MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider


วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

09 พฤศจิกายน 2014 0 admin

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย


วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย Visitor Visa (subclass 600) หรือ Tourist stream เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คุณมาเยือนประเทศออสเตรเลียในฐานะนักท่องเที่ยว เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อน หรือเยี่ยมเยือนครอบครัวและเพื่อน โดยวีซ่าท่องเที่ยว สามารถยื่นได้ทั้งจากนอกประเทศออสเตรเลีย และในประเทศออสเตรเลีย โดยเงื่อนไขและเอกสารสำหรับสมัครวีซ่าท่องเที่ยวจะแตกต่างกันตามบุคคลและกรณี สามารถติดต่อเดอะเบสท์เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณได้รับวีซ่าระยะนานที่สุดและเหมาะสมกับคุณที่สุดได้

ระยะเวลาที่สามารถขอวีซ่าได้

 • สามารถขอได้ตั้งแต่ 3 เดือน – 12 เดือน (กรณีขอมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป จะต้องตรวจสุขภาพ)

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ขณะถือวีซ่านี้

 • เยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อน
 • อยู่ในประเทศออสเตรเลียในฐานะนักท่องเที่ยว อยู่เพื่อพักผ่อน หรืออยู่เพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การทำธุรกิจหรือเข้ารับการรักษาพยาบาล

ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้

วีซ่านี้เป็นวีซ่าชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้น คุณสามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ในระยะเวลาที่ระบุอยู่ในจดหมายวีซ่าผ่าน (Visa Grant Letter) ทางสถานทูตจะตัดสินระยะเวลาวีซ่าเป็นรายกรณี โดยสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาระยะเวลาวีซ่า ได้แก่

 • ระยะเวลาที่คุณต้องการอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • เหตุผลที่คุณต้องการไปเยือนประเทศออสเตรเลีย

โดยคุณอาจจะไม่ได้รับระยะเวลาวีซ่าตามที่คุณขอ และสถานทูตสามารถออกวีซ่าท่องเที่ยวให้ได้ทั้งแบบเข้าออกได้ครั้งเดียว (One entry) หรือแบบเข้าออกได้หลายครั้ง (multiple entries) ถ้าสถานทูตออกวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้งให้กับคุณ คุณสามารถที่จะเดินทางเข้าและออกจากประเทศออสเตรเลียได้หลายครั้งในช่วงระยะเวลาวีซ่าที่ให้ โดยทั่วไปแล้วสถานทูตจะออกวีซ่าที่อนุญาตให้คุณอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นาน 3 เดือน แต่ในบางกรณีคุณอาจได้รับวีซ่าที่อนุญาตให้คุณอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ระยะเวลานานสุด 12 เดือน

เงื่อนไขของวีซ่าท่องเที่ยวคือคุณจะไม่อยุ่ในประเทศออสเตรเลียนานเกินกว่า 12 เดือน ในช่วงระยะเวลา 18 เดือนของวีซ่า ถ้าคุณกำลังถือ Visitor Visa, Working Holiday Visa, Work and Holiday Visa หรือ Bridging Visa จะหมายความว่าคุณสามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียระยะเวลามากกว่า 12 เดือนติดกันได้ แต่คุณจะต้องแสดงเหตุผลถึงสถานการณ์พิเศษที่ต้องอยู่ในออสเตรเลียด้วย

หากต้องการอยู่ในประเทศออสเตรเลียต่อ

คุณจะไม่สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานขึ้นจากการขอขยายระยะเวลาวีซ่านี้ คุณจะต้องสมัครวีซ่าประเภทอื่น คุณสามารถสมัครวีซ่าประเภทอื่นได้ถ้าวีซ่าที่คุณได้รับไม่ได้ติดเงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้คุณอยู่ต่อในประเทศออสเตรเลีย เช่น condition 8503 คุณสามารถขอยกเว้นเงื่อนไขการห้ามอยู่ต่อได้แต่ในกรณีจำกัดเท่านั้น โดยคุณจะต้องไม่ทำผิดเงื่อนไข 8558 ที่ห้ามคุณอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานเกินกว่า 12 เดือนในช่วงระยะเวลาวีซ่า 18 เดือน ถ้ามีเงื่อนไขนี้ระบุในวีซ่าของคุณ

เงื่อนไขในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว

 • คุณจะต้องมาเพื่อเยือนประเทศออสเตรเลียเป็นการชั่วคราวเท่านั้น
 • คุณจะต้องมีเงินที่เพียงพอที่จะดูแลตนเองในขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • คุณจะต้องไม่ทำงานในประเทศออสเตรเลีย

เงื่อนไขของผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวที่คุณอาจได้รับการระบุไว้ในวีซ่าท่องเที่ยวของคุณ

 • 8101 – No work คุณจะต้องไม่ทำงานที่ได้รับค่าจ้างโดยทั่วไปในประเทศออสเตรเลียเด็ดขาด หากได้รับการอนุญาต คุณถึงจะสามารถ สามารถที่จะทำงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง (do unpaid work) โดยงานนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการเรียนของคุณ ถ้าคุณกำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนอกประเทศออสเตรเลีย หรือสามารถที่จะมาศึกษาดูการทำงานของบุคคลในอุตสาหกรรมได้แต่คุณจะต้องไม่เป็นผู้ทำงานนั้น การจะได้รับอนุญาตคุณจะต้องแนบจดหมายอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของคุณมาพร้อมกับหลักฐานสนับสนุนอื่นๆ คุณสามารถทำงานต่อไปนี้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและต้องเป็นงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง ได้แก่
  • งานอาสาสมัคร (Volunteer Work) ที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงิน Pocket living expenses แต่ได้รับการสนับสนุนด้านอาหารหรือที่พักได้ และต้องเป็นงานระยะสั้น โดยองค์กรไม่แสวงหากำไรและสร้างประโยชน์ต่อชุมชน
  • งานที่ต้องทำด้วยความบังเอิญผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นงานของคุณที่ทำในประเทศของคุณอยู่แล้ว
  • การดูแลสมาชิกในครอบครัว
 • 8201 – Maximum 3 months study ในขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย คุณจะต้องไม่เข้าเรียนหรือฝึกงานหรืออบรมเกินระยะเวลา 3 เดือน
 • 5801 – Maintain adequate health insurance คุณจะต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • 8503 – No further stay ขณะที่คุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย คุณจะไม่สามารถสมัครวีซ่าประเภท Substantive Visa ได้ นอกเหนือจาก Protection Visa Substantive Visa คือวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่านี้อยู่ในประเทศออสเตรเลียชั่วคราวได้ด้วยวีซ่าประเภทต่อไปนี้
  • Bridging Visa
  • A Criminal Justice or Enforcement Visa
 • 8531 – Must leave before visa expiry ผู้ถือวีซ่าจะต้องไม่อยู่ในประเทศออสเตรเลียหลังจากหมดระยะเวลาวีซ่าที่อนุญาตให้คุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • 8558 – Non Resident คุณจะต้องไม่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนานเกิน 12 เดือนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของระยะเวลาวีซ่า 18 เดือน

สถานที่ในการยื่นวีซ่า

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)

คุณสามารถสมัครวีซ่าด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ประจำประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัท VFS Global ซึ่งทางสำนักงานสามารถทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (พิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายภาพ) ได้ทันทีหลังจากยื่นใบสมัคร คุณควรทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ VFS Global เพื่อยื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลอัตักษณ์บุคคล

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
ชั้น 28, อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้รถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกเลข 3)

 • โทรศัพท์: 02 118 7100
 • อีเมล: info.auth@vfshelpline.com
เลขที่ 191, ชั้น 6, อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 (ตรงข้าม เมญ่าช็อปปิ้งเซ็นตเตอร์ เชียงใหม่)

 • โทรศัพท์: 02 118 7100
 • อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

 

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection)

ผู้สมัครที่สมัครขอวีซ่าจากประเทศไทย แทบทุกสัญชาติ จำเป็นต้องให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง (โดยการถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ์ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลทำได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ หรือสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ผู้สมัครต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริงมาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Biometrics คืออะไร คลิก

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า

ทางสถานทูตมีการประกาศแจ้งระยะเวลาดำเนินการพิจารณาใบสมัครโดยปรับเปลี่ยนรายเดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สมัครทราบโดยคร่าวถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาใบสมัคร ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณของใบสมัครที่ได้รับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติที่ซับซ้อน หรือยื่นใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาการพิจารณานี้รวมทั้งใบสมัครยื่นออนไลน์และใบสมัครที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม หรือเมษายน คือ ควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าอย่างน้อยหรือหนึ่งเดือนล่วงหน้า ก่อนกำหนดวันเดินทาง

สิ่งที่จะช่วยให้การพิจารณาวีซ่ารวดเร็วขึ้น

ผู้สมัครควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าได้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่อาจทำการพิจารณาใบสมัคร จากข้อมูลที่ผู้สมัครได้ยื่นไว้ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา

ข้อกำหนดให้ทำการตรวจสุขภาพ

โดยทั่วไปไม่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้ตรวจสุขภาพ นอกจากในบางกรณี เช่น

 • คุณมีกิจต้องเข้าพบติดต่อกับโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล เพื่อเยี่ยมเยือนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
 • ผู้สมัครที่มีอาการบ่งชี้ว่าผู้สมัครอาจมีสุขภาพไม่แข็งแรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน
 • ผู้สมัครที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป

เมื่อวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลวีซ่าจะถูกเชื่อมโยงผ่านดิจิตัล กับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลวีซ่าของคุณจะเชื่อมโยงทางดิจิตัลกับหนังสือเดินทางของคุณ เพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับตราประทับอนุมัติวีซ่าบนหน้าหนังสือเดินทาง เมื่อทำการเช็คอินกับสายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกว่าคุณได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว โดยทางแผนกวีซ่าจะแจ้งรายละเอียดของระยะเวลาวีซ่าที่คุณได้รับการอนุมัติให้ทราบเป็นรายบุคคล การอนุมัตินี้จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลของหนังสือเดินทางที่คุณแจ้งไว้ในใบสมัครและสำเนาหนังสือเดินทาง เพราะฉะนั้นหากคุณทำการเปลี่ยนหนังสือเดินทางโดยไม่แจ้งแก่ทางแผนกวีซ่าล่วงหน้าอาจทำให้คุณมีปัญหาล่าช้าที่สนามบิน ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทำการได้ทันการและทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ในวันนั้น

ที่มา: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-overseas

 

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

เตรเลีย วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย วีซ่าท่องเที่วประเทศออสเตรเลีย วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย