Your search results

วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์


ชาวไทยที่เดินทางมาสิงคโปร์ต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน และไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึงสิงคโปร์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื่องสิงคโปร์จะประทับตราอนุญาตให้พำนัก (Visitor Pass) ในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะระบุวันที่ไว้ในตราประทับ ซึ่งตามปกติจะได้รับอนุญาติให้พำนัก 30 วัน โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์จะขอให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการเงินที่จะใช้จ่ายในระหว่างพำนักในสิงคโปร์ และหลักฐานการเดินทางที่ระบุกำหนดการเดินทางเข้า-ออก อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบิน บัตรโดยสารรถประจำทาง ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าสิงคโปร์ภายใต้ Visitor Pass จะไม่สามารถประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจได้ ผู้ใดฝ่าฝืนและถูกจับกุมถือว่ามีความผิดตามกฏหมายเข้าเมือง (โทษสูงสุด คือ ปรับ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุก 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ)

การเรียนหลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน)

สำหรับคนไทย วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร์ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพราะกองตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้คนไทยอยู่ในสิงคโปร์ได้ไม่เกิน 30 วัน

การเรียนหลักสูตรระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน)

หากต้องการเรียนหลักสูตรระยะยาวจะต้องขอวีซ่านักเรียน (Student Pass) โดยต้องเป็นหลักสูตรเต็มเวลาเท่านั้น (เรียนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสิงคโปร์

 1. ข้อมูลทั่วไป สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในอัตราสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ ควรคำนึงถึงการประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอและมีอายุการใช้งานตลอดช่วงระยะเวลาการเดินทาง เผื่อในกรณีเกิดการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ ที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือค้างคืนในโรงพยาบาล
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Immigration and Checkpoints Authority: ICA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าเมืองของชาวต่างชาติ อาจซักถามและขอให้ผู้เดินทางเข้าเมืองตอบคำถามหรือแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าเมือง ดังนั้น ผู้เดินทางไปสิงคโปร์ควรมีความพร้อมด้านข้อมูลและเอกสาร ขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง อาทิ

                       – หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

                       – เอกสารหลักฐานการจองโรงแรมที่พัก

                       – บัตรโดยสารขากลับ

                       – แผนการเดินทางท่องเที่ยว

                       – เงินสกุลสิงคโปร์ในจำนวนที่พอเพียงตลอดระยะเวลาของการท่องเที่ยว/พำนักในสิงคโปร์

                       – ผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ควรนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล รวมทั้งหนังสือเดินทางเล่มเดิมก่อนเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ทั้งนี้ ผู้ที่มีประวัติการอยู่เกินกำหนด มีประวัติการลักลอบทำงาน เดินทางเข้าสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยว และพำนักอยู่เป็นระยะเวลานานหรือเคยเข้าเมืองสิงคโปร์ภายใต้ชื่ออื่น (เช่น มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) โดยไม่ได้แจ้งในใบตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ใบสีขาว) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) หรือกรณีอื่น ๆ อาจเข้าข่ายต้องสงสัยว่าแอบลักลอบทำงานในสิงคโปร์ โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบข้อสงสัยและความไม่เหมาะสมใดๆ ก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ หรืออาจจะให้มีการขึ้นบัญชีผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสิงคโปร์เป็นระยะเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการเข้าเมือง สามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) เพื่อสอบถาม/ร้องเรียน/ตรวจสอบการถูกขึ้นบัญชีได้โดยตรง ที่ ICA_Feedback@ica.gov.sg

 1. สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้นในการเข้าประเทศสิงคโปร์นั้น ผู้เดินทางจะต้องคำนึงถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งของที่ห้ามนำเข้า หรือต้องขอใบอนุญาตในการนำเข้า ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำเข้า ดังนี้

3.1 สิ่งของที่ห้ามนำเข้าสิงคโปร์ เช่น หมากฝรั่ง (ยกเว้น หมากฝรั่งที่เป็นยาทางการแพทย์และได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลสิงคโปร์) บุหรี่และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายบุหรี่ (เช่น e-cigarettes ใบยาสูบหรือยาเส้น) ยาเสพติดต้องห้าม สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ อวัยวะสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประทัดไฟ สื่อลามก สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แผ่นวีดีโอ สินค้าแบรนด์เนม

3.2 สิ่งของที่ต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้าสิงคโปร์หรือมีข้อจำกัดในการนำเข้ามาในสิงคโปร์ ได้แก่

            – สัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเล พืช (ศึกษารายละเอียดได้ที่ Agri-food and Veterinary Authority of Singapore : www.ava.gov.sg)

            – อาวุธและวัตถุระเบิด เสื้อเกราะกันกระสุน อาวุธปืนของเล่น อุปกรณ์สำหรับปืน เช่นลูกปืนหรือพวงกุญแจกระสุนปืน, ตะกรุดที่ทำจากลูกกระสุนปืน

            – ภาพยนตร์และสื่อต้องห้ามต่าง ๆ

            – ยา* และยาที่มีคุณสมบัติมีพิษ *สามารถนำยาเข้ามาเพื่อใช้ส่วนตัวได้ แต่ต้องมีใบรับรองจากแพทย์

            – อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร

            – วัสดุที่มีกัมมันตภาพรังสี เลเซอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายการวัตถุห้ามนำเข้าและวัตถุควบคุมได้ที่ https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import#prohibited

ทั้งนี้ หากท่านนำวัตถุห้ามนำเขาหรือนำวัตถุควบคุมที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในสิงคโปร์ อาจถูกดำเนินคดี ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาดำเนินคดีเป็นระยะเวลาที่นาน

 1. ระหว่างที่พำนักอยู่ในสิงคโปร์ ขอให้เก็บรักษาหนังสือเดินทางให้ดี รวมทั้งควรทำสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประชาชนแยกเก็บไว้ด้วย หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ขอให้รีบแจ้งความกับสถานีตำรวจสิงคโปร์ จากนั้น ติดต่อยื่นขอทำเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนำใบแจ้งความ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด สำเนาหนังสือเดินทาง 3 ชุด รูปถ่าย 4 รูป เพื่อใช้ในการยื่นเรื่อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติกรณีหนังสือเดินทางสูญหายได้ที่ http://www.thaiembassy.sg/ชุมชนคนไทย/thai-citizens-residing-in-singapore/กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 2. การพำนักในสิงคโปร์เกินกำหนด เมื่อเข้ามาในสิงคโปร์และได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ใดฝ่าฝืนพำนักเกินกำหนดจากที่ได้รับอนุญาตแต่ไม่เกิน 90 วัน เป็นความผิดอัตราโทษปรับไม่เกิน 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากพำนักเกิน 90 วัน มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนและเฆี่ยนไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง หากไม่ถูกลงโทษเฆี่ยนก็อาจจะถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับไม่เกิน 6,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
 3. การเข้ามาทำงานในสิงคโปร์อย่างผิดกฎหมาย การเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติในสิงคโปร์ ไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งใดๆ นายจ้างจะต้องขออนุญาตจ้างงานชาวต่างขาติกับกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ก่อน และกระทรวงแรงงานก็จะออกใบอนุญาตการทำงานตามคุณสมบัติและรายได้ของผู้หางาน การเข้ามาทำงานในสิงคโปร์โดยไม่มีใบอนุญาตการทำงาน หรือมีใบอนุญาตการทำงานแต่ไปลักลอบทำงานอื่น ถือเป็นความผิดที่มีอัตราโทษปรับสูงสุด 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย (Embassy of the Republic of Singapore in Bangkok)

ที่ตั้ง: 129 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: +66 (0)2 348 6700                   โทรสาร: +66 (0)2 348 6701

เว็บไซต์: https://www.mfa.gov.sg/bangkok

อีเมล: singemb_bkk@mfa.sg

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                            เวลา: 09:00 – 12:00 น. และ 13:00 – 17:00 น.

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ (Royal Thai Embassy Singapore)

ที่ตั้ง: 370 Orchard Road Singapore 238870

โทรศัพท์: (65) 6737 2475, 6737 2476      โทรสาร: (65) 6732 0778

เว็บไซต์: https://www.thaiembassy.sg/

อีเมล: thaisgp@singnet.com.sg

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                            เวลา: 09:15 – 11:30 น. และ 14:00 – 13:00 น.

ที่มา:


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings