Your search results

วีซ่านักเรียนประเทศสิงคโปร์

วีซ่านักเรียนประเทศสิงคโปร์


สิงคโปร์ไม่ได้เป็นแค่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชื่อดังของเอเชียเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาระดับโลกที่มีนักเรียนต่างชาติสนใจเข้ามาเรียนมากมายในแต่ละปี ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีศูนย์กลางทางการเงินและท่าเรือ

สถาบันการศึกษาชื่อดังหลายแห่งระดับโลกที่ดึงดูดนักเรียนจากทั่วโลกมาเรียนก็มีแคมปัสเปิดสอนในประเทศสิงคโปร์เหมือนกัน หากนักเรียนที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์กำลังอยู่ในระหว่างวางแผนการเรียนในประเทศสิงคโปร์ การเตรียมตัวด้านวีซ่านักเรียนก็สำคัญมากเหมือนกัน

วีซ่านักเรียนสิงค์โปร์หรือ Singapore Student Pass คืออะไร

ประเทศสิงคโปร์เรียกวีซ่านักเรียนว่า Student Pass และมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันในนาม IHLs หรือ Institutes of Higher Learning นักเรียนต่างชาติที่มีระยะเวลาเรียนนานกว่า 30 วันจะต้องสมัคร Student Pass และหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องเป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลาเท่านั้น หลักสูตรพาร์ทไทม์ หลักสูตรเรียนตอนเย็นหรือหลักสูตรที่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์จะไม่สามารถสมัคร Student Pass ได้

โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์จะสมัคร Student Pass ไปที่ Immigration กับ Check Points Authority of Singapore แทนนักเรียน หลังจากที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้รับฟอร์ม Acceptance of Offer เอกสาร Standard PEI-Student Contract ที่เซ็นต์และชำระเงินแล้วจากนักเรียน

การสมัคร Student Pass จะต้องสมัครผ่านระบบลงทะเบียนของประเทศสิงคโปร์ที่เรียกว่า “Student’s Pass Online Application and Registration: SOLAR” และผู้สมัครทุกคนจะต้องได้รับเอกสาร Admission Notice จากมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ก่อนถึงจะสามารถสมัคร Student Pass ได้

นักเรียนควรสมัคร Student Pass ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1-2 เดือน และคำร้องของผู้สมัคร Student Pass ที่มีอายุ 19 ปีหรือต่ำกว่าและลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเอกชนจะได้รับการพิจารณาโดยตรงจาก Singapore Immigration and Checkpoints Authority (ICA) และหากผู้สมัครที่มีอายุ 20 ปีหรือมากกว่าต้องการเรียนด้านภาษา การพาณิชย์ วิชาชีพหรือวิจิตรศิลป์ปริญญาบัตร สถานทูตสิงคโปร์จะให้ผู้สมัครเข้าทำการสัมภาษณ์ด้วย

ทั่วไปแล้วระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่านักเรียนสิงคโปร์จะรวดเร็วมาก โดยใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ – 1 เดือน หลังจากนั้นผู้สมัครจะได้รับแจ้งจากสถานทูตหาก Student Pass ของตนเองก็ได้รับการอนุมัติ บางครั้งระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าอาจนานกว่านี้หากผู้สมัครได้รับการร้องขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานทูต

หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรแล้ว 1 อาทิตย์ Student Pass ของนักเรียนก็จะหมดอายุ

ผู้ถือ Student Pass ในประเทศสิงคโปร์จะได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ในขณะเรียนได้ และไม่ต้องสมัคร Work Pass หรือ Employment Pass หากว่างานนั้นสามารถทำได้สุงสุด 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์และต้องการทำงานต่อในประเทศสิงคโปร์ จะต้องสมัคร Visit Pass ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่านี้อยู่ในสิงคโปร์ได้ 1 ปี และนักเรียนจะต้องได้รับสัญญาการจ้างงานหรือ Employment Contract จากนั้นนักเรียนหรือบริษัทของนักเรียนถึงจะสามารถสมัคร Employment Pass ได้

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์และมี Student Pass มหาวิทยาลัยสามารถสปอนเซอร์คู่สมรสและบุตรของนักเรียนสำหรับ Social Visit Visa ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนสามารถพำนักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ได้ 4 สัปดาห์

บุคคลที่มีเอกสารต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสมัคร Student Pass และสามารถลงเรียนแบบเต็มเวลากับสถาบันการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ได้

 • บุคคลที่ได้รับคำสั่งยกเว้นการเข้าเมือง (An Immigration Exemption Order)
 • บุคคลที่ได้รับ Short-Term Visit Pass ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Singapore Checkpoint) และต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้นเท่านั้น โดยหลักสูตรระยะสั้นที่ลงเรียนจะต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
  • หลักสูตรจะต้องเรียนจบภายในระยะเวลาวีซ่า Pass นี้หรือภายใน 30 วัน
  • จะต้องเป็นหลักสูตรเรียนเดียว ไม่ลงเรียนหลายหลักสูตรพร้อมกัน
  • จะต้องไม่เป็นคอร์สเรียนที่มีการลงมือปฏิบัติ อมรม หรือมีกิจกรรมการทำงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ต้องติดต่อกับลูกค้าแบบ Walk in หรือเรียนในสถานที่ที่เป็นที่ทำงานทางธุรกิจ เช่น ร้านทำผมหรือร้านเสริมสวย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร Student Pass

 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ควรเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากเรียนจบ)
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารรับรองการตั้งหรือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงเหมือนหนังสือเดินทาง และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 • ข้อมูลประวัติการเดินทางต่างประเทศทั้งหมด
 • หนังสือตอบรับ (Letter of Acceptance หรือ Registration Acknowledgement Letter) จากมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์
 • แบบฟอร์ม eForm 16 และ ฟอร์ม V36 จาก SOLAR
 • แผนการเรียนที่ครอบคลุมพร้อมลงลายมือชื่อ
 • หนังสือรับรองทางการแพทย์ (Medical Certificate) ตรวกันกับ ICA format
 • ผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS เป็นต้น
 • สูติบัตร
 • วุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาหรือปริญญาบัตร
 • ใบระเบียนผลการเรียน หรือ Transcript
 • ข้อมูลและประวัติการทำงาน
 • หลักฐานทางการเงิน
 • ข้อมูลของคู่สมรส พ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่น้องทั้งหมดของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครที่อายุ 12 ปี 0 วันหรือต่ำกว่านี้ จะต้องส่งเอกสารการฉีดวัคซีนไปที่ Health Promotion Board (HPB) w.e.f. 1 Feb 2019

หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดที่ไม่ได้ออกเป็นภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลและรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย

การสมัคร Student Pass

New Application ผู้สมัครใหม่ครั้งแรก

ผู้ที่สมัครครั้งแรกจะต้องทำการสมัครทางออนไลน์ผ่าน e-Service อย่างน้อย 2 เดือนแต่ไม่ควรเกิน 3 เดือนก่อนเปิดเรียน และในระหว่างที่สมัครวีซ่านักเรียนสิงคโปร์ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ผู้สมัครทำการสมัครวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้ามาประเทศสิงคโปร์ เพราะขณะที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์เพื่อรอผลพิจารณาวีซ่า ผู้สมัครจะไม่สามารถขอขยายระยะเวลาพำนักได้ หากผลการสมัครได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วผู้สมัครสามารถเข้ามาในประเทศสิงคโปร์ได้ เพื่อดำเนินการที่เหลือให้เสร็จและได้รับ Student Pass

Renewal ผู้สมัครต่ออายุวีซ่านักเรียน

หากผู้ถือวีซ่ายังมี Student Pass ที่ยังไม่หมดอายุและต้องการเรียนต่อคอร์สเดิมที่สถาบันการศึกษาเดิม ผู้ถือวีซ่าจะต้องต่ออายุ Student Pass ทางออนไลน์ โดยผ่าน e-Service

Transfer การย้ายคอร์สเรียน

หากผู้ถือวีซ่าต้องการย้ายคอร์สเรียนที่อยู่ใน Pei ที่ไม่เหมือนกัน ผู้สมัครจะต้องสมัคร Student Pass ใหม่ทางออนไลน์ผ่าน e-Service อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนคอร์สใหม่เริ่ม

ขั้นตอนในการสมัคร Student Pass

 1. เก็บเอกสาร Letter of Admission หรือ Letter of Acceptance จากมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ และลงทะเบียนในระบบ SOLAR ให้เรียบร้อย ปกติแล้วมหาวิทยาลัยจะให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครกับ SOLAR เท่านั้น เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ และข้อมูลการเรียน เช่น รายละเอียดคอร์สเรียน วันเริ่มเรียนและวันที่คาดว่าจะเรียนจบ มหาวิทยาลัยจะให้ SOLAP Application Reference Number กับนักเรียนซึ่งจะใช้ในการเข้าถึง SOLAR
 2. หลังจากลงทะเบียนใน SOLAR แล้ว ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์ม eForm16 และส่งแบบฟอร์ม โดยข้อมูลที่ต้องกรอกในฟอร์ม ได้แก่ ข้อมูลหนังสือเดินทาง อีเมลแอดเดรส ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ (หากยังไม่มีข้อมูลที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ สามารถแจ้งเป็นที่อยู่ของมหาวิทยาลัยก่อนได้)
 3. ปริ้นท์แบบฟอร์ม eForm16 เพราะจะต้องถูกส่งให้ ICA พิจารณา
 4. ชำระค่าสมัคร Student Pass จำนวน S$30 โดยสามารถชำระผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิต Visa หรือ Master Card บัตรเครดิต American Express (AMEX) หรือ Internet Direct Debit (DBS/POSB, OCBC, OUB, Standard Chartered Bank หรือผ่านบัญชี Citibank Internet Banking ในประเทศสิงคโปร์)
 5. รอผลการพิจารณา และหากผลการร้องขอวีซ่าได้รับพิจารณาผ่านจาก ICA แล้วต้องชำระค่าประกันสุขภาพ

ระยะเวลารอผลพิจารณาวีซ่านักเรียน

New Application: ปกติรอผลพิจารณาวีซ่า 4 สัปดาห์ (2 สัปดาห์สำหรับสถาบัน EduTrust-accredited PEi)

Renew: ปกติรอผลพิจารณาวีซ่า 5 วันทำการโดยไม่นับรวมวันที่สมัครวีซ่า

Transfer: ปกติรอผลพิจารณาวีซ่า 5 วันทำการโดยไม่นับรวมวันที่สมัครวีซ่า เพื่อดำเนินการย้ายโรงเรียนหรือคอร์สเรียน

Security Deposit หรือ เงินประกัน

หากผลการพิจารณาวีซ่านักเรียนได้รับการอนุมัติผ่านแล้ว ผู้สมัครจะได้รับหนังสือ In-Principle Approval (IPA) Letter จาก ICA ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัครทำการชำระเงินประกัน คลิกที่นี่เพื่อดูแบบฟอร์ม Security Bond

รายละเอียดจำนวนเงินประกันที่ผู้ถือวีซ่าจะต้องชำระ โดยชำระผ่าน Bank’s Guarantee คือดังนี้

Country/Region จำนวนเงินต่อคน

(i)                   บังกลาเทศ, เมียนมาร์, จีนและอินเดีย

S$5,000

(ii)                  อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทย

S$1,000

(iii)                 ประเทศอื่น

S$1,500

ผู้ถือวีซ่าอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเงินประกันหากว่าผู้ถือวีซ่านั้น

 • เป็นประชากรของประเทศมาเลเซียหรือบรูไน
 • เป็นผู้ถือวีซ่า Dependant’s Pass หรือ Long-Term Visit Visa Pass หรือ Work Pass ที่ยังไม่หมดอายุ
 • เป็นบุตรหรือคู่สมรสของประชากรชาวสิงคโปร์หรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศสิงคโปร์ (Permanent Resident)
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาที่สถาบัน EduTrust-accredited PEO
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย (graduate or postgraduate) ด้วยข้อยกเว้นจากค่าธรรมเนียมเรียนของ University of London ซึ่งเป็นสถาบันใน EduTrust-accredited PEO
 • เป็นนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 16 ปีตอนสมัคร Student Pass

Security Deposit หรือเงินประกันจะได้รับคืนเมื่อผู้เรียนเรียนจบและเดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ โดยไม่ทำผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน Security Bond โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์ในการคืนเงินประกันเมื่อนักเรียนยกเลิกหรือ Student Pass หมดอายุแล้ว

Student Pass จะออกให้ก็ต่อเมื่อนักเรียนมีคุณสมบัติทุกอย่างตรงตามเงื่อนไขที่อยู่ในหนังสือ In-Principle Approval (IPA) และนักเรียนจะต้องนำเอกสารทั้งหมดที่ระบุอยู่ใน IPA letter ไปยังตึก ICA ที่

Visitor Services Centre ICA Building

10 Kallang Road, Level 4 (ถัดจาก Lavender MRT station)

Singapore 208718

ขั้นตอนสุดท้ายนี้จะต้องทำการนัดหมายก่อน โดยเข้าไปที่ e-Appointment เพื่อทำการนัดวันและเวลาที่เหมาะสม เมื่อถึงที่นัดหมายแล้วให้ไปเอาตั๋วบัตรคิวที่ Self-Service Ticketing Kiosk และจากนั้นรอคิวของนักเรียน

นักเรียนจะต้องอยู่ในประเทศสิงคโปร์และมีวีซ่าเข้าประเทศที่ยังไม่หมดอายุตอนที่มารับ Student Pass หากนักเรียนจำเป็นต้องสมัครวีซ่าอื่นก่อนเพื่อเข้าประเทศสิงคโปร์ ใน IPA letter ของนักเรียนจะระบุเอกสารวีซ่าไว้ด้วย โดยนักเรียนจะเข้ามาที่ประเทศสิงคโปร์และออก IPA letter ที่ด่านตรวจที่สิงคโปร์ (Immigration Checkpoint) และได้ Visit Pass จากที่นี่

เมื่อเดินทางเข้ามาประเทศสิงคโปร์แล้ว นักเรียนจะต้องไปที่ Student Pass Unit ที่ ชั้น 4 ของตึก ICA ตามที่อยู่ข้างบน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและรับ Student Pass ภายในระยะเวลาวีซ่า Visit Pass ของนักเรียน และนักเรียนจะต้องมอบเอกสารตัวจริงและเอกสารสำเนาทั้งหมดตามที่ขอที่นี่ด้วย

การตรวจสุขภาพ

ผู้สมัคร Student Pass ที่อายุ 15 ปีหรือมากกว่าจะต้องตรวจสุขภาพด้วย โดยจะระบุไว้ใน IPA letter หากนักเรียนได้รับกำหนดให้ตรวจสุขภาพ เพื่อให้ได้การรับรองว่าสุขภาพของนักเรียนเหมาะสมกับการเรียนในประเทศสิงคโปร์

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ (Student Pass Medical Check-Up)

 1. การลงทะเบียน (Registration)

นักเรียนที่ถือ Student Pass จะต้องแสดงหนังสือเดินทางของตนเองพร้อมกับ In-Principle Approval Form และ Medical Form ด้วย นักเรียนจะต้องทำการชำระค่าตรวจสุขภาพและต้องนั่งรอเจ้าหน้าที่ขณะที่ทำการลงทะเบียนให้นักเรียนเข้าสู่ระบบคลินิกและจะพิมพ์เอกสารใบเสร็จและป้ายชื่อให้นักเรียน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะคืน In-Principle Approval Form และหนังสือเดินทางให้กับนักเรียนรวมถึงใบเสร็จและป้ายชื่อ เจ้าหน้าที่จะแนะนำนักเรียนไปที่ Measurements Station ต่อไป

 1. การตรวจสุขภาพ (Measurements)

เมื่อนักเรียนอยู่ที่ Measurements Station แล้ว พยาบาลจะตรวจเช็ค Medical Check Requirements ของนักเรียนก่อน ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทวีซ่าที่นักเรียนสมัคร จากนั้นนักเรียนต้องทำการตรวจสุขภาพจากแพทย์หรือพยาบาล (ที่มีแพทย์กำกับอยู่)

เมื่อตรวจสุขภาพเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องเซ็นต์บันทึกซึ่งจะได้รับการเก็บไว้ที่คลินิก โดยบันทึกนั้นจะมีข้อมูลของสุขภาพของนักเรียนทั้งหมด สำหรับนักเรียนผู้หญิงจะต้องแจ้งด้วยว่าตนเองตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ เพราะหากนักเรียนหญิงกำลังตั้งครรภ์อยู่จะไม่สามารถทำการตรวจเอกซเรย์ได้จนกว่าจะคลอดบุตร

ตลอดทั้งขั้นตอนในการตรวจสุขภาพนี้ แพทย์ประจำจะเป็นผู้ตรวจสุขภาพนักเรียนหรืกำกับขณะที่พยาบาลทำการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีประสิทธิภาพ เมื่อตรวจสุขภาพและเซ็นต์ฟอร์มการแพทย์แล้ว นักเรียนจะต้องเข้าสู่การตรวจเอกซเรย์หน้าอกต่อ

 1. การเอ็กซเรย์ (X-Ray Imaging)

ที่ X-Ray Imaging Station นักถ่ายภาพรังสีจะให้นักเรียนถอดเสื้อด้านในและเข้าห้อง X-Ray Room เพื่อทำการถ่ายภาพเอกซเรย์ นักเรียนหญิงจะต้องถอดบราและสวมชุดเอกซเรย์ที่ห้องเปลี่ยนชุดผู้หญิงก่อน นักเรียนจะต้องหายใจเข้าลึกๆให้เจ้าหน้าที่ทำการเอกซเรย์หน้าอกเมื่อเสร็จแล้วเปลี่ยนกลับชุดเดิมของตนเองได้

 1. การตรวจเลือด (Blood Taking)

นักเรียนจะต้องทำการตรวจเลือดเพื่อทดสอบ HIV การทดสอบจะทำโดยพยาบาลที่มีประสบการณ์และเจ้าหน้าที่ Phlebotomist ที่ได้รับการรับรอง ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 1 นาที เมื่อตรวจเลือดเสร็จแล้วนักเรียนสามารถออกจากคลินิกได้เลย

ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ Standard Medical Examination with Student Pass Examination อยู่ที่ S$55

ก่อนรับ Student’s Pass นักเรียนจะต้องรับทราบ Terms and Conditions of the Student Pass ก่อน โดยคลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่

Offsite Enrolment

โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของนักเรียนอาจทำการนัดวันเวลาที่นักเรียนต้องไปรับ Student Pass นอกสถานที่ได้ ในกรณีนี้ทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้แนะนำวัน เวลา และสถานที่ให้นักเรียนเอง เมื่อนักเรียนมาถึงประเทศสิงคโปร์แล้วนักเรียนจะต้องแจ้งสถานที่ให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อจะได้ไปเก็บ Student’s Pass ได้ หากนักเรียนไม่ได้ถูกแจ้งให้ไปรับ Student’s Pass นอกสถานที่นักเรียนจะต้องไปรับเอกสารเองที่ ICA Building

ค่าธรรมเนียมเมื่อไปรับ Student Pass

นักเรียนจะต้องชำระค่าประกันสำหรับ Student Pass จำนวน S$60 และอีก S$30 สำหรับ Multiple Journey Visa และสามารถชำระผ่าน Internet Banking, AMEX หรือ Visa or MasterCard Credit/Debit card online.

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ข้อยกเว้นการทำงานสำหรับนักเรียนต่างชาติในสิงคโปร์

ผู้ที่ถือ Student Pass ในประเทศสิงคโปร์ได้รับอนุญาตจาก Ministry of Manpower (MOM) ให้ทำงานได้หากมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด

ผู้ที่ไม่สามารถทำงานขณะเรียนในประเทศสิงคโปร์ได้ ได้แก่

 • ผู้ที่ไม่ได้เรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
 • ผู้ที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ในประเทศสิงคโปร์

การทำงานในช่วงวันหยุด (Working during vocation)

นักเรียนสามารถทำงานในช่วงวันหยุด (Vacation) โดยที่ไม่มี Work Pass ได้ หากมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสิงคโปร์
 • ถือ Student Pass ที่ออกโดยหน่วยงาน Immigration and Checkpoints Authority (ICA)
 • อายุ 14 ปีหรือมากกว่า

โดยนักเรียนสามารถเริ่มทำงานได้เลยโดยไม่ต้องแจ้ง Ministry of Manpower (MOM)

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง

 • Anglo-Chinese School (International) Singapore
 • Australian International School
 • Canadian International School
 • Chatsworth International School
 • Digipen
 • Duke-NUS Graduate Medical School
 • Dulwich College (Singapore)
 • EDHEC Risk Institute-Asia
 • ESSEC Business School (Singapore)
 • GEMS World Academy (Singapore)
 • German European School Singapore
 • German Institute of Science and Technology – TUM Asia
 • Government Junior Colleges
 • Government secondary schools
 • Government-aided Junior Colleges
 • Government-aided secondary schools
 • Hwa Chong International School
 • Hollandse school
 • INSEAD, Singapore
 • Institute of Technical Education, Singapore
 • International Community School
 • ISS International School
 • The Japanese School Singapore
 • LaSalle College of the Arts
 • Lycee Francais De Singapour
 • Nanyang Academy of Fine Arts
 • Nanyang Polytechnic
 • Nanyang Technological University
 • National University of Singapore
 • Nexus International School (Singapore)
 • Ngee Ann Polytechnic
 • Overseas Family School
 • Republic Polytechnic
 • S P Jain School of Global Management Singapore
 • Saint Joseph’s Institution International School
 • Sekolah Indonesia
 • Singapore American School
 • Singapore Institute of Technology
 • Singapore Korean International School
 • Singapore Management University
 • Singapore Polytechnic
 • Singapore University of Social Sciences
 • Singapore University of Technology and Design
 • Sorbonne-Assas International Law School – Asia
 • Stamford American International School
 • Swiss School in Singapore
 • Tanglin Trust School
 • Temasek Polytechnic
 • United World College of South East Asia
 • The University of Chicago Booth School of Business
 • Waseda Shibuya Senior High School in Singapore
 • Yale-NUS College of the National University of Singapore

หากนักเรียนยังอยู่ในช่วงระหว่างรอผลการสอบปลายภาคเรียนหรือการเรียกประชุม นักเรียนสามารถทำงานโดยไม่มี Work Pass ได้หากระยะเวลาที่รอนั้นอยู่ในช่วงวันหยุดของนักเรียน หลังจากนักเรียนสำเร็จการศึกษาในประเทศสิงคโปร์แล้วและ Student Pass หมดอายุแล้ว นักเรียนจะต้องสมัคร Work Pass หากอยากทำงานในประเทศสิงคโปร์โดยนายจ้างจะเป็นผู้สมัคร Work Pass ให้กับนักเรียน

การทำงานระหว่างเรียน (Working during school term)

นักเรียนสามารถทำงานได้โดยที่ไม่มี Work Pass หากมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสิงคโปร์
 • ถือ Student Pass ที่ออกโดยหน่วยงาน Immigration and Checkpoints Authority (ICA)

งานของนักเรียนจะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • สามารถทำได้สูงสุด 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • อยู่ภายใต้ Industrial Attachment Programme ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา โดย Industrial Attachment นั้นเป็นได้ทั้งวิชาบังคับหรือวิชาเลือก แต่ต้องมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน

โดยนักเรียนสามารถเริ่มทำงานได้เลยโดยไม่ต้องแจ้ง Ministry of Manpower (MOM)

สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองได้แก่

สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองได้แก่

 • Digipen
 • Duke-NUS Graduate Medical School
 • EDHEC Risk Institute-Asia
 • ESSEC Business School (Singapore)
 • German Institute of Science and Technology – TUM Asia
 • INSEAD, Singapore
 • Institute of Technical Education, Singapore
 • LaSalle College of the Arts
 • Nanyang Academy of Fine Arts
 • Nanyang Polytechnic
 • Nanyang Technological University
 • National University of Singapore
 • Ngee Ann Polytechnic
 • Republic Polytechnic
 • S P Jain School of Global Management Singapore
 • Singapore Institute of Technology
 • Singapore Management University
 • Singapore Polytechnic
 • Singapore University of Social Sciences
 • Singapore University of Technology and Design
 • Sorbonne-Assas International Law School – Asia
 • Temasek Polytechnic
 • The University of Chicago Booth School of Business
 • Yale-NUS College of the National University of Singapore

หากนักเรียนต้องการทำงานที่เป็น Additional Industrial Attachments และไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน นักเรียนจะต้องทำการขอพักการเรียน (Take a leave of absence) และสมัคร Work Pass ก่อน

ข้อมูลศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่าสิงคโปร์ 

Singapore Visa Application Centre – VFS Global

ที่ตั้ง: 404 The Plaza 4th Floor, Chamchuri Square Building, Phayathai Road, Wang Mai, Pathumwan, Bangkok 10330

อีเมล: info.sin-th@vfshelpline.com

โทรศัพท์: +66 (0)2 160 5362

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                                          เวลา: 08:30 – 16:00 น.

สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย (Embassy of the Republic of Singapore in Bangkok)

ที่ตั้ง: เลขที่ 129 ถนนสาธรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เว็บไซต์: https://www.mfa.gov.sg/bangkok            อีเมล: singemb_bkk@mfa.sg

โทรศัพท์: +66 (0)2 348 6700                                    โทรสาร: +66 (0)2 348 6701

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                                          เวลา: 09:00 – 17:00 น.

วันทำการกงสุล: วันจันทร์ – ศุกร์                                 เวลา: 09:30 – 11:30 น. และ 13:30 – 16:30 น.

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำสิงคโปร์ (Royal Thai Embassy Singapore)

ที่ตั้ง: 370 Orchid Road, 238870 Singapore

เว็บไซต์: https://www.thaiembassy.sg/                     อีเมล: thaisgp@singnet.com.sg, consular@thaiembassy.sg

โทรศัพท์: +65 (0) 6737 2475, +65 (0) 6737 2476   โทรสาร: +65 (0) 6732 0778

เวลาทำการกงสุล:  09:15 – 11:30 น. (ยื่นใบสมัคร)

                                14:00 – 15:00 น. (รับเอกสาร)

ที่มา:


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings