Your search results

เรียนต่อสหราชอาณาจักร

เรียนต่อสหราชอาณาจักร

(Study in United Kingdom)


ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับในประเทศอังกฤษ เริ่มต้นภาคแรกในราวเดือนกันยายน หรือต้นเตือนตุลาคมของปีหนึ่ง และสิ้นสุดราวปลายเดือนมิถุนายน หรือต้นเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ

 • ภาคต้น Autumn Term ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม
 • ภาคกลาง Spring Term ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม
 • ภาคปลาย Summer Term ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม

การรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันการศึกษาจะรับเฉพาะในภาคต้น (Autumn Term) สำหรับหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ บางสถาบันจะเปิดรับนักศึกษาระหว่างภาค

ระบบการศึกษา

การศึกษาภาคบังคับของสหราชอาณาจักรเริ่มตั้งแต่อายุ 5 ถึง 16 ปี โรงเรียนมี 2 ประเภท คือ โรงเรียนรัฐบาล (state-funded) และเอกชน (independent schools) ประมาณ 95% ของนักเรียนเรียนโรงเรียนรัฐบาล ส่วนผู้ปกครองฐานะดีและรสนิยมสูงมักส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน และระบบการศึกษาเองก็แบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบที่ใช้ในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ และระบบที่ใช้ในสกอตแลนด์ ซึ่งระบบการศึกษาในเครือจักรภพอังกฤษแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

 • ระดับประถมศึกษา
 • มัธยมศึกษา
 • อาชีวศึกษา
 • อุดมศึกษา

ตารางสรุปภาพรวมการศึกษาของประเทศอังกฤษ

อายุ (ปี) การศึกษาในแต่ละระดับ

รายละเอียด

3 – 4 Pre-School ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนมีหลักสูตรนี้ โดยมากจะเรียนที่เนอสเซอรี่ สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นส่วนมากมักจะเริ่มเรียน เมื่ออายุ 3 ปี และโดยมากจะอยู่ประจำ
5 – 11 ระดับประถมศึกษา
(Primary School)
เด็กนักเรียนอังกฤษในระบบโรงเรียนรัฐบาลโดยมากเข้าเรียนระดับชั้นประถมเมื่ออายุ 5 ปี และเลื่อนชั้นเข้าระดับมัธยมศึกษาเมื่ออายุครบ 11 ปี การเรียนการสอนจะเน้นให้เด็กมีทักษะในการเขียนและทักษะด้านตัวเลข เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถตามวัย การศึกษาระดับนี้เน้นเตรียมตัวเข้าสอบ Common Entrance Examination (CEE) ศึกษาต่อมัธยมศึกษาต่อไป
12 – 16 ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึง GCSE หรือเทียบเท่า) Secondary Education รับนักเรียนที่สอบผ่าน CEE แล้วเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับนี้การสอนจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ GCSEs หรือเทียบเท่าโดยมากนักเรียนต่างชาติเริ่มเรียนมัธยมเมื่ออายุ 11 หรือ 13 ปี โรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชนส่วนมากเป็นมูลนิธิหรือสถาบันที่มิได้หวังผลกำไรโดยมีให้เลือกแบบชายล้วน หญิงล้วนและสหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

การสอบ มีการสอบวัดผลความรู้และความสามารถจัดโดยคณะกรรมาธิการอิสระซึ่งมี 5 คณะและผลสอบสามารถใช้สมัครเข้าระดับอุดมศึกษาได้ การสอบแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ GCSE และ GCEA Level

16 GCSE (General Certificate of Secondary Education) เมื่อนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป นักเรียนต้องเลือกสอบประมาณ 6-10 วิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะภาษาต่างประเทศ ฯลฯ ผลสอบแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ  A, B, C, D, E, F และ G นักเรียนที่สอบได้ Grade C ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านจะได้วุฒิบัตรสามารถศึกษาต่อหลักสูตรสายสามัญ A-Level / หลักสูตรสายวิชาชีพได้
17 – 18 การศึกษากำลังอายุ 16 ปี GCE A Level (GCE Advance)
 • หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุ16 ปีแล้ว นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เรียนต่อ แต่ส่วนใหญ่จะเรียนต่อ A-Levels หรือเทียบเท่าในวิทยาลัยที่เรียกว่า sixth-form college หรือ college of further education นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่สอบ A-levels เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
 • เมื่อนักเรียนอายุ 18 ปี จะต้องเข้าสอบ A-Level (Advanced Level) เพื่อวัดความสามารถทางวิชาการของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีวิชให้เลือกกว่า 50 วิชา ส่วนใหญ่นักศึกษาในระดับ A-Level จะลงเรียนเพียง 2-4 วิชา เพื่อที่จะได้ศึกษาแต่ละวิชาอย่างลึกซึ้ง วิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรของสาขาที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 • ผลการสอบ A-Level มี 5 ระดับ คือ A, B, C, D, E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 5 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางแห่งอาจรับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B
19 + ปริญญาตรี ในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ หลักสูตรโดยทั่วไปใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 ปี ทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ 5 ปี แพทย์ศาสตร์ 6 ปี ส่วนในสก๊อตแลนด์มีทั้งหลักสูตรที่ใช้เวลา 3 ปี และ 4 ปี
21+

22 +

ปริญญาโท มี 2 ประเภท ได้แก่

 • Taught Courses ใช้เวลาศึกษา 1 ปี ครึ่งปีแรกของหลักสูตรเป็นการบรรยายในชั้นเรียน การสัมมนา การติวกลุ่มย่อย หรือการทำงานในห้องทดลอง หลังจากนั้นครึ่งปีเป็นการทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาที่ให้ ได้แก่ M.Sc., MA, MBA เป็นต้น สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนปริญญาตรีไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานเข้าศึกษาปริญญาโทหรือผู้ที่เปลี่ยนสาขาวิชาเรียนมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะรับให้เข้าศึกษาหลักสูตร Post-Graduate Certificate/ Diploma ระยะเวลา 9 เดือน ถึง 1 ปีก่อนแล้วจึงรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท
 • Research Course ใช้เวลาศึกษา 3 ปี เป็นการเรียนแบบเน้นทำวิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า M.Phil การโดยใช้เวลา 1-2 ปี ในการทำงานวิจัยเชิงลึก เมื่อนักเรียนมีผลงานและความรู้ตามมาตรฐาน ก็สามารถปรับเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก (Ph.D) ปีที่ 2 และศึกษาต่อให้สำเร็จระดับปริญญาเอกได้ แต่หากผลงานไม่ดีจะไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (PhD.) แต่จะได้รับวุฒิ M.Phil เทียบเท่า ปริญญาโท
22 ปีขึ้นไป ปริญญาเอก มี 2 ประเภท ได้แก่

 • Research course ใช้เวลาศึกษา 3 ปี ทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ เรียนครบจบหลักสูตรได้รับวุฒิ Ph.D.
 • New Route to PhD. เป็นทางเลือกใหม่การศึกษาปริญญาเอกใช้เวลาเรียน 4 ปี 30-40% เรียนแบบ Taught Course 60-70% ทำวิจัย

รายละเอียดของการศึกษาในแต่ละระดับ มีดังนี้

การศึกษาระดับประถมศึกษา

รับนักเรียนอายุ 5-13 ปี การสอนจะเน้นให้เด็กมีทักษะในการเขียนและทักษะทางตัวเลข เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถตามความเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก

 • ระดับเตรียมประถม Pre-Preparatory School รับเด็กอายุ 5-7 ปี
 • ระดับประถม Preparatory School รับเด็กอายุ 8-13 ปี

การเรียนระดับนี้จะมุ่งเน้นเตรียมนักเรียนเข้าสอบ Common Entrance Examination (CEE) เพื่อก้าวเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยม (ตามเกณฑ์แล้วเด็กอังกฤษจะเรียนจบระดับประถมเมื่ออายุ 11 ปี)

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

อายุ ระดับ หมายเหตุ
12 1st Form
13 2nd Form

นักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาจเข้าเรียนในระดับนี้ได้

14 3rd Form
15 4th Form (GCSE ปีที่ 1)
16 5th Form (GCSE ปีที่ 2)

สอบ GCSE

17 Lower 6th Form (A Level ปีที่ 1)
18 Upper 6th Form (A Level ปีที่ 2)

นักเรียนไทยที่จบ ม.6 อาจต้องเรียนระดับนี้เพื่อนำผลสอบ A Level ไปใช้เข้ามหาวิทยาลัย

สอบ A Level

ประเภทวิชา/ หลักสูตรที่นักเรียนสามารถศึกษาในระดับมัธยมศึกษา   มีดังต่อไปนี้

 1. ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษา (GCE) เป็นหลักสูตรสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ ก่อนศึกษาต่อระดับ A-Level หรือหลักสูตรวิชาชีพให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทั้งในสายศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
 2. ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (IGCSE) เป็นหลักสูตรที่แตกแขนงจาก GCSE เป็นหลักสูตรนานาชาติสำหรับนักเรียนทั่วโลกเปิดสอนในประเทศต่าง ๆ รวมถึงในสหราชอาณาจักร คุณวุฒิเทียบเท่า GCSE ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
 3. ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ GCSE (GNVQ เดิม) – เรียนควบคู่กับ GCSEs เน้นฝึกอาชีพ นักเรียนอาจเลือกเรียนวิชาชีพ GCSE หนึ่งวิชาแทนการเรียน GCSE 2 วิชาได้ ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
 4. GCE AS Level และ A-Level ประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบการศึกษาระดับสูง เป็นพื้นสำหรับเรียนต่อวิชาชีพหรือระดับปริญญาได้ เรียน 2 ปี ปีแรก AS-Level และ ปีที่สอง A-Level โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ ต้องมีคะแนน GCSES 4-5 วิชา (เกรด A-C) หรือเทียบเท่า
 5. A-Level แบบวิชาชีพ (เดิม คือ Advance GNVQ) มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับระดับ A-Level และเป็นที่ยอมรับในการเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีคะแนน 4-5 วิชา ของ GCSEs (เกรด A-C) หรือ intermediate GNVQ หรือเทียบเท่าใช้เวลาเรียน 1 ปี หรือ 2 ปีสำหรับวุฒิบัตร 2 ใบ
 6. หลักสูตร Access และ Foundation เตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ใช้เวลาเรียน 1 ปี
 7. Intonational Baccalaureate หลักสูตรนานาชาติเป็นที่ยอมรับในการสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศต่าง ๆ ใช้เวลาในการเรียน 2 ปี โดยผู้สมัครต้องมี 4-5 วิชาของ GCSEs (เกรด A-C) หรือ IB Middle Year Programme หรือเทียบเท่า

การศึกษาระดับอาชีวศึกษา

เป็นการศึกษาและการฝึกอบรมซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุ 16 ปี เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ต้องการเพียงคุณวุฒิวิชาชีพต่าง ๆ ในการทำงานสายอาชีพสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษานี้ มีทั้งของรัฐบาลและของเอกชน เปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาหลากหลายรวมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร GCSEs และ A-Levels หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตร Access และปริญญาตรีบางวิชา ดังนี้

วุฒิการศึกษา วัตถุประสงค์ คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลา
General National Vocational

Qualifications (GNVQs)

มี 2 ระดับคือ Foundation และ Intermediate

เป็นทางเลือกสำหรับหลักสูตรที่หนักไปทางการสอนเชิงวิชาการแบบเดิม บางครั้งอาจเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตร GCSEs ซึ่งสามารถจะไปศึกษาต่อในระดับ A-Level เพื่อเตรียมตัวสำหรับเข้าสู่สาขาวิชาชีพทั่วไป Foundation: ความรู้ทั่วไป

Intermediate: GCSEs

(grade D – G) 4 ถึง 5 วิชา หรือ Foundation GNVQ หรือเทียบเท่า

ตามปกติใช้เวลา 1 ปี

BTEC/Edexcel First Diploma เทียบเท่ากับ GNVQ Intermediate เป็นทางเลือกสำหรับหลักสูตรที่หนักไปทางการสอนเชิงวิชาการแบบเดิม บางครั้งอาจเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตร GCSEs ซึ่งสามารถจะไปศึกษาต่อในระดับ A-Level เพื่อเตรียมตัวสำหรับเข้าสู่สาขาวิชาชีพทั่วไป ความรู้ทั่วไป

1 ปี

Vocational A-Level (Advance GNVQ เดิม) ทางเลือกใหม่สำหรับหลักสูตรที่หนักไปทางวิชาการแบบเดิมบางครั้งเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรของ A-Level หรือScottish Highers ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ GCSEs (grade A-C)

4 ถึง 5 วิชา หรือ

Intermediate GNVQ หรือ

เทียบเท่า

1 ปี และ 2 ปี สำหรับวุฒิการศึกษา 2 ใบ

BTEC/Edexcel National Diploma ทางเลือกในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแนวอาชีพแต่เรียนในช่วงเวลาสั้นๆ เทียบได้คร่าวๆกับ Vocational A-level และสามารถใช้สมัครเข้าศึกษาปริญญาตรีได้ GCSEs (grade A-C)

4 ถึง 5 วิชา หรือ BTEC Frist Diploma หรือเทียบเท่า

2 ปี

BTEC/Edexcel Higher National Diploma (HND) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาความรู้ทางทฤษฎีของตนไปสู่การปฏิบัติในสาขาอาชีพที่สนใจ เตรียมตัวไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หากจบการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถโอนไปเข้าเรียนในปีที่ 2 หรือ 3 ของหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปีได้ 2 A-level หรือ BTEC National Diploma หรือเทียบเท่า

2 ปี

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับ รายละเอียด
ปริญญาตรี หลักสูตรส่วนใหญ่ 3 ปี ยกเว้นบางสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ (4 ปี) สถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี) ทันตแพทย์ศาสตร์ (5 ปี) แพทย์ศาสตร์ (6 ปี) ตัวอย่างปริญญาที่ให้ ได้แก่ Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Sciences (B.Sc), Bachelor of Education (B.Ed.), Bachelor of Engineering (B.Eng.)
อนุปริญญา/ ประกาศนียบัตร หลักสูตร 9 เดือนถึง 1 ปี รับผู้สำเร็จปริญญาตรี
ปริญญาโท มี 2 แบบ ได้แก่

 1. แบบเข้าชั้นเรียน (Taught Course) ใช้เวลาเรียน 1 ปี วุฒิที่ได้ คือ MSc., MA, MBA, LLM, MEng.
 2. แบบทำวิจัย (Master Degree by Research) ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี ตัวอย่างปริญญาที่ให้ ได้แก่ M.Phil การเรียนแบบนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ โดย 2 ใน 3 ของหลักสูตรเป็นการศึกษาหัวข้อวิจัยและวางแผนการเขียนวิทยานิพนธ์ เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในอนาคต
ปริญญาเอก

หลักสูตรการทำวิจัยใช้เวลา 3-4 ปี ปริญญาที่ให้คือ Doctoral of Philosophy (Pn.D./D.hi) โดยส่วนใหญ่สถานศึกษามักตอบรับให้เข้าศึกษาหลักสูตร M.Phil เพื่อทำวิจัยเชิงลึกก่อน ประมาณ 2 ปี เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่ามีผลงานและความรู้ตามมาตรฐานก็จะได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ตามปกติไม่จำเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาในการสมัครเข้าเรียนภาษาอังกฤษระยะเวลาเรียนแตกต่างกันไป มีการวัดผลเป็นระยะ ๆ และสอบเมื่อจบหลักสูตรนอกจากนียังมีการเปิดสอนภาษาอังกฤษเสริมความรู้คู่กับการเรียนในภาคปกติด้วย

ประเภทหลักสูตร ลักษณะ วิธีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ภาษาอังกฤษหลายระดับ ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่จำกัดอายุ ขึ้นอยู่กับสถาบัน ระดับความรู้ และนักเรียน มีกิจกรรมต่าง ๆ การอภิปรายในชั้น การแก้ปัญหา สถานการณ์จำลองฝึกสนทนาในหัวข้อต่าง ๆ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

(English for Academic Purpose-EAP)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเรียนในหลักสูตรวิชาการ เน้นทักษะการใช้ภาษา เช่น เขียนเรียงความจดโน๊ต สัมมนา อ่านตำรา การใช้ห้องสมุดใช้คอมพิวเตอร์ และคำศัพท์เฉพาะวิชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

(Pre-university Entrance English)

รวมเนื้อหาของ EAP และทักษะการเรียนวิชาเฉพาะไว้ด้วยกัน นักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดต้องเรียนหลักสูตรนี้ เน้นการพัฒนาทักษะที่ต้องใช้ในวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เช่น เขียนเรียงความ จดโน๊ต สัมมนา อ่านตำรา การใช้ห้องสมุด ใช้คอมพิวเตอร์ และคำศัพท์เฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

(English for Specific Purpose)

การใช้ภาษาอังกฤษในงานที่ทำต่าง ๆ อาทิ ศิลปะ การเงิน การธนาคาร คอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ แพทย์ การท่องเที่ยว ฯลฯ เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่จำเป็นในอาชีพ เช่น การใช้โทรศัพท์เขียนรายงาน เสนอรายงาน การต่อรองทางธุรกิจ และการใช้ภาษาที่ซับซ้อน
หลักสูตรฤดูร้อน (Vocation Course) เปิดระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม (ฤดูร้อนในสหราชอาณาจักร) หรือ มีนาคม/เมษายน (วันหยุดอีสเตอร์) บางครั้งอาจรวมกิจกรรมพักผ่อนด้วย เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ขอบเขตกว้างขวาง กิจกรรมการสอนมีทั้งการอภิปราย เกมส์ การฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์จำลอง และฝึกการใช้ภาษาในหัวข้อต่าง ๆ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

(Teaching English as a Foreign Language-TEFL)

เป็นการฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและลงมือฝึกปฏิบัติและได้รัประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร นอกจากนี้ยังสามารถปูพื้นฐานไปสู่หลักสูตรระดับปริญญาได้อีกด้วย
หลักสูตร Pre-sessional หลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (conditional offer) ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ แต่ยังมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงระดับที่มหาวิทยาลัยต้องการ โดยหลักสูตรนี้จะเปิดเรียนก่อนภาคการศึกษาปกติในเดือนกันยายนประมาณ 1- 4 เดือน เป็นหลักสูตรเร่งรัดเน้นทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปและเชิงวิชาการ คือจะมีการพัฒนาฟัง พูด อ่าน เขียน และเพิ่มทักษะการคันคว้า อ้างอิง จดเลคเชอร์และนำเสนอต่อหน้าชั้นเรียน

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

การสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา

ระดับ คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร

ปริญญาตรี

1. ได้รับประกาศนียบัตร GCSE และ GCE A Level ในรูปแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

 • แบบ 5 วิชา GCSE 3 วิชา + A Level 2 วิชา
 • แบบ 4 วิชา GCSE 1 วิชา + A Level 3 วิชา

2. Course Requirement การกำหนดคุณสมบัติที่แคบลงสำหรับผู้สมัครสาขาต่าง ๆ เช่น จะเรียนวิศวกรรมโยธา ต้องสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและ GCSE วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ อายุผู้สมัคร บางสถาบันจะกำหนดอายุขั้นต่ำผู้สมัคร ปกติจะกำหนดไว้อย่างต่ำ 17 ปี – 18 ปี

 

1. สมัครผ่าน UCAS (Universities Central Admission System) เป็นหน่วยงานที่รวม The Universities Central Council on Admission (UCCA) และ Polytechnics Central Admissions System (PCA) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ถึง 5 หลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตร์, ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ที่สามารถลือกสมัคร ได้แก่  4 หลักสูตร) ตามลำดับความต้องการและยื่นใบสมัครวันที่ 1 กันยายน – 15 มกราคม สำหรับเข้าศึกษาในปีถัดไป ยกเว้น Oxford University & Cambridge University ต้องผ่านการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดเอง โดยต้องสมัครก่อนวันที่ 15 ตุลาคม

2. สำหรับนักเรียนไทยที่สำเร็จ ม.6 แล้วไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้ เนื่องจากการสมัครต้องใช้ผลการสอบ GCSE และ GCE A Level แต่คุณวุฒิ ม.ธ ของไทยเทียบเท่ากับ GCSE เท่านั้น ดังนั้นนักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อโดยมีทางเลือก ดังนี้

 • ศึกษา GCE A Level ในสถานศึกษาประเภท Tutorial College และสอบ GCE A Level ให้ไต้ 2-3 วิชา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ปี วิธีนี้นักเรียนจะเสียเวลาเรียนมาก แต่สามารถใช้คุณวุฒิดังกล่าวสมัครมหาวิทยาลัยได้ การพิจารณาขึ้นกับผลสอบ A Level
 • เรียน Foundation year หรือ Access หรือ Bridging Course ใช้เวลาศึกษา 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษและวิชาการให้นักเรียนต่างชาติในการศึกษาต่อปริญญาตรี โดยไม่ต้องสอบ GCE A- Level หากสอบผ่านอาจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไปได้ แต่จำกัดเพียงสถานศึกษาที่เปิดรับคะแนนดังกล่าวเท่านั้น

ปริญญาโท/ เอก

1. มีผลสอบ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 76 ขึ้นไป หรือ Cambridge Proficiency ตามแต่สถานศึกษาจะกำหนด

2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท ด้วยคะแนนดีเด่น

สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่สนใจ เปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง และไม่มีวันปิดรับสมัคร ดังนั้นสมัครเร็วก็มีโอกาสตอบรับมากขึ้น จึงควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 6- 12 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน (ตุลาคมของทุกปี)

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. Transcript หรือใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์

2. ผลสอบ ELTS หรือ TOEFL IBT หรือ Cambridge Proficiency

3. Recommendation Letter จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน

4. เรียงความประวัติส่วนตัวและโครงการอาชีพในอนาคตตลอดจนประสบการณ์ในการทำงาน

5. หลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง หรือเอกสารการได้รับทุน

6. สำหรับสาขา MBA สถานศึกษาบางแห่งต้องการ GMAT และประสบการณ์ในการทำงาน

7. หลักสูตรวิจัยต้องส่ง proposal วิทยานิพนธ์

8. หนังสือเดินทาง

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ที่มา:

หนังสือสาระน่ารู้ OCSC EXPO 2018

 • Advanced Search

Compare Listings