Your search results

วีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์


ผู้ที่วางแผนเรียนต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องมีหลักฐานการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และผู้เรียนจะสามารถสมัครขอ Residence Permit จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เลยหรือต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อนนั้น ขึ้นอยู่กับประเทศที่ผู้สมัครถือสัญชาติอยู่

ประเภทของวีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์

ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นักเรียนจะถือวีซ่า Schengen Visa เมื่อเข้ามาเรียนต่อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย Schengen Visa สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 • Schengen Visa Type C ซึ่งจะเป็นวีซ่าระยะสั้นและจะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้ามาพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในระยะสั้นไม่เกิน 90 วันเท่านั้น วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน Summer Schools ร่วมงานสัมมนา และเรียนหลักสูตรภาษาที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
 • Schengen National Visa Type D คือวีซ่าระยะยาวที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้ามาเรียน ทำงานหรือพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ นักเรียนต่างชาติจะได้รับเชงเก้นวีซ่าประเภทนี้ในระยะเวลา 1 ปีและสามารถขอขยายระยะเวลาวีซ่าได้

การสมัครเรียน

นักเรียนจะต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยก่อนวันปิดรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนคือหน้าหนังสือเดินทางและหลักฐานการเรียนของการศึกษาสูงสุดที่ผ่านมา

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 1. เลือกมหาวิทยาลัยและโปรแกรมที่ต้องการเรียนต่อ รวมถึงภาษาที่ใช้ในการสอน
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีระบบ Admission กลางที่ใช้ในการสมัครเรียน แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดวิธีการและรับสมัครเรียนเอง โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนจะแตกต่างกันตามมหาวิทยาลัยและเอกสารทั่วไปที่ใช้ในการสมัครเรียน มีดังนี้

  • สมัครเรียนปริญญาตรี: เกียรติบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายซึ่งต้องเทียบเท่า Swiss Matura/Maturité/Maturità นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าวุฒิของตนเองสามารถเทียบเท่าที่กำหนดได้หรือไม่ที่นี่
  • สมัครเรียนปริญญาโท: ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และระเบียนผลการเรียนระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง
  • สมัครเรียนปริญญาเอก: ปริญญาบัตรระดับปริญญาโท และระเบียนผลการเรียนระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง
  • ทักษะทางด้านภาษา: นักเรียนที่ต้องการเรียนในหลักสูตรภาษาอะไรจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงทักษะทางด้านภาษานั้นๆที่เพียงพอต่อการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักเรียนสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยเพื่อสอบถามเกณฑ์ภาษาที่รับสมัครได้
 1. ติดต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนต่อหรือติดต่อศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพิ่มเติมเรื่องเอกสาร วันเปิด-ปิดรับสมัคร ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียนเรียน
 2. สมัครวีซ่านักเรียนประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์

 1. แบบฟอร์มการสมัครวีซ่า (Visa Application Form) กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อและวันที่ 3 ฉบับ
 2. รูปถ่ายแบบหนังสือเดินทาง ภาพสี ขนาดกว้าง 3.5 x 4.5 cm พื้นหลังสีกลาง พื้นที่ศรีษะขนาด 70-80% ของรูปถ่าย จำนวน 3 รูป และภาพถ่ายจะต้องอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่เดินทางเข้าในเขตเชงเก้นและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ โดยมีหน้าแรกที่มีข้อมูลบุคคล หน้าที่มีบันทึกการเดินทางและหน้าที่มีตราประทับวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับ
 5. บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 6. เอกสารยืนยันการลงทะเบียน (Registration Confirmation) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนา 2 ฉบับ
 7. ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติที่ครอบคลุมระยะเวลาเรียน
 8. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสารฉบับจริงและสำเนา 2 ฉบับ
 9. หลักฐานแสดงทักษะทางด้านภาษาที่ใช้ในการเรียน
 10. หลักฐานการมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เช่น Bank Statements และ Bank Guarantee Letter ของผู้สมัครหรือสปอนเซอร์พร้อมจดหมายการสนับสนุน (Letter of Sponsorship or Guarantee) เอกสารฉบับจริงและสำเนา 2 ฉบับ
 11. หากมีสปอนเซอร์สนับสนุนในการเรียนต่อก็จะต้องแสดงเอกสารส่วนตัวและเอกสารการทำงานของสปอนเซอร์เพิ่มด้วย
 12. เกียรติบัตร/ปริญญาบัตร (Diploma) ยืนยันว่าผู้สมัครสำเร็จการศึกษาก่อนหน้า และประวัติส่วนตัวโดยย่อ (CV/Resume) เอกสารฉบับจริงและสำเนา 2 ฉบับ
 13. สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน ต้องมีเอกสารรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงานและรายได้ต่อเดือน หรือเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการ
 14. จดหมายยืนยันการออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังเรียนจบ (Written Commitment) เอกสารฉบับจริงและสำเนา 2 ฉบับ
 15. จดหมายชี้แจงแรงจูงใจ (Letter of Motivation) ชี้แจงถึงเหตุผลในการเรียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยยืนยันว่าหลักสูตรที่เรียนมีความสำคัญต่อการเรียนต่อหรือทำงานในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ และแผนการในอนาคตหลังเรียนจบ เอกสารฉบับจริงและสำเนา 2 ฉบับ
 16. หลักฐานการมีที่พักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 17. สูติบัตร สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยแสดงเอกสารฉบับจริงและสำเนา 3 ฉบับ และถ้าผู้เยาว์เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองตามกฎหมาย หนังสือมอบอำนาจผู้ปกครองหรือหนังสือแจ้งอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ฉบับจริงที่ออกจากอำเภอ

เอกสารทุกอย่างที่ออกเป็นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลและรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติอื่นของสวิตเซอร์แลนด์ โดยรายชื่อบริษัทที่สถานทูตรับรองคลิกที่นี่ เอกสารฉบับจริงทั้งหมดสถานทูตจะคืนให้กับผู้สมัคร

ค่าธรรมเนียมวีซ่าการยื่นคำร้อง National Visa

ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
ผู้ใหญ่ 2,800
เด็กอายุ 6 – 12 ปี 1,400
เด็กแรกเกิด – 6 ปี ฟรี – ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า
นักเรียน ฟรี – ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า*
ประชากรของประเทศรัสเซีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, จอร์เจีย, มอลโดเวียและเซอร์เบีย 1,200

*นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่อาจเสียค่าธรรมเนียมการบริการที่ศูนย์ VFS กรุงเทพมหานคร จำนวน 790 บาท โดยสามารถชำระเป็นเงินสด เครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดได้

อ้างอิงจาก: Switzerland National Visa Fees

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ผู้สมัครจะต้องทำการนัดออนไลน์เท่านั้นผ่าน VFS Global เพื่อไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์กงสุลท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครจะต้องเดินทางไปยื่นคำร้องด้วยตนเองเพราะว่าจะต้องได้รับการประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาด้วย

 สถานที่ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

VFS Global Centre (Visa Application Centre)

ที่ตั้ง: อาคารจตุรัสจามจุรี (จามจุรี สแควร์) ชั้นที่ 4 ยูนิตที่ 404-405 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันเวลาทำการ:

Business hours จันทร์, พุธ, ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
Passport collection จันทร์, พุธ, ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
Walk-in hours จันทร์, พุธ, ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
Prime time collection จันทร์, พุธ, ศุกร์ 16:30 – 17:00 น.

คำร้องขอวีซ่าจะถูกส่งไปพิจารณาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และอาจใช้เวลาในการพิจารณาอยู่ที่ 8 – 12 สัปดาห์ ผู้สมัครควรติดต่อขอคำร้องก่อนเดินทางไปเรียนอย่างน้อย 2 เดือน เมื่อคำร้องขอเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการอนุมัติแล้ว หนังสือเดินทางจะสามารถถูกส่งไปศูนย์กงสุลท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร (Regional Consular Center in Bangkok) โดยผู้สมัครหรือบุคคลที่สามระหว่างเวลาทำการโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าได้ และผู้สมัครสามารถมารับวีซ่าได้ในวันทำการถัดไป

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์

ประมาณ 8 – 12 สัปดาห์


ข้อมูลสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (Embassy of Switzerland in Bangkok)

ที่ตั้ง: 35 ถนนวิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เว็บไซต์: https://www.eda.admin.ch/bangkok

อีเมล: bangkok@eda.admin.ch, Bangkok.visa@eda.admin.ch

โทรศัพท์: +66 (0)2 674 6900                   โทรสาร: +66 (0)2 674 6901, +66 (0)2 674 6902

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                         เวลา: 09:00 – 11:30 น.* (เฉพาะผู้ที่ทำนัดมาแล้วเท่านั้น)

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น (Royal Thai Embassy, Bern)

ที่ตั้ง: Kirchstrasse 56, 3097 Liebefeld bei Bern, Switzerland

โทรศัพท์: (41-31) 970-3030-34, (41-31) 970-3427

โทรสาร: (41-31) 970-3035

เว็บไซต์: https://www.thaiembassy.ch/

อีเมล: thaiembassy.BEN@mfa.mail.go.th, visa.BEN@mfa.mail.go.th


คำแนะนำทางด้านการเงิน

นักเรียนที่สนใจเรียนต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ควรแสดงหลักฐานทางการเงินที่ครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองชีพต่อปีขั้นต่ำที่ CHF21,000 หรือ EUR19,200 และควรครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศไทยและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

Thailand – Switzerland

ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงให้สถานทูต
3 เดือน CHF1,750 x 3 = CHF5,250

ประมาณ 181,125 บาท

CHF1,200

ประมาณ 41,400 บาท

CHF6,450

ประมาณ 222,525 บาท

6 เดือน CHF1,750 x 6 = CHF10,500

ประมาณ 362,250 บาท

CHF1,200

ประมาณ 41,400 บาท

CHF11,700

ประมาณ 403,650 บาท

9 เดือน CHF1,750 x 9 = CHF15,750

ประมาณ 543,375 บาท

CHF1,200

ประมาณ 41,400 บาท

CHF16,950

ประมาณ 584,775 บาท

12 เดือน CHF1,750 x 12 = CHF21,000

ประมาณ 724,500 บาท

CHF1,200

ประมาณ 41,400 บาท

CHF22,200

ประมาณ 765,900 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำที่ทางสถานทูตได้กำหนดให้แสดง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาเรียน ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด   1.5 เท่า กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด     2 เท่า
3 เดือน CHF6,450

ประมาณ 222,525 บาท

CHF6,450 x 1.5 = CHF9,675

ประมาณ 333,787.5 บาท

CHF6,450 x 2 = CHF12,900

ประมาณ 445,050 บาท

6 เดือน CHF11,700

ประมาณ 403,650 บาท

CHF11,700 x 1.5 = CHF17,550

ประมาณ 605,475 บาท

CHF11,700 x 2 = CHF23,400

ประมาณ 807,300 บาท

9 เดือน CHF16,950

ประมาณ 584,775 บาท

CHF16,950 x 1.5 = CHF25,425

ประมาณ 877,162.5 บาท

CHF16,950 x 2 = CHF33,900

ประมาณ 1,169,550 บาท

12 เดือน CHF22,200

ประมาณ 765,900 บาท

CHF22,200 x 1.5 = CHF33,300

ประมาณ 1,148,850 บาท

CHF22,200 x 2 = CHF44,400

ประมาณ 1,531,800 บาท

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณคือ CHF1 หรือ 1 Swiss Franc มีค่าประมาณ 34.5 บาท

ผู้ถือวีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์สามารถทำงานได้หรือไม่

การทำงานระหว่างเรียนสามารถทำได้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่บางมหาวิทยาลัยไม่แนะนำให้นักเรียนทำงานระหว่างเรียนเพราะว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน บางมหาวิทยาลัยมีบริการให้คำปรึกษาด้านการหางานและมีประกาศรับสมัครงานสำหรับนักเรียน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ชั่วโมงทำงานของนักเรียนต่างชาติจะถูกจำกัดในช่วงเปิดภาคการศึกษาและมีเกณฑ์ที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตาม
 • นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานได้สูงสุด 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษานักเรียนต่างชาติสามารถทำงานได้เต็มเวลา
 • นักเรียนต่างชาติที่มาจากประเทศ EU/EFTA สามารถทำงานได้หลังจากเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาไปแล้ว 6 เดือน และนายจ้างจะต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องขอเพื่อให้สามารถตรวจสอบการจ้างงานนักเรียนได้
 • จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยหากนักเรียนต้องการทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ที่มา:

Studying in New Zealand Website: https://studyinginswitzerland.com/

Embassy of Switzerland in Thailand Website: https://www.eda.admin.ch/countries/thailand/en/

Study in Switzerland Plus Website: https://www.studyinswitzerland.plus/

Swiss University Website: https://www.swissuniversities.ch/en/

Royal Thai Embassy in Bern https://www.thaiembassy.ch/


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

[contact-form-7 id=”20142″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Form-หน้าหลัก.com”]
 • Advanced Search

Compare Listings