Your search results

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (Short-Stay Visa)


วีซ่าประเภทนี้โดยทั่วไปแล้วออกให้สำหรับวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือเยี่ยมเยือนครอบครัว

นอกจากนี้ยังสามารถออกให้กับบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสเพื่ออบรมระยะสั้น ฝึกงาน ร่วมงานประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีค่าตอบแทน (ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม) แต่ไม่เกินระยะเวลา 90 วัน

วีซ่าประเภทนี้ใช้สำหรับการเดินทางผ่านประเทศฝรั่งเศส เมื่ออยู่นอก International Zone ในสนามบินทุกแห่ง หากผู้เดินทางต้องเปลี่ยนสนามบินเพื่อเดินทางต่อ หรือผู้เดินทางกำลังรอเปลี่ยนเครื่องบินที่โรงแรมหรือบ้านของคนที่รู้จัก

“Uniform Schengen” short-stay visa

“Uniform Schengen” short-stay visa คือวีซ่าที่ออกโดยประเทศสมาชิกเขตเชงเก้นสำหรับเดินทางผ่านหรืออยู่ในเขตพื้นที่เชงเก้น โดยระยะเวลาในการพำนักจะต้องไม่เกิน 90 วันตลอดระยะเวลา 180 วันติดต่อกัน วีซ่านี้จะอยู่ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของอาณาเขตที่ผู้ถือวีซ่านี้มีสิทธิ์พำนัก

ประเทศสมาชิกอาจขอให้ประเทศสมาชิกอื่นๆปรึกษาหารือเมื่อได้รับการยื่นคำร้องขอวีซ่าจากคนชาติของประเทศที่สามบางประเทศหรือจากบุคคลบางประเภทของสัญชาติดังกล่าว

รายชื่อของประเทศที่สามที่กล่าวมานั้น สามารถตรวจสอบได้จาก Third countries whose nationals or certain categories of nationals are subject to prior consultation (in French)

วีซ่านี้สามารถออกให้ได้ทั้งแบบเดินทางเข้าออกได้ครั้งเดียวหรือเดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง

จำเป็นต้องมีวีซ่าในการเข้าเขตเชงเก้นหรือไม่

ไม่ใช่ชาวต่างชาติทุกคนที่จะต้องถือวีซ่าเพื่อเข้าเขตเชงเก้น การยกเว้นวีซ่าเกิดขึ้นได้ในหลายเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับ

 • สัญชาติของผู้สมัคร
 • ประเทศที่ผู้สมัครถือ Stay Permit ที่ยังมีอายุของเขตเชงเก้น
 • ประเทศที่ผู้สมัครถือวีซ่าพำนักระยะยาว (Long-stay Permit)
 • สถานะเฉพาะของชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่ไม่ต้องมีวีซ่าในการเข้าเขตเชงเก้นจากสัญชาติของชาวต่างชาติ ได้แก่

 • ประชากรของสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์
 • ประชากรของประเทศที่มีรายชื่ออยู่ใน common Schengen list (Annex 2 of (EC) Regulation 2018/1806 (pdf))
 • บุคคลที่ถือ Resident Permit หรือ Long-stay Visa ของเขตเชงเก้น
 • ผู้ถือ Residence Permit ที่ยังมีอายุ และออกโดยประเทศเขตเชงเก้น
 • ผู้ถือ Residence Permit ที่ยังมีอายุ และออกโดยประเทศในสหภาพยุโรปที่มีข้อกำหนด “Membre de famille” หรือ “Résident de longue durée CE”
 • ผู้ถือวีซ่าพำนักระยะยาวที่ยังมีอายุ (Valid long-stay visa) ที่ออกโดยประเทศเขตเชงเก้น

ในบางกรณี สามารถให้การยกเว้นกฎเหล่านี้ได้

 • นักข่าวที่ได้รับมอบหมายจากสหรัฐอเมริกายังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดวีซ่าฝรั่งเศส

ผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศฝรั่งเศสบ่อยควรขอวีซ่าประเภทไหน

หากผู้สมัครเดินทางเข้าออกประเทศฝรั่งเศสระยะสั้นหลายครั้งในแต่ละปี ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ผู้สมัครมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าออกแบบไม่จำกัดครั้งสำหรับทุกที่จาก 6 เดือนถึง 5 ปี วีซ่านี้เรียกกันทั่วไปว่า “Circulation Visa”

ผู้ถือวีซ่าจะสามารถพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้หลายครั้งไม่จำกัดนานสูงสุด 90 วันภายในระยะเวลา 180 วันที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ ระยะเวลาวีซ่าที่จะได้รับจะถูกกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และประวัติวีซ่าที่ผ่านมาของผู้สมัคร

เงื่อนไขของการได้รับวีซ่าประเภท Circulation Visa

 • ต้องแนบหลักฐานความต้องการหรือเจตนารมณ์ของการเดินทางบ่อย
 • ต้องแนบหลักฐานที่แสดงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านวีซ่าที่ได้รับก่อนหน้านี้

เจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะออก Circulation Visa ให้ได้หรือไม่และออกให้ในระยะเวลาเท่าไหร่

ขั้นตอนในการขอ Circulation Visa ที่ถูกต้อง

ผู้สมัครอาจจะยื่นคำร้องขอ Circulation Visa ใหม่ก่อน Circulation Visa เดิมหมดอายุ

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าเชงเก้น

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Schengen Visa Application หรือกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันที่ในใบสมัคร
 2. จองคิวนัดหมายการยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์วีซ่ากับทางสถานทูต
 3. เตรียมเอกสารและเดินทางไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 4. ทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือ Biometric
 5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องรอผลการสมัครวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่าเชงเก้น

 1. หนังสือเดินทางเล่มที่ยังไม่หมดอายุ และออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมาและต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่วางแผนจะเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเก้น และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ (ขนาด 35*44 mm หน้าตรง สีธรรมชาติ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว ไม่มีเงา ปากปิดและแสดงออกทางสีหน้าอย่างเป็นกลาง)
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น
 6. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย
 7. หลักฐานการทำงาน
  • สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุระยะเวลาที่ลางาน ตำแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน
  • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 1. หลักฐานเพิ่มเติมสำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย
  • สูติบัตร
  • หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)
  • ในกรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองไม่มาปรากฎตัวในวันยื่นคำร้อง ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง (หนังสือจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือศาล โดยต้องใช้เอกสารตัวจริง)
 1. หลักฐานวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  • หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พัก ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
  • ในกรณีที่เดินทางเข้าหลายประเทศต้องแนบแผนการเดินทางโดยละเอียด
  • หลักฐานการจองเที่ยวบิน (ขาไป-กลับ)
  • ในกรณีเดินทางกับบริษัทท่องเที่ยวต้องแนบหลักฐานยืนยันการจองที่พักหรือบัตรจองที่พักฉบับจริงจากบริษัทท่องเที่ยวหรือบริษัทที่จัดทัวร์ โดยเอกสารดังกล่าวต้องออกจากบริษัทที่จัดการด้านการท่องเที่ยว
  • หนังสือจากผู้เชิญหากมีการรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือ จดหมายเชิญ/หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในเขตประเทศเชงเก้น
 1. หลักฐานการเงิน
  • สมุดบัญชีเงินฝากของตนเองหรือผู้ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด หรือหลักฐานการเงินอื่นๆที่เพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง
  • หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ (มีชื่อเป็นผู้ถือครอง) ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร โฉนดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าเชงเก้น

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าเชงเก้น คือ 2,800 บาท หรือ 80 เหรียญยูโร และค่าธรรมเนียมการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ คือ 150 บาท

ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศ

ระยะเวลารอผลการตัดสินวีซ่า

10 – 14 วันนับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า

วิธีอ่านข้อมูลบนตราประทับหรือสติกเกอร์วีซ่า

ภาษาที่ปรากฎอยู่ในตราประทับหรือสติกเกอร์วีซ่าคือ ภาษาประเทศต้นทาง ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ

ข้อความ ความหมาย
GULTIG FUR / VALABLE PUR / VALID FOR ชื่อของเขตหรือประเทศที่ผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้ด้วยวีซ่าที่ตนได้รับ
VOM / DU / FROM วันที่ที่เป็นวันแรกที่สามารถเดินทางเข้าเขตเชงเก้นได้
BIS / AU / UNTIL วันที่ที่เป็นวันสุดท้ายที่สามารถพำนักในเขตเชงเก้นได้
VISA TYP / TYPE DE VISA / TYPE OF VISA ประเภทของวีซ่าที่ผู้ถือวีซ่าได้รับ ได้แก่ A, B, C, D
ANZAHL DER EINREISEN / NOMBRE D’ETNREES / NUMBER OF ENTRIES จำนวนครั้งที่ผู้ถือวีซ่าสามารถเข้าเขตเชงเก้นได้ ได้แก่ 1-หนึ่งครั้ง, 2-สองครั้ง และ MULT (ไม่จำกัดครั้ง)
DAUER DES AUFENTHALTS / DUREE DE SEJOUR / DURATION OF STAY จำนวนวันที่ผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้พำนักในเขตเชงเก้นได้ภายในระยะเวลาวีซ่าที่ยังมีอายุ
SUGESTELLT IN / DILIVRE A / ISSUED IN ชื่อเมืองที่สถานทูตหรือสถานกงสุลนั้นออกวีซ่าให้
AM / LE / ON วันที่ที่ออกวีซ่า
NUMMER DES PASSES / NUMERO DE PASSEPORT / NUMBER OF PASSPORT หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ถือวีซ่า
NAME, VORNAME / NOM, PRENOM / SURNAME, NAME นามสกุลและชื่อของผู้ถือวีซ่า
BEMERKUNGEN / REMARQUES / REMARKS วัตถุประสงค์ในการสมัครวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าเขตเชงเก้น ของผู้ถือวีซ่า

อักษรย่อของประเทศในเขตเชงเก้นที่ระบุในตราประทับหรือสติกเกอร์วีซ่า

อักษรย่อ ความหมาย อักษรย่อ ความหมาย
A Austria ออสเตรีย IS Iceland ไอซ์แลนด์
B Belgium เบลเยี่ยม L Luxembourg ลักเซมเบิร์ก
CH Switzerland สวิตเซอร์แลนด์ LT Lithuania

ลิทัวเนีย

CZE Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก LVA Latvia

ลัตเวีย

D Germany เยอรมนี M Malta มอลต้า
DK Denmark เดนมาร์ค N Norway นอร์เวย์
E Spain สเปน NL Netherlands เนเธอร์แลนด์
EST Estonia เอสโตเนีย P Portugal โปรตุเกส
F France ฝรั่งเศส PL Poland โปแลนด์
FIN Finland ฟินแลนด์ S Sweden สวีเดน
GR Greece กรีซ SK Slovakia สโลวาเกีย
H Hungary ฮังการี SVN Slovenia สโลวีเนีย
I Italy อิตาลี

หากระบุว่า SCHENGEN STATES / ETATS SCHENGEN หมายความว่า ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศหรือเขตเชงเก้นทั้งหมด

บางกรณีมีระบุมากกว่า 1 อักษรย่อ เช่น LVA, M, N หมายความว่า ได้รับอนุญาตให้เข้าเฉพาะประเทศ Latvia, Malta และ Norway

บางกรณีมีระบุว่า ETATS SCHENGEN (-อักษรย่อ) หมายความว่า ได้รับอนุญาตให้เข้าทุกประเทศเชงเก้น ยกเว้นประเทศหลังเครื่องหมาย – ในวงเล็บ เช่น ETATS SCHENGEN (-S) สามารถเดินทางเข้าได้ทุกประเทศเชงเก้นยกเว้นประเทศสวีเดน เป็นต้น

ระยะเวลานานสูงสุดที่สามารถพำนักอยู่ในเขตเชงเก้นได้

ผู้สมัครสามารถคำนวณได้จาก Online Calculator เพื่อจะได้ทราบระยะเวลานานสูงสุดที่ตนเองได้รับอนุญาตให้พำนักระยะสั้นในเขตเชงเก้นสำหรับบุคคลสัญชาติจากนอกยุโรป

ข้อควรจำ: ผู้ถือวีซ่าจะต้องอยู่ในเขตเชงเก้นไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลา 180 วันติดต่อกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของวีซ่าหรือไม่

หมายเหตุ: ผลที่ได้จากการคำนวณไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสใช้ดุลยพินิจใดในการออก Schengen Visa

เจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสมีสิทธิ์ในการดำเนินการ Schengen Visa ของผู้สมัครก็ต่อเมื่อ

 • ประเทศฝรั่งเศสเป็นจุดหมายปลายทางเดียวในการเดินทางของผู้สมัคร (ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าออกแบบหลายครั้งได้ (Multiple-entry Visa))
 • ผู้สมัครเดินทางไปหลายประเทศในเขตเชงเก้นแต่ประเทศฝรั่งเศสคือเป้าหมายหลักในการเดินทางในส่วนของระยะเวลาหรือวัตถุประสงค์ในการพำนัก เช่น อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนานที่สุดหรือมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเพื่อเยี่ยมครอบครัวในประเทศฝรั่งเศสมากกว่าการพำนักอยู่ในประเทศเขตเชงเก้นอื่น
 • ผู้สมัครเดินทางไปหลายประเทศในเขตเชงเก้นและไม่มีประเทศไหนที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทาง แต่ประเทศเขตเชงเก้นแรกที่คุณเดินทางเข้ามาถึงคือประเทศฝรั่งเศส (French border station)

คำถามที่พบบ่อย

Airport Transit Visa และ Transit Visa แตกต่างกันอย่างไร

สำหรับ Airport Transit Visa นั้นอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าไปในเขตเส้นทางเดินระหว่างประเทศของสนามบิน (International Zone) ของสนามบินในเขตเชงเก้นเท่านั้น ผู้ถือวีซ่าจะไม่สามารถเข้าไปในเขตประเทศเชงเก้นได้

ส่วน Transit Visa จะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศเขตเชงเก้นได้สูงสุด 5 วันมากกว่า 1 ประเทศเชงเก้น โดยรถยนต์ รถตู้ รถบัส หรือเครื่องบินเพื่อเดินทางข้ามผ่านไปยังประเทศปลายทางที่ไม่ได้อยู่ในเขตเชงเก้น

อายุของวีซ่า (Visa Validity) และ ระยะเวลาพำนัก (Duration of Stay) แตกต่างกันอย่างไร

อายุของวีซ่า (Visa Validity) หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ได้รับวีซ่าสามารถใช้เดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้กำหนดอายุของวีซ่าและจะปรากฎอยู่ในตราประทับวีซ่า โดยทั่วไปอายุของวีซ่าคือ 90 วันนับจากวันที่ออกวีซ่าและสำหรับวีซ่าบางประเภทอายุของวีซ่าอาจเป็น 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี

ระยะเวลาพำนัก (Duration of Stay) หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศเชงเก้นได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน วันแรกที่เดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นจะถูกนับเป็น Day 1 ถึงแม้จะเพิ่งเดินทางเข้ามาถึงไม่กี่นาทีก่อนเที่ยงคืนก็ตาม ส่วนวันสุดท้ายที่อยู่ในเขตประเทศเชงเก้นได้คือวันที่ต้องเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้นถึงแม้ว่าจะผ่านมาแค่ไม่กี่นาทีหลังเที่ยงคืน

กฎ 90/180 ของวีซ่าเชงเก้นคืออะไร

ภายในช่วงระยะเวลา 180 วัน ผู้ได้รับวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple-entry visa สามารถพำนักอยู่ในเขตประเทศเชงเก้นได้นานสูงสุด 90 วัน

วีธีการกรอกข้อมูลในใบสมัครวีซ่าเชงเก้นทำอย่างไร

ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลโดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ โดยโหลดใบสมัครได้จากหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าและแบบฟอร์มจะเหมือนกันหมดในทุกประเทศที่ออกวีซ่าเชงเก้นได้ กรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อหากพบว่ามีคำถามที่ไม่เกี่ยวกับตนเองให้กรอกว่า NA หมายถึง No Answer หรือไม่มีคำตอบ

ต้องไปยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองหรือไม่

ใช่ ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบและเดินทางไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ได้ทำการนัดไว้กับสถานทูตหรือสถานกงสุล โดยบางสถานทูตสามารถทำการนัดออนไลน์ นัดผ่านการโทรหรืออีเมล์ได้ แนะนำให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อนทำการนัด

คำถามที่มักถูกถามในการสัมภาษณ์วีซ่าเชงเก้น

ส่วนใหญ่ผู้สมัครจะถูกถามคำถามส่วนตัว เช่น วัตถุประสงค์ในการเข้าเขตเชงเก้น ข้อมูลทริปการเดินทางท่องเที่ยวหรือที่พัก การทำงานหรือเรียนของผู้สมัคร สปอนเซอร์ในการเดินทาง รายได้ของผู้สมัคร

ภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์อาจเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาประเทศต้นทางในบางกรณี ทั้งนี้สามารถโทรสอบถามสถานทูตเพิ่มเติมได้

ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่าเชงเก้นหรือไม่

แนะนำให้ทำการจองตั๋วเครื่องบินที่มีวันไปและกลับระบุ และใช้เอกสารนี้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า

แสดงหลักฐานทางการเงินเท่าไหร่ดี

ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานทางการเงินที่มีจำนวนเงินครอบคลุมค่าที่พักและค่าใช้จ่ายต่อวันตามจำนวนวันที่ต้องการพำนักอยู่ในเขตเชงเก้นได้ ค่าครองชีพจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตประเทศเชงเก้น

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นจากประเทศที่ผู้สมัครไม่ได้ถือสัญชาติหรือพำนักอยู่ได้หรือไม่

ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นจากประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาติหรือพำนักอยู่ได้ แต่ต้องชี้แจงเฟตุผลในการสมัครจากประเทศอื่นด้วยและเหตุผลต้องได้รับความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาวีซ่า


ที่มา:

European Commission Website: https://ec.europa.eu/

Schengen Visa Information Website: https://www.schengenvisainfo.com/

France-Visas Website: https://france-visas.gouv.fr/


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

[contact-form-7 id=”20142″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Form-หน้าหลัก.com”]
 • Advanced Search

Compare Listings