Your search results

วีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมัน

วีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมัน


หากตอนนี้กำลังวางแผนยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเรียนภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมนีอยู่ และหลักสูตรที่ต้องการเรียนนั้นไม่ใช่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า แต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานเยอรมันที่เกี่ยวข้อง

วีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันคืออะไร

วีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมัน จัดอยู่ในหมวดเดียวกับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (National Visa) เป็นวีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาวเกินกว่า 90 วัน โดยนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาเยอรมันจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และคอร์สเรียนมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 – 12 เดือน

ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันระยะเวลาสูงสุดได้ 12 เดือน หากว่าจุดประสงค์ในการเรียนของผู้สมัครนั้นไม่ใช่เพื่อศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี

ผู้ถือวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันจะสามารถ

 • เข้าเรียนหลักสูตรภาษาเยอรมันได้
 • ขอขยายระยะเวลาวีซ่าได้ หากหลักสูตรภาษาเยอรมันที่ลงทะเบียนเรียนนั้นจะไม่ตามด้วยหลักสูตรการเรียนเต็มเวลาอื่นๆ และระยะเวลาสูงสุดที่ผู้สมัครสามารถขอขยายได้ คือ 1 ปี (โดยนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงประเทศเยอรมนี)

ผู้ถือวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันจะไม่สามารถ

 • ไม่สามารถสมัครขอวีซ่านักเรียนอื่นต่อได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานต่อได้
 • ไม่สามารถทำงานที่ได้รับค่าจ้างได้
 • ไม่สามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ (University Studies)
 • ไม่สามารถสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ (University Admission)

หากผู้สมัครต้องการเรียนต่อในประเทศเยอรมนีหลังจากเรียนภาษาเยอรมันจบ จะต้องเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองเพื่อสมัครวีซ่านักเรียนประเทศเยอรมนี ผู้สมัครไม่สามารถสมัครวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าทำงานในขณะที่อยู่ในประเทศเยอรมนีได้

วีซ่าเรียนภาษาเยอรมันนั้นมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 – 12 เดือน แต่จะไม่สามารถสมัครเพื่อขยายระยะเวลาวีซ่านี้ในขณะที่อยู่ในประเทศเยอรมนี

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่ (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ):

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว 2 ฉบับ ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่า
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ (ข้อมูลเพิ่มเติมการถ่ายรูปคลิกที่นี่)
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
 • แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี อิเล็กทรอนิกส์ (คลิกที่นี่)
 • ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล) (อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่)
 • ใบลงทะเบียนเรียนของโรงเรียนภาษา (เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
 • หลักฐานการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา
 • หลักฐานการประกอบอาชีพที่ผ่านมา (หนังสือรับรองการทำงาน ฯลฯ)
 • หนังสือเขียนแสดงเหตุผล/แรงจูงใจ หรือจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาเยอรมัน
 • หลักฐานการเงิน เช่น
  • หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66-68 ของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก
  • หลักฐานแสดงรายได้และทรัพย์สินของบิดา มารดา เช่น (หนังสือรับรองจากธนาคาร หนังสือรับรองการทำงาน ฯลฯ)
  • หลักฐานการเงินของตนเอง
 • หลักฐานแสดงระดับความรู้ภาษาเยอรมัน (เช่น หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียนภาษาจากสถาบันสอนภาษาในประเทศไทย หรือประกาศนียบัตรด้านภาษา)
 • หลักฐานการมีที่พักในประเทศเยอรมนี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมนี
 • หลักฐานประกันสุขภาพนักเรียนที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศเยอรมนี

หมายเหตุ: ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (National Visa) เอกสารต้นฉบับภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาเยอรมัน

หลังจากเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว จะต้องลงทะเบียนแจ้งถิ่นพำนักของตนเองในประเทศเยอรมนีกับ “Bürgerbüro” หรือสำนักทะเบียนที่อยู่อาศัย โดยทั่วไปต้องแจ้งภายใน 1 สัปดาห์ ผู้ถือวีซ่าจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์พร้อมกับเอกสารประกันสุขภาพและหลักฐานทางการเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาวีซ่าของตนเอง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร Residence Permit สำหรับผู้ถือวีซ่าเรียนภาษาเยอรมัน

สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนภาษาเยอรมันที่หลักสูตรมีระยะเวลาเรียนมากกว่า 3 ปี จะต้องสมัครขอ Residence Permit ภายในระยะเวลา 90 วันแรกหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศเยอรมนี ผู้ถือวีซ่าต้องแสดงเอกสารเหล่านี้ต่อ Local Foreigner’s Authority เมื่อสมัคร Residence Permit สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนภาษาเยอรมัน

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานและมีหน้าวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริกล่าสุด
 • ใบสมัคร Residence Permit หรือ Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
 • หลักฐานการเข้าร่วมหลักสูตรภาษาเยอรมัน
 • ใบรับรองการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาเยอรมันจากสถาบันสอนภาษา
 • ข้อตกลง (Agreement) ระหว่างนักเรียนกับสถาบันสอนภาษาที่ออกโดยสถาบันสอนภาษา
 • ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี
 • หลักฐานการมีที่พักอาศัย เช่น ใบรับรองการลงทะเบียนที่อยู่ หรือ Meldebestätigung สัญญาเช่าที่พักกับใบรับรองที่พัก ที่เรียกว่า Einzugsbestätigun จากผู้ให้เช่าที่พัก
 • หลักฐานทางการเงินหรือ Finanzierungsnachweis ระบุยอดเงินจำนวน 10,236 ยูโรต่อปี โดยหลักฐานนั้นอาจเป็น
  • รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • เอกสารรับรองการได้รับทุนการศึกษา (Scholarship Award Certificate)
  • ใบแจ้งยอดเงินฝากประจำ หรือ Fixed Deposit Statement หรือ Sperrkonto – Blocked Account
  • หนังสือยืนยันความผูกพัน (Letter of Commitment) หรือ “Verpflichtungserklärung” จากบุคคลที่สนับสนุนผู้ถือวีซ่าในการเรียนและบุคคลนั้นอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี
  • จดหมายรับรองจากผู้ปกครอง ชี้แจงการสนับสนุนทางการเงินให้กับบุตรตลอดช่วงระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี พร้อมกับหลักฐานการทำงาน การมีรายได้ หรือรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

คำแนะนำด้านหลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครควรมีบัญชี Blocked Account เพื่อแสดงหลักฐานทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการวีซ่าผ่านสูงสุด Blocked Account คือ บัญชีธนาคารรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนในประเทศเยอรมนี เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สมัครมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสนับสนุนตนเองในการเรียนที่ประเทศเยอรมนีสำหรับระยะเวลา 1 ปี

วิธีการและขั้นตอนในการเปิดบัญชี Blocked Account คลิกที่นี่

ในปี ค.ศ. 2020 ประมาณการไว้ว่านักศึกษาต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ €853 เพราะฉะนั้นหลักฐานการเงินต่อปีขั้นต่ำที่ควรแสดงคือ €853 x 12 เดือน = €10,236

ประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองสำหรับการเรียนภาษาเยอรมันมีอะไรบ้าง

 • Test of German as a Foreign Language (TestDaF)
 • Goethe Institute German Language Diploma (GDS)
 • German Language Diploma of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs, Level II (DSD)

สถานที่ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมัน

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ

ที่อยู่: เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

         โทรศัพท์: 02 287 9000 โทรสาร: 02 285 6232
         เว็บไซต์: http://www.bangkok.diplo.de/
         เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา: 08:30 – 11:30 น.

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำเชียงใหม่ (ขณะนี้ปิดทำการอย่างไม่มีกำหนด)

ที่อยู่: 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

 โทรศัพท์: 053 838 735, 083 573 7747 โทรสาร: 053 838 735
         อีเมล: chiang-mai@hk-diplo.de
         เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา: 09:00 – 12:00 น.

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำภูเก็ต

ที่อยู่: 100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 โทรศัพท์: 076 610 407 โทรสาร: 076 610 408
         เว็บไซต์: http://deutscherkonsulphuket.blogspot.com/ อีเมล: phuket@hk-diplo.de
         เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา: 09:00 – 13:00 น.

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนีมีค่าธรรมเนียม 75 ยูโร โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเงินสดสกุลบาท กรณีที่คำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธหรือผู้สมัครถอนคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัครจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมใดๆได้

ระยะเวลาการพิจารณาออกวีซ่านานแค่ไหน

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนีไป ยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ผู้สมัครต้องการไปพักอาศัย เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณากลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ จากนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจะตัดสินคำร้องขอวีซ่าของผู้สมัครและแจ้งผลการตัดสินให้ทราบต่อไป

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ

 • เมื่อได้รับวีซ่าเรียนภาษาเยอรมันแล้วผู้ถือวีซ่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ของการพำนักเป็นอย่างอื่นได้ เช่น เปลี่ยนเป็นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อหรือทำงานต่อ เป็นต้น
 • ขณะที่เดินทางเข้าประเทศทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจขอให้ผู้ถือวีซ่าแสดงหลักฐานประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาวีซ่าและหลักฐานทางการเงินของผู้ถือวีซ่า เพราะฉะนั้นควรเตรียมเอกสารเหล่านี้ติดตัวด้วย

ที่มา:

 • Deutsche Botschaft Bangkok: https://bangkok.diplo.de/th-th/
 • Germany Visa: https://www.germany-visa.org/student-visa/language-course/


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

[contact-form-7 id=”20142″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Form-หน้าหลัก.com”]
 • Advanced Search

Compare Listings