Your search results

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น


วีซ่าของประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถแบ่งได้หลักๆอยู่สองประเภทคือ วีซ่าระยะสั้นและวีซ่าระยะยาว

วีซ่าระยะสั้นหมายถึง วีซ่าที่พำนักไม่เกิน 90 วัน และวีซ่าระยะยาว หมายถึง วีซ่าที่พำนัก 90 วันขึ้นไป ผู้ที่ถือวีซ่าญี่ปุ่นระยะสั้นไม่สามารถทำ re-entry ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ เมื่อออกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วการใช้วีซ่านั้นถือว่าสิ้นสุดลง และในส่วนของ วีซ่าแบบมัลติพัล (Multiple Visa) สามารถพำนักได้สูงสุดไม่เกิน 90 วัน และไม่ต้องทำ re-entry สำหรับการใช้ครั้งต่อไป

ประเภทวีซ่าการพำนักระยะสั้นของประเทศญี่ปุ่น

 1. วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก
 2. วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการเยี่ยมญาติ
 3. วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อธุรกิจ
 4. วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อธุรกิจ แบบ Multiple
 5. วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น แบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม
 6. วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อทรานซิท (Transit)
 7. วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต
 8. วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น”
 9. วีซ่าสำหรับผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor)
 10. วีซ่าสำหรับ “Entertainer” และ “Skilled Labor” ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก
 11. วีซ่าสำหรับ “Entertainer” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (กรณีที่เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาอาชีพหรือผู้ฝึกซ้อม เป็นต้น)
 12. วีซ่าประเภทการฝึกอบรมที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนักสำหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA และ AOTS
 13. วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อวัตถุประสงค์การเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดา มารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
 14. วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น แบบ Multiple เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก

 1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า 1 ชุด (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)
 3. รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  1 ชุด
 5. ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 6. หลักฐานแสดงสถานะการมีงานทำหรือการเรียน
  1. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
  2. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
  3. ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
  4. ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

(เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด

 1. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่าฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ)ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)
 3. เอกสารอ้างอิงอื่นๆ (เอกสารดังต่อไปนี้จะเลือกยื่น หรือไม่ก็ได้ แต่อาจจะมีการเรียกขอเพิ่มเติมได้)
  • (1) หนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญ
  • (2) หนังสือค้ำประกัน
  • (3) แผนการเดินทาง

เอกสารเหล่านี้ไม่มีการกำหนดรูปแบบ แต่สามารถดูได้จากลิงค์ไฟล์ PDF ซึ่งจะมี ตัวอย่างของเอกสาร ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้

 1. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง (หนังสือมอบอำนาจภาษาไทย) (หนังสือมอบอำนาจภาษาญี่ปุ่น) (หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ)

กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

 1. หนังสือรับรองเหตุผลในการเดินทาง: จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมา และช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน) และสำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อน หรือคนรู้จักที่ประเทศญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนา หน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย)
 2. กรณีที่เพื่อน หรือคนรู้จักที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หนังสือรับรองการเสียภาษี (หมายเลข 2) หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร สำเนาแบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้ หรือหนังสือรับรองรายได้

หมายเหตุ

 1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 2. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ เช่นผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก) และหมายเลขบาร์โค๊ด (ตัวเลข 8 หลัก) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2207-8503 0-2696-3003

โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย: http://www.th.emb-japan.go.jp/

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ

ศูนย์นานา
โทรศัพท์: 0-2251-5197-8
อีเมล: info.jpth@vfshelpline.com
เว็บไซต์: http://www.jp-vfsglobal-th.com

ศูนย์สีลม
โทรศัพท์: 0-2632-9801
อีเมล: info@japan-visa-center.co.th
เว็บไซต์: http://www.japan-visa-center.co.th

การยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทย

ก่อนหน้านี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้สำหรับคนไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556

วิธีการนับจำนวนวัน สำหรับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยในกรณีพำนักไม่เกิน 15 วัน

วันที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น + 15 วัน = วันที่อนุมัติให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นวันสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น หากเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 6.00 น.

วันที่ 1 +15 วัน = วันที่ 16

วันที่อนุมัติให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นวันสุดท้าย คือ วันที่ 16 ธันวาคม จนถึงเวลา 23.59 น.

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ

จากมาตรการยกเว้นเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. แผนการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ณ วันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น หนังสือเดินทางควรจะมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ แต่ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีการกำหนดอายุการใช้งานคงเหลือของหนังสือเดินทางว่าจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ข้อระมัดระวังในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทย

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 ที่เริ่มมีมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนั้น (ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หัวข้อ ”การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย”) ผู้เดินทางสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน และหากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง เมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน 15 วัน ให้ติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
 2. ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่ออายุวีซ่าจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าหมดอายุ จะถือว่าบุคคลนั้นพำนักผิดกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก 5 ปี หรือ 10 ปี กรณีผู้ที่ละเมิดกฏหมายที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดไป
 3. ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนั้น จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา) เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน

(หมายเหตุ: นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า)

ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือทรานซิทสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN

 1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC) 1 ใบ
 3. รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาด 2×2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนพร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า 1 ใบ (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)
 5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้องหรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด
 7. หนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ของผู้อุปการะ (เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3เดือน) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 8. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ชุด
 9. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุลมาด้วย ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

กรณีไปเยี่ยมญาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากเอกสาร ข้อ 1-9 แล้วให้แสดงหนังสือเดินทางของญาติหน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย บัตรประจำตัวคนต่างด้าวด้านหน้าและหลัง ทะเบียนบ้านไทยของญาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาแสดงด้วย      สำเนาอย่างละ 1 ชุด

กรณีทรานซิท (Transit)

นอกจากเอกสาร ข้อ 1-9 แล้ว

 1. ให้แสดงตั๋วเครื่องบินที่กำหนดวันเดินทางเข้าและออกที่ชัดเจน
 2. วีซ่าหรือหลักฐานการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง

หมายเหตุ: ในกรณียื่นขอวีซ่าแบบทรานซิท จะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

สถานที่ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910 เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: +66 (0)2-254-5197-8, +66 (0)2-207-8503, +66 (0) 2-118-7013

อีเมล: info.jpth@vfshelpline.com

เบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน: + 66-(0)82-454-6221

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ที่อยู่: 90 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: +66 (0)52 012 500

อีเมล: consular@tm.mofa.go.jp

ผู้ที่พำนักอยู่ในเขตภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ยังคงยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลญี่ปุ่นในเชียงใหม่เท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (Japan Visa Intake Centre) ได้เปิดรับคำร้องขอวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ตลอดจนมีการให้บริการ Courier ส่งหนังสือเดินทางคืนให้กับผู้ยื่นคำร้องทั่วไป ผ่านเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่

ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต 
12/16 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
View Location
ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา 
7/1 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
View Location
ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา 
123 ม.5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
View Location
ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง 
125 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
View Location
ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา 
371 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
View Location
ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก 
118 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
View Location
ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น 
153/8 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
View Location
ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี 
145 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
View Location
ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี 
4 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง เพชรบุรี 76000
View Location 
ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฏร์ธานี 
291/1 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
View Location 
ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ 
43 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
View Location

สถานทูตญี่ปุ่นยังคงดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางข้าราชการ และผู้ยื่นที่ต้องการขอวีซ่าในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมตามเหตุผลสมควร รวมทั้ง ในกรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุ และท่านมีความต้องการย้ายวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานไปยังหนังสือเดินทางเล่มใหม่นั้น จำเป็นต้องดำเนินการที่สถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะแตกต่างไปตามสัญชาติของผู้ยื่นและประเภทวีซ่า กรุณาอ้างอิงตารางด้านล่าง ซึ่งเป็นตารางที่แสดงถึงค่าธรรมเนียมใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562

ประเทศ วีซ่าทั่วไป มัลติเพิลวีซ่า ทรานซิสวีซ่า
ไทยและประเทศอื่นๆ 860 บาท 1,720 บาท 200 บาท
อินเดีย 240 บาท 240 บาท 20 บาท

อัตราค่าดำเนินการของศูนย์ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) ราคา 655 บาท ต่อหนึ่งคำร้อง


ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง: 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: +66 (0) 2207 8500, +66 (0) 2696 3000

เว็บไซต์: https://www.th.emb-japan.go.jp/

อีเมล: japan-visa@bg.mofa.go.jp

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                        เวลา: 08:30 – 12:00 น. และ 13:30 – 16:00 น.

ข้อมูลสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ที่ตั้ง: ห้อง 104-107 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: +66 (0)52 012 500, +66 (0)52 012 515

เว็บไซต์: https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/

อีเมล: consular@tm.mofa.go.jp

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                         เวลา: 08:30 – 12:00 น. และ 13:00 – 17:15 น.

ฝ่ายวีซ่ายื่นขอเวลา: 08:30 – 11:30 น.

รับหนังสือเดินทางคืนเวลา: 13:30 – 16:00 น.

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

ที่ตั้ง: 3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

โทรศัพท์: +81 (0)3 5789 2433                 โทรสาร: +81 (0)3 5789 2428

เว็บไซต์: http://site.thaiembassy.jp/

อีเมล: infosect@thaiembassy.jp

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                           เวลา: 09:00 – 12:00 น. และ 13:30 – 17:30 น.

ที่มา:


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings