วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร์

วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร์ 


วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร์ 

การเรียนหลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน)

สำหรับคนไทย วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร์ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพราะกองตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้คนไทยอยู่ในสิงคโปร์ได้ไม่เกิน 30 วัน เพียงแต่ขอให้หนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และสามารถระบุที่พักชัดเจนเท่านั้น

การเรียนระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน)

จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียน (Student Pass) โดยต้องเป็นหลักสูตรเต็มเวลาเท่านั้น (เรียนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอ Student Pass

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป **พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
 3. สำเนาสูติบัตร + แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรองจากกระทรวงต่างประเทศ
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) + แปล พร้อมประทับตรารับรองจากกระทรวงต่างประเทศ
 5. สำเนาบัตรประชาชน + แปล พร้อมประทับตรารับรองจากกระทรวงต่างประเทศ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน + แปล พร้อมประทับตรารับรองจากกระทรวงต่างประเทศ
 7. สำเนาวุฒิบัตรภาษาอังกฤษและใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript)
 8. กรณีนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (บิดา มารดา) + แปล พร้อมประทับตรารับรองจากกระทรวงต่างประเทศ

-ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบรับรองบุตร + แปล พร้อมประทับตรารับรองจากกระทรวงต่างประเทศ

 1. ฟอร์มวีซ่า 16 และ V36
 • นักเรียนไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ต้องใช้หลักฐานทางการเงินหรือ Statement ในการขอวีซ่านักเรียน แต่กองตรวจคนเข้าเมืองจะให้วางเงินมัดจำค่าประกันหรือ Security Deposit จำนวน $1,000 หรือประมาณ 24,000 บาทเป็นการทดแทน เมื่อเรียนจบหลักสูตรและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว จะได้รับเงินส่วนนี้คืน ภายใน 6 -8 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามหากนักเรียนเลือกสมัครเรียนกับสถาบันสอนภาษาที่ได้รับสัญลักษณ์ Singapore Quality Class ไม่ต้องวางเงินมัดจำในส่วนนี้

วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร์

 

 • หากนักเรียนไทยที่จะเรียนต่อในสถาบันการศึกษาเอกชน ไม่ว่าจะระดับใด จะต้องเลือกเรียนกับสถาบันการศึกษาที่ได้รับตราสัญลักษณ์อีดูทรัสต์ เพื่อเป็นการรับรองว่าสถาบันนี้ผ่านการประเมินจากสภาการศึกษาเอกชน วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร

วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร์

 

 • การยื่นขอวีซ่านักรียนและส่งเอกสารต่างๆ จะดำเนินการที่กองตรวจคนเข้าเมือง Immigration & Checkpoints Authority ( ICA) ซึ่งนักเรียนสามารถส่งเอกสารให้สถาบันสอนภาษาดำเนินการให้ได้ โดยทางสถาบันจะคิดค่าธรรมเนียมกับนักเรียนในส่วนนี้
 • การยื่นเอกสารวีซ่า นักเรียนจะต้องไปตรวจสุขภาพกับคลิกนิกหรือโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก ICA โดยทางสถาบันจะเป็นผู้พานักเรียนไปตรวจ โดยจะตรวจปัสสาวะกับเอกซเรย์ปอด เสียค่าใช้จ่ายประมาณ $200 หรือประมาณ 4,800 บาท
 • ควรเตรียมตัวยื่นและส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียนอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันเปิดเรียนเพื่อเผื่อเวลาไว้เพราะว่าการพิจารณาและอนุมัติออกบัตร Student Pass ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
 • ควรนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ฉบับตัวจริงติดตัวไปสิงคโปร์ด้วย เพราะเมื่อวีซ่านักเรียนผ่านแล้ว นักเรียนต้องไปรับบัตร Student Pass ที่ ICA ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่อาจขอเรียกดูเอกสารตัวจริงเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายสำหรับบัตร Student Pass ประมาณ $69 ชำระตอนยื่นเอกสารครั้งแรกหากบัตรหายต้องติดต่อสถาบันเพื่อทำบัตรใหม่ ค่าทำบัตรใหม่ประมาณ $100

**เหตุที่นักเรียนต้องไปเอาบัตร Student Pass ด้วยตนเองนั้นเพราะจะมีการสแกนนิ้วมือนักเรียนตอนรับบัตร ซึ่งลายนิ้วมือนี้จะปรากฏที่หลังบัตรด้วย

วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร์

เว๊บไซด์ของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์: http://www.moe.gov.sg/

Scroll to Top