MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider


เรียนต่ออังกฤษ

12 พฤศจิกายน 2014 0 admin

เรียนต่ออังกฤษ


หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Courses)

เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ, ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ, เรียนต่อ อังกฤษ, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าอังกฤษ, ข้อมูลประเทศอังกฤษ

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่ต้องมีการใช้ภาษาตลอดเวลา เรียนต่ออังกฤษ รวมไปถึงการท่องเที่ยว การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง หลักสูตรมีให้สามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ เช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS/TOEFL หลักสูตรเคมบริดจ์ หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และหลักสูตรภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน  สามารถลงเรียนตั้งแต่ 1 สัปดาห์จนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและระดับที่ต้องการเรียน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดหรือระดับใด คุณจะพบว่าการเรียนการสอนที่สหราชอาณาจักรนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง

ระดับประถมศึกษา (Preparatory School)

รับนักเรียนอายุ 5-13 ปี การสอนจะเน้นให้เด็กมีทักษะในการเขียนและทักษะทางตัวเลข เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถ ตามความเจริญเติบโตตามวัย

 • ระดับเตรียมประถม Pre-Preparatory School รับเด็กอายุ 5-7 ปี
 • ระดับประถม Preparatory School รับเด็กอายุ 8-13 ปี การเรียนระดับนี้จะมุ่งเน้นเตรียมนักเรียนเข้าสอบ Common Entrance Examination (CEE) เพื่อก้าวเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยม

ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึง General Certificate of Secondary Education – GCSE)

โรงเรียนมัธยมทั้งในระบบรัฐบาลและเอกชน เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 11-16 ปี โดยมากนักเรียนต่างชาติจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาเมื่ออายุประมาณ 11 ปี หรือ 13 ปี ในวิชาพื้นฐานจนกระทั่งอายุประมาณ 14 ปี หลังจากนั้น นักเรียนส่วนใหญ่จะศึกษาต่อในวิชาหลักและวิชาเลือกรวม 8-12 วิชา ตามการศึกษาระดับ GCSE หรือ ระดับ National Qualification (รวมถึง Standard Grades, National Units, National Courses และ Scottish Group Awards) ของสก็อตแลนด์  นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถ เลือกศึกษาหลักสูตรวิชาชีพในระดับที่เทียบเท่าได้ โดยเมื่ออายุครบ 16 ปี นักเรียนสามารถออกจากระบบการศึกษา หรือเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาหลังอายุ 16 ปีได้ นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มักเลือกที่จะศึกษาต่อตามระบบ การศึกษาจนถึงอายุ 18 ปี โดยส่วนมากจะเข้าศึกษาต่อในระดับ A – Levels เป็นเวลา 2  ปี หรือในระดับ National Qualifications at Higher/ Advanced Higher Level ของสก็อตแลนด์ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถ เลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร International Baccalaureate – IB ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับนักเรียนอายุ 16-18 ปี หรือจะเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาชีพได้เช่นกัน ซึ่งทั้งหมดนี้มีเปิดสอน ในโรงเรียน และวิทยาลัย (Further Education-FE)

ระดับอาชีวศึกษา (Further Education)

เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา แต่ต้องการจะมีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบสายอาชีพ นอกจากนี้ยังเปิดสอนวิชาสามัญคือ GCSE และ GCE “A” Level สถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษามีทั้งของรัฐบาลและเอกชน

สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล มีประมาณ 500 กว่าแห่ง หลักสูตรที่จัดสอนได้แก่ วิชาบริหารธุรกิจ การโรงแรม วิศวกรรม- ศาสตร์ ช่างเทคนิค การเกษตร ฯลฯ สถาบันการศึกษาของ รัฐบาล ได้แก่

 • College of Further Education
 • College of Education
 • Technical College
 • College of Technology
 • College of Art
 • College of Commerce
 • Agricultural College

ในอังกฤษและเวลส์ การศึกษาระดับอาชีวะจะได้วุฒิบัตร จาก Business and Technician Education Council (BTEC) ส่วนในสก๊อตแลนด์ได้วุฒิบัตรจาก Scottisสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชนส่วนใหญ่มอบเพียง ประกาศนียบัตรดังนั้นสำหรับสถานศึกษาเอกชนจึงควรเลือก สถานศึกษาที่ได้รับรองวิทยฐานะจาก The British Accreditation Council for Further and Higher Education (BAC) ซึ่งเป็น หลักประกันว่ามีมาตรฐานการเรียนการสอนที่เชื่อถือได้

ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) 

ในระดับมหาวิทยาลัย และCollege of Higher Education ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีประมาณกว่า 100 แห่ง เป็นของรัฐบาลเกือบทั้งหมด ยกเว้น University of Buckingham ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว สำหรับ College of Higher Education มีประมาณ 243 แห่ง เรียนต่ออังกฤษ หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น

1. Undergraduate
BTEC HNC/HND หรือ Diploma of Higher Education (Dip.HE) หลักสูตร 2ปี ส่วนใหญ่เปิดสอนใน College of Higher Education  และอาจมีในมหาวิทยาลัยบางแห่ง รับจากผู้ที่สอบ “A” Level อย่างน้อย 1 วิชา หรือสำเร็จการศึกษาระดับ National Diploma วิธีการสมัครต้องสมัครผ่าน UCAS เช่นเดียวกับปริญญาตรี
First Degree (Bachelor Degree) หลักสูตรส่วนใหญ่ 3 ปี ยกเว้นบางสาขาเช่น วิศวกรรมศาสตร์ (4 ปี) สถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี) ทันตแพทย์ (5 ปี) สัตวแพทย์ (5 ปี) แพทย์ (6ปี)ปริญญาที่ให้ได้แก่ Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Sciences (B.Sc), Bachelor of Education (B.Ed.), Bachelor of Engineering (B.Eng.)

2. Postgraduate

 • Post – Graduate Certificate / Diploma หลักสูตร 9 เดือน ถึง 1 ปี รับผู้สำเร็จปริญญาตรี
 • Master Degree หลักสูตร 1-2 ปี รับผู้สำเร็จ ปริญญาตรี ทีมีผลการเรียนดี ปริญญาที่ให้ได้แก่M.Sc., M.A., M.BA., M.Phil (มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งรับปริญญาตรี เกียรตินิยม)
 • Doctoral Degree หลักสูตรการทำวิจัยใช้เวลา 3 ปี ปริญญาที่ให้คือ Doctor of Philosophy (Ph.D./D.Phil) มหาวิทยาลัยส่วนมากรับผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตร M.Phil

ปีการศึกษาภาคการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับในประเทศอังกฤษ เริ่มต้นภาคแรกในราวปลายเดือนกันยายนหรือ ต้นเดือน ตุลาคมของปีหนึ่ง และสิ้นสุดราวปลายเดือนมิถุนายนหรือต้น เดือนกรกฎาคมของปีถัดไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ

 • ภาคต้น Autumn Term ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนธันวาคม
 • ภาคกลาง Spring Term ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ถึงปลายเดือนมีนาคม
 • ภาคปลาย Summer Term ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม

สำหรับการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันการศึกษาของรัฐ ในทุกระดับนั้นจะรับเฉพาะในภาคต้น (Autumn Term) เท่านั้น ยกเว้นในหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี ถ้าเป็นหลักสูตรที่ศึกษาโดยการทำการวิจัย (by research) ก็อาจรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาอื่นๆ ได้ด้วย

เรียนต่ออังกฤษ