MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider


วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์

30 พฤศจิกายน 2014 0 admin

วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์


วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์        

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอ         

 • ใบสมัครวีซ่านักเรียนที่กรอกรายละเอียดและลงชื่อเรียบร้อย          
 • ค่าสมัครวีซ่านักเรียน                                                                
 • หนังสือเดินทาง                                                                         
 • หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา                                
 • สิทธิการทำงานเต็มเวลา                                                            
 • หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 • หลักฐานการเงิน/ เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงิน ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว         
 • ประวัติการเรียน หรือ ประวัติการทำงานทั้งหมด                          

เอกสารสนับสนุนที่ต้องการมีดังต่อไปนี้

 •  หนังสืออนุญาตให้บุตรเดินทางได้จากบิดาและมารดา (หากเกี่ยวข้อง)
 •  ข้อกำหนดด้านสุขภาพ
 •  ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนมีดังต่อไปนี้

ใบสมัคร

ใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสีที่เหมือนกันและ ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุในใบสมัครด้วย

ค่าสมัครวีซ่า (รวมถึงค่าบริการของการยื่นวีซ่าโดยศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VAC)

ค่าสมัครวีซ่าเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการและจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าผลการพิจารณาวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คุณสามารถเลือกจ่ายเป็นเงินไทยบาทหรือเป็นดอลล่าร์สหรัฐ กรุณาตรวจสอบค่าสมัครวีซ่าและค่าดำเนินการขอวีซ่าของศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VACได้จากเว็ปไซต์ของTTS ที่ https://www.ttsnzvisa.com

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง หรือสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้องที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คุณตั้งใจจะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์

หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา

หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ค่าเรียน ระยะเวลาเรียน สำหรับนักเรียนที่มีหนังสือตอบรับแบบมีเงื่อนไขจะต้องยื่นหลักฐานว่าได้ผ่านเงื่อนไขเหล่านั้นแล้ว หรือยื่นหนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ปราศจากเงื่อนไขมาประกอบ

สิทธิการทำงานเต็มเวลา

นักเรียนที่มีสิทธิทำงานเต็มเวลาจะต้องแนบหลักฐานที่แสดงช่วงระยะเวลาวันหยุดและจำนวนเครดิตของโปรแกรมที่เรียน (จากสถาบันการศึกษา) มาพร้อมกับใบสมัครวีซ่านักเรียนด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้อาจจะอยู่ในใบรับเข้าเรียน (Offer of Place/Confirmation of Enrolment) หรืออาจจะเป็นเอกสารแยกต่างหากก็ได้

หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์

หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

สถานภาพทางการเงิน

หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอในการจ่ายค่าเรียนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกปีละ $15,000 ซึ่งหลักฐานนี้ควรอยู่ในรูปของหนังสือรับรองการเงินตัวจริง หรือ สมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำตัวจริง

ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” (INZ 1014) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

หนังสือรับรองจากนายจ้างของผู้ปกครองหรือจากนายจ้างของผู้ที่รับผิดชอบสนับสนุนด้านการเงินของนักเรียน เอกสารดังกล่าวควรระบุรายได้ต่อปี(รวมโบนัส) ระยะเวลาการทำงาน และตำแหน่ง อีกทั้งต้องมีหัวจดหมายบริษัท ตราประทับบริษัท และลายมือชื่อของเจ้าของบริษัทหรือของผู้มีอำนาจลงนามจากแผนกทรัพยากรบุคคล  หากผู้สนับสนุนด้านการเงินของนักเรียนประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องยื่นใบ

จดทะเบียนบริษัทแสดงความเป็นเจ้าของรวมถึงหนังสือรับรองการเงินของบริษัทด้วย

ประวัติการเรียน หรือ ประวัติการทำงานทั้งหมด

หลักฐานประวัติการศึกษา หรือ ประวัติการทำงาน อาทิ ใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน และ ประวัติการทำงาน หรือ

ประวัติการทำงานควรระบุระยะเวลาทำงานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของอดีตนายจ้าง โดยข้อมูลเหล่านี้ควรระบุอยู่ในหนังสือนำ

หนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครอง

เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาประกอบด้วย

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สาขากรุงเทพฯสามารถรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าฉบับภาษาไทย โดยมิต้องแนบเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ประกอบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้สมัครยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ในบางกรณีที่เห็นสมควร

ข้อกำหนดด้านสุขภาพ

ผู้สมัครต้องมีสุขภาพผ่านมาตรฐานสุขภาพที่กำหนด

นักเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราเทียบเท่านักเรียนต่างชาติ (International fee paying students) ต้องกรอกฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)เท่านั้น เวอร์ชั่นล่าสุดคือกรกฎาคม 2555 (version July 2012)

นักเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราเทียบเท่านักเรียนในประเทศนิวซีแลนด์(Domestic fee students) หรือนักเรียนทุนNew Zealand Aid Programme-supported students หรือนักเรียนที่เรียนหลักสูตรเกินกว่า 12 เดือน ต้องกรอกฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General  Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์  (INZ1096)

ทั้งนี้ทางสถานทูตอาจขอให้นักเรียนต่างชาติยื่นแบบฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General  Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์  (INZ1096) หากพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นในการประเมินว่าผู้สมัครมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีไม่จำเป็นต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์

ใบเอ็กซ์เรย์ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และต้องกรอกโดยแพทย์ที่ทางสำนักงานฯรับรอง (INZ Panel doctor)


 

รายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทางสำนักงานฯมีดังต่อไปนี้

กรุงเทพฯ โกลโบลด็อกเตอร์ (Global Doctor) สีลมและอโศก, โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งโฮม (Bangkok Nursing Home Hospital), โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 49

เชียงใหม่ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Special Medical Service Centre)

ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลขอนแก่นราม

ผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรครวมแล้วเป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่า (ในระยะ 5 ปีก่อนยื่นใบสมัคร)จำเป็นจะต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์ 


ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม

ผู้สมัครที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปและตั้งใจจะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 24 เดือนจะต้องยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรม (Police clearance certificate) จากประเทศที่พำนัก และประเทศที่ท่านเคยอาศัยเกินกว่า 5 ปีตั้งแต่ท่านมีอายุครบ 17 ปี

หมายเหตุ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร รวมถึงประทับตรารับรองเอกสารแปลของเอกสารที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้


การยื่นใบสมัคร

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์

140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19

ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10550

โทรศัพท์: +66 2 236 7138

อีเมล: ttsbangkoknz@ttsvisas.com

เว็ปไซต์: https://www.ttsnzvisa.com


เวลาทำการ

เวลาทำการ               จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.

การติดต่อทางโทรศัพท์ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.


ระยะเวลาพิจารณา

กรุณาตรวจสอบจากเว็ปไซต์ของTTS หรือที่ https://www.ttsnzvisa.com

เว็ปไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพฯ http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/

 

วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์