MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider


วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

30 พฤศจิกายน 2014 0 admin

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์


สมัครขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. แบบฟอร์ม Tourist/Business Visitor Visa Application (INZ 1189) สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์และจะพำนักในประเทศไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้สมัครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง หรือนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่เดินทางไปเพื่อเจรจาธุรกิจ (business)
  2. แบบฟอร์ม Visitor Visa Application (INZ 1017) สำหรับผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเภทอื่นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

*** ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คู่สมรสและบุตรอายุไม่เกิน 19 ปี สามารถรวมอยู่ในใบสมัครเดียวกันกับผู้สมัครหลักได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวมีดังต่อไปนี้

  • ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยว (INZ 1017/INZ 1189) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,700 บาท (ณ 1 มกราคม 2558 ) ชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน แคทเชียร์เช็ค หรือ เช็คที่ออกโดยธนาคาร สั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)” จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
  • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
  • หลักฐานการเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน6 เดือน หรือ Bank statement) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางอย่างน้อยคนละ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อเดือน จำนวน 1 ชุด
  • ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน กรุณายื่นแบบฟอร์ม “Sponsorship form for Temporary Entry (INZ 1025)” ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว
  • กรณีผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์นานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรค (INZ 1096)
  • กรณีผู้สมัครต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์เกิน12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ (INZ 1007)

“ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สาขากรุงเทพฯสามารถรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าฉบับภาษาไทย โดยมิต้องแนบเอกสารฉบับแปล(ภาษาอังกฤษ) ประกอบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้สมัครยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ในบางกรณีที่เห็นสมควร”


การยื่นใบสมัคร วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์

ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์  ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87  ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์      (66) 2 654 3444 แฟกซ์     (66) 2 654 3445

อีเมลล์      nzisbangkok@dol.govt.nz

เวลาทำการ  09.00 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ยกเว้นวันพุธ ปิดเวลา 14.00

ระยะเวลาการพิจารณา

ใบสมัครส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาภายใน 7 วัน ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งทำให้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น หรืออาจถึง 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ และแจ้งให้ท่านทราบ