Your search results

วีซ่านักเรียนประเทศโปแลนด์

วีซ่านักเรียนประเทศโปแลนด์

Schengen Visa Type D (National Long-Stay Visa)


การศึกษาของประเทศโปแลนด์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและติดลำดับ 1 ใน 10 การศึกษาที่ดีที่สุดของยุโรป มีนักเรียนไทยเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศโปแลนด์มากขึ้นในทุกปี นักเรียนทุกคนที่ต้องการเรียนต่อประเทศโปแลนด์จะต้องสมัครวีซ่าสำหรับเรียนหรือที่เรียกว่า National Visa Type D (Long-Stay Schengen Visa)

Schengen Visa Type D (National Long-Stay Visa) คือวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน ทำงาน หรืออาศัยอย่างถาวรอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น (อยู่ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี) วีซ่าประเภทนี้สามารถเป็นวีซ่าประเภท Single Entry ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาในยุโรปในบางช่วงเวลาและมีวัตถุประสงค์เดียวในการเยือนเมื่อเสร็จภารกิจแล้วจะเดินทางกลับประเทศตนเอง

ในทางกลับกันวีซ่าประเภทนี้สามารถเป็นวีซ่าประเภท Multi-Entry สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าออกในประเทศนั้นหลายครั้ง รวมถึงสามารถเดินทางเข้าออกในประเทศนั้นหลายครั้ง รวมถึงสามารถเดินทางเข้าออกประเทศในเครือเชงเก้นอื่นๆได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเติม

รายชื่อประเทศในกลุ่มเชงเก้น (Schengen) 26 ประเทศ

ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตล์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอ Schengen Visa Type D (Multi Entry National Visa) ได้แก่

 • นักเรียนนานาชาติที่ต้องการเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 • นักเรียนนานาชาติที่ต้องการเรียนต่อหลักสูตรเต็มเวลาในประเทศเชงเก้น วีซ่าประเภทนี้ให้นักเรียนเรียนอยู่ในประเทศเชงเก้นได้และสามารถขยายระยะเวลาวีซ่าได้อีก
 • ผู้ที่มีงานเกี่ยวข้องกับการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือศูนย์วิจัยในประเทศเชงเก้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดด้วย
 • ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการกีฬา ศิลปิน หรืออาชีพอื่นที่มีวัตถุประสงค์ของอาชีพในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศในเครือเชงเก้น
 • เคสฉุกเฉินที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์และถูกห้ามไม่ให้เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้นตามกรอบเวลาที่กำหนด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร Schengen Visa Type D (National Long-Stay Visa)

 1. Visa Application Form โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและลงลายมือชื่อ
 2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ (ข้อมูลการถ่ายรูปวีซ่าเชงเก้น)
 3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ และควรมีระยะเวลาเหลืออย่างน้อย 3 เดือนหลังกำหนดวันที่คุณออกจากประเทศเขตเชงเก้น และหากคุณมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่เคยมีหน้าวีซ่าอยู่ด้วยให้เตรียมไปด้วย
 4. หนังสือชี้แจงเหตุผลในการสมัครขอวีซ่า ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศต้นทางด้วย
 5. Acceptance Letter จากสถานศึกษาที่คุณสมัครเรียน
 6. หลักฐานการมีที่พักในประเทศต้นทาง เช่น Accommodation Confirmation Letter
 7. ประกันการเดินทางหรือประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน มูลค่าในการรักษาอย่างต่ำ 30,000 เหรียญยูโร
 8. ตั๋วโดยสารเครื่องบินสำหรับเข้าประเทศต้นทาง
 9. หลักฐานทางการเงิน เช่น Bank Account Statement ย้อนหลัง 3 เดือน และ Sponsorship Letter
 10. เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสูติบัตร
 11. เอกสารประวัติการศึกษาของผู้สมัคร ได้แก่ Resume คุณวุฒิ ระเบียนผลการเรียน คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ใช้ในการเรียนอื่น Portfolio หรือเกียรติบัตรการเรียนหรือทำกิจกรรมเสริมอื่นๆ
 12. ในกรณีที่มีสปอนเซอร์ จะต้องแนบเอกสารส่วนตัว เอกสารรับรองการทำงานหรือมีรายได้ และเอกสารทางการเงินของสปอนเซอร์มาด้วย

รูปถ่าย (Biometric Photograph)

การยื่นวีซ่าเชงเก้น จะเป็นต้องใช้ภาพถ่ายหน้าตรง ที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน และระบุอัตลักษณ์ของบุคคลให้ชัดเจน ความละเอียดสูง และต้องตรงกับข้อกำหนดทางเทคนิค ถ้าหากรูปถ่ายไม่ตรงตามข้อกำหนด ทางสถานทูตจำเป็นต้องขอรูปภาพใหม่ ซึ่งจะทำให้เสียเวลา  และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยทางเดอะเบสท์ ได้สรุปข้อกำหนดของรูปถ่าย สำหรับใช้ยื่นทำวีซ่าเชงเก้น ดังนี้

 • ต้องเป็นรูปถ่ายที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • ขนาด 35*40 mm
 • รูปถ่ายจะต้องเห็นใบหน้าชัดเจน 70 – 80%
 • ไม่มีเครื่องหมาย รอยหมึก หรือรอยย่น
 • แสดงสีผิวแบบธรรมชาติ ไม่ปรับแต่งสีผิว
 • มีความสว่างที่เหมาะสม
 • ใบหน้ามองตรง ไม่มีผมปิดดวงตา หรือหลับตา
 • ควรถ่ายด้วยพื้นหลังสีเทากลาง 18%
 • ไม่มีเงาสะท้อนบนใบหน้า
 • ถ้าหากสวมแว่น ภาพถ่ายจะต้องแสดงให้เห็นดวงตาชัดเจน ไม่มีการสะท้อนแสงแฟลชจากแว่น
 • ถ้าหากสวมผ้าโผกหัวด้วยเหตุผลทางศาสนา จะต้องเห็นใบหน้า หน้าผาก และคางทั้งสองด้านของใบหน้าให้ชัดเจน
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เสื้อผ้าไม่ควรมีสีสันฉูดฉาด

ประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)

ประกันการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร และครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการส่งคืนด้วยเหตุผลทางการแพทย์ เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหรือการเสียชีวิต หรือประกันสุขภาพตามความหมายของข้อบังคับของโปแลนด์ เกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลจากกองทุนสาธารณะ และจะต้องเป็นประกันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น

คลิก เพื่อดูรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท National or Schengen visa คือ 2,939 บาท (ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564)

วิธีการยื่นวีซ่านักเรียน

ผู้สมัครจะต้องยื่นสมัครวีซ่าด้วยตนเอง ไม่สามารถส่งเอกสาร Visa Application ทางแฟกซ์ ไปรษณีย์หรืออีเมล์ได้

ระยะเวลาในการรอผลวีซ่า

หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าไปแล้ว ผู้สมัครจะทราบผลการสมัครวีซ่าภายใน 15 วัน หากเอกสารที่ได้รับต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมการพิจารณาอาจใช้เวลานานถึง 30 วัน ในกรณีฉุกเฉินผลการตัดสินสามารถสรุปได้ภายใน 3 วันทำการ

การรับเอกสารวีซ่า

ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับเอกสาร เจ้าหน้าที่ของสถานทูตจะแจ้งคุณถึงวันรับเอกสารในวันที่คุณสมัครวีซ่าและหากคุณไม่สามารถมารับเอกสารในวันที่แจ้งได้ สามารถมารับได้อีกครั้งในวันจันทร์ พุธ หรือศุกร์หลังจากวันนัดรับเวลา 14:00 น.

การอุทธรณ์ผลการพิจารณา

หากคุณได้รับการปฏิเสธวีซ่า คุณมีสิทธิ์ที่จะสมัครเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาวีซ่าของคุณอีกครั้งภายใน 14 วันหลังจากที่ถูกปฏิเสธ โดยที่คุณไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อนัดวันยื่นวีซ่าอีกครั้งทางระบบออนไลน์ คุณสามารถเดินทางมาที่สถานทูตได้เลยในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ระหว่างเวลา 09:00 – 12:00 น. และยื่นใบสมัครของคุณ ค่าธรรมเนียมในการขอพิจารณาการสมัครอีกครั้งจะเท่ากับค่าธรรมการสมัครวีซ่าที่คุณชำระให้ทางสถานทูต

เอกสารเกี่ยวกับการเงินกรณีมีผู้สนับสนุนทางการเงิน (Proof of Sponsorship)

หลักฐานทางการเงินของนักเรียนหรือผู้สนับสนุนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนักในโปแลนด์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง โดยผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee Letter)
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร/สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือหลักฐานการจ้างงาน เช่น สลิปเงินเดือน (Proof of Employment and Salary)

เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สนับสนุน (Sponsor) มีเงินมากพอที่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้กฎระเบียบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการบริหาร กำหนดไว้ดังนี้

 • สำหรับผู้ที่พำนักสูงสุด 3 วัน จำนวนเงินรวมที่ต้องมีคือ 67.76 EUR
 • สำหรับผู้ที่พำนักเกิน 3 วัน จำนวนเงินที่ต้องมีต่อวันคือ 22.59 EUR

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ TH-PL ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง
3 เดือน £680 x 3 = £2,040
ประมาณ 76,500 บาท
£800
ประมาณ 30,000 บาท
£2,840
ประมาณ 106,500 บาท
6 เดือน £680 x 6 = £4,080
ประมาณ 153,000 บาท
£800
ประมาณ 30,000 บาท
£4,880
ประมาณ 183,000 บาท
9 เดือน £680 x 9 = £6,120
ประมาณ 229,500 บาท
£800
ประมาณ 30,000 บาท
£6,920
ประมาณ 259,500 บาท
12 เดือนขึ้นไป £680 x 12 = £8,160
ประมาณ 306,000 บาท
£800
ประมาณ 30,000 บาท
£8,960
ประมาณ 336,000 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำเท่านั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาเรียน ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 1.5 เท่า กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 2 เท่า
3 เดือน £2,840
ประมาณ 106,500 บาท
£2,840 x 1.5 = £4,260
ประมาณ 159,750 บาท
£2,840 x 2 = £5,680
ประมาณ 213,000 บาท
6 เดือน £4,880
ประมาณ 183,000 บาท
£4,880 x 1.5 = £7,320
ประมาณ 274,500 บาท
£4,880 x 2 = £9,760
ประมาณ 366,000 บาท
9 เดือน £6,920
ประมาณ 259,500 บาท
£6,920 x 1.5 = £10,380
ประมาณ 389,250 บาท
£6,920 x 2 = £13,840
ประมาณ 519,000 บาท
12 เดือนขึ้นไป £8,960
ประมาณ 336,000 บาท
£8,960 x 1.5 = £13,440
ประมาณ 504,000 บาท
£8,960 x 2 = £17,920
ประมาณ 672,000 บาท

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 37.5 บาท

อ้างอิงจาก : The European Commission, The Regulation of the Minister for Internal Affairs and Administration

ข้อมูลสถานทูตโปแลนด์ ประจำประเทศไทย (Embassy of Poland in Bangkok)

 • ที่ตั้ง: ยูนิต 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า: BTS สถานีเพลินจิต
 • Address: Unit 605-607, 6th Floor, Athenee Tower, Wireless Rd, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
 • Traveling by sky train: BTS at Phloen Chit station
 • เบอร์โทรศัพท์: +66 (0)2 079 7300
 • โทรสาร: +66 (0)2 079 7303
 • อีเมล: Bangkok.amb.sekretariat@msz.gov.pl, culture.bangkok@msz.gov.pl, consulate.bangkok@msz.gov.pl
 • วันทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08:15 – 16:15 น.

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (Royal Thai Embassy Warsaw)

 • ที่ตั้ง: Ul.Willowa 700-790 Warsaw
 • เบอร์โทรศัพท์: (48-22) 849-26-55, 849-64-14, 849-14-06
 • โทรสาร: (48-22) 849-26-30
 • อีเมล: contact@thaiemb.pl
 • เวลาทำการ: 09:00 – 17:00 น. (พักกลางวัน: 12:00 – 13:00 น.)

ฝ่ายกงสุล

 • วีซ่าและงานกงสุล: 09:00 – 12:00 น. (ยื่นขอวีซ่า/รับหนังสือเดินทาง/รับรองเอกสาร)
 • อีเมล: thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl
 • หมายเลขฉุกเฉิน: +48 696 642 348

ที่มา:

 • Poland Embassy Bangkok: https://www.gov.pl/web/thailand
 • Royal Thai Embassy Warsaw: https://warsaw.thaiembassy.org/
 • The European Commission, The Regulation of the Minister for Internal Affairs and Administration Website: https://europa.eu/


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบ ด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings