Your search results

วีซ่านักเรียนประเทศสเปน

วีซ่านักเรียนประเทศสเปน


ประเทศสเปนเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของโลกสำหรับผู้ที่สนใจเรียนธุรกิจ นอกจากประเทศสเปนจะมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่กว้างขวางและครอบคลุมแล้ว ยังมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโครงการ Erasmus Programme มากที่สุดด้วย ที่สำคัญภาษาสเปนยังเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันประเทศสเปนเป็นหนึ่งในแหล่งการศึกษาที่สำคัญของโลก

ทำอย่างไรหากต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศสเปน

นักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนต่อประเทศสเปน ทำวิจัย ฝึกอบรม ฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือร่วมเป็นอาสาสมัครในประเทศสเปนจะต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องซึ่งจะอนุญาตให้นักเรียนอยู่ในประเทศสเปนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระเบียบวิธีการในประเทศสเปน

เมื่อระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักที่ประเทศสเปนเกิน 6 เดือน ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าเพื่อเรียน ทำวิจัย อบรม หรือฝึกงานโดยไม่รับค่าจ้าง เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือเป็นอาสาสมัครในประเทศสเปน ชาวต่างชาติจะต้องสมัครบัตรประจำตัวนักเรียนต่างชาติ (Foreign Student Identity Card) ที่หน่วยงาน Foreigners Office หรือ Police Station ที่รับผิดชอบ

นักเรียนจะต้องถือ Long-Term Visas

ผู้ที่ถือ Long-Term Visas จะสามารถพำนัก ทำงาน เรียนหรือทำวิจัยในประเทศสเปนได้ ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องสมัครวีซ่าประเภทนี้เพื่อให้สามารถพำนัก เรียนหรือทำวิจัย ยกเว้นประชากรของประเทศในสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ หรือสวิตเซอร์แลนด์ และหลักสูตรที่เรียนจะต้องมีชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ประเภทของวีซ่านักเรียนประเทศสเปน

 1. วีซ่านักเรียนที่ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน (90 วัน): Student Permit for less than 3 months (90 days)

นักเรียนจากประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถอยู่ในประเทศได้นานสูงสุด 90 วัน สามารถเรียนในประเทศสเปนได้เลย หากคอร์สเรียนนั้นมีระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 90 วัน

 1. วีซ่านักเรียนระยะสั้นระหว่าง 3 – 6 เดือน: Short-term Student Visa for between 3 – 6 months

Short-Term Student Visa จะอนุญาตให้นักเรียนเรียนได้นานสูงสุด 180 วัน และวีซ่านี้ไม่สามารถขอขยายได้ในทุกกรณี นักเรียนสามารถเรียนภาษาสเปนด้วยวีซ่านี้ได้และสามารถลงเรียนในหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆที่สอนโดยวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยด้วยวีซ่านี้ได้

 1. วีซ่านักเรียนระยะยาวมากกว่า 6 เดือน: Long-term Student Visa for more than 6 months

Long-Term Student Visa จะอนุญาตให้นักเรียนสามารถเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลานานกว่า 6 เดือน เมื่อนักเรียนเดินทางเข้าประเทศสเปนแล้ว นักเรียนจะต้องสมัคร Student Residence Card ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 1 เดือนที่เดินทางถึง ผู้ที่ถือวีซ่านี้จะต้องแสดงเอกสาร Medical Certificate และ Certificate of No Criminal Conviction เพิ่มเติมด้วย

การสมัครวีซ่านักเรียนสำหรับประเทศสเปน

ผู้สมัครจะต้องได้รับเอกสาร Letter of Acceptance จากทางสถาบันที่ต้องการเรียนต่อก่อนถึงจะสามารถสมัคร Student Visa ได้ และวีซ่าจะต้องสมัครระหว่าง 2 – 3 เดือนก่อนเปิดเรียนเพื่อให้เตรียมตัวและรอผลพิจารณาวีซ่าทัน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่านักเรียนสเปน

 1. กรอกฟอร์ม Application for National Visa และลงลายมือชื่อ จำนวน 2 ฟอร์ม
 2. หนังสือเดินทางควรมีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เรียนจนจบ
 3. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว 2 ใบและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. จดหมายหรือเอกสารรับรองการเรียนจบหรือมีปริญญาวุฒิปัจจุบันจากสถาบันการศึกษาล่าสุด (Letter of Current University or Degree Obtained)
 5. จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยในประเทศสเปน (มหาวิทยาลัยเอกชนหรือรัฐบาล) และมหาวิทยาลัยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจในสเปน โดยจะต้องระบุแผนการเรียน ระยะเวลาเรียน วิชา หน่วยกิต วันเริ่มเรียนและวันเรียนจบ ชื่อของวุฒิการศึกษาหรือชั้นปีที่นักเรียนจะได้รับเมื่อเรียนจบ
 6. เอกสารยืนยันการมีทุนทรัพย์เพียงพอในการเรียนต่อที่สเปนของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ต้องการวีซ่า ที่พักอาศัยในสเปนและบัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลที่พักอาศัยในประเทศสเปน เช่น จดหมายรับรองการมีที่พักอาศัยจากมหาวิทยาลัย หรือข้อมูลการติดต่อของที่พักของเอกชน อย่างน้อย 30 วันที่นักเรียนพัก
  • หลักฐานทางการเงินเพื่อยืนยันความสามารถในการชำระค่าครองชีพระหว่างพำนักอยู่ในประเทศสเปน
   • สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องแสดงหลักฐานของจำนวนทุนการศึกษาที่ได้รับพร้อมรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม หลักฐานทางการเงินส่วนตัวของผู้สมัครก็ยังต้องแสดงด้วยเช่นกัน
   • นักเรียนทั่วไปจะต้องแสดงหลักฐานเอกสารรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate) และรายการเดินบัญชีหรือสมุดธนาคารที่อัพเดตย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด ซึ่งต้องมีข้อมูลของที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารระบุด้วย และต้องได้รับการเซ็นต์รับรองอย่างเป็นทางการจากธนาคาร หรือเอกสารอื่นที่พิสูจน์การมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าที่พักอาศัยในประเทศสเปน

หมายเหตุ: เอกสารรับรองจากธนาคารของพ่อแม่ ผู้ปกครอง คู่สมรส คู่รักที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายสามารถใช้รับรองทางการเงินให้นักเรียนได้เช่นกัน แต่ต้องแนบหลักฐานชี้แจงความสัมพันธ์เพิ่ม เช่น สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส และเอกสารต้องแปลและรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรือสเปนให้เรียบร้อย

 1. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศสเปน ครอบคลุมค่ายารักษาโรคและค่าส่งตัวกลับหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือโรค (สำหรับหลักสูตรการเรียน 1 ปีหรือมากกว่า 1 ปี ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลา 1 ปีสามารถใช้ยื่นสถานทูตได้)
 2. หากระยะเวลาเรียนนานกว่า 6 เดือน ผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้เพิ่มด้วย
  • เอกสารรับรองสุขภาพ (Medical Certificate) ออกโดยโรงพยาบาล/แพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ระบุว่าผู้เรียนจะต้อง does not suffer from ‘any of the diseases that might have serious consequences for public health, according to the 2005 International Health Regulations (IHR)’ (http://www.who.int/ihr/health_risks/en/)
   • Small pox – ไข้ทรพิษ
   • Poliomyelitis due to wild type poliovirus – โรคโปลิโอไวรัสชนิดป่า
   • Human influenza caused by a new subtype – ไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ที่เกิดจากเชื้อชนิดใหม่
   • Severe acute respiratory syndrome (SARS) – โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส
  • หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate) ออกเป็นภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
   • สำหรับชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ต้องขอเอกสารรับรองความประพฤติจาก

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

อาคาร 24 ชั้น 14 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-205-2168-9           โทรสาร: 02-205-1295

เว็บไซต์: http://pcscenter.sb.police.go.th

หลังจากได้รับหนังสือรับรองพฤติกรรมแล้วจะต้องได้รับการรับรองให้ถูกต้องตามกฎหมายจาก

กองสัญชาติและนิติกรณ์             Legalization

กรมการกงสุล                               Consular Affairs

กระทรวงการต่างประเทศ            Ministry of Foreign Affairs

เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ           123 Chaengwattana Road

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ                     10210 Laksi Bangkok

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-575-1058-9 โทรสาร: 02-575-1054

อีเมล: consular04@mfa.go.th

โทร: 1111 หรือ 02-981-7171 ต่อ 33218

เว็บไซต์: http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/71860-ขั้นตอนการรับรองนิติกรณ์เอกสาร—Legalization-Proc.html

http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/72113-บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์—Mailing-Service.html

   • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องขอเอกสาร Thai Criminal Certificate จากที่อยู่ข้างบนเช่นกัน ในกรณีที่เอกสารรับรองความประพฤติออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศอื่น หนังสือรับรองนั้นจะต้องได้รับการรับรองให้ถูกต้องตามกฎหมาย (Apostilled) โดยเจ้าหน้าที่ต่างประเทศหรือกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสเปนในประเทศนั้นด้วย และหนังสือรับรองนั้นจะมีอายุ 3 เดือน
 1. หากผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องมอบอำนาจให้ผู้เยาว์เดินทางไปสเปนเช่นเดียวกับมอบอำนาจของผู้ปกครองของผู้เยาว์ในสเปนและแจ้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลในสเปนด้วย ข้อมูลนั้นได้แก่ ชื่อ เลขประจำตัวประชาชนและสำเนาเอกสาร ที่อยู่และระยะเวลาที่ผู้เยาว์จะพำนักในสเปน ในกรณีที่ผู้เยาว์นั้นลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมทางด้านมนุษยธรรมที่จัดหรือสนับสนุนทางการเงินจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ จะต้องแนบเอกสาร “Informe gubernativo favorable” ที่ออกโดย “Delegado del Gobierno” (Spanish local authorities) เพิ่มตามบทบัญญัติ Provisions of Art. 187-189 of the Act 557/2011
 2. สมาชิกในครอบครัวอาจยื่นคำร้องขอวีซ่าร่วมและพร้อมกันหรือยื่นคำร้องตามหลังในฐานะ Student’s Family Visa ได้ เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่น คือ

– สำหรับคู่สมรส: เอกสารทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย

– สำหรับบุตร: เอกสารสูติบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หากเอกสารนั้นออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศอื่น เอกสารนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสเปนในประเทศนั้นๆก่อน และจะต้องทำการแปลและรับรองเป็นภาษาสเปนหากเอกสารนั้นไม่ได้ออกเป็นภาษาอังกฤษ

สถานเอกอัครราชทูตสเปนอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากนี้และสัมภาษณ์ผู้สมัครด้วย เอกสารเพิ่มเติมที่ควรเตรียมได้แก่ หนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาปัจจุบัน ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (CV/Resume) หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการทำงาน หลักฐานที่มาทางการเงินของผู้สนับสนุน เป็นต้น

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 2011 การยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องกระทำโดยตัวผู้สมัครเท่านั้น ประชากรของประเทศกัมพูชา เมียนมาร์และลาวจะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตสเปน ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ระยะเวลาในการรอผลการตัดสินวีซ่า

ระยะเวลาในการรอผลวีซ่าสำหรับวีซ่านักเรียนสเปนคือ หนึ่งเดือนหรือมากกว่า

ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่านักเรียนสเปน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่านักเรียนสเปนอยู่ที่ 60 ยูโรต่อคน หรือประมาณ 2,100 บาท

หมายเหตุ: ผู้ถือหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกาจะเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,855 บาท และผู้ถือหนังสือเดินทางแคนาดาจะเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,885 บาท

หลังจากได้รับผลพิจารณาวีซ่าแล้วนักเรียนจะต้องสมัครขอ Residence Card ในประเทศสเปนภายใน 1 เดือนหลังจากเดินทางเข้าประเทศสเปนแล้ว

ผู้ถือวีซ่านักเรียนสเปนสามารถทำงานได้หรือไม่

ผู้ที่ถือ Spain Student Visa ต้องมี Special Work Permit สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ หรือทำงานในตำแหน่งชั่วคราวได้ (Temporary positions) ตลอดช่วงระยะเวลาเรียน โดยสามารถทำงานได้สูงสุดไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และงานที่ทำนั้นจะต้องไม่กระทบหรือรบกวนการเรียนของนักเรียน นักเรียนไม่สามารถทำงานด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนหรือวีซ่านักเรียนอย่างเดียว นักเรียนจะสามารถทำงานได้สูงสุด 4 ชั่วโมงต่อวันหากมี Special Work Permit โดยที่ Permit นี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆเท่านั้น เช่น พนักงานต้อนรับ เป็นต้น

Permit ที่อนุญาตให้นักเรียนทำงานแบบเต็มเวลา (Full-Time) สามารถทำงานได้สูงสุด 3 เดือนนั้น นักเรียนสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนไม่มีเรียน หมายความว่านักเรียนจะสามารถทำงานได้นอกเวลาเรียนปกติเท่านั้น เช่น Summer break

เพื่อให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนสเปนสามารถทำงานได้ นายจ้างจะต้องได้รับ Work Permit จากสำนักงานชาวต่างชาติ (Foreign Office) และสัญญาการจ้างงานจะต้องไม่เกินระยะเวลาวีซ่านักเรียน สำหรับหลักสูตรที่มีการฝึกงานด้วยนั้นนักเรียนสามารถฝึกงานได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมี Work Permit ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับ Work Permit ก็ต่อเมื่อนายจ้างทำการสมัครขอให้นักเรียนแล้วเท่านั้น

ข้อกำหนดทางด้านการเงิน

เงื่อนไขประการหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเพื่อการศึกษาคือหลักฐานทางการเงินที่แสดงว่า นักศึกษามีเงินเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการพำนักและศึกษาในประเทศสเปน สำหรับผู้ที่ใช้เวลาศึกษาเป็นระยะเวลานานต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการศึกษาในปีแรกเต็มจำนวน

คำแนะนำด้านหลักฐานทางการเงิน

ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำประเทศไทย แจ้งว่าในปี ค.ศ. 2020 นักเรียนควรมีค่าครองชีพต่อเดือนในประเทศสเปนอยู่ที่ €537.84 และค่าครองชีพต่อปีอยู่ที่ €6,454.03

สำหรับค่าใช้จ่ายของผู้ติดตามในครอบครัวคนแรกอยู่ที่ €403,38 ต่อเดือนและสมาชิกคนถัดไปอยู่ที่ €268.92 ต่อเดือน

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

Thailand – Spain

ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง
3 เดือน €540 x 3 = €1,620

ประมาณ 60,750 บาท

€800

ประมาณ 30,000 บาท

€2,420

ประมาณ 90,750 บาท

6 เดือน €540 x 6 = €3,240

ประมาณ 121,500 บาท

€800

ประมาณ 30,000 บาท

€4,040

ประมาณ 151,500 บาท

9 เดือน €540 x 9 = €4,860

ประมาณ 182,250 บาท

€800

ประมาณ 30,000 บาท

€5,660

ประมาณ 212,250 บาท

12 เดือน €540 x 12 = €6,480

ประมาณ 243,000 บาท

€800

ประมาณ 30,000 บาท

€7,280

ประมาณ 273,000 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำเท่านั้น ศูนย์ฯเดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาเรียน ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 1.5 เท่า กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 2 เท่า
3 เดือน €2,420

ประมาณ 90,750 บาท

€2,420 x 1.5 = €3,630

ประมาณ 136,125 บาท

€2,420 x 2 = €4,840

ประมาณ 181,500 บาท

6 เดือน €4,040

ประมาณ 151,500 บาท

€4,040 x 1.5 = €6,060

ประมาณ 227,250 บาท

€4,040 x 2 = €8,080

ประมาณ 303,000 บาท

9 เดือน €5,660

ประมาณ 212,250 บาท

€5,660 x 1.5 = €8,490

ประมาณ 318,375 บาท

€5,660 x 2 = €11,320

ประมาณ 424,500 บาท

12 เดือน €7,280

ประมาณ 273,000 บาท

€7,280 x 1.5 = €10,920

ประมาณ 409,500 บาท

€7,280 x 2 = €14,560

ประมาณ 546,000 บาท

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 37.5 บาท

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำประเทศไทย (Embassy of Spain in Thailand)

 • ที่ตั้ง: 193/98-99 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์: +66 (0)2 661 8284
 • โทรสาร: +66 (0)2 661 9220
 • เว็บไซต์: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Bangkok
 • อีเมล: emb.bangkok@maec.es, emb.bangkok.vis@maec.es
 • วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์
 • เวลา: 09:00 – 13:00 น.
 • วันยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันอังคารและวันพฤหัสบดี  เวลา: 09:00 – 12:00 น.
 • วันรับเอกสารวีซ่า: วันจันทร์ – ศุกร์   เวลา: 09:00 – 13:00 น.

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด (Royal Thai Embassy, Madrid, Spain)

 • ที่ตั้ง: Calle Joaquin Costa, 29, 28002 Madrid (ถนนฆัวกิน คอสตา เลขที่ 29)
 • โทรศัพท์: +34 (0)91 563 2903
 • โทรสาร: +34 (0)91 562 4182
 • เว็บไซต์: https://madrid.thaiembassy.org/th/
 • อีเมล: contacto@thaiembmadrid.es
 • วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์
 • เวลา: 09:00 – 17:00 น.

ที่มา:


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings