Your search results

ข้อมูลวีซ่าเชงเก้น ประเภท วิธีการสมัครวีซ่าและการอ่านข้อมูลบนตราประทับวีซ่า

ข้อมูลวีซ่าเชงเก้น ประเภท วิธีการสมัครวีซ่าและอ่านข้อมูลบนตราประทับวีซ่า


เชงเก้นคือเขตพื้นที่ในยุโรปที่สามารถเดินทางไปหากันได้โดยไม่ต้องมีหนังสือเดินทางและครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกประเทศในยุโรป และถือว่าเป็นเขตพื้นที่การเดินทางเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Schengen Visa หรือ วีซ่าเชงเก้นคืออะไร

Schengen Visa หรือวีซ่าเชงเก้น คือ วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้นที่อนุญาตให้ผู้สมัครสามารถเดินทางไปเยือนประเทศในเขตเชงเก้นได้ ระยะเวลาสูงสุด 90 วันสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการติดต่อธุรกิจ

วีซ่าเชงเก้นถือเป็นวีซ่าพื้นฐานที่สุดสำหรับยุโรป เพราะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางเข้าและท่องเที่ยวอย่างเสรีและออกจากเขตเชงเก้นได้จากทุกประเทศสมาชิกเชงเก้น ในเขตเชงเก้นนั้นไม่มีการควบคุมทางชายแดนระหว่างกัน

หากต้องการที่จะเรียนต่อ ทำงานหรืออาศัยอยู่ในประเทศในเขตเชงเก้นเป็นระยะเวลาพำนักนานเกินกว่า 90 วัน จะต้องสมัครวีซ่าพำนักระยะยาวหรือ National Visa กับประเทศในยุโรปที่สนใจ ไม่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้

รู้หรือไม่ ในปี ค.ศ. 2019 มีจำนวนผู้ใช้วีซ่าเชงเก้นกว่า 15 ล้านคนเดินทางเข้ามาในยุโรป

ประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้น ได้แก่

สมาชิกของประเทศเขตเชงเก้น มี 26 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศ Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland

สมาชิกพิเศษของสหภาพยุโรปที่ถือว่าอยู่ในเขตวีซ่าเชงเก้นแม้พื้นที่เหล่านี้จะไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป คือ The Azores, Madiera และ Canary Islands

ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปอีก 5 ประเทศที่ยังไม่เข้าร่วมเป็นเขตวีซ่าเชงเก้น คือ ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเลือกจะไม่ใช้วีซ่าเชงเก้นอยู่ ส่วนอีก 4 ประเทศที่เหลือ ได้แก่ Romania, Bulgaria, Croatia และ Cyprus กำลังพิจารณาการเข้าร่วมเขตวีซ่าเชงเก้นอยู่

รู้หรือไม่ ประเทศ Iceland, Norway, Switzerland และ Lichtenstein เป็นประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้น แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศ Monaco, San Marino และ Vatican City มีการเปิดชายแดนของตนเองร่วมกับประเทศในเขตเชงเก้น แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเขตวีซ่าเชงเก้น

รายชื่อประเทศในยุโรปที่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้น ได้แก่

Albania, Andora, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Cyprus, Georgia, Ireland, Kosova, North Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Turkey, Ukraine, The United Kingdom และ Vatican City

รู้หรือไม่ สหราชอาณาจักรหรือ UK ไม่ได้อยู่ในเขตเชงเก้น ดังนั้นผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้นไม่สามารถเดินทางเข้า UK ได้ด้วยวีซ่าเชงเก้น หากปราะชาชนชาว UK ต้องการเดินทางเข้าประเทศอื่นในยุโรปก็จะต้องสมัครวีซ่าเชงเก้นเช่นกัน

คุณสมบัติสำคัญของเขตเช้งเก้น

จากการยกเลิกของชายแดนระหว่างประเทศในยุโรปส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้

 1. ประชากรของทุกประเทศในโลก เมื่อเข้าเขตเชงเก้นจะสามารถเดินทางข้ามเขตชายแดนในประเทศสมาชิกเชงเก้นได้อย่างเสรี โดยไม่มีการตรวจสอบใดๆที่ชายแดน
 2. ทำให้เกิดการมีมาตรฐานที่เหมือนกันในการข้ามพรมแดนภายนอก (External Borders)
 3. ทำให้เงื่อนไขของการเข้าและการออกวีซ่าพำนักระยะสั้นหรือวีซ่าเชงเก้นเหมือนกกันหมดในทุกประเทศสมาชิก
 4. ทำให้เกิดการพัฒนาทางการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจของแต่ละประเทศสมาชิก
 5. ทำให้เกิดการร่วมมือด้านการพิจารณาคดีที่มีเอกสิทธิ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งเกิดการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้เร็วขึ้น และโยกย้ายง่ายขึ้นสำหรับการดำเนินการตามคำพิพากษาทางอาญา
 6. ทำให้เกิดการแบ่งปันฐานข้อมูลขั้นสูงระหว่างกัน หรือที่เรียกว่า Schengen Information System (SIS) ช่วยให้ประเทศสมาชิกทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลของประชากรและสินค้าระหว่างประชากรได้อย่างรวดเร็ว
 7. เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้อำนาจเพื่อดำเนินการตรวจสอบที่เขตแดนภายในและพื้นที่ภายในพรมแดนได้ในบางกรณีพิเศษ แต่ไม่ถือว่าเป็นการตรวจสอบชายแดน ตำรวจสามารถขอข้อมูลจากคนในเขตแดนภายในประเทศสมาชิกได้เกี่ยวกับการอาศัยในเขตเชงเก้นหรือคำถามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
 8. หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ขาดความปลอดภัยภายในประเทศของสมาชิกที่เกิดจากภัยคุกคามร้ายแรง ประเทศสมาชิกนั้นสามารถทำการรื้อฟื้นการตรวจสอบที่ชายแดนของตนเองชั่วคราวได้แต่ต้องไม่นานเกินระยะเวลา 30 วัน

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. The Uniform Schengen Visa (USV)

วีซ่า USV อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้เดินทางหรือพำนักอยู่ในเขตเชงเก้นในระยะเวลาสูงสุดได้ 90 วันภายในทุกรอบ 6 เดือน นับจากวันที่เข้าเขตเชงเก้น และ USV เองสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทอีก คือ

 • Category A: The Airport Transit Visa หรือวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในกลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้สมัครเดินทางเข้าไปในเขตเส้นทางเดินระหว่างประเทศของสนามบิน (International Zone) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร Airport Transit Visa คือ 60 เหรียญยูโร
 • Category B: The Transit Visa หรือวีซ่าเดินทางผ่าน วีซ่านี้สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศเชงเก้นมากกว่า 1 ประเทศ เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศปลายทางที่ไม่ใช่ประเทศเขตเชงเก้น โดยผู้ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถอยู่ในเขตประเทศเชงเก้นได้นานสูงสุด 5 วัน
 • Category C: A Short-Term Visa หรือวีซ่าพำนักระยะสั้น ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้เดินทางเข้ามาพำนักในประเทศเชงเก้นได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่า ซึ่งวีซ่าที่จะได้รับสามารถเป็นได้ทั้งวีซ่าประเภท The single-entry visa, A double-entry visa หรือ A multiple-entry visa
  • Single-entry visa อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้ครั้งเดียวเท่านั้น ภายในระยะเวลาวีซ่าที่ระบุ และวีซ่านี้จะหมดอายุทันทีเมื่อผู้ถือวีซ่าออกมาจากเขตเชงเก้น แม้จะว่าระยะเวลาที่ระบุอยู่ในวีซ่าจะยังไม่หมดก็ตาม
  • Double-entry visa อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้เข้าและออกเขตประเทศเชงเก้นได้สองครั้ง หากผู้ถือวีซ่าเดินทางออกจากเขตเชงเก้นในครั้งที่สองแล้ว วีซ่าก็จะหมดอายุทันที ตัวอย่างการใช้งานของวีซ่าประเภทนี้ เช่น ผู้ได้รับวีซ่านี้เดินทางโดยการบินเข้าประเทศเยอรมนีและเดินทางต่อด้วยรถไฟเข้าประเทศโปแลนด์ จากนั้นนั่งรถไฟกลับจากประเทศโปแลนด์เข้าประเทศเยอรมนีอีกครั้งและบินกลับประเทศไทยจากสนามบินในประเทศเยอรมนี
  • Multiple-entry visa อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าและออกประเทศเชงเก้นได้ไม่จำกัดจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าคือ 60 เหรียญยูโร สำหรับผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 6 ปีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

ระยะเวลาวีซ่าของ Multiple-entry visa แบ่งออกเป็น ดังนี้

   • Multiple-entry visa ระยะเวลา 1 ปี ผู้ที่จะสามารถสมัครวีซ่านี้ได้จะต้องปฏิบัติตามกฎวีซ่าและเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นมาแล้ว 3 ครั้งภายใน 2 ปีที่ผ่านมา
   • Multiple-entry visa ระยะเวลา 3 ปี ผู้ที่จะสามารถสมัครวีซ่านี้ได้จะต้องปฏิบัติตามกฎวีซ่าและเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น Multiple-entry visa ระยะเวลา 1 ปีมาแล้ว ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา
   • Multiple-entry visa ระยะเวลา 5 ปี ผู้ที่จะสามารถสมัครวีซ่านี้ได้จะต้องปฏิบัติตามกฎวีซ่าและเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น Multi-entry visa ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีมาแล้ว ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ผู้สมัคร Multiple-entry visa จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ด้วย คือ

    • ต้องมีเหตุผลชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นหลายครั้งในระยะเวลาปีที่ต้องการสมัครวีซ่า
    • ต้องแสดงหลักฐานทริปการเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นที่ผ่านมา
    • ต้องมีประวัติวีซ่าและการเดินทางที่ดี ไม่เคยอยู่เกินระยะเวลาวีซ่า 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 180 วัน ในเขตเชงเก้นหรือทำงานที่ผิดกฎหมาย
    • ต้องไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมในประเทศของผู้สมัคร
    • ต้องแสดงหลักฐานประกันสุขภาพและการเดินทางสำหรับทริปแรกในเขตเชงเก้นภายใต้ Multiple-entry visa ที่ยื่นขอ
 1. The Limited Territorial Validity Visa (LTV)

วีซ่า LTV อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศเชงเก้นที่ออกวีซ่าเชงเก้นนี้ให้เท่านั้นและผู้ถือวีซ่าจะไม่สามารถเข้าไปในเขตประเทศเชงเก้นที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

 1. The National Visa (Visa Category D)

National Visa หรือวีซ่าพำนักระยะยาว ออกให้สำหรับประชากรจากนอกประเทศเชงเก้นที่ต้องการศึกษา ทำงาน หรือพำนักถาวรในหนึ่งในประเทศเชงเก้น ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถอยู่ในประเทศเชงเก้นที่ออกวีซ่าให้ได้นานกว่า 90 วัน วีซ่าประเภทนี้จะไม่ออกให้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว วีซ่านี้ยังสามารถออกเป็น A Single Entry ได้สำหรับผู้สมัครที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศเชงเก้นในช่วงเวลาหนึ่ง

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าเชงเก้น

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Schengen Visa Application หรือกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันที่ในใบสมัคร
 2. จองคิวนัดหมายการยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์วีซ่ากับทางสถานทูต
 3. เตรียมเอกสารและเดินทางไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 4. ทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือ Biometric
 5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องรอผลการสมัครวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่าเชงเก้น

 1. หนังสือเดินทางเล่มที่ยังไม่หมดอายุ และออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมาและต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่วางแผนจะเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเก้น และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ (ขนาด 35*44 mm หน้าตรง สีธรรมชาติ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว ไม่มีเงา ปากปิดและแสดงออกทางสีหน้าอย่างเป็นกลาง)
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น
 6. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย
 7. หลักฐานการทำงาน
  • สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุระยะเวลาที่ลางาน ตำแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน
  • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 1. หลักฐานเพิ่มเติมสำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย
  • สูติบัตร
  • หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)
  • ในกรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองไม่มาปรากฎตัวในวันยื่นคำร้อง ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง (หนังสือจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือศาล โดยต้องใช้เอกสารตัวจริง)
 1. หลักฐานวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  • หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พัก ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
  • ในกรณีที่เดินทางเข้าหลายประเทศต้องแนบแผนการเดินทางโดยละเอียด
  • หลักฐานการจองเที่ยวบิน (ขาไป-กลับ)
  • ในกรณีเดินทางกับบริษัทท่องเที่ยวต้องแนบหลักฐานยืนยันการจองที่พักหรือบัตรจองที่พักฉบับจริงจากบริษัทท่องเที่ยวหรือบริษัทที่จัดทัวร์ โดยเอกสารดังกล่าวต้องออกจากบริษัทที่จัดการด้านการท่องเที่ยว
  • หนังสือจากผู้เชิญหากมีการรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือ จดหมายเชิญ/หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในเขตประเทศเชงเก้น
 1. หลักฐานการเงิน
  • สมุดบัญชีเงินฝากของตนเองหรือผู้ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด หรือหลักฐานการเงินอื่นๆที่เพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง
  • หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ (มีชื่อเป็นผู้ถือครอง) ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร โฉนดที่ดิน

สมัครวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตประเทศไหนดี

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผู้ยื่นคำร้องจะต้องพิจารณาถึง 3 ปัจจัยหลักต่อไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่สมัครวีซ่า

 1. ประเทศเดียวที่จะเดินทางเข้าไปพำนัก ในกรณีที่คุณเดินทางเข้าประเทศในเขตเชงเก้นประเทศเดียวเท่านั้น
 2. เดินทางเข้าไปประเทศในเขตเชงเก้นหลายประเทศ แต่พักอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งนานที่สุดให้สมัครวีซ่าจากสถานทูตของประเทศนั้น
 3. หากเดินทางเข้าไปพำนักในหลายประเทศและระยะเวลาเท่ากันในแต่ละประเทศ ให้สมัครวีซ่าที่สถานทูตของประเทศแรกที่เดินทางเข้ามา

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าเชงเก้น

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าเชงเก้น คือ 3,593 บาท หรือ 90 เหรียญยูโร และค่าธรรมเนียมการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ คือ 150 บาท

ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศ

ระยะเวลารอผลการตัดสินวีซ่า

10 – 14 วันนับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า

วิธีอ่านข้อมูลบนตราประทับหรือสติกเกอร์วีซ่า

ภาษาที่ปรากฎอยู่ในตราประทับหรือสติกเกอร์วีซ่าคือ ภาษาประเทศต้นทาง ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ

ข้อความ ความหมาย
GULTIG FUR / VALABLE PUR / VALID FOR ชื่อของเขตหรือประเทศที่ผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้ด้วยวีซ่าที่ตนได้รับ
VOM / DU / FROM วันที่ที่เป็นวันแรกที่สามารถเดินทางเข้าเขตเชงเก้นได้
BIS / AU / UNTIL วันที่ที่เป็นวันสุดท้ายที่สามารถพำนักในเขตเชงเก้นได้
VISA TYP / TYPE DE VISA / TYPE OF VISA ประเภทของวีซ่าที่ผู้ถือวีซ่าได้รับ ได้แก่ A, B, C, D
ANZAHL DER EINREISEN / NOMBRE D’ETNREES / NUMBER OF ENTRIES จำนวนครั้งที่ผู้ถือวีซ่าสามารถเข้าเขตเชงเก้นได้ ได้แก่ 1-หนึ่งครั้ง, 2-สองครั้ง และ MULT (ไม่จำกัดครั้ง)
DAUER DES AUFENTHALTS / DUREE DE SEJOUR / DURATION OF STAY จำนวนวันที่ผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้พำนักในเขตเชงเก้นได้ภายในระยะเวลาวีซ่าที่ยังมีอายุ
SUGESTELLT IN / DILIVRE A / ISSUED IN ชื่อเมืองที่สถานทูตหรือสถานกงสุลนั้นออกวีซ่าให้
AM / LE / ON วันที่ที่ออกวีซ่า
NUMMER DES PASSES / NUMERO DE PASSEPORT / NUMBER OF PASSPORT หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ถือวีซ่า
NAME, VORNAME / NOM, PRENOM / SURNAME, NAME นามสกุลและชื่อของผู้ถือวีซ่า
BEMERKUNGEN / REMARQUES / REMARKS วัตถุประสงค์ในการสมัครวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าเขตเชงเก้น ของผู้ถือวีซ่า

 

อักษรย่อของประเทศในเขตเชงเก้นที่ระบุในตราประทับหรือสติกเกอร์วีซ่า

อักษรย่อ ความหมาย อักษรย่อ ความหมาย
A Austria ออสเตรีย IS Iceland ไอซ์แลนด์
B Belgium เบลเยี่ยม L Luxembourg ลักเซมเบิร์ก
CH Switzerland สวิตเซอร์แลนด์ LT Lithuania

ลิทัวเนีย

CZE Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก LVA Latvia

ลัตเวีย

D Germany เยอรมนี M Malta มอลต้า
DK Denmark เดนมาร์ค N Norway นอร์เวย์
E Spain สเปน NL Netherlands เนเธอร์แลนด์
EST Estonia เอสโตเนีย P Portugal โปรตุเกส
F France ฝรั่งเศส PL Poland โปแลนด์
FIN Finland ฟินแลนด์ S Sweden สวีเดน
GR Greece กรีซ SK Slovakia สโลวาเกีย
H Hungary ฮังการี SVN Slovenia สโลวีเนีย
I Italy อิตาลี

หากระบุว่า SCHENGEN STATES / ETATS SCHENGEN หมายความว่า ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศหรือเขตเชงเก้นทั้งหมด

บางกรณีมีระบุมากกว่า 1 อักษรย่อ เช่น LVA, M, N หมายความว่า ได้รับอนุญาตให้เข้าเฉพาะประเทศนั้นๆ เช่น Latvia, Malta และ Norway

บางกรณีมีระบุว่า ETATS SCHENGEN (-อักษรย่อ) หมายความว่า ได้รับอนุญาตให้เข้าทุกประเทศเชงเก้น ยกเว้นประเทศหลังเครื่องหมาย – ในวงเล็บ เช่น ETATS SCHENGEN (-S) สามารถเดินทางเข้าได้ทุกประเทศเชงเก้นยกเว้นประเทศสวีเดน เป็นต้น

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


คำถามที่พบบ่อย

Airport Transit Visa และ Transit Visa แตกต่างกันอย่างไร

สำหรับ Airport Transit Visa นั้นอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าไปในเขตเส้นทางเดินระหว่างประเทศของสนามบิน (International Zone) ของสนามบินในเขตเชงเก้นเท่านั้น ผู้ถือวีซ่าจะไม่สามารถเข้าไปในเขตประเทศเชงเก้นได้

ส่วน Transit Visa จะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศเขตเชงเก้นได้สูงสุด 5 วันมากกว่า 1 ประเทศเชงเก้น โดยรถยนต์ รถตู้ รถบัส หรือเครื่องบินเพื่อเดินทางข้ามผ่านไปยังประเทศปลายทางที่ไม่ได้อยู่ในเขตเชงเก้น

อายุของวีซ่า (Visa Validity) และ ระยะเวลาพำนัก (Duration of Stay) แตกต่างกันอย่างไร

อายุของวีซ่า (Visa Validity) หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ได้รับวีซ่าสามารถใช้เดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้กำหนดอายุของวีซ่าและจะปรากฎอยู่ในตราประทับวีซ่า โดยทั่วไปอายุของวีซ่าคือ 90 วันนับจากวันที่ออกวีซ่าและสำหรับวีซ่าบางประเภทอายุของวีซ่าอาจเป็น 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี

ระยะเวลาพำนัก (Duration of Stay) หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศเชงเก้นได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน วันแรกที่เดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นจะถูกนับเป็น Day 1 ถึงแม้จะเพิ่งเดินทางเข้ามาถึงไม่กี่นาทีก่อนเที่ยงคืนก็ตาม ส่วนวันสุดท้ายที่อยู่ในเขตประเทศเชงเก้นได้คือวันที่ต้องเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้นถึงแม้ว่าจะผ่านมาแค่ไม่กี่นาทีหลังเที่ยงคืน

กฎ 90/180 ของวีซ่าเชงเก้นคืออะไร

ภายในช่วงระยะเวลา 180 วัน ผู้ได้รับวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple-entry visa สามารถพำนักอยู่ในเขตประเทศเชงเก้นได้นานสูงสุด 90 วัน

วีธีการกรอกข้อมูลในใบสมัครวีซ่าเชงเก้นทำอย่างไร

ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลโดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ โดยโหลดใบสมัครได้จากหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าและแบบฟอร์มจะเหมือนกันหมดในทุกประเทศที่ออกวีซ่าเชงเก้นได้ กรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อหากพบว่ามีคำถามที่ไม่เกี่ยวกับตนเองให้กรอกว่า NA หมายถึง No Answer หรือไม่มีคำตอบ

ต้องไปยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองหรือไม่

ใช่ ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบและเดินทางไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ได้ทำการนัดไว้กับสถานทูตหรือสถานกงสุล โดยบางสถานทูตสามารถทำการนัดออนไลน์ นัดผ่านการโทรหรืออีเมล์ได้ แนะนำให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อนทำการนัด

คำถามที่มักถูกถามในการสัมภาษณ์วีซ่าเชงเก้น

ส่วนใหญ่ผู้สมัครจะถูกถามคำถามส่วนตัว เช่น วัตถุประสงค์ในการเข้าเขตเชงเก้น ข้อมูลทริปการเดินทางท่องเที่ยวหรือที่พัก การทำงานหรือเรียนของผู้สมัคร สปอนเซอร์ในการเดินทาง รายได้ของผู้สมัคร

ภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์อาจเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาประเทศต้นทางในบางกรณี ทั้งนี้สามารถโทรสอบถามสถานทูตเพิ่มเติมได้

ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่าเชงเก้นหรือไม่

แนะนำให้ทำการจองตั๋วเครื่องบินที่มีวันไปและกลับระบุ และใช้เอกสารนี้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า

แสดงหลักฐานทางการเงินเท่าไหร่ดี

ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานทางการเงินที่มีจำนวนเงินครอบคลุมค่าที่พักและค่าใช้จ่ายต่อวันตามจำนวนวันที่ต้องการพำนักอยู่ในเขตเชงเก้นได้ ค่าครองชีพจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตประเทศเชงเก้น

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นจากประเทศที่ผู้สมัครไม่ได้ถือสัญชาติหรือพำนักอยู่ได้หรือไม่

ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นจากประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาติหรือพำนักอยู่ได้ แต่ต้องชี้แจงเฟตุผลในการสมัครจากประเทศอื่นด้วยและเหตุผลต้องได้รับความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาวีซ่า

ที่มา:

 • EC Europa: https://ec.europa.eu/
 • Schengen Visa Information: https://www.schengenvisainfo.com/
 • Embassy of Germany in Bangkok: https://bangkok.diplo.de/th-th
 • Library Siam Legal: https://library.siam-legal.com/types-of-schengen-visa/
 • Skyscanner: https://library.siam-legal.com/types-of-schengen-visa/

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings