Your search results

New Zealand

New Zealand


ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ห่างจากประเทศออสเตรเลียมาทางทิศตะวันออก 1,600 กิโลเมตร ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ประเทศอังกฤษเล็กน้อย และใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และยังมีเกาะเล็ก ๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะเกาะเล็กซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ มีชื่อเรียกว่า เกาะสจ๊วต (Stewart Island)

ประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 270,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีช่องแคบคุ๊กเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ของเกาะเหนือและเกาะใต้ ซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ราวกับว่าประเทศเล็กๆ นี้ได้รวบรวมสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของนานาประเทศทั่วโลก ไว้อย่างครบถ้วน เพราะนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยชายหาดทอดยาว กว่า 1,700 กิโลเมตร รับกับมหาสมุทรสีครามที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งบริเวณที่เป็นบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟ บ่อโคลนเดือด ทะเลเล็กๆ ที่เรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord)

เกาะเหนือ

  • โอ๊คแลนด์ ( Auckland ) เป็นเมืองใหญ่และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณเกือบ 2 ล้านคน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและ อุตสาหกรรมของประเทศ เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ และเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และสถาบันที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น University of Auckland, Auckland University of Technology (AUT), Massey university เป็นต้น
  • เวลลิงตัน ( Wellington ) เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ เมืองหลวงนี้มีสมญานามว่า Windy City เพราะมีกระแสลมแรงจากช่องแคบพัดผ่าน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Victoria University

เกาะใต้

  • ไคร้สท์เชิร์ช ( Christchurch ) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ เป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีสวนดอกไม้สวยงาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 3 แสนคน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ University of Canterbury และมหาวิทยาลัยลินคอล์น Lincoln University
  • ดันนีดิน ( Dunedin ) หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอทาโก้ University of Otago

สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อออสเตรเลีย

ท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์


ประชากร

ชาวนิวซีแลนด์เป็นชนชาติที่โปรดปรานการเล่นกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กีฬาที่เป็นที่นิยมคือ รักบี้ ชาวนิวซีแลนด์ เป็นคนรักธรรมชาติ และตื่นตัวในเรื่องสภาพแวดล้อม ถึงกับประกาศให้ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ ประเทศแรกในโลก จากสถิติล่าสุด ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากร 4 ล้านคน 74% สืบเชื้อสาย มาจากชาว ยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 15% เป็น ชาวเผ่าเมารี 5% เป็นชาวโพลินีเซียน จากเกาะต่างๆ 4% เป็นชนเชื้อสายจีน และ 1% ที่เหลือเป็นชนชาติอื่น ในช่วงที่รัฐบาล สนับสนุนให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอพยพจากประเทศต่างๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ ปรากฏว่าชาวเอเชียและโพลินีเซียน ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่มากกว่าชนชาติอื่น นิวซีแลนด์จึงเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยหลายชาติหลายภาษา ผู้คนเป็นมิตรต่อกัน ไม่มีการเหยียดผิว หรือดูถูกคนต่างชาติ เนื่องจากเป็นประเทศท่องเที่ยวจึงมีความคุ้นเคยกับคนเอเชียเป็นอย่างดีNew Zealand เรียนต่อนิวซีแลนด์, ท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์, เรียนต่อ นิวซีแลนด์, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่านิวซีแลนด์, ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

สังคมและวัฒนธรรม

การปกครอง : นิวซีแลนด์ ปกครองประเทศแบบ ประชาธิปไตย ตามระบบ รัฐสภา กล่าวคือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาเลือก นายกรัฐมนตรี ตามลำดับ

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์ สำหรับศาสนาอื่น เช่น ศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู จะมีศาสนสถาน สำหรับบูชา และประกอบพิธีทางศาสนาของตนเองตามเมืองใหญ่ ใน 3 เมืองใหญ่ในนิวซีแลนด์คือ Auckland Christchurch และ Wellington มี วัดไทย ตั้งอยู่เพื่อสักการะบูชาและประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมของคนไทยในนิวซีแลนด์ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเสมอมา

สภาพแวดล้อม

สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล : โดยทั่วไปอากาศของนิวซีแลนด์จะสบายๆ ค่อนข้างเย็น แต่ไม่ถึงกับเย็นจัดจน หิมะตก เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้ เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือ เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ฤดูกาลของนิวซีแลนด์แบ่งเป็น 4 ฤดู

อุณหภูมิ                                    เกาะเหนือ (องศา)     เกาะใต้ (องศา)
ฤดูร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์                  16-25                    13-22

ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม            13-19                     7-17

ฤดูหนาว มิถุนายน-สิงหาคม                   8-13                       2-10

ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน         11-17                      7-17

เวลา

เวลาของนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง (ยกเว้น ในช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม เขาจะหมุนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมง)

ความปลอดภัย

นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็น ประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะและอุดมสมบูรณ์มาก ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลให้การดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ เป็นอย่างดี อาชญากรรมจึงมีน้อย ผู้คนมีชีวิตที่เรียบง่าย นักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ มักจะพูดว่า นิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีความปลอดภัยมาก


 เกี่ยวกับการครองชีพในนิวซีแลนด์

1.อาหาร

อาหารในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าสด และสะอาด โดยเฉพาะอาหารประเภทผักสด ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อแกะ และผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากนม เพราะประเทศนิวซีแลนด์ คือแหล่งผลิตเนื้อแกะ เนื้อ และผลิตภัณฑ์ นม เนย เนื่องจากนิวซีแลนด์ เป็นประเทศ ที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ จึงมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ มุมอาหารจานด่วน และศูนย์อาหารมากมาย นักเรียน และนักศึกษา สามารถเลือกหาอาหารนานาชาติ รับประทานได้ง่าย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซุปเปอร์มารเก็ต และร้านขายของชำของคนจีน เป็นแหล่งจับจ่ายวัตถุดิบ สำหรับทำอาหาร ทานเองน้ำประปา สำหรับในเมืองใหญ่ เช่น Auckland , Christchurch , Wellington น้ำสะอาด สามารถดื่มได้

2.ไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ คือ 220 Volt หากต้องการนำเครื่องไฟฟ้าจากประเทศไทยติดตัวไปใช้ ควรนำปลั๊กสามขาติดตัวไปด้วย (ปลั๊กสามขาสามารถหาซื้อได้จากร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า และห้างสรรพสินค้า)

3.โทรศัพท์

โทรศัพท์ สาธารณะ ในนิวซีแลนด์ จะเป็นโทรศัพท์แบบใช้บัตรเป็นส่วนใหญ่ บัตรหนึ่งใบจะมีมูลค่า 5, 10, 20 หรือ 50 เหรียญ สามารถหาซื้อได้ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือร้านขายของที่มีป้ายติดว่า “จำหน่ายบัตรโทรศัพท์” หรือ “Phone Cards available here” เช่น ร้านขายของที่ระลึก แผงขายหนังสือ ปั๊มน้ำมัน การโทรศัพท์ มาประเทศไทยด้วยโทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์สาธารณะ จะต้องหมุน 00 + 66 + รหัสเมือง + หมาย เลขโทรศัพท์ที่ต้องการโทรออก เช่น ต้องโทรศัพท์ ไปที่ ประเทศไทย เบอร์ 02 694 3068 ต้องหมุน 00 66 2 694 3068 การโทรศัพท์ มาประเทศไทย โดยผ่านโอเปอร์เรเตอร์ไทย เพื่อเก็บค่าโทรศัพท์ปลายทาง โดยการหมุน 000 966 กรณี ผู้ปกครองต้องการโทรศัพท์ หานักเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถโทร. ออกได้ดังนี้ จากโทรศัพท์ บ้าน 001 + 809 + 64 + รหัสเมือง + หมายเลขที่ต้องการโทรออกจากโทรศัพท์มือถือ 009 + 64 + รหัสเมือง + หมายเลขที่ต้องการโทร. ออก

4.ไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์ เปิดทำการเวลา 09.00 – 17.00 น. ตามเวลาประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนสามารถหาซื้อแสตมป์ ซองจดหมาย อุปกรณ์ในการส่งพัสดุภัณฑ์ ต่างๆ รวมทั้งบัตรโทรศัพท์ ได้จากที่นี่

5.การคมนาคม

การเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ มีความสะดวก โดยมีสายการบินที่บินตรง และสายการบินที่แวะเปลี่ยนเครื่องระวางทางไว้บริการ โดยเที่ยวบินซึ่งบินออกจากกรุงเทพฯ ทุกวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)

นิวซีแลนด์ มีสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง คือ

Auckland – เกาะเหนือ

Wellington – เกาะเหนือ

Christchurch – เกาะใต้

สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ทำได้หลายรูปแบบ นิวซีแลนด์ มีสายการบินภายในประเทศสองสาย ซึ่งมีเที่ยวบินเชื่อมเมืองขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ วันละหลายเที่ยวบินตลอดวัน นอกจากนั้นยังมีสายการบินพิเศษ ที่บินเชื่อมระหว่างเมืองหลัก กับ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ มีรถไฟ ทั้งแบบหรูหรา และแบบธรรมดา มีรถโค้ชซึ่งวิ่งระหว่างเมือง มีถนน ที่สะอาด วิ่งเรียบและมีรถน้อย นักท่องเที่ยวหลายคน จึงเลือกที่จะเช่ารถขับเที่ยวด้วยตนเองหากมีเวลาพอ ดังนั้น การขับรถเป็นวิธีที่ผู้คนนิยมที่สุดในการใช้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในนิวซีแลนด์ รถญี่ปุ่นมือสองมีราคาไม่แพงนักและหาซื้อได้ง่าย อีกน้ำมันก็มีราคาไม่แพงด้วย ถนนหนทางในนิวซีแลนด์สะดวกสบายและเชื่อมต่อครอบคลุมทั่วทั้งประเทศมีเรือเฟอรรี่ให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารและยานพาหนะระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้อีกด้วย

ภาษี

หากคุณอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ มากกว่า 183 วัน (6 เดือน) และมีรายได้เพื่อดำรงชีวิต คุณมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีในรอบปี ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายสำหรับคนที่มีรายได้จากอาชีพต่างๆ นายจ้างจะหักภาษี ณ ที่จ่าย จากค่าจ้างหรือเงินเดือนของคุณ ซึ่งคุณมีสิทธิขอคืนภาษีได้ แต่ถ้าคุณอยู่ในนิวซีแลนด์น้อยกว่า 6 เดือน คุณจะอยู่ในฐานะที่ “ไม่ใช่ผู้ที่มีถิ่นฐานประจำ” จึงไม่จำเป็นต้องเสียภาษี แต่จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายหากคุณทำงานมีรายได้ อย่างไรก็ดีคุณมีสิทธิยื่นเรื่องขอยกเว้นภาษีได้ ที่ The Non-Resident Centre, Inland Revenue Department, P.O. Box Bag 1932, Dunedin, ph: 03 467 7020 (ระหว่าง 9.00 น – 16.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์) fax : 03 467 7083, The email address nonres@ird.govt.nz  (ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ird.govt.nz)

เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งในเขตแปซิฟิกที่มีการทำอุตสาหกรรม เช่น การต่อเรือ โรงงานเบียร์ไวท์ โรงงานปลากระป๋อง แต่ส่วนใหญ่การอุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก และ มีการทำอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นการทำผลไม้กระป๋อง อุตสาหกรรมการขุดแร่ เช่น ถ่านหิน เหล็ก อุตสาหกรรมป่าไม้ และ ยังมีการเพาะปลูกที่ทำให้นิวซีแลนด์มีรายได้มากส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และ ผลไม้เช่น สตรอเบอรี่ และแอปเปิล เป็นต้น

ที่พักอาศัย

สถาบัน จะเป็นผู้จัดหาบ้านพักให้นักเรียน นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ และนักศึกษานานาชาติ โดยส่วนใหญ่สถาบัน จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหา สัมภาษณ์เอง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกพักได้ดังนี้

  1. พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ (Homestay)

การอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ในบ้านของชาวนิวซีแลนด์จะทำให้รู้จักวิถีชีวิตของชาวนิวซีแลนด์มากขึ้น ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์เป็นครอบครัวที่ได้รับเลือกมาเป็นอย่างดีว่าเป็นครอบครัว ที่มีอัธยาศัยดี ซึ่งสมาชิกในครอบครัว จะเป็นบุคคลแรกที่นักเรียน นักศึกษา จะสามารถถามได้ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับนิวซีแลนด์ การพักนักเรียน นักศึกษา จะมีห้องพักส่วนตัวเป็นของตัวเอง ครอบครัวจะต้อนรับคุณเหมือนคุณเป็นสมาชิกในบ้านส่วนหนึ่ง การมีกิจกรรมและช่วยเหลืองานในบ้าน เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดครอบครัว จะถูกเลือกและสัมภาษณ์อย่างละเอียดครอบครัว จะดูแลเรื่องอาหารเช้า และ อาหารเย็น ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยปกติ ชาวนิวซีแลนด์ จะไม่รับประทานอาหารมื้อหลักพร้อมเพรียงกันทุกมื้อ เช่น อาหารเช้า สมาชิกในครอบครัว มักจะไม่นั่งโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมกัน อาหารที่รับประทานส่วนมากมักจะเป็นอาหารเบาๆ ที่ทำง่ายๆ เช่น คอร์นเฟล็ค, ขนมปัง, ขนมปังปิ้ง, ชาหรือกาแฟ เท่านั้น ส่วนอาหารกลางวัน นักเรียน นักศึกษา ต้องซื้อรับประทานเอง อาหารมื้อเย็น คืออาหารมื้อหลัก ของครอบครัวที่สมาชิกทุกคนจะได้รับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกันทุกคน อัตราค่าที่พัก ประมาณ NZD150-NZD225 ต่อสัปดาห์

  1. หอพักประจำ

สถาบันหลายแห่ง มีหอพักประจำให้นักเรียนต่างชาติ มีทั้งห้องพักเดี่ยวและห้องพักรวม นักศึกษาจะทานอาหารเช้า กลางวันและเย็นที่ห้องอาหารภายในหอพักหอพักนักเรียนส่วนใหญ่ จะปิดในวันปิดภาคเรียน เป็นโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ย้ายเข้าไปมีประสบการณ์ กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์อัตราค่าหอพัก ขึ้นกับแต่ละสถาบัน

  1. บ้านพัก หรือหอพักเอกชน

นักเรียน นักศึกษา ที่อายุมากกว่า 18 ปี สามารถเลือกอยู่บ้านพัก หรือหอพักเอกชนได้ นักเรียนหลายคน เลือกอยู่กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ราคาบ้านพัก หรือหอพักเอกชน เริ่มต้นที่ราคาประมาณ 150 – 450 เหรียญนิวซีแลนด์ / สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสภาพเมือง ขนาดของห้อง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของแต่ละที่นักเรียนต้องเป็นผู้ชำระ ค่าเช่าห้อง ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  • Advanced Search

Compare Listings