Your search results

วีซ่านักเรียนประเทศเยอรมนี

วีซ่านักเรียนประเทศเยอรมนี


นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีจะต้องมีวีซ่าในการเรียนต่อ สำหรับหลักสูตรระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จะต้องสมัคร Schengen Visa และสำหรับหลักสูตรที่เรียนนานกว่า 3 เดือนจะต้องสมัคร German National Visa และถ้าเดินทางเข้ามาเรียนที่ประเทศเยอรมนีด้วย National Visa จะต้องขยายระยะเวลาการอาศัยอยู่ในประเทศด้วยการสมัคร German Residence Permit ที่ Foreigner’s Office และต้องดำเนินการขณะที่วีซ่านักเรียนของผู้สมัครยังไม่หมดอายุ

ประเภทของวีซ่านักเรียนเยอรมนี

 • German Student Visa คือวีซ่ามาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ประเทศเยอรมนีและนักเรียนพร้อมที่จะเรียนเต็มเวลาในมหาวิทยาลัย
 • German Student Application Visa คือวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องอยู่ในประเทศเยอรมนีเพื่อทำการสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยตนเองในประเทศเยอรมนี วีซ่านี้ไม่อนุญาตให้เรียนในประเทศเยอรมนีได้ เพียงแต่อนุญาตให้สมัครเรียนตามกระบวนการเท่านั้น
 • German Language Course Visa คือวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมนี

ระยะเวลาวีซ่าของ National Visa

National Visa นั้นจะออกให้สำหรับระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วันแต่ไม่เกิน 12 เดือน

ขั้นตอนการสมัครวีซ่านักเรียนเยอรมนี

 1. เตรียมเอกสารส่วนตัวของผู้สมัครให้พร้อม โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่านักเรียนเยอรมนี ได้แก่
  • ฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ (ต้องตอบคำถามทุกข้อและกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็นต์)
  • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังมีอายุการใช้งาน 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่า
  • สูติบัตร
  • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
  • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายหน้าตรง แบบไบโอเมตริก 2 ใบ
  • เชงเก้นวีซ่าเดิม (ถ้ามี)
  • German Resident Permit เดิม (ถ้ามี)
  • สูติบัตรของบุตร (ถ้ามี)
  • ประวัติการเรียนและการทำงานโดยย่อ (Resume/CV)
  • วุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาสูงสุด/ล่าสุด
  • เกียรติบัตรการเข้าร่วมฝึกอบรมม เรียนเสริม หรือทำกิจกรรมต่างๆ (ถ้ามี)
  • เอกสารส่วนตัวและเอกสารการทำงานของสปอนเซอร์
  • หลักฐานสนับสนุนทางการเงินจากสปอนเซอร์

หมายเหตุ: ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว (National Visa) เอกสารต้นฉบับภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาเยอรมัน

      2. เตรียมหลักฐานทางการเรียนของผู้สมัคร

  • เอกสารรับรองการสมัครเรียน/หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา “Zulassungsbescheid” ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากประเทศเยอรมนี ระบุวันเริ่มเรียน คอร์สเรียนและภาษาที่ใช้ในการเรียน
  • หลักฐานการสมัครเรียนแบบมีเงื่อนไข Conditional Admission “Bedingter Zulassungsbescheid” และหลักฐานรับรองการเรียนหลักสูตรเข้มข้นที่เรียกว่า “Intensiv-Sprachkurs” ในจดหมายต้องระบุว่าติดเงื่อนไขอะไรและได้รับรองว่าผู้สมัครจะเข้าร่วมในหลักสูตรภาษาเข้มข้นนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนสุท้ายของการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรที่เรียนจะต้องมีระยะเวลานานกว่า 6 เดือนและเรียนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงของบทเรียนต่อสัปดาห์
   • หลักฐานการสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไข ได้แก่ จดหมายจาก “uni-assist” การยืนยันการสมัครเรียนและการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเรื่องเงื่อนไขก่อนเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
   • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมคอร์สเรียนภาษาเยอรมันได้พร้อมกับจดหมายรับรองการตอบรับเข้าเรียน โดยต้องชำระค่าเรียนอย่างต่ำ 3 เดือนแรกก่อน
  • หลักฐานการสมัครเรียนหลักสูตร Preparatory/Foundation หรือใบตอบรับการจองที่เรียนล่วงหน้าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติที่เรียกว่า “Studienkolleg”
   • หลักฐานการสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไข ได้แก่ จดหมายจาก “uni-assist” ยืนยันการสมัครเรียนและการติดต่อจากมหาวิทยาลัยเรื่องเงื่อนไขก่อนเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
   • หลักฐานการได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้เข้าร่วมในหลักสูตรเรียน
  • หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา (พร้อมคำแปลภาษาเยอรมัน)
   • หลักฐานใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ประกาศนียบัตร)
   • ปริญญาบัตร (หากคุณสมัครเรียนในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก)
  • ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ
  • เกียรติบัตรหรือเอกสารรับรองทักษะภาษาอังกฤษหรือเยอรมันระดับ B1 ตามกรอบอ้างอิงร่วมของยุโรปว่าด้วยมาตรฐานภาษาต่างประเทศหรือ GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen)
  • คุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. จองตั๋วเครื่องบิน เตรียมหลักฐานรับรองที่พักในประเทศเยอรมนี และทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องวีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาวได้ที่ http://service2.diplo.de/ พร้อมจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric

4. สถานที่ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (National Visa) โดยตรงคือ

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ

ที่อยู่: เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02 287 9000                                          โทรสาร: 02 285 6232

เว็บไซต์: http://www.bangkok.diplo.de/

เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                             เวลา: 08:30 – 11:30 น.

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำเชียงใหม่            (ขณะนี้ปิดทำการอย่างไม่มีกำหนด)

ที่อยู่: 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053 838 735, 083 573 7747                โทรสาร: 053 838 735

อีเมล: chiang-mai@hk-diplo.de

เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                              เวลา: 09:00 – 12:00 น.

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำภูเก็ต

ที่อยู่: 100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์: 076 610 407                                           โทรสาร: 076 610 408

เว็บไซต์: http://deutscherkonsulphuket.blogspot.com/

อีเมล: phuket@hk-diplo.de

เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                              เวลา: 09:00 – 13:00 น.

ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อพร้อมเอกสารที่สมบูรณ์ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที หากมาสายอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้อง

ในขั้นตอนการยื่นและสัมภาษณ์วีซ่า ผู้สมัครอาจได้รับการสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาเยอรมัน และเอกสารตัวจริงจะได้รับคืนจากทางสถานทูตในวันยื่นวีซ่า

ระยะเวลาในการรอผลการตัดสินวีซ่า

ระยะเวลาในการรอผลวีซ่าสำหรับวีซ่าระยะยาวคือ ประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ โดยผู้สมัครสามารถมารับเอกสารเองที่สถานทูตหรือรับทางไปรษณีย์ได้

ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่านักเรียนเยอรมนี

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น คือ 1,900 บาท และค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะยาว คือ 2,532 บาท ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์คือ 150 บาท

ข้อกำหนดทางด้านภาษาเยอรมัน

ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเพื่อการศึกษา ผู้ยื่นคำร้องต้องมีความรู้ในภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตนจะไปศึกษา โดยปกติผู้ยื่นต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1 ตามกรอบอ้างอิงร่วมกันของยุโรปว่าด้วยระดับมาตรฐานด้านภาษาต่างประเทศ ท่านสามารถสอบ GER-Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen ได้ที่สถาบันวัฒนธรรมเยอรมันหรือสถาบันเกอเธ่ (Goethe Institut)

หลักฐานความรู้ทางภาษาอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับ

ประกาศนียบัตร DSH หรือความรู้ภาษาเยอรมันสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยอรมัน; ประกาศนียบัตร TestDaf หรือความรู้ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ; deutsches Abitur หรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมปลายของเยอรมัน; ประกาศนียบัตร DSD-II หรือความรู้ภาษาเยอรมันระดับ 2 ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (KMK); ประกาศนียบัตร ZOP หรือการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาเยอรมันขั้นสูง, ประกาศนียบัตร KDS หรือ GDS หรือความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและวรรณคดีเยอรมันของสถาบันเกอเธ่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับชั้นเรียนภาษาและการสอบวัดความรู้ได้ที่สถาบันเกอเธ่ หรือที่เว็บไซต์: www.goethe.de/thailand

หากไม่ได้เรียนภาษาที่สถาบันเกอเธ่ จะต้องสอบวัดระดับที่สถาบันเกอเธ่ โดยจะต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ B1 ตามกรอบอ้างอิงร่วมกันของยุโรปว่าด้วยมาตรฐานภาษาต่างประเทศหรือ GER-Prüfung ถ้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ประเทศเยอรมนี ผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษเช่น IELTS หรือ TOEFL ต่อสถานทูต      

ข้อกำหนดทางด้านการเงิน

เงื่อนไขประการหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเพื่อการศึกษาคือหลักฐานการเงินที่แสดงว่า นักศึกษามีเงินเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการพำนักและศึกษาในเยอรมนี สำหรับผู้ที่ใช้เวลาศึกษาเป็นระยะเวลานานต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการศึกษาในปีแรกเต็มจำนวน หรือต้องมีเงินขั้นต่ำ 10,236 ยูโร และใช้การรับรองหลักฐานการเงินให้ทางการเยอรมันเชื่อมั่นสำหรับปีการศึกษา ถัดไป แต่ต้องมีเงินสำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในเยอรมนีจริง

สถานะทางการเงินสามารถแสดงได้โดย:

ผู้ที่ต้องการเรียนต่อในประเทศเยอรมนีจะต้องมีหลักฐานทางการเงินที่เรียกว่า “Finanzierungsnachweis” โดยสามารถแสดงหลักฐานทางการเงินเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถแสดงหลักฐานว่ามีเงินเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายได้ โดยการเปิดบัญชีประเภท Blocked Account สามารถเลือกธนาคารหรือผู้ให้บริการได้ด้วยตนเอง เงินฝากจำนวน €10,236 ของ German Blocked Bank Account
 • และ หลักฐานที่ทำให้ทางการเยอรมันเชื่อมั่นในสถานะว่ามีการเงินเพียงพอสำหรับปีการศึกษาอื่นๆ (เช่น หลักฐานแสดงรายได้ของบิดามารดา เป็นต้น) และ
 • หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66, 68 ตามกฎหมายว่าด้วยการพำนัก ออกโดยผู้ออกค่าใช้จ่ายซึ่งอาศัยในเยอรมนี ปกติแล้วสามารถขอทำหนังสือดังกล่าวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสำนักทะเบียนในประเทศเยอรมนี การรับรองค่าใช้จ่ายนี้ต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการศึกษาหรือ
 • หลักฐานแสดงการได้รับทุนจากองค์กรหรือสถาบันของรัฐ

คำแนะนำด้านหลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครควรมีบัญชี Blocked Account เพื่อแสดงหลักฐานทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการวีซ่าผ่านสูงสุด Blocked Account คือ บัญชีธนาคารรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนในประเทศเยอรมนี เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สมัครมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสนับสนุนตนเองในการเรียนที่ประเทศเยอรมนีสำหรับระยะเวลา 1 ปี

ในปี ค.ศ. 2020 ประมาณการไว้ว่านักศึกษาต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ €853 เพราะฉะนั้นหลักฐานการเงินต่อปีขั้นต่ำที่ควรแสดงคือ €853 x 12 เดือน = €10,236

การเปิดบัญชี German Blocked Bank Account ทำอย่างไร คลิก

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต

ระยะเวลาเรียน

ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ THAILAND-GERMANY ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง
3 เดือน £853 x 3 = £2,559

ประมาณ 95,962.50 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£3,359

ประมาณ 125,962.50 บาท

6 เดือน £853 x 6 = £5,118

ประมาณ 191,925 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£5,918

ประมาณ 221,925 บาท

9 เดือน £853 x 9 = £7,677

ประมาณ 287,887.50 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£8,477

ประมาณ 317,887.50 บาท

12 เดือนขึ้นไป £853 x 12 = £10,236

ประมาณ 383,850 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£11,036

ประมาณ 413,850 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำเท่านั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาเรียน ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด

1.5 เท่า

กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด

2 เท่า

3 เดือน £3,359

ประมาณ 125,962.50 บาท

£3,359 x 1.5 = £5,038.5

ประมาณ 188,943.75 บาท

£3,359 x 2 = £6,718

ประมาณ 251,925 บาท

6 เดือน £5,918

ประมาณ 221,925 บาท

£5,918 x 1.5 = £8,877

ประมาณ 332,887.50 บาท

£5,918 x 2 = £11,836

ประมาณ 443,850 บาท

9 เดือน £8,477

ประมาณ 317,887.50 บาท

£8,477 x 1.5 = £12,715.5

ประมาณ 476,831.25 บาท

£8,477 x 2 = £16,954

ประมาณ 635,775 บาท

12 เดือนขึ้นไป £11,036

ประมาณ 413,850 บาท

£11,036 x 1.5 = £16,554

ประมาณ 620,775 บาท

£11,036 x 2 = £22,072

ประมาณ 827,700 บาท

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 37.5 บาท

ระยะเวลาการพิจารณาออกวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนีไป ยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ผู้สมัครต้องการไปพักอาศัย เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณากลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ จากนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจะตัดสินคำร้องขอวีซ่าของผู้สมัครและแจ้งผลการตัดสินให้ทราบต่อไป

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี 75 ยูโร หรือประมาณ 2,532 บาท โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเงินสดสกุลบาท ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 150 บาท

ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์ได้ที่หัวข้อ “ข้อมูลสำคัญในการขอวีซ่าผ่านกงสุลเยอรมัน” ในกรณีนี้ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมกงสุลฯเพิ่มเติมด้วย

การทำงานพาร์ทไทม์

นักเรียนต่างชาติที่มาจากนอกสหภาพยุโรป ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ครึ่งวัน จำนวน 240 วันต่อปี และทำงานเต็มวัน จำนวน 120 วันต่อปี ทั้งช่วงระหว่างเปิดภาคการศึกษาและปิดภาคการศึกษา แต่ถ้านักเรียนได้ทำงานในตำแหน่ง Student Assistant นักเรียนจะได้รับการยกเว้นจากกฎการทำงาน 120 วันต่อปี เนื่องจากไม่มีการกำหนดจำนวนชั่วโมงในการทำงานในมหาวิทยาลัย แต่ถึงอย่างไรนักเรียนก็จะต้องรายงานสำนักงานทะเบียนชาวต่างชาติ (Foreigners’ Registration Office) หากต้องการทำงานมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด 

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ

 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐของเยอรมนีจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ผู้ยื่นคำร้องไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้สถานทูตฯ ออกวีซ่าให้ แม้ว่าจะได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วก็ตาม ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อแผนกวีซ่าของสถานทูตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเยอรมนีตรวจสอบคำร้องและเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว สถานทูตฯจะแจ้งผลการอนุมัติวีซ่าให้ผู้สมัครทราบ
 • หากผู้สมัครเคยเดินทางไปยังประเทศสมาชิกเชงเกน ภายใน 59 เดือนที่ผ่านมา สามารถให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอวีซ่าแทนหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้
 • สำหรับการเดินทางครั้งแรก ผู้สมัครและผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้สมัครต้องทำการนัดหมายสำหรับคำร้องขอวีซ่าแต่ละคำร้อง รวมถึงกรณีที่ให้ผู้อื่นมายื่นแทนด้วย
 • ในการยื่นคำร้อง ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้สมัครด้วย ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้สมัครสามารถใช้วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี
 • วีซ่าสมัครเรียนเยอนมนีสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าเพื่อการศึกษาในประเทศเยอรมนีได้ และสามารถขอ Residence Permit เพื่อใช้เรียนต่อในประเทศเยอรมนีได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง
 • National Visa เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ทุกประเทศเช่นกัน เวลาพำนักไม่เกิน 90 วันในรอบครึ่งปี

ที่มา:

 • Deutsche Botschaft Bangkok: https://bangkok.diplo.de/th-th/
 • Studying in Germany: https://www.studying-in-germany.org/
 • Germany Visa: https://www.germany-visa.org/student-visa/
 • DAAD Website: https://www.daad.de/en/
 • Schengen Visa Information Website: https://www.schengenvisainfo.com/


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

[contact-form-7 id=”20142″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Form-หน้าหลัก.com”]

 

 • Advanced Search

Compare Listings