MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider


วีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา

30 พฤศจิกายน 2014 0 admin

วีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา 


วีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือต้องไม่หมดอายุก่อน วันที่จะ เดินทางกลับประเทศไทย

 1. แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนและแบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัวที่กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน
 3. หนังสือตอบรับการเข้าศึกษา (ฉบับจริง) จากสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ : ชื่อนามสกุล ที่อยู่ และวันเดือนปีเกิด ของนักเรียน หลักสูตรการเรียนและระดับโปรแกรมที่จะเรียน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการเรียน สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในรัฐควิเบก ต้องมีหนังสือตอบรับจากรัฐควิเบก “ Certificate d’ acceptance” ( Quebec Certificate of acceptance หรือ CAQ ) ซึ่งออกให้โดยกระทรวงวัฒนธรรมสังคม และ ตรวจคนเข้าเมือง แห่งรัฐควิเบก ( Ministre des Communautes Culturelles et de I’ Immigration du Quebec หรือ MCCI )
 4. ใบแสดงผลการเรียนล่าสุด (Transcript) ภาษาอังกฤษทั้ง 2 ตัวและใช้ตัวจริง และใบรับรอง          การเป็นนักเรียน (ทางโรงเรียนเป็นผู้ออกให้)
 5. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด กว้าง 5 ซม. สูง 4.5 ซม ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป แต่งกายสุภาพ ไม่มีเครื่องประดับ ฉากหลังสีขาว วีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา
 6. สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน , สูติบัตร ของผู้สมัคร (ตัวนักเรียน)
 1. ใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือสูติบัตร
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 4. กรณีเพศชาย – เอกสารรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร หรือใบผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 5. นักเรียนที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า ต้องยื่นหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมในทะเบียนขอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 7. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 8. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
 9. บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานะภาพสมรสแล้ว

วีซ่านักเรียนแคนาดา

***ต้องตอบคำถามทุกข้อในแบบฟอร์มอย่างครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง หากไม่    ปฏิบัติ  ตาม อาจส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า หรือถูกปฏิเสธวีซ่า
**ระยะเวลาวีซ่าอาจใช้เวลาประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ แล้วแต่ช่วงเวลาที่มีผู้ขอวีซ่าเข้า   ประเทศแคนาดานั้นๆ