแผนที่จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียก็ตาม ถ้าไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ยื่นวีซ่าติดตามคุณในประเทศออสเตรเลีย โดยสามารถยื่นวีซ่าได้จากในประเทศและนอกประเทศออสเตรเลีย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดในการยื่นวีซ่าของผู้สมัครจากประเทศต่างๆ

สามารถติดต่อศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

เมื่อวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลวีซ่าจะถูกเชื่อมโยงผ่านดิจิตัล กับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลวีซ่าของคุณจะเชื่อมโยงทางดิจิตัลกับหนังสือเดินทางของคุณ เพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับตราประทับอนุมัติวีซ่าบนหน้าหนังสือเดินทาง เมื่อทำการเช็คอินกับสายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกว่าคุณได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว โดยทางแผนกวีซ่าจะแจ้งรายละเอียดของระยะเวลาวีซ่าที่คุณได้รับการอนุมัติให้ทราบเป็นรายบุคคล การอนุมัตินี้จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลของหนังสือเดินทางที่คุณแจ้งไว้ในใบสมัครและสำเนาหนังสือเดินทาง เพราะฉะนั้นหากคุณทำการเปลี่ยนหนังสือเดินทางโดยไม่แจ้งแก่ทางแผนกวีซ่าล่วงหน้าอาจทำให้คุณมีปัญหาล่าช้าที่สนามบิน ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทำการได้ทันการและทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ในวันนั้น

ที่มา:

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings