Your search results

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา


นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศแคนาดาจะต้องถือวีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa) หรือบางครั้งวีซ่านี้ถูกเรียกว่า วีซ่าพำนักชั่วคราว (Temporary Resident Visa) ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุมัติวีซ่าจะมีสติกเกอร์วีซ่านี้ติดอยู่ในหน้าหนังสือเดินทาง

สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยว

 • เยี่ยมเยือนประเทศแคนาดาในฐานะนักท่องเที่ยว
 • เยี่ยมครอบครัว ญาติหรือเพื่อน
 • เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ งานประชุมทางวิชาการ งานแสดงสินค้า

ระยะเวลาวีซ่า

 • ระยะเวลานานสูงสุด 6 เดือนต่อการเข้าประเทศแคนาดา สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่
 • วีซ่าจะมีอายุได้สูงสุด 10 ปีหรือจนกว่าหนังสือเดินทางของผู้ถือจะหมดอายุ
 • ผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับการพิจารณาให้เข้าประเทศได้แบบหลายครั้งและไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entries)
 • เมื่อถึงสนามบินหรือท่าเรือของประเทศแคนาดา เจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าอยู่ในประเทศแคนาดาได้น้อยหรือมากกว่า 6 เดือน โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวันที่ที่ผู้ถือวีซ่าต้องออกจากประเทศแคนาดาในหนังสือเดินทางของผู้ถือวีซ่า หรืออาจมอบเอกสารที่เรียกว่า ‘Visitor Record’ ซึ่งระบุวันที่ผู้ถือวีซ่าต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดา
 • หากตอนเข้าประเทศผู้ถือวีซ่าไม่ได้รับแสตมป์ในหน้าหนังสือเดินทางหมายความว่าสามารถอยู่ในประเทศแคนาดาได้นานสูงสุด 6 เดือน และถ้าผู้ถือวีซ่าต้องการแสตมป์หน้าหนังสือเดินทางสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านแสตมป์ให้ได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

 • ผู้มีเอกสารการเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง
 • ผู้มีสุขภาพดี
 • ผู้ที่ไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือการย้ายถิ่นฐาน
 • ต้องสามารถจูงใจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ว่าผู้สมัครมีภาระผูกพัน เช่น อาชีพการงาน บ้าน ทรัพย์สินหรือครอบครัวที่จะต้องกลับมาดูแลในประเทศของผู้สมัคร
 • ต้องสามารถจูงใจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ว่าผู้สมัครจะเดินทางออกจากประเทศแคนาดาเมื่อจบทริปการเดินทางแล้ว
 • หลักฐานการมีทุนทรัพย์เพียงพอในการพำนักที่ประเทศแคนาดา โดยจำนวนทุนทรัพย์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อยู่ในประเทศแคนาดาและประเภทของที่พักอาศัย เช่น โรงแรม บ้านเพื่อน หรือบ้านญาติหรือสมาชิกในครอบครัว
 • ผู้ที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือนจะต้องทำการตรวจสุขภาพ

ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศแคนาดา

 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา (Criminal Activity)
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม

ช่องทางในการสมัครวีซ่าแบบออนไลน์

เตรียมเอกสารการสมัครวีซ่า

 1. เอกสารแสดงความตั้งใจและจริงใจในการท่องเที่ยว (Genuine Intentions)
  • แสดงหลักฐานว่าจะเข้าประเทศแคนาดาด้วยเหตุผลที่แจ้งในใบสมัคร
  • แสดงความตั้งใจว่าจะอยู่ในประเทศแคนาดาระยะเวลา 6 เดือนหรือน้อยกว่า
  • แสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศแคนาดาเมื่อทริปการเดินทางจบแล้ว

เอกสารที่อาจใช้แสดงเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเหตุผลในการเยือนแคนาดา เช่น

  • จดหมายเชิญ (Letter of Invitation) จากสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ประเทศแคนาดา การติดต่อทางธุรกิจหรือการติดต่อกับเจ้าภาพ เพื่อยืนยันวัตุประสงค์ที่แท้จริงของการเยือนประเทศแคนาดา
   • จดหมายเชิญสำหรับเยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อน ควรระบุข้อมูลต่อไปนี้ในจดหมาย

– วันที่เขียนจดหมาย (ไม่ควรมีระยะเวลานานกว่า 3 เดือนก่อนวันที่สมัครวีซ่า)

– หัวข้อ ควรเขียนว่า ‘Letter of Invitation for [ชื่อเต็มของผู้สมัคร] และควรระบุถึงบุคคลว่า ‘To whom it may concern’

– ข้อมูลของผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลเต็ม วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้เชิญและผู้สมัคร เช่น ลูกพี่ลูกน้อง เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

– ข้อมูลของทริปการเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาควบคู่กับหลักฐานทางการเงินของผู้สมัครว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมในประเทศแคนาดา โดยควรระบุวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศแคนาดา ระยะเวลาที่ตั้งใจพำนักในประเทศแคนาดา ที่พักในประเทศแคนาดา ชื่อผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และวันที่วางแผนเดินทางออกจากประเทศแคนาดา

– ข้อมูลของผู้เชิญ ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลเต็ม วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือในประเทศแคนาดา อาชีพของผู้เชิญ เช่น นักเรียน พนักงาน หรือผู้เกษียณอายุ สถานภาพทางกฎหมายในประเทศแคนาดา เช่น ประชากรชาวแคนาดา ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในแคนาดา นักเรียน หรือผู้ทำงานในประเทศแคนาดา รวมถึงเอกสารที่ยืนยันสถานภาพทางกฎหมายในประเทศแคนาดาของเชิญ เช่น สูติบัตรแคนาดา บัตรประชาชนแคนาดา Permanent Resident Card หรือเอกสารการอาศัยในแคนาดาอื่น เช่น IMM 1000

– ลายมือชื่อ ผู้เขียนจดหมายเชิญต้องพิมพ์ชื่อตนเองและลงลายมือชื่อข้างล่างจดหมายเชิญ

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องมีจดหมายเชิญ 2 ฉบับ ฉบับแรกเพื่อสมัครวีซ่าและฉบับที่สองเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางเข้าประเทศแคนาดา

   • จดหมายเชิญสำหรับเข้าร่วมการประชุม งานวิชาการ หรืองานแสดงสินค้า ควรระบุข้อมูลต่อไปนี้ในจดหมาย

– วันที่เขียนจดหมาย (ไม่ควรมีระยะเวลานานกว่า 3 เดือนก่อนวันที่สมัครวีซ่า)

– หัวข้อ ควรเขียนว่า ‘Letter of Invitation for [ชื่อเต็มของผู้สมัคร] และควรระบุถึงบุคคลว่า ‘To whom it may concern’

– ข้อมูลของผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลเต็ม วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้เชิญและผู้สมัคร เช่น ลูกพี่ลูกน้อง เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

– ข้อมูลของทริปการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา หากเป็นส่วนหนึ่งของ Long-term project ให้แจ้งเนื้อหา ระยะเวลาที่ผู้สมัครจะเยี่ยมบริษัทของตนในประเทศแคนาดา ที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงที่เจ้าภาพเตรียมหรือออกให้ และวันที่ผู้สมัครวางแผนจะเดินทางออกจากประเทศแคนาดา

– ข้อมูลของผู้แทนบริษัทที่เขียนจดหมายเชิญ ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลเต็ม ตำแหน่งงานในบริษัท ที่อยู่ในประเทศแคนาดา หมายเลขโทรศัพท์มือถือในประเทศแคนาดา ที่อยู่อีเมลสำหรับงาน (email address for work)

– ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กร ประกอบด้วย ชื่อเต็มของบริษัทหรือองค์กร ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ที่อยู่ของสถานที่ทั้งหมดที่ผู้สมัครจะไปเยือน (ถ้ามี) ที่อยู่เว็บไซต์ (ถ้ามี) วันที่จดทะเบียนและจัดตั้งบริษัท คำอธิบายแบบย่อของประเภทธุรกิจ

– ลายมือชื่อ ผู้เขียนจดหมายเชิญต้องพิมพ์ชื่อตนเองและลงลายมือชื่อข้างล่างจดหมายเชิญ

หมายเหตุ: หัวจดหมายควรเป็นของบริษัท และผู้สมัครจะต้องมีจดหมายเชิญ 2 ฉบับ ฉบับแรกเพื่อสมัครวีซ่าและฉบับที่สองเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางเข้าประเทศแคนาดา

   • ผู้สมัครที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศแคนาดาเพื่อวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ต้องแนบจดหมายเชิญ
  • ประวัติการเดินทาง (Travel History) หากผู้สมัครเคยเดินทางเข้าประเทศแคนาดาหรือประเทศอื่น ประวัติการเดินทางสามารถแสดงได้ว่าผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าในอดีต โดยหลักฐานสามารถเป็นหน้าสติกเกอร์วีซ่าที่ติดอยู่หน้าหนังสือเดินทางได้
  • แผนการเดินทาง (Itinerary) ได้แก่ ข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบิน เอกสารการจองที่พักหรือหลักฐานการลงทะเบียนร่วมงานที่แสดงว่าผู้สมัครวางแผนจะเดินทางเข้าและออกจากประเทศแคนาดา ข้อมูลต้องประกอบด้วยวันที่ที่จะอยู่ในประเทศแคนาดา
 1. หลักฐานการมีทุนทรัพย์ในการท่องเที่ยว

ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานทางการเงินของตนเอง ของสมาชิกในครอบครัวหรือของเพื่อนได้ โดยทุนทรัพย์จะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนักในประเทศแคนาดาทั้งหมด หลักฐานทางการเงิน ได้แก่

  • รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง (Account Statement) หรือ Statement of Account ที่สามารถขอได้จากธนาคารเจ้าของบัญชีและระบุข้อมูล ชื่อธนาคารและข้อมูลการติดต่อธนาคาร สาขาธนาคาร ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของบัญชี และข้อมูลยอดเงินคงเหลือย้อนหลังในบัญชีอย่างน้อย 6 เดือน
  • ข้อมูลการทำงานของผู้สมัคร เช่น จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้างที่ยืนยันการมีงานทำที่มั่นคงและผู้สมัครจะเดินทางกลับประเทศของผู้สมัคร นายจ้างสามารถแสดงตนเป็นผู้สนับสนุนการเดินทางเข้าประเทศแคนาดาของผู้สมัครได้ โดยข้อมูลที่ควรระบุไว้ในจดหมายรับรองการทำงาน ได้แก่ หัวจดหมายที่มีตราของบริษัท วันที่ออกจดหมายซึ่งไม่ควรเกิน 3 เดือนก่อนสมัครวีซ่า ข้อมูลของการจ้างงาน เช่น ยืนยันการมีงานทำกับนายจ้าง ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด วันเริ่มทำงาน คำอธิบายงานอย่างย่อ เงินเดือนปัจจุบัน ข้อมูลการติดต่อนายจ้าง (หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล) ข้อมูลของบริษัท (ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท) ชื่อและลายมือชื่อของผู้จัดการหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ออกจดหมายให้
  • หลักฐานทางการเงินอื่นที่สามารถยอมรับได้ ได้แก่ สลิปเงินเดือน รายงานการเสียภาษี หลักฐานการมีทรัพย์สินหรือธุรกิจ ประกาศกหรือแถลงการณ์ (Declaration or Statement) จดหมายจากบุคคลหรือองค์กรที่สนับสนุนทางการเงินให้กับผู้สมัคร
  • หลักฐานทางการเงินอื่นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ข้อมูลการเงินออนไลน์ที่ผู้สมัครถ่ายมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ (Screenshots หรือ Screen captures) เล่มสมุดเงินฝากหรือรูปถ่ายของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นจะไม่ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่
 1. หลักฐานส่วนบุคคล

ผู้สมัครสามารถใช้หนังสือเดินทางเป็นเอกสารยืนยันตัวตนได้ โดยหนังสือเดินทางจะต้องถูกกฎหมาย ออกโดยรัฐบาล ต้องไม่หมดอายุเมื่อสมัครวีซ่าและต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 1 หน้าเพื่อติดสติ๊กเกอร์วีซ่าท่องเที่ยว

ในกรณีที่ผู้สมัครเดินทางมาพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่น จำเป็นต้องแนบเอกสารต่อไปนี้เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเป็นบุตรบุญธรรม

 1. ประวัติทางกฎหมาย

เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติทางกฎหมายและตรวจคนเข้าเมืองของผู้สมัคร บางกิจกรรม การกระทำผิดกฎหมาย หรือคำตัดสินว่ากระทำความผิดในประเทศของผู้สมัครหรือในประเทศแคนาดาอาจหมายความว่าผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแคนาดาภายใต้กฎหมายของประเทศแคนาดา ซึ่งบางกิจกรรมหรือคำตัดสินที่ผิด เช่น การขับรถขณะเสพยาเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

เมื่อสมัครวีซ่าผู้สมัครจะต้องรายงานประวัติทางอาชญากรรมหรือตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวกับการตัดสินความผิด และเนื่องจากเอกสารนี้อาจใช้ระยะเวลานานในการขอ ผู้สมัครจึงควรขอเอกสารรับรองก่อนสมัครวีซ่า

 1. หลักฐานการตรวจสุขภาพ

ผู้ที่สมัครวีซ่าท่องเที่ยวระยะเวลา 6 เดือนหรือน้อยกว่า 6 เดือนไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ: เอกสารที่ไม่ได้ออกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส จะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสให้เรียบร้อย และเอกสารตัวจริงต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ขั้นตอนการส่งเอกสารการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

 1. กรอกฟอร์มการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว IMM 5257
 2. สมัครและสร้าง IRCC Secure Account
 1. อัพโหลดเอกสารฟอร์มและเอกสารสนับสนุนการสมัครวีซ่าอื่นๆ

วิธีอัพโหลด ประเภทของไฟล์และขนาดไฟล์จะแจ้งใน IRSS Account

 1. ชำระค่าธรรมเนียมและส่งใบสมัครวีซ่าออนไลน์

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าคือ CAN$100 และค่าธรรมเนียมการทำ Biometric คือ CAN$85

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

การทำนัดไบโอเมตริกซ์ (Biometric)

ผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวทุกคนต้องแจ้งข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ยกเว้นผู้สมัครดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่อายุ 14 ปีหรือน้อยกว่า
 2. ผู้ที่อายุ 79 ปีหรือมากกว่า
 3. ผู้ที่เคยให้ข้อมูล Biometric แล้ว เมื่อครั้งสมัครวีซ่าท่องเที่ยว นักเรียนหรือทำงานก่อนหน้า โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ที่ Check Status Tool

อ่านจดหมายแนะนำ (Instruction Letter) จาก IRCC Account หลังจากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียม Biometric ผู้สมัครควรได้รับ Biometric Instruction Letter ภายใน 24 ชั่วโมง

ทำนัดการทำไบโอเมตริกซ์ (Biometric)

พกเอกสารติดตัวไปในวันนัดสัมภาษณ์ เอกสารได้แก่ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เอกสาร Biometric Instruction Letter

สถานที่ในการทำไบโอเมตริกซ์

VFS Global Centre (Visa Application Centre Bangkok)

ที่ตั้ง: อาคารเทรนดี้ออฟฟิศ 10/198-201 ชั้นที่ 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10330

วันเวลาทำการ:

Business hours วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.
Passport collection วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.
Walk-in hours วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

ค่าธรรมเนียมการทำ Biometric

C$85.00 ต่อคน, C$170.00 สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, C$255.00 สำหรับกลุ่มศิลปินที่จัดการแสดงตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

วิธีการดำเนินการกับใบสมัครของผู้สมัคร

เจ้าหน้าที่จะประเมินใบสมัครของผู้สมัคร บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลและข้อความไปที่ IRCC Account ของผู้สมัคร ข้อความที่ส่งไปจะแจ้งข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมและหากเจ้าหน้าที่จะเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัคร เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครและแจ้งวัน เวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครทราบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตัดสินการสมัครแล้วจะส่งข้อความและจดหมาย Decision Letter ไปที่ IRCC Account พร้อมกับ Instruction Letter เพื่อให้ผู้สมัครส่งหนังสือเดินทางไปที่ Visa Application Centre ใกล้ผู้สมัคร

เมื่อการสมัครได้รับการอนุมัติให้ผู้สมัครส่งหนังสือเดินทาง

ผู้สมัครจะได้รับจดหมาย Passport Request Letter เพื่อแจ้งให้ส่งหนังสือเดินทางไปให้เจ้าหน้าที่ติดสติ๊กเกอร์วีซ่า

เอกสารที่ต้องส่งไปยัง Visa Application Centre ได้แก่

 • หนังสือเดินทาง
 • Passport Request Letter
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม VAC รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการหากผู้สมัครส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์
 • VAC Consent Form
 • ข้อมูลการติดต่อผู้สมัคร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

CAN$100 ต่อคน, CAN$500 ต่อครอบครัว (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คนหรือมากกว่า 5 คน)

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

ประมาณ 33 วัน

สิ่งที่ควรทำเมื่อมาถึงประเทศแคนาดา

 • เมื่อมาถึงประเทศแคนาดา เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าผู้ถือวีซ่าที่เดินทางเข้ามาคือคนเดียวกับผู้สมัครวีซ่า โดยการตรวจสอบลายนิ้วมือ และตรวจสอบเทียบกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้บันทึกของผู้ถือวีซ่า
 • เมื่อมาถึงแคนาดาที่สนามบินขนาดเล็กหรือท่าเรือทั้งหมดที่อยู่ในประเทศ ผู้ถือวีซ่าอาจถูกตรวจสอบโดยอ้างถึงหลัก Secondary Inspection เจ้าหน้าที่จะใช้อุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อตรวจเทียบลายนิ้วมือของผู้ถือวีซ่า
 • ผู้ถือวีซ่าอาจต้องแสดงจดหมายเชิญ (Invitation Letter)
 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสแตมป์หน้าหนังสือเดินทางของผู้ถือวีซ่า แจ้งระยะเวลาที่สามารถอยู่ในประเทศแคนาดาได้ ปกติคือ 6 เดือน เจ้าหน้าที่สามารถที่จะจำกัดหรือขยายระยะเวลาที่สามารถอยู่ในประเทศแคนาดาเพื่อให้ครอบคุลมวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาที่ประเทศแคนาดาของผู้ถือวีซ่า
 • หากผู้ถือวีซ่าไม่ได้รับการแสตมป์จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ผู้ถือวีซ่าสามารถใช้ช่องทาง Primary Inspection Kiosk จะสามารถเข้ามาอยู่ในประเทศแคนาดาได้ระยะเวลา 6 เดือน จากวันแรกที่เดินทางเข้าประเทศหรืออยู่จนกว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุ (ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขไหนถึงเร็วกว่า)

ข้อมูลสถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย (Embassy of Canada to Thailand)

ที่ตั้ง: เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เว็บไซต์: http://www.thailand.gc.ca/

อีเมล: bngkk@international.gc.ca

โทรศัพท์: +66 (0)2 646 4300                   โทรสาร: +66 (0)2 646 4336

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                            เวลา: 09:00 – 12:00 น.

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา (Royal Thai Embassy, Ottawa)

ที่ตั้ง: 180 Island Park Drive, Ottawa, Ontario K1Y 0A2

เว็บไซต์: www.thaiembassy.ca

อีเมล: contact@thaiembassy.ca

โทรศัพท์: 1 (613) 722 4444                        โทรสาร: 1 (613) 722 6624

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                            เวลา: 09:00 – 12:00 น. และ 13:00 – 17:00 น.

ข้อมูลสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ (Royal Thai Consulate-General, Vancouver)

ที่ตั้ง: 1040 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6Z 2R9

เว็บไซต์: http://www.thaiconsulatevancouver.ca

อีเมล: info@thaiconsulatevancouver.ca

โทรศัพท์: 1 (604) 687-1143                     โทรสาร: 1 (604) 687-4434

ข้อมูลสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมอนทรีออล (กิตติมศักดิ์) (Consulate General of Thailand in Montreal)

ที่ตั้ง: 1155 Boulevard Rene’ Lévesque Ouest, Suite 2500, 25th Floor, Montreal, Quebec H3B 2K4

อีเมล: info@thaiconmtl.com

โทรศัพท์: 1 (514) 878 – 4466                   โทรสาร: 1 (514) 878 – 2446

วันทำการ: วันอังคาร และวัพฤหัสบดี            เวลา: 10:00 – 12:00 น.

ข้อมูลสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโทรอนโต (กิตติมศักดิ์) (Consulate General of Thailand in Toronto)

(ปิดทำการเป็นการชั่วคราว)

ที่มา:


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings