Your search results

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเทศออสเตรเลีย


วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย Visitor Visa (subclass 600) หรือ Tourist stream เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้มาเยือนประเทศออสเตรเลียในฐานะนักท่องเที่ยว เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อน หรือเยี่ยมเยือนครอบครัวและเพื่อน โดยวีซ่าท่องเที่ยว สามารถยื่นได้ทั้งจากนอกประเทศออสเตรเลีย และในประเทศออสเตรเลีย โดยเงื่อนไขและเอกสารสำหรับสมัครวีซ่าท่องเที่ยวจะแตกต่างกันตามบุคคลและกรณี สามารถติดต่อเดอะเบสท์เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณได้รับวีซ่าระยะนานที่สุดและเหมาะสมกับคุณที่สุดได้

ออสเตรเลีย มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้าง (คลิก) เพื่อศึกษาข้อมูลได้เลย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ขอได้ระยะเวลาเท่าไหร่?

 • สามารถขอได้ตั้งแต่ 3 เดือน – 12 เดือน (กรณีขอมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป จะต้องตรวจสุขภาพ)

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ทำอะไรได้บ้าง

 • เยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อน
 • อยู่ในประเทศออสเตรเลียในฐานะนักท่องเที่ยว อยู่เพื่อพักผ่อน หรืออยู่เพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การทำธุรกิจหรือเข้ารับการรักษาพยาบาล

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย อยู่ในออสเตรเลียแต่ละครั้งได้นานเท่าไหร่?

วีซ่านี้เป็นวีซ่าชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นผู้ถือวีซ่าจะสามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ในระยะเวลาที่ระบุอยู่ในจดหมายวีซ่าผ่าน (Visa Grant Letter) ทางสถานทูตจะตัดสินระยะเวลาวีซ่าเป็นรายกรณี โดยสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาระยะเวลาวีซ่า ได้แก่

 • ระยะเวลาที่ต้องการอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • เหตุผลที่ต้องการไปเยือนประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลาวีซ่าอาจจะไม่ได้รับตามที่ขอ และสถานทูตสามารถออกวีซ่าท่องเที่ยวให้ได้ทั้งแบบเข้าออกได้ครั้งเดียว (Single entry) หรือแบบเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple entries) ถ้าสถานทูตออกวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้งให้ ผู้ถิอวีซ่าสามารถที่จะเดินทางเข้าและออกจากประเทศออสเตรเลียได้หลายครั้งในช่วงระยะเวลาวีซ่าที่ให้ โดยทั่วไปแล้วสถานทูตจะออกวีซ่าที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นาน 3 เดือน แต่ในบางกรณีอาจได้รับวีซ่าที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ระยะเวลานานสุด 12 เดือน

เงื่อนไขของวีซ่าท่องเที่ยวคือจะต้องไม่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนานเกินกว่า 12 เดือน ในช่วงระยะเวลา 18 เดือนของวีซ่า แต่ถ้ากำลังถือ Visitor Visa, Working Holiday Visa, Work and Holiday Visa หรือ Bridging Visa จะหมายความว่าจะสามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียระยะเวลามากกว่า 12 เดือนติดกันได้ แต่จะต้องแสดงเหตุผลถึงสถานการณ์พิเศษที่ต้องอยู่ในออสเตรเลียด้วย

หากต้องการอยู่ในประเทศออสเตรเลียต่อ สามารถทำได้หรือไม่?

ผู้ถือวีซ่าจะไม่สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานขึ้นจากการขอขยายระยะเวลาวีซ่านี้ ผู้ถือวีซ่าจะต้องสมัครวีซ่าประเภทอื่นและจะสามารถสมัครวีซ่าประเภทอื่นได้ถ้าวีซ่าที่ได้รับไม่ได้ติดเงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้อยู่ต่อในประเทศออสเตรเลีย เช่น condition 8503 (ผู้ถือวีซ่าสามารถขอยกเว้นเงื่อนไขการห้ามอยู่ต่อได้แต่ในกรณีจำกัดเท่านั้น) โดยผู้ถือวีซ่าจะต้องไม่ทำผิดเงื่อนไข 8558 ที่ห้ามอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานเกินกว่า 12 เดือนในช่วงระยะเวลาวีซ่า 18 เดือน ถ้ามีเงื่อนไขนี้ระบุในวีซ่า

เงื่อนไขในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?

 • จะต้องมาเพื่อเยือนประเทศออสเตรเลียเป็นการชั่วคราวเท่านั้น
 • จะต้องมีเงินที่เพียงพอที่จะดูแลตนเองในขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • จะต้องไม่ทำงานในประเทศออสเตรเลีย

เงื่อนไขของผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ที่อาจได้รับการระบุไว้ในวีซ่า

 • 8101 – No work จะต้องไม่ทำงานที่ได้รับค่าจ้างโดยทั่วไปในประเทศออสเตรเลียเด็ดขาด สามารถที่จะทำงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง (do unpaid work) โดยงานนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการเรียน ถ้ากำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนอกประเทศออสเตรเลีย หรือสามารถที่จะมาศึกษาดูการทำงานของบุคคลในอุตสาหกรรมได้แต่จะต้องไม่เป็นผู้ทำงานนั้น การจะได้รับอนุญาตจะต้องแนบจดหมายอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์มาพร้อมกับหลักฐานสนับสนุนอื่นๆ ผู้ถือวีซ่าสามารถทำงานต่อไปนี้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและต้องเป็นงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง ได้แก่
  • งานอาสาสมัคร (Volunteer Work) ที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงิน Pocket living expenses แต่ได้รับการสนับสนุนด้านอาหารหรือที่พักได้ และต้องเป็นงานระยะสั้น โดยองค์กรไม่แสวงหากำไรและสร้างประโยชน์ต่อชุมชน
  • งานที่ต้องทำด้วยความบังเอิญผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นงานที่ทำในประเทศของคุณอยู่แล้ว
  • การดูแลสมาชิกในครอบครัว
 • 8201 – Maximum 3 months study ในขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย จะต้องไม่เข้าเรียนหรือฝึกงานหรืออบรมเกินระยะเวลา 3 เดือน
 • 5801 – Maintain adequate health insurance จะต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • 8503 – No further stay ขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย จะไม่สามารถสมัครวีซ่าประเภท Substantive Visa ได้ นอกเหนือจาก Protection Visa สำหรับ Substantive Visa คือวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่านี้อยู่ในประเทศออสเตรเลียชั่วคราวได้ด้วยวีซ่าประเภทต่อไปนี้
  • Bridging Visa
  • A Criminal Justice or Enforcement Visa
 • 8531 – Must leave before visa expiry ผู้ถือวีซ่าจะต้องไม่อยู่ในประเทศออสเตรเลียหลังจากหมดระยะเวลาวีซ่าที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • 8558 – Non Resident จะต้องไม่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนานเกิน 12 เดือนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของระยะเวลาวีซ่า 18 เดือน

สถานที่ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)

สามารถสมัครวีซ่าด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ประจำประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัท VFS Global ซึ่งทางสำนักงานสามารถทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (พิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายภาพ) ได้ทันทีหลังจากยื่นใบสมัคร ควรทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ VFS Global เพื่อยื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
ชั้น 28, อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้รถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกเลข 3)

 • โทรศัพท์: 02 118 7100
 • อีเมล: info.auth@vfshelpline.com
เลขที่ 191, ชั้น 6, อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 (ตรงข้าม เมญ่าช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่)

 • โทรศัพท์: 02 118 7100
 • อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection)

ผู้สมัครที่สมัครขอวีซ่าจากประเทศไทย แทบทุกสัญชาติ จำเป็นต้องให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง (โดยการถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ์ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลทำได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ หรือสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ผู้สมัครต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริงมาด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Biometrics คืออะไร คลิก

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า

ทางสถานทูตมีการประกาศแจ้งระยะเวลาดำเนินการพิจารณาใบสมัครโดยปรับเปลี่ยนรายเดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สมัครทราบโดยคร่าวถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาใบสมัคร ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณของใบสมัครที่ได้รับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติที่ซับซ้อน หรือยื่นใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาการพิจารณานี้รวมทั้งใบสมัครยื่นออนไลน์และใบสมัครที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม หรือเมษายน คือ ควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าอย่างน้อยหรือหนึ่งเดือนล่วงหน้า ก่อนกำหนดวันเดินทาง

สิ่งที่จะช่วยให้การพิจารณาวีซ่ารวดเร็วขึ้น

ผู้สมัครควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าได้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่อาจทำการพิจารณาใบสมัคร จากข้อมูลที่ผู้สมัครได้ยื่นไว้ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา

ข้อกำหนดให้ทำการตรวจสุขภาพ

โดยทั่วไปไม่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้ตรวจสุขภาพ นอกจากในบางกรณี เช่น

 • ผู้สมัครมีกิจต้องเข้าพบติดต่อกับโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล เพื่อเยี่ยมเยือนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
 • ผู้สมัครที่มีอาการบ่งชี้ว่าผู้สมัครอาจมีสุขภาพไม่แข็งแรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน
 • ผู้สมัครที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป

เมื่อวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลวีซ่าจะถูกเชื่อมโยงผ่านดิจิตัล กับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลวีซ่าของคุณจะเชื่อมโยงทางดิจิตัลกับหนังสือเดินทาง เพราะฉะนั้นจะไม่ได้รับตราประทับอนุมัติวีซ่าบนหน้าหนังสือเดินทาง เมื่อทำการเช็คอินกับสายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกว่าได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว โดยทางแผนกวีซ่าจะแจ้งรายละเอียดของระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับการอนุมัติให้ทราบเป็นรายบุคคล การอนุมัตินี้จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลของหนังสือเดินทางที่แจ้งไว้ในใบสมัครและสำเนาหนังสือเดินทาง เพราะฉะนั้นหากผู้ถือทำการเปลี่ยนหนังสือเดินทางโดยไม่แจ้งแก่ทางแผนกวีซ่าล่วงหน้าอาจทำให้มีปัญหาล่าช้าที่สนามบิน ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทำการได้ทันการและทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ในวันนั้น

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ

 • โปรดอย่ายื่นเอกสารตัวจริงที่ไม่ได้ระบุการขอไว้ นอกจากจะได้รับการขอเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ควรยื่นสำเนาที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น
 • หากยื่นคำร้องขอวีซ่าจากประเทศไทย เอกสารที่ใช้ในการยื่นสามารถเป็นเอกสารภาษาไทยได้ เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้องไดรับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยสถาบันการแปลที่ผ่านการรับรอง เอกสารที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง คือ เอกสารที่เจ้าหน้าที่จากสถาบันที่ได้รับการรับรองในประเทศที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ลงลายมือชื่อ หรือประทับตรารับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร
 • โปรดอย่าจอง/ซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสาร ก่อนได้รับการแจ้งอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางแผนกวีซ่าไม่สามารถรับผิดชอบหรืออำนวยความสะดวกในการอนุมัติวีซ่าให้ท่านเดินทางอันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ทำการซื้อหรือจองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้า

ที่มา: Australian Government | Department of Home Affairs: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-overseas

 

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

เตรเลีย วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย วีซ่าท่องเที่วประเทศออสเตรเลีย วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 • Advanced Search

Compare Listings