Your search results

วีซ่าเพื่อสมัครเรียนประเทศเยอรมนี

วีซ่าเพื่อสมัครเรียนประเทศเยอรมนี

Visum Zur Studienbewerbung

German Student Applicant Visa หรือ Prospective Student Visa

ประเทศเยอรมนีมีวีซ่าสำหรับสมัครเรียนในประเทศเยอรมนีด้วย วีซ่าประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนที่ต้องการเดินทางไปประเทศเยอรมนีเพื่อสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง หรือนักเรียนได้รับการยืนยันให้เรียนต่อในหลักสูตรที่สมัครแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนอย่างเป็นทางการได้อาจเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ เช่น ต้องเข้าสอบ เข้าร่วมการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เป็นต้น วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาวีซ่าอยู่ที่ 3 เดือน แต่ผู้ถือวีซ่าสามารถขอขยายระยะเวลาวีซ่าได้อีกสูงสุด 6 เดือนหลังจากเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว

ถ้าภายใน 9 เดือนผู้ถือวีซ่าได้รับ Awaited Letter of Admission หลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา หรือหลักสูตรเตรียมตัวสำหรับเรียนต่อมหาวิทยาลัย (University Preparatory) ผู้ถือวีซ่านี้จะสามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมัน หรือ Residence Permit สำหรับการศึกษาได้


ประเภทหลักสูตรที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสมัครเรียน

 • หลักสูตรเรียนเต็มเวลาในระดับมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรเรียนเตรียมภาษาเยอรมัน (Preparatory German Language Courses for Studies)
 • หลักสูตรปรับพื้นฐานหรือเตรียมตัวที่ ‘Studienkolleg’ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนก่อนทำแบบทดสอบ “Feststellungsprüfung” เพื่อให้ได้รับการยอมรับสำหรับวุฒิ Pre-University Diploma (สำหรับนักเรียนต่างชาติที่วุฒิที่สำเร็จการศึกษาไม่สามารถเทียบเท่ากับวุฒิในประเทศเยอรมนีได้)
 • หลักสูตรปรับพื้นฐานการเรียน “Propaedeutic Course”
 • หลักสูตรการฝึกงานเบื้องต้นภาคบังคับ

ผู้ถือวีซ่าเพื่อสมัครเรียนหรือ Student Application Visa จะได้รับระยะเวลาวีซ่าเบื้องต้น 3 เดือนและสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีก 6 เดือนผ่านการสมัคร Residence Permit เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการสมัครเรียนให้สำเร็จ ผู้ถือวีซ่าเพื่อสมัครเรียนยังสามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าโดยการสมัคร Residence Permit for Studies หลังจากได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนแล้ว

ผู้ถือวีซ่าจะสามารถ

 • ทำกิจกรรมที่จำเป็นต้องปฏิบัติสำหรับการสมัครเรียนเพื่อให้สำเร็จตามขั้นตอน
 • เปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนหลังจากได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนแล้ว

ผู้ถือวีซ่าจะไม่สามารถ

 • ไม่สามารถยกเลิกบทเรียนปรับพื้นฐาน (Preparatory Lessons) เพราะอาจถูกถอนวีซ่าได้
 • ไม่สามารถสมัคร Work Permit
 • พำนักอยู่เกิน 9 เดือนได้ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สมัครเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและยื่นคำร้องขอวีซ่า (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ)

 1. แบบฟอร์มการสมัคร National Visa ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
 2. รูปถ่ายหน้าตรงแบบไบโอเมตริก 2-3 ใบ
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
 4. เกียรติบัตรรับรองทักษะภาษาเยอรมัน หรือหลักฐานยืนยันการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตร German Language Course เช่น หลักสูตร German Study Program
 5. หลักฐานการยืนยันการเรียนต่อ (Proof of Acceptance Prospect in Studies)
 6. เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัย (Acceptance Letter)
 7. เอกสารทางการการมีที่เรียนในโปรแกรมที่สมัครออกโดยมหาวิทยาลัย (An offical letter of reservation of a place in a study program)
 8. ยืนยันการสมัครเรียน โดยทั่วไปจะเป็นอีเมลจากทางมหาวิทยาลัย ยืนยันการสมัครสำเร็จ หรือ
 9. ประกาศนียบัตร/ใบรับรองหลักสูตรปรับพื้นฐานหรือประกาศนียบัตร/ใบรับรองจากมหาวิทยาลัย ระบุว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่สามารถได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาต่อได้
 10. ใบรับรองการลงทะเบียน “Studienkolleg” หรือใบรับรองการตอบรับเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Preparatoty Course/Propaedeutic Courses) หรือ จดหมายยืนยันการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาเยอรมัน ที่มีการเรียนต่อสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
 11. เกีบรติบัตรสำเร็จการศึกษา “Abitur” หรือเกียรติบัตรอื่นที่เทียบเท่าวุฒิการศึกษาในประเทศเยอรมนี
 12. หลักสูตรยืนยันทักษะทางด้านภาษาเยอรมันหรืออังกฤษ (ขึ้นอยู่กับภาษาที่สอนในหลักสูตรที่สมัครเรียน)
 13. หลักฐานทางด้านการเงิน “Finanzierungsnachweis” ระบุยอดเงินขั้นต่ำ €10,236 ต่อปี
  • รายการเดินบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
  • ใบรับรองการได้รับทุนการศึกษา
  • รายการฝากเงินประจำ “Sperrkonto” หรือ Blocked Account
  • จดหมายแสดงเจตจำนงค์ (A Letter of Commitment) หรือ “Verpflichtungserklärung” จากผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนนักเรียนและคนนั้นต้องอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี สามารถขอเอกสารได้จาก Alien’s Registration Office หรือสำนักทะเบียนต่างด้าวในประเทศเยอรมนีได้
  • จดหมายชี้แจงการสนับสนุนจากผู้ปกครอง (A Letter of Declaration from parents) ระบุว่าจะสนับสนุนบุตรในการเรียนและอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีตลอดช่วงระยะเวลาอยู่ในประเทศเยอรมนี พร้อมกับสลิปเงินเดือนและรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารตลอด 6 เดือนล่าสุด
 14. ใบรับรองการลาออกจากงานหรือพักงานหรือขออนุญาตเรียนต่อจากที่ทำงานปัจจุบัน
 15. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ หรือ Curriculum Vitae หรือ Resume
 16. หลักฐานประวัติการเรียนที่ผ่านมา เช่น คุณวุฒิ เกียรติบัตรสำเร็จการศึกษา ทรานสคริปต์
 17. ประกันสุขภาพ โดยจะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศเยอรมนี
 18. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า จำนวน 60 เหรียญยูโร
 19. หลักฐานรับรองการมีที่พักตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในประเทศเยอรมนี

คำแนะนำด้านหลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครควรมีบัญชี Blocked Account เพื่อแสดงหลักฐานทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการวีซ่าผ่านสูงสุด Blocked Account คือ บัญชีธนาคารรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนในประเทศเยอรมนี เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สมัครมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสนับสนุนตนเองในการเรียนที่ประเทศเยอรมนีสำหรับระยะเวลา 1 ปี

วิธีการและขั้นตอนในการเปิดบัญชี Blocked Account คลิกที่นี่

ในปี ค.ศ. 2020 ประมาณการไว้ว่านักศึกษาต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ €853 เพราะฉะนั้นหลักฐานการเงินต่อปีขั้นต่ำที่ควรแสดงคือ €853 x 12 เดือน = €10,236

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ THAILAND-GERMANY ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง
3 เดือน £853 x 3 = £2,559

ประมาณ 95,962.50 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£3,359

ประมาณ 125,962.50 บาท

6 เดือน £853 x 6 = £5,118

ประมาณ 191,925 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£5,918

ประมาณ 221,925 บาท

9 เดือน £853 x 9 = £7,677

ประมาณ 287,887.50 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£8,477

ประมาณ 317,887.50 บาท

12 เดือนขึ้นไป £853 x 12 = £10,236

ประมาณ 383,850 บาท

£800

ประมาณ 30,000 บาท

£11,036

ประมาณ 413,850 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำเท่านั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาเรียน ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 1.5 เท่า กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 2 เท่า
3 เดือน £3,359

ประมาณ 125,962.50 บาท

£3,359 x 1.5 = £5,038.5

ประมาณ 188,943.75 บาท

£3,359 x 2 = £6,718

ประมาณ 251,925 บาท

6 เดือน £5,918

ประมาณ 221,925 บาท

£5,918 x 1.5 = £8,877

ประมาณ 332,887.50 บาท

£5,918 x 2 = £11,836

ประมาณ 443,850 บาท

9 เดือน £8,477

ประมาณ 317,887.50 บาท

£8,477 x 1.5 = £12,715.5

ประมาณ 476,831.25 บาท

£8,477 x 2 = £16,954

ประมาณ 635,775 บาท

12 เดือนขึ้นไป £11,036

ประมาณ 413,850 บาท

£11,036 x 1.5 = £16,554

ประมาณ 620,775 บาท

£11,036 x 2 = £22,072

ประมาณ 827,700 บาท

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 37.5 บาท

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

วีซ่าเพื่อการสมัครเรียนในประเทศเยอรมนีมีค่าธรรมเนียม 60 ยูโร

ที่มา:

 • Studying in Germany: https://www.studying-in-germany.org/
 • Germany Visa: https://www.germany-visa.org/

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

[contact-form-7 id=”20142″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Form-หน้าหลัก.com”]
 • Advanced Search

Compare Listings