Your search results

วีซ่านักเรียนประเทศฝรั่งเศส

วีซ่านักเรียนประเทศฝรั่งเศส


ฝรั่งเศสเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับที่ 4 ของโลกในหมู่นักศึกษาต่างชาติรองจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย และเป็นจุดหมายปลายทางอันดับที่ 1 ในบรรดาประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยในปี ค.ศ. 2018 มีนักศึกษาต่างชาติเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส 325,000 คน โดยจำนวนนักศึกษาต่างชาติยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเรียนหรืออบรมในประเทศฝรั่งเศส

ผู้ที่ต้องการเรียนในประเทศฝรั่งเศสในฐานะส่วนหนึ่งของกาเรียนในมหาวิทยาลัยหรือร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือโครงการความร่วมมือ (Cooperation Programme)

 • อันดับแรกจะต้องลงทะเบียนเป็นนักเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศสก่อน
 • ตรวจสอบเงื่อนไขสำหรับการทำข้อสอบเข้าหรือเข้าร่วมการสัมภาษณ์รับสมัคร
 • ตรวจสอบเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรการเรียนของตนเอง

เงื่อนไขของผู้ที่สมัครวีซ่านักเรียนประเทศฝรั่งเศส

 • ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องเลือกคอร์สเรียนหรือคอร์สอบรมแล้ว
 • ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส เงื่อนไขการสมัครแตกต่างกันตามสัญชาติของผู้สมัคร สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่นี่

รายชื่อประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาแบบ EEF

AFRICA Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Chad, Comoros, Congo, Ivory Coast, Djibouti, Gabon, Guinea, Madagascar, Mali, Mauritius, Mauritania, Nigeria, Democratic Republic of Congo, Senegal, Togo
ASIA China, South Korea, India, Indonesia, Japan, Singapore, Taiwan, Vietnam
AMERICA Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Haiti, United States, Mexico, Peru
NORTH AFRICA/MIDDLE EAST Algeria, Saudi Arabia, Egypt, Iran, Kuwait, Lebanon, Morocco, Tunisia
EUROPE Russia, Turkey

ประเภทของวีซ่า

 • หลักสูตรเรียนหรืออบรมที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 3 เดือน ผู้เรียนจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าพำนักระยะสั้น หรือ Short-stay Visa
 • หลักสูตรเรียนหรืออบรมที่มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 3 เดือนหรือ 6 เดือนขึ้นไป ผู้เรียนจะได้รับวีซ่าพำนักระยะยาวชั่วคราว หรือ Temporary Long-stay Visa ซึ่งผู้เรียนจะไม่ถูกร้องขอเอกสารหรือมีขั้นตอนอื่นเพิ่มนอกเหนือจากนี้หลังจากที่เดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว
 • หลักสูตรเรียนหรืออบรมที่มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ผู้เรียนจะได้รับวีซ่าพำนักระยะยาว หรือ Long Stay-Visa ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ Residence Permit และเมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว ผู้ถือวีซ่าจะถูกร้องขอเอกสารเพิ่มเติมและต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ด้วย

วีซ่าพำนักระยะยาว (Long-stay Visa)

สำหรับการพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสที่เกิน 90 วัน ผู้ที่ต้องการพำนักจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าพำนักระยะยาวล่วงหน้า กรณีนี้สัญชาติจะไม่สามารถยกเว้นผู้สมัครจากข้อกำหนดได้

ไม่ว่าผู้สมัครจะมีแผนในการพำนักระยะเวลาเท่าไหร่ ระยะเวลาของ Long-stay Visa จะต้องอยู่ระหว่าง 3 เดือน – 1 ปีเท่านั้น หากต้องการขยายระยะเวลาของวีซ่าผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอ Residence Permit ที่เขตที่ตนอาศัยอยู่

ภายในระยะเวลาที่วีซ่ามีอายุอยู่นั้น Long-stay Visa จะเทียบเท่าได้กับ Schengen Visa ที่ให้อำนาจผู้ถือในการเดินทาง โยกย้ายและพำนักอยู่ในเขตเชงเก้นนอกประเทศฝรั่งเศสสำหรับระยะเวลาไม่เกิน 90 วันตลอดระยะเวลา 180 วันติดต่อกันภายใต้กฎของวีซ่าเชงเก้น

ประเภทของวีซ่าพำนักระยะยาว (Long-stay Visa Categories)

 1. การพำนักเพื่อขยายระยะเวลาการท่องเที่ยวหรือเพื่อเหตุผลส่วนตัว
 2. การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ (Professional Activity)
 3. การศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
 4. การติดตามสมาชิกในครอบครัวมาอยู่ประเทศฝรั่งเศส

จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมชี้แจงหรือสนับสนุนการยื่นคำร้องขอวีซ่าและจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นคำร้อง

Long-stay Visa ทำหน้าที่เป็น Residence Permit (VLS-TS)

ผู้ถือ Long-stay Visa จะต้องทำให้ VLS-TS ของตนมีผลสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขนี้ผู้ถือวีซ่าจะไม่สามารถอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจะไม่สามารถเข้าเขตเชงเก้นได้อีก

ขั้นตอนการทำสถานะให้ถูกต้องและสมบูรณ์สามารถทำผ่านช่องทางออนไลนได้ โดยผู้ถือวีซ่าสามารถเข้าไปดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/

ข้อมูลที่ต้องแจ้ง ได้แก่

  • อีเมลที่สามารถติดต่อได้
  • ข้อมูลของวีซ่า
  • วันที่เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส
  • ที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสของผู้ถือวีซ่า
  • บัตรเครดิตที่ใช้ชำระค่าธรรมเนียมประกันออนไลน์สำหรับ Residence Permit ที่เหมาะสม หรือสแตมป์อิเล็กทรอนิกสำหรับพฤติการณ์ของผู้ถือวีซ่า ซึ่งสามารถซื้อได้จากร้านขายหนังสือใดก็ได้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฝรั่งเศส (French Office for Immigration and Integration: OFII) มีสิทธิ์ร้องขอพบเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้ตรวจสุขภาพหรือลงชื่อใน Integration Contract

หากผู้ถือวีซ่าต้องการพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนานเกินกว่าระยะเวลา VLS-TS ที่ได้รับ ผู้ถือวีซ่าจะต้องยื่นคำร้องขอ Residence Permit ที่ทำงานในเขตที่พักอาศัยของตนภายใน 2 เดือนก่อน Long-term Visa ปัจจุบันจะหมดอายุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://www.service-public.fr/

หน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับการจัดตั้งที่ Directorate-General for Foreign Nationals in France สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0806 001 620 หรืออีเมล dgef-support@interieur.gouv.fr

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนฝรั่งเศส

เอกสารเบื้องต้น

 1. ฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ จะต้องพิมพ์และยื่นเอกสารฉบับจริง
 2. หนังสือเดินทางที่ออกไม่เกิน 10 ปีและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและมีอายุหนังสือเดินทางเหลืออย่างน้อย 3 เดือนหลังจากระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับหมด (ควรมีอายุหนังสือเดินทางอย่างน้อย 15 เดือน)
 3. ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส
 4. รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ พื้นหลังสีขาวขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ ภาพถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือน ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฎบนภาพถ่าย ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะและด้านบนของหัวไหล่โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน

เอกสารวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า

 1. เอกสารรับรองการลงทะเบียนเรียน
 • ประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาแบบ EEF – การศึกษาในประเทศฝรั่งเศส: ใบรับรองการลงทะเบียนเรียนผ่าน Application EEF-Pastel ระบุหมายเลข
 • EEF ประเทศที่ไม่ใช้ระบบการศึกษาแบบ EEF – การศึกษาในประเทศฝรั่งเศส: ใบรับรองการลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันเฉพาะทาง
 1. ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาปีล่าสุด (เฉพาะประเทศที่อยู่นอกระบบการศึกษาแบบ EEF – ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส)

เอกสารการพำนักในประเทศฝรั่งเศส

 1. หลักฐานที่พักระยะเวลา 3 เดือนแรก: สำเนาหลักฐานการเช่าที่พักในประเทศฝรั่งเศสหรือหลักฐานการสำรองห้องพักจากที่พักของเอกชนหรือสถาบันการศึกษาหรือหนังสืออธิบายจากนักเรียน

หลักฐานทุนทรัพย์

 1. ใบรับรองทุนการศึกษาระบุจำนวนเงินและระยะเวลาในการรับทุน หรือจดหมายรับรอง เอกสารแสดงความรับผิดชอบทางด้านการเงินของบุคคลที่ 3 โดยให้การช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 615 ยูโรต่อเดือน รวมถึงเอกสารประจำตัวและหลักฐานแหล่งที่มารายได้ของผู้ค้ำประกัน หลักฐานการทำงาน รายการเดินบัญชีของผู้รับรอง และหรือรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร
วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเข้ามาสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส

วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเข้ามาสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส

บางกรณีที่นักเรียนสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษาและนักเรียนต้องเดินทางมาสอบในประเทศฝรั่งเศสด้วยตนเอง (นักเรียนมาจากทั้งในยุโรปและนอกยุโรป)

นักเรียนจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าพำนักระยะสั้น (Short-stay Visa) โดยการสอบที่เรียกว่า “étudiant/étudiant-concours” (Student examination) นั้น เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาวีซ่าจะออกวีซ่าให้นักเรียนพำนักได้สูงสุด 90 วันภายในระยะเวลา 180 วัน และถ้านักเรียนผ่านการสอบเข้าแล้ว วีซ่านี้จะอนุญาตให้นักเรียนสามารถพำนักในประเทศฝรั่งเศสระยะยาวต่อได้โดยนักเรียนต้องเดินทางไปที่ Préfecture (Police Station) หรือสถานีตำรวจในเขตที่พักอาศัยในประเทศฝรั่งเศสของนักเรียนและไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับไปยังประเทศที่นักเรียนพำนักอยู่เพื่อยื่นคำร้องขอ Long-stay Visa เพื่อเรียนต่อด้วย

ข้อควรรู้: เพื่อให้นักเรียนได้รับสิทธิ์นี้ นักเรียนจะต้องสมัคร Short-stay “étudiant/étudiant-concours” (Student examination) Visa ก่อน ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่จำเป็นต้องสมัครขอ Short-stay Schengen Visa ก็ตาม

Short-stay “étudiant-concours” (student examination) Visa ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วันจะสามารถได้รับการออกวีซ่า ก็ต่อเมื่อสามารถทราบผลของการสอบเข้า (Entrance Examination) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยปกติแล้วผลการทดสอบเข้าจะออกภายใน 90 วัน

หากนักเรียนสอบไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถออก Residence Permit ให้ได้และนักเรียนจะต้องเดินทางออกจากเขตเชงเก้นเมื่อวีซ่าพำนักระยะสั้น (Short-stay Visa) หมดอายุ

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

นักเรียนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนเรียนหรือจดหมายเชิญสอบเข้า (Entrance Examination Invitation) และในไฟล์สมัครวีซ่า “étudiant-concours” (student examination) นักเรียนจะต้องแนบจดหมายเชิญสอบเข้าและหลักฐานการศึกษาของตนเองอย่างจริงจังและครบถ้วน

ความหมายของ “entrance examination” ให้รวมถึงการทดสอบทั้งหมด การทดสอบปฏิบัติ การสอบพูดหรือการสัมภาษณ์ที่ต้องเข้าร่วมก่อนลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมและสอนวิชาชีพทั้งที่ได้เซ็นต์สัญญากับรัฐหรือไม่เซ็นต์

หมายเหตุ: นักเรียนสัญชาติแอลจีเรียไม่สามารถสมัครยื่นคำร้องขอวีซ่า “étudiant-concours” (student examination) ได้ เนื่องจากไม่อยู่ใน Franco-Algerian Agreement ลงวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1968

ข้อกำหนดทางด้านวีซ่าสำหรับนักศึกษาแพทย์

ข้อกำหนดทางด้านวีซ่าสำหรับนักศึกษาแพทย์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาด้านการแพทย์ที่ประเทศฝรั่งเศสหรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านการแพทย์ในประเทศของนักเรียน โดยการเป็นแพทย์ฝึกหัด (Medical Intern) ช่วงที่ยังเรียนอยู่

นักเรียนจะต้องได้รับการเลือกให้เข้าร่วมคอร์สฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรในการฝึกอบรมทางการแพทย์เฉพาะทาง (Diploma in special medical training: DFMS) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 3 ปี หรือให้ได้รับอนุปริญญาขั้นสูงในการฝึกอบรมทางการแพทย์เฉพาะทาง (Advanced diploma in specialized medical training: DFMSA) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี ขั้นตอนการคัดเลือกจะจัดโดยหน่วยงาน Cultural Services of the French Embassy ภายในช่วง 3 เดือนแรกของปี เงื่อนไขแตกต่างกันตามแต่ละประเทศนักเรียนที่สนใจควรติดต่อและขอคำปรึกษาจาก “dispositions particulières” เพิ่มเติมในประเทศของตน

นักเรียนจะได้รับวีซ่าพำนักระยะยาว (Long-stay Visa) ซึ่งเทียบเท่าได้กับ Residence Permit สำหรับการเรียนและนักเรียนจะต้องทำให้วีซ่ามีผลสมบูรณ์เมื่อเดินทางเข้ามาถึงประเทศฝรั่งเศส

นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ Medical studies section on the Campus-France

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

 • ปริญญาทางการแพทย์หรือปริญญาเภสัชศาสตร์ที่อนุญาตให้นักเรียนปฏิบัติงานในประเทศของนักเรียนหรือในประเทศที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาเพื่อให้สามารถได้รับประกาศนียบัตรในการฝึกอบรมทางการแพทย์เฉพาะทาง (Diploma in special medical training: DFMS)
 • ปริญญาทางการแพทย์เฉพาะทางหรือปริญญาเภสัชศาสตร์เฉพาะทางที่อนุญาตให้นักเรียนปฏิบัติงานในประเทศของนักเรียนหรือในประเทศที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาเพื่อให้สามารถได้รับอนุปริญญาขั้นสูงในการฝึกอบรมทางการแพทย์เฉพาะทาง (Advanced diploma in specialized medical training: DFMSA)
 • หนังสือสัญญาที่ออกและเซ็นต์โดยสถาบันฝรั่งเศสที่ผู้สมัครถูกเลือกและสัญญาเลือกที่ออกโดย University of Strasbourg
เงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

เงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

หากนักเรียนได้รับปริญญาบัตรในระดับตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไปหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าปริญญาโทขึ้นไป นักเรียนมีสิทธิได้รับวีซ่าท่องเที่ยว (Travel Visa) คือ “Uniform Schengen” short-stay visa

กระบวนการสมัครวีซ่าฝรั่งเศส

ขั้นตอนที่ 1: กรอกแบบฟอร์ม France-Visas ให้สมบูรณ์

สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ France-Visas โดยกรอกอีเมลส่วนบุคคลและรหัสผ่าน

โปรดทราบว่าแบบฟอร์ม France-Visas จะต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์และพิมพ์ออกมาก่อนการนัดหมาย หลังจากยืนยันการกรอกข้อมูล ใบสมัครจะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้สมัคร และแบบฟอร์มจะต้องลงลายเซ็นต์โดยผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบรายการเอกสารของผู้สมัคร

อ่านรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าบนหน้าเว็บไซต์ France-Visas ซึ่งจะอิงตามจุดประสงค์การเดินทางของผู้สมัคร และโปรดจัดเตรียมให้ครบถ้วน โปรดเลือกจุดประสงค์การเดินทางที่ถูกต้องเสมอ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างบัญชีทีแอลเอสคอนแทค

โปรดสร้างบัญชีส่วนบุคคล และยืนยันการเปิดใช้งานบัญชีโดยคลิกลิงค์ที่ถูกส่งไปยังอีเมลของผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของผู้สมัคร กรอกข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้สมัครยื่นขอวีซ่าเป็นกลุ่ม กรุณากรอกข้อมูลบุคคลผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมกัน และยืนยันรายการกลุ่มหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 5: ทำการนัดหมาย

เลือกวันและเวลานัดหมายที่สะดวกเพื่อยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่น โปรดอย่าลืมพิมพ์เอกสารยืนยันนัดหมายเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่แผนกต้อนรับ

ขั้นตอนที่ 6: ยื่นเอกสารการสมัคร

โปรดมาให้ตรงเวลานัดหมายพร้อมเอกสารยืนยันการนัดหมาย หากผู้สมัครมาสายหรือไม่สามารถมาตามนัดหมายได้ ผู้สมัครจะต้องทำการนัดหมายใหม่

ใบสมัครและเอกสารประกอบการยื่นจะถูกตรวจสอบเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของกงสุล และข้อมูลทางชีวภาพของผู้สมัครจะถูกบันทึก

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการจะต้องชำระที่ศูนย์ยื่นวีซ่า หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้ เอกสารการสมัครของผู้สมัครจะถูกส่งไปยังกงสุลเพื่อการพิจารณา

การยกเว้นการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ:

 • ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี
 • ผู้สมัครที่เคยได้รับวีซ่าที่ระบุ (VIS) ภายใน 59 เดือน

หมายเหตุ: หาก”VIS 0″ ระบุลงบนหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดของผู้สมัคร หมายความว่าข้อมูลถูกบันทึกเฉพาะข้อมูลทางตัวเลข และรูปถ่ายเท่านั้นไม่รวมถึงข้อมูลลายนิ้วมือ ดังนั้นผู้สมัครจะต้องมาดำเนินการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อเก็บข้อมูลทางชีวภาพ

ขั้นตอนที่ 7: การดำเนินการขอวีซ่า

ใบสมัครของผู้สมัครได้รับการพิจารณาโดยกงสุล ทีแอลเอสคอนแทคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาใบสมัคร

กงสุลมีสิทธิ์ขอข้อมูล หรือขอเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีดังกล่าวผู้สมัครจะได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล หรือ ทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: ผู้สมัครสามารถติดตามใบสมัครได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีส่วนบุคคลของผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 8: รับหนังสือเดินทางคืน

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาจากกงสุล ทันทีที่หนังสือเดินทางของผู้สมัครมาถึงยังศูนย์ยื่นวีซ่า ผู้สมัครจะได้รับแจ้งทาง SMS

ผู้สมัครสามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ด้วยตนเอง หรือผู้แทน

รับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง:

  • ใบตรวจสอบการสมัคร
  • บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

รับเล่มหนังสือเดินทางคืนโดยผู้แทน:

  • ใบตรวจสอบการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
  • บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้แทน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทน
  • จดหมายมอบอำนาจลงลายเซนต์โดยผู้สมัคร (ระบุข้อมูลผู้แทนชัดเจน)

หากผู้สมัครใช้บริการ ส่งไปรษณีย์ด่วน หนังสือเดินทางของผู้สมัครจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ผู้สมัครระบุในวันยื่นเอกสาร และมีค่าธรรมเนียมการส่งคืนเล่มหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์จำนวน 180 บาท

ศูนย์ยื่นวีซ่าทีแอลเอสคอนแทค TLScontact

ที่ตั้ง: สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02 838 6688

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ประเภทวีซ่า

EUR THB
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน (Short-stay visa) 80.00 2,930.00
วีซ่าประเภทเดินทางผ่านราชอาณาจักร 80.00 2,930.00
วีซ่าสนามบิน 80.00 2,930.00
วีซ่าพำนักระยะสั้นที่เขตอำนาจของฝรั่งเศส 60.00 2,198.00
วีซ่าพำนักระยะสั้นที่เขตแดนชุมชนในอำนาจของฝรั่งเศส 9.00 330.00
สัญชาติจาก บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา*, รัฐจอร์เจีย, โคโซโว,สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (FYROM),  ราชรัฐมอลดาเวีย, มอนเตเนโกร*, รัสเซีย, เซอร์เบีย* และยูเครน 35.00 1,282.00
สัญชาติอาร์เมเนีย* และวัน อาเซอร์ไบจาน อายุเกินกว่า 12 ปี 35.00 1,282.00
เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 40.00 1,465.00
วีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน (Long-stay visa) 99.00 3,626.00
วีซ่านักเรียนประเภทพำนักระยะยาวมากกว่า 90 วัน 99.00 3,626.00
วีซ่ารับบุตรบุญธรรม 15.00 549.00

*สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลทางชีวภาพเท่านั้น (Non – Biometric Passport)

การสมัครขอวีซ่าทุกประเภทจำเป็นต้องชำระค่าวีซ่า ยกเว้นแต่ผู้สมัครอยู่ในประเภทที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ได้กำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่รับชำระเงินเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานกงสุลเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจะระบุเป็นสกุลเงินยูโรเท่านั้น คิวนัดหมายพิเศษในวันเสาร์

ค่าบริการการดำเนินการ สำหรับวีซ่าทุกประเภทคือ 1,282 บาท  ซึ่งค่าบริการดังกล่าว เป็นการตกลงระหว่างสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกับศูนย์ TLScontact สำหรับเป็นค่าดำเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การดำเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการการนัดหมาย)

สำหรับบุคคลประเภทต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • พลเมืองฝรั่งเศสที่ถือสองสัญชาติ
 • พำนักระยะสั้นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • สัญชาติอาร์เมเนีย* และวัน อาเซอร์ไบจาน อายุต่ำกว่า 12 ปี
 • คู่สมรสต่างชาติของพลเมืองฝรั่งเศส
 • ญาติของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป / เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือผู้ถือสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์
 • ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (คนงานที่ทำงานตามฤดูกาลโดยผ่านขั้นตอนของ ANAEM)
 • ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ครูสอนภาษาต่างชาติ หรือผู้ช่วย)
 • ครูสอนภาษาฝรั่งเศส (ไม่รวมสมาชิกในครอบครัว)
 • นักวิจัยที่เดินทางกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (พำนักระยะสั้น) เพื่อการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
 • ครูผู้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อทัศนศึกษา หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
 • นักเรียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา และครูผู้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนของโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อทัศนศึกษาหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
 • นักเรียนหรือนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อทัศนศึกษา หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
 • ผู้ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส
 • ผู้ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลต่างประเทศ มูลนิธิต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการชุมชน
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางฑูต หรือหนังสือเดินทางราชการ
 • ผู้ที่ได้รับเชิญจากองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส
 • ผู้รับสัญญาสำนักงานใหญ่
 • สำหรับสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส, ลูกๆ,ผู้ปกครอง, ปู่ย่าตายาย, หลานๆ) ของผู้ที่มีสัญชาติจอร์เจียที่ถูกต้องตามกฎหมายที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส (มีการยื่นหลักฐานของความสัมพันธ์ในครอบครัวและสำเนาใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ ฝรั่งเศสของสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส )
 • ทหารผ่านศึกที่ได้รับการรักษาพยาบาลฟรี เดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อรับการรักษาพยาบาล (ไม่รวมสมาชิกในครอบครัว)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดในประเทศฝรั่งเศสมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบัน โดยอาจมีค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่หลายร้อยเหรียญยูโรไปจนถึง 10,000 ยูโรต่อปีสำหรับบางสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศฝรั่งเศส

เพิ่มเติม นักเรียนอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในบางบริการของมหาวิทยาลัย

ที่พักอาศัยในประเทศฝรั่งเศส

นักเรียนสามารถติดต่อกับหน่วยงาน International Relations Service ของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำนักศึกษาต่างชาติเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญสำหรับการเตรียมตัวเพื่ออยู่อาศัยในประเทศฝรั่งเศส

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า นักเรียนจะต้องแจ้งที่พักชั่วคราวสำหรับสามเดือนแรกที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสก่อนหรือแจ้งเป็นที่พักถาวรในกรณีที่นักเรียนมีที่พักถาวรแล้ว

การทำงานระหว่างเรียนในประเทศฝรั่งเศส

นักเรียนต่างชาติได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำงานได้ 964 ชั่วโมงหรือประมาณ 60% ของชั่วโมงทำงานปกติในประเทศฝรั่งเศส การทำงานพาร์ทไทม์ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเรียนและพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส นักเรียนไม่ควรพึ่งการทำงานในประเทศฝรั่งเศสเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน

การดูแลทางการแพทย์ในระหว่างที่เรียนในประเทศฝรั่งเศส

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศสจะได้เข้าร่วม Student Social Security System ทุกคน และเป็นภาคบังคับสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากยุโรปและมีอายุต่ำกว่า 28 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกกำหนดโดยกฤษฎีกาทุกปีในเดือนกรกฎาคมซึ่งจะอยู่ที่ 215 เหรียญยูโรสำหรับปีการศึกษา ค.ศ. 2016-2017

นักเรียนที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรปจะได้รับการยกเว้นหากว่ามีบัตรประกันสุขภาพยุโรป (European health insurance card) หรือใบรับรองชั่วคราว (Temporary certificate) มีอายุตลอดปีการศึกษาหรือมีประกันสุขภาพเอกชนที่ครอบคลุมความเสี่ยงทางการแพทย์ทั้งหมดโดยไม่จำกัด

โดยทั่วไปประกันสังคมจะสามารถชำระเงินคืน 60% ของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และควบคู่ไปกับข้อบังคับนี้โครงการประกันสุขภาพของนักเรียนจะชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือทำให้นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบริการทางการแพทย์

นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Student Mobility)

นักเรียนที่เดินทางภายใต้โปรแกรมสหภาพยุโรป (European Union Programme) โปรแกรม Multilateral กับมาตรการแลกเปลี่ยนในหนึ่งรัฐหรือหลายรัฐที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปภายใต้สัญญาระหว่างสองสถาบันอุดมศึกษาในอย่างน้อยสองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะได้รับวีซ่าเฉพาะที่ระบุว่า “Student-Mobility” ซึ่งมี 2 ประเภทคือ

 • วีซ่าพำนักระยะยาว (Long-Stay Visa) ที่เป็นเสมือน Residence Permit (VLS-TS) ที่มีผลสมบูรณ์ภายใน 3 เดือนหลังจากเดินทางถึงฝรั่งเศส หากระยะเวลาแลกเปลี่ยนนั้นเท่ากับหรือน้อยกว่า 12 เดือน
 • วีซ่าพำนักระยะยาว (Long-Stay Visa) พร้อมกับ Residence Permit ซึ่งจะต้องยื่นคำร้องขอภายใน 2 เดือนหลังจากเดินทางถึงฝรั่งเศส หากระยะเวลาแลกเปลี่ยนนั้นมากกว่า 12 เดือน

คำแนะนำด้านหลักฐานทางการเงิน

ในปี ค.ศ. 2018 ประมาณการไว้ว่านักศึกษาต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ €615 เพราะฉะนั้นหลักฐานการเงินต่อปีขั้นต่ำที่ควรแสดงคือ €615 x 12 เดือน = €7,380

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Bangkok – Paris ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง
3 เดือน £615 x 3 = £1,845

ประมาณ 69,187.50 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£2,645

ประมาณ 99,187.50 บาท

6 เดือน £615 x 6 = £3,690

ประมาณ 138,375 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£4,490

ประมาณ 168,375 บาท

9 เดือน £615 x 9 = £5,535

ประมาณ 207,562.50 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£6,335

ประมาณ 237,562.50 บาท

12 เดือนขึ้นไป £615 x 12 = £7,380

ประมาณ 276,750 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£8,180

ประมาณ 306,750 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำเท่านั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาเรียน ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 1.5 เท่า กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 2 เท่า
3 เดือน £2,645

ประมาณ 99,187.50 บาท

£2,645 x 1.5 = £3,967.5

ประมาณ 148,781.25 บาท

£2,645 x 2 = £5,290

ประมาณ 198,375 บาท

6 เดือน £4,490

ประมาณ 168,375 บาท

£4,490 x 1.5 = £6,735

ประมาณ 252,562.50 บาท

£4,490 x 2 = £8,980

ประมาณ 336,750 บาท

9 เดือน £6,335

ประมาณ 237,562.50 บาท

£6,335 x 1.5 = £9,502.5

ประมาณ 356,343.75 บาท

£6,335 x 2 = £12,670

ประมาณ 475,125 บาท

12 เดือนขึ้นไป £8,180

ประมาณ 306,750 บาท

£8,180 x 1.5 = £12,270

ประมาณ 460,125 บาท

£8,180 x 2 = £16,360

ประมาณ 613,500 บาท

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 37.5 บาท


สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Ambassade de France à Bangkok)

ที่ตั้ง: 35 ซอยเจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 02 657 5100, 02 627 2100

โทรสาร: 02 657 5111

เวลาทำการ: จันทร์-พฤหัสบดี 8.30-17.30 น. / ศุกร์ 8.30-16.00 น.

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส (Ambassade Royale de Thaïlande en France)

ที่ตั้ง: 8, Rue Greuze 75116 Paris France

โทรศัพท์: 01 5626 5050

โทรสาร: 01 5626 0445

อีเมล: thaiconsular.paris@hotmail.com, ambassadedethailande@gmail.com

เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                         09:30 – 12:30 น. และ 14:00 – 17:30 น.

เวลาทำการแผนกวีซ่า: วันจันทร์ – ศุกร์        09:30 – 12:00 น.


ที่มา:

France-Visas Website: https://france-visas.gouv.fr/

Ambassade de France à Bangkok Website: https://th.ambafrance.org/


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

[contact-form-7 id=”20142″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Form-หน้าหลัก.com”]
 • Advanced Search

Compare Listings