วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ


เอกสารในการยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

 1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์ กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนและ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. หลักฐานการทำงาน
  1. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
  2. หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  3. จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 6. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ตัวจริงและสำเนา)
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรมในอังกฤษ
 9. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น
 10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
 11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 

หมายเหตุ

 • ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
 • ผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร ต้อง ติดต่อ นัดหมาย เพื่อการยื่นขอวีซ่า และต้องกรอกแบบคำขอวีซ่าทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) ในการกรอกแบบ คำขอวีซ่าโปรดเข้าเว็บไซต์ ukba.homeoffice.gov.uk
 • ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15 วันทำการ
 • ไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสด ต้องชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ระยะสั้น 6 เดือน 133 USD (จ่ายออนไลน์)

ศูนย์รับคำร้องขอ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

1. ศูนย์ฯ กรุงเทพฯ สถานที่:  VFS Visa Application Centre

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-800-8050

อีเมล์ : info@ukvac-th.com

เว็บ : www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – การนัดหมายล่วงเวลา:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
08:30-15:00

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม):
วันเสาร์
08:30-12:00

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
10:00-16:00
วันเสาร์
08:30-12:00

2. ศูนย์ฯ เชียงใหม่ สถานที่:  VFS Visa Application Centre

อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช 191 ชั้น 6 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล์ : info@ukvac-th.com

เว็บ : www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เฉพาะการนัดหมายล่วงเวลา:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

08:30 – 14:30

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า  – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

09:00 – 12:00

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร

วันจันทร์ถึงศุกร์
14:30 – 15:30

วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
09:00 – 12:00

 

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

Scroll to Top