MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider


วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

30 พฤศจิกายน 2014 0 admin

วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ


ประเภทวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

 1. วีซ่าท่องเที่ยวแบบนักเรียน (Student Visitor Visa) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศในเครือสหราชอาณาจักร ในหลักสูตรแบบเต็มเวลา ที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 6 เดือน วีซ่าชนิดนี้ ขอต่อวีซ่าที่ประเทศอังกฤษไม่ได้ และไม่อนุญาตให้ทำงานระหว่างที่ทำการศึกษาและพำนักอยู่ที่อังกฤษ
 2. วีซ่าสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ 6 – 11 เดือน (Extended Student Visitor Visa) เป็นวีซ่าที่เงื่อนไขเหมือนกับวีซ่าท่องเที่ยวแบบนักเรียน (Student Visitor Visa) ทุกประการ เว้นแต่เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 11 เดือนเท่านั้น
 3. วีซ่านักเรียนด้วยระบบการให้คะแนน (Tier 4 Student Visa) เป็นวีซ่านักเรียนที่ใช้ระบบการให้คะแนนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา วีซ่านักเรียนอังกฤษ โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Points Based System (PBS) ซึ่งนักเรียนจะต้องทำคะแนนให้ได้ 40 คะแนนเต็ม วีซ่าจึงจะได้รับการอนุมัติ

ส่วนเงื่อนไขหลักสูตรที่สามารถยื่นขอวีซ่าชนิดนี้ได้นั้น จะต้องเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนแบบเต็มเวลา ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ United Kingdom ซึ่งหน่วยงานนี้มีชื่อเต็มว่า UK Border Agency หรือ UKBA (หน่วยงานนี้ รับผิดชอบงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ทั้งในอังกฤษ และเครือสหราชอาณาจักรทั้งหมดด้วย)


วีซ่า Tier 4 Student แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

(3.1) Tier 4 (General students) สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาที่อังกฤษ แบบเต็มเวลา ด้วยการเรียนระดับ Post-16

(3.2) Tier 4 (Child students) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 4-17 ปี ที่ต้องการไปเรียนที่อังกฤษแบบเต็มเวลา

ระบบคะแนนของวีซ่า Tier 4 Student คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบ่งออกเป็น

* 30 คะแนน : มาจาก CAS Number ในเอกสาร Confirmation of Acceptance for Studies ซึ่งเป็นเอกสารตอบรับให้เข้าศึกษาอย่างเป็นทางการ ที่ออกโดยสถาบันซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมด้านการย้ายถิ่นฐานหรือการเข้าประเทศอังกฤษ (UK Border Agency) ซึ่ง CAS นี้ จะต้องมีรายละเอียดของนักเรียน รายชื่อหลักสูตร จำนวนเงินที่ชำระให้กับทางสถาบัน และรายละเอียดหลักฐานในการขอ CAS

* 10 คะแนน : มาจากหลักฐานการเงินที่เพียงพอสำหรับการอาศัยอยู่ที่อังกฤษ โดยเอกสารที่ใช้ต้องเป็นเอกสารทางการเงินตัวจริงจากทางสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ และแสดงยอดเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย และต้องมีช่วงเวลาที่ยอดเงินแสดงในเอกสารทางการเงินนั้น 28 วันเป็นอย่างน้อย ซึ่งเอกสารนี้ จะต้องใช้ยื่นวีซ่าภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารออกเอกสารให้ หากยื่นหลังจากนี้ ทางสถานทูตจะถือว่าเอกสารหมดอายุ และจะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นของ Tier 4 Student Visa

 1. นักเรียนไทยที่ต้องการขอวีซ่า Tier 4 Student ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลวัดระดับภาษาอังกฤษในระดับ B1 เป็นอย่างน้อย ตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference (CEFR) ส่วนหลักสูตรอื่นๆทางสถาบันจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานให้ทราบ เช่น การศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมี IELTS 6.5 ขึ้นไป เป็นต้น
 2. วีซ่าชนิดนี้ สามารถขอต่ออายุวีซ่าได้ในกรณีที่ต้องการเรียนต่อ และสามารถทำงาน Part-time ได้ ในเงื่อนไขที่ได้อนุญาตไว้ ได้แก่
  1. นักเรียนที่ถือวีซ่า Tier 4 Student และมาเรียนในหลักสูตรระดับ NQF 6/ QCF 6/ SCQF 9 หรือสูงกว่า ในสถาบันการศึกษาแบบ UK Higher Education สามารถทำงานระหว่างเรียนแบบ part-time ได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานแบบ full-time ได้ในช่วงปิดภาคการศึกษา (การศึกษาแบบ NQF 6/ QCF 6/ SCQF 9 เทียบเท่าระดับปริญญาตรี)
  2. นักเรียนที่ถือวีซ่า Tier 4 Student และมาเรียนในหลักสูตรระดับ NQF 3, 4 or 5/ QCF 3, 4 or 5/ SCQF 6, 7 or 8 ในสถาบันการศึกษาแบบ UK Higher Education สามารถทำงานระหว่างเรียนแบบ part-time ได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานแบบ full-time ได้ในช่วงปิดภาคการศึกษา (NQF 3, 4 or 5/ QCF 3, 4 or 5/ SCQF 6, 7 or 8 ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่น A Level, Certificate of Higher Education, Foundation degree)
  3. นักเรียนที่ถือวีซ่า Tier 4 Student และมาเรียนในสถาบันการศึกษาแบบ Publicly funded further education college สามารถทำงานระหว่างเรียนแบบ part-time ได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานแบบ full-time ได้ในช่วงปิดภาคการศึกษา (สามารถดูรายชื่อสถาบัน further education college ในประเทศอังกฤษได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_further_education_colleges_in_England )
  4. หลักสูตรภาษาอังกฤษไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่ว่าจะถือวีซ่าประเภท Student Visitor หรือ Tier 4 Student ก็ตาม

การสมัครแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

 • IOM (Tuberculosis test) การตรวจหาเชื้อวัณโรค

Link: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/general-info/processing-times/#resultTableAnchor


สถานที่:   International Organisation for Migration

 • อาคารเกษมกิจ
 • ชั้น 8, 120 ถนนสีลม (BTS ศาลาแดง/ MRT สีลม)
 • บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • Tel: +66 2 234 7950-5
 • Fax: +66 2 234 7956
 • E-mail: bkk.tbdp.uk@iom.int
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00

การนัดหมาย: โทรนัดหมายล่วงหน้าตามเลขหมายด้านบนอย่างน้อย 2-3 วันทำการ จากนั้นทางศูนย์จะส่งเมลล์มาให้ลงทะเบียนทางอีเมลก่อนวันเข้ายื่นเอกสาร หลังจากนั้นให้ไปที่ศูนย์ในวันที่นัดเพื่อไปยื่นเอกสาร, จ่ายเงิน และเลือกโรงพยาบาล นักเรียนสามารถเลือกเอกซเรย์ปอดได้ที่ 1) โรงพยาบาลพญาไท 2 หรือ 2) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เอกสารที่ต้องใช้

 • Passport เล่มที่ใช้เดินทาง และสำเนา
 • บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา
 • รูปถ่ายหน้าตรง 35 x 45 mm 2 รูป (อายุไม่เก่ากว่า 6 เดือน)
 • ค่าธรรมเนียม 3300 บาท (ชำระเป็นเงินสด)
 • ที่อยู่โรงเรียน (ถ้ามี)
 • ใบรับรองตั้งครรภ์ (ถ้ามี)

ระยะเวลา: ภายในหนึ่งวันหากผลตรวจปกติ ซึ่ง ผลตรวจมีอายุ 6 เดือน

**กรณีผลตรวจไม่ปกติ เช่นฟิล์มมีรอยจุดที่ปอดจะต้องไปขากเสมหะที่ศูนย์ติดกันเป็นเวลา 3 วัน และถ้าขากเสมหะแล้วผลตรวจยังไม่ปกติก็ต้องทำการเพาะเชื้อโดยใช้เวลา 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือนตามลำดับ

การยื่นเอกสารเพื่อสมัครขอวีซ่า

Link: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/microsite_translations/translationscountries/369778/369788/thailand/applying/documents/

1. ศูนย์ฯ กรุงเทพฯ สถานที่:  VFS Visa Application Centre

 • ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-800-8050
 • อีเมล์ : info@ukvac-th.com
 • เว็บ : www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – การนัดหมายล่วงเวลา:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
08:30-15:00

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม):
วันเสาร์
08:30-12:00

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
10:00-16:00
วันเสาร์
08:30-12:00

2. ศูนย์ฯ เชียงใหม่ สถานที่:  VFS Visa Application Centre

อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช 191 ชั้น 6 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล์ : info@ukvac-th.com

เว็บ : www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เฉพาะการนัดหมายล่วงเวลา:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

08:30 – 14:30

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า  – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

09:00 – 12:00

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร

วันจันทร์ถึงศุกร์
14:30 – 15:30

วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
09:00 – 12:00

เอกสารที่ต้องใช้

สามารถจองคิวล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่าได้ 1 อาทิตย์ และจะจองคิวได้หลังจากที่ทำ Online application เสร็จแล้วเพราะว่าต้องใช้เลข Reference ในการจองด้วย

 • Online application http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ApplyNow.aspx
 • Paper application (PBS Appendix 8 form) http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/visas/vaf9-app81.pdf
 • Cashier check หรือตั๋วแลกเงิน (กรณีธนาคารสาขาต่างจังหวัด) 13,708 บาท สั่งจ่าย British Embassy Bangkok http://www.ind.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/fees/?langname=UK%20English
 • Passport เล่มที่ใช้เดินทาง ต้องมีระยะเวลาครอบคลุมโปรแกรมที่จะไปเรียน สำเนาหน้าข้อมูลส่วนตัว 2 ชุด และสำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับ 1 ชุด
 • Passport เล่มเดิม (ถ้ามี) และสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังขาว ขนาด 35 x 45 mm จำนวน 1 รูป
 • CAS Statement
 • เอกสารที่ใช้สมัครเรียน และระบุไว้บน CAS เช่น Transcript, Degree Certificate, English qualification และสำเนา 1 ชุด
 • IOM Certificate ตามข้อ 1
 • ATAS certificate https://www.gov.uk/academic-technology-approval-scheme
 • สมุดบัญชีตัวจริง (ออมทรัพย์หรือฝากประจำที่เป็นชื่อนักเรียนหรือพ่อแม่เท่านั้น)
 • Bank Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 1 เดือน (เอกสารมีอายุ 1 เดือนนับจากวันที่ออก) และสำเนา 1 ชุด โดยมีเงินขั้นต่ำย้อนหลัง 28 วันไม่ต่ำกว่าค่าเรียนและค่ากินอยู่ตามที่สถานทูตกำหนดไว้
 • Financial Guaranteeและสำเนา1ชุด(เอกสารมีอายุ1เดือนนับจากวันที่ออก)ที่มีระบุรายละเอียด
  • ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี และเลขที่บัญชี
  • ยอดเงินเป็นบาท
  • ยอดเงินเป็นปอนด์
  • อัตราแลกเปลี่ยน

*กรณีใช้บัญชีพ่อแม่จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ คือ

 • Sponsor letter ที่มีลายเซ็นเจ้าของบัญชีระบุว่าจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายให้นักเรียน
 • สูติบัตรนักเรียน ใบแปล และสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport เจ้าจองบัญชีพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) ใบแปล และสำเนา 1 ชุด
 • กรณีใช้บัญชีคุณแม่ต้องมี ทะเบียนสมรส ใบแปล และสำเนา 1 ชุด

เอกสารที่แปลต้องมีตราประทับจากร้านที่แปล หรือหากแปลเองต้องมีตราประทับรับรองจากกรมการกงสุล

***การยื่นวีซ่านักเรียนต้องไปยื่นเองเพราะว่าจะมีการสแกนลายนิ้วมือ, ถ่ายรูป และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ UKBA ในประเทศอังกฤษ ผู้สัมภาษณ์จะไม่สามารถตัดสินใจในการให้วีซ่าของนักเรียนได้แต่จะส่งรายงานไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับพิจารณาวีซ่าที่สถานทูตในกรุงเทพ  การสัมภาษณ์จะเป็นสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งคำถามที่สัมภาษณ์ เช่น อนาคตอยากทำอะไร, ไปเรียนอะไร, เริ่มเรียนวันไหน, ทำไมถึงอยากไปเรียนคณะนี้ เป็นต้น

ระยะเวลา: ไม่เกิน 15 วันทำการหลังยื่นเอกสาร หรือ Fast track service ภายใน 3 วันทำการ (ชำระค่าธรรมเนียมเงินสดเพิ่ม 3000 บาทหน้าเคาน์เตอร์)

*นักเรียนสามารถขอวีซ่าได้ล่วงหน้าไม่เกินสามเดือนก่อนคอร์สเริ่ม โดยวีซ่าจะมีระยะเวลาครอบคลุมก่อนคอร์สเริ่ม 1 เดือน และหลังคอร์สจบแล้วแต่กรณี เป็นวีซ่าประภทเดียวที่สามารถยื่นขอต่อได้จากใน UK เลย 

วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ